Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності

публічного акціонерного товариства

Машбудконструкція ”

за 2011 р.


Адресат:

Власникам цінних паперів

Дирекції ПАТ ” Машбудконструкція

Вступний параграф.

Мною, незалежним аудитором - суб’єктом підприємницької діяльності Тоцька Надія Володимирівна здійснено перевірку фінансових звітів Публічного Акціонерного Товариства ”Машбудконструкція” (надалі Товариство) : баланс станом на 31.12.2011р, звіт про фінансові результати за 2011 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативним документам. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно - правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Місце проведення аудиту – Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Пісочна, 5. Перевірку розпочато – 12 грудня 2011 року, закінчено – 18 березня 2012 року.
Аудиторський висновок складено для подання аудиторського висновку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики).

Аудиторський висновок, який подається до Комісії складений відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), "Про акціонерні товариства" ( 514-17), Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011 N 1360, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2 ( v22_2230-03 ) "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".

Повне найменування Товариства: - Публічне Акціонерне Товариство

”Машбудконструкція”
Код ЄДРПОУ - 00443074
Місцезнаходження Товариства: - 70500,Україна , Запорізька обл.,

Оріхівський район,

м. Оріхів, вул. Пісочна, 5.
Дата державної реєстрації - 30.10.1996 року.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти.

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, вимог чинного законодавства, та застосованої концептуальної основи. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

— розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

— вибору та застосування відповідної облікової політики;

— подання облікових оцінок, які відповідають обставинам.

За фінансову звітність станом на 31.12.2011 р. несуть відповідальність:

 • директор - Грищенко О.М.

 • головний бухгалтер - Утєшева О.Г.Відповідальність аудитора.

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки. Аудит проводився у відповідності до норм Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.


 • Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах .

 • Вибір процедур залежить від судження аудитора, яке враховує оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських процедур у відповідності до обставин, а не для висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

 • Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів.Отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам

для висловлення нашої думки, проте мають місце певні обмеження , а саме: ми не

спостерігали за інвентаризацією необоротних активів та оборотних активів Товариства. Через характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

При проведенні аудиту використовувався принцип вибіркової перевірки інформації і до уваги бралися тільки суттєві помилки. Аудиторська перевірка надає обґрунтовану впевненість для висловлення думки.

В И С Н О В О К
Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА.

Аудитором зібрано достатня кількість доказів, що підтверджують показники

фінансової звітності підприємства за 2011 рік. Відповідність даних фінансових форм

один одному, та даним обліку підтверджую.
Фінансова звітність Товариства (баланс, звіт про фінансові результати) складена відповідно до Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку, в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію Підприємства, не містить істотних перекручувань і адекватно відображає всі показники діяльності підприємства. Бухгалтерський облік здійснюється відповідно до існуючого законодавства України , та прийнятої облікової політики підприємства. Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Підприємства. Прийнята система фінансової політики та бухгалтерського обліку в усіх суттєвих аспектах відповідає чинному законодавству.
Аудитор не може отримати всю необхідну інформацію, не може виконати необхідні аудиторські прийоми, наприклад: спостерігати за інвентаризацією основних засобів, запасів через обмеження у часі перевірки, які встановлюються клієнтом. Однак дані проведеної інвентаризації підтверджуються відповідними даними головної книги підприємства.На нашу думку, за винятком впливу коригувань , що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити кількість запасів, фінансові звіти справедливо і достовірно відображають фінансовий стан на 31.12.2011року, фінансові результати за рік , що минув на зазначену дату, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог діючого законодавства, та з приводу яких ми висловили умовно – позитивну думку.


Стан бухгалтерського обліку, звітності та облікова політика
Бухгалтерський облік, в цілому, відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 року зі змінами та доповненнями, вимогам П(С)БО та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, звітність складена згідно з П(С)БО № 1, 25.

Бухгалтерський облік Товариства ведеться безперервно, з дня його державної реєстрації. Бухгалтерський облік здійснювався з використанням плану рахунків , затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 31.11.99 р..

Підприємство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Підприємства за 2011 рік складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Статистична, фінансова та податкова звітність складається та подається до відповідних державних органів своєчасно.

Для забезпеченості достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємстві створена постійно-діюча комісія з інвентаризації активів та зобов’язань. Інвентаризація активів та зобов’язань проводилась у Товаристві згідно діючого законодавства.

На основі даних бухгалтерського обліку Товариством складена фінансова звітність згідно ст.8, П(С)БО № 1, яка утримує статті состав та зміст яких відповідає положенням (Стандартам). Бухгалтерська, статистична та фінансова звітність складена своєчасно і в повному обсязі.

Фінансова звітність Товариства складена згідно з П(С)БО № 25"Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", та сформована згідно принципів, передбачених П(С)БО № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності “. Статті ,які наведені у фінансовій звітності відповідають наступним критеріям :

- як що існує вірогідність надходження, або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Фінансова звітність складена у національній валюті – гривні, звітним періодом є 2011 рік, баланс підприємства складено на кінець останнього дня звітного періоду. Фінансова звітність за 2011 рік складена таким чином, що дає можливість користувачам порівняти її зі звітами минулого року.

Бухгалтерська звітність відповідає аналітичному бухгалтерському обліку та підтверджується документами первинного обліку. Бухгалтерська та статистична звітність складаються відповідно до вимог чинного законодавства.

Фінансова звітність Товариства на 31.12.2011 року складено своєчасно і у відповідності з вимогами Національних Положень(стандартів) бухгалтерського обліку та прийнятої облікової політики, в цілому представляє повну інформацію про фінансовий стан підприємства та результати діяльності. Дані фінансової звітності відповідають даним, відображеним в синтетичному обліку Товариства, окремі форми фінансової звітності відповідають один до одного.

Облікова політика затверджена наказом керівника № 3 від 04.01.2011 року і не передбачала переоцінки товарно-матеріальних цінностей, інших активів. Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створювався. Протягом звітного року вносилися зміни до облікової політики: наказ№10б від 01.04.2011р., та наказ №5 від 10.01.2012 року на виконання рішенням Ради ПАТ протоколи № 74 від 10.01.2012 року.


Облік активів.
Облік основних засобів нематеріальних активів та їх зносу (амортизації). За станом на 31.12.2011 р. на балансі підприємства є основні засоби на суму – 3 263,8 тис. грн., накопичена амортизація – 1 307,3 тис. грн. Основні засоби відображаються у балансі по первісній вартості (собівартості) за відрахуванням зносу.

В т. ч. по групам на 31.12.2011 року ПАТ має на своєму балансі основних засобів:

3 група - «Будинки та споруди» - 2068,0 тис. грн.

Накопичений знос склав - 847,5 тис. грн.,

вартість - 1220,5 тис. грн.;
4 група - «Машини та обладнання» - 1034,4 тис. грн.,

Накопичений знос складає - 361,3 тис. грн.

Залишкова вартість - 673,1 тис. грн. ;
5 група - «Транспортні засоби» - 161,4 тис. грн.,

Накопичуваний знос склав - 98,5 тис. грн.

Залишкова вартість 62,9 тис. грн..

Основні засоби відображаються у балансі по первісній вартості (собівартості) за відрахуванням зносу. Аналітичний облік основних засобів відповідає даним синтетичних рахунків. Метод амортизації застосовано згідно з діючим податковим законодавством: в 1 кв. 2011року застосовувалось: 1 група – 5%, 2 група – 25%, 40%, 3 група – 15%, 24%, 4 група – 45%, а починаючи з 01.04.20011року – прямолінійний метод згідно Податковому Кодексу України.

Згідно п. п. 14.1 138 ПКУ, основні засоби визначаються матеріальними активами, які призначаються підприємством для використання в господарчій діяльності, вартість яка перевищує 1000 грн. в 2011 році.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання ( експлуатації) об’єкта , який встановлюється підприємством при визначенні об’єкта активом. Вартість основних засобів, яка амортизується по кожному об’єкту визначена по даним бухгалтерського обліку станом на 01.04.2011 року, а саме як первісна вартість з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, дообладнання та ліквідаційної вартості.

Згідно ПБО .7 установлено прямолінійний метод амортизації основних засобів.

В результаті інвентаризації основних засобів на 01.04.2011 року загальна вартість основних засобів по даним бухгалтерського обліку виявлена менша чим загальна вартість всіх груп основних фондів по даним податкового обліку, в результаті чого тимчасову різницю амортизувати в податковому обліку, як окремий об’єкт на протязі трьох років з допомогою прямолінійного методу.

Операції по придбанню та списанню основних засобів відображались вірно та своєчасно. Основні засоби відображені по фактичній вартості їх придбання, транспортування, з урахуванням індексацій. Формування вартості основних засобів, бухгалтерський облік надходження, реалізації, вибуття основних засобів ПАТ „Машбудконструкція” в усіх суттєвих моментах відповідає П(С)БО № 7 “ Основні засоби “.

За 2011 рік основних засобів вибуло на суму – 1016,3 тис. грн.. В 2011 році придбано основних засобів на суму - 11,8 тис. грн.. Нараховано амортизації за рік – 340.5 тис. грн. Амортизація нараховувалась відповідно до затвердженої облікової політики ВАТ. Порушень в нарахуванні зносу та обліку не виявлено. На кінець року основні засоби зношені на 59,9%.

Орендованих основних засобів немає, в оренду основні засоби не здавалися. Розбіжностей між аналітичним та синтетичним обліком основних засобів не виявлено. Переоцінку основних засобів у 2011 році Товариство не проводило.

На думку аудитора, дані фінансової звітності Підприємства відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Підприємства та первинним документам, наданим на розгляд аудитору. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступень розкриття інформації в цілому відповідають П(С)БО № 7 “ Основні засоби “, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України № 92 від 27.04.2000 року зі змінами та доповненнями

Станом на 31.12.2011 року підприємство має інші необоротні активи – 38,0 тис. грн… Облік нематеріальних активів в цілому відповідає вимогам П(С)БО № 8 “ Нематеріальні активи “.

У 2011 році Товариство не мало довгострокових фінансових інвестицій, довгострокових біологічних активів.

Облік запасів . Облік запасів Підприємство здійснює відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси» (далі – П(С)БО).

Для бухгалтерського обліку Підприємства запаси класифікують на такі групи: основні та допоміжні матеріали, малоцінні та швидкозношувані предмети та інші матеріальні цінності. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів визначається згідно з П(С)БО № 9.

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Підприємства та затверджені в установленому порядку.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року, або нормального циклу, якщо він більше року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП) та обліковуються Підприємством на рахунку 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Відповідно до вимог п. 23 П(С)БО № 9, вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами Підприємства протягом строку їх фактичного використання.

На кінець звітного періоду ( на 31.12.2011 року ) на балансі Товариства згідно даних бухгалтерського обліку запасів налічується на суму - 374,3 тис. грн.. В т. ч. - Готова продукція – 110,3 тис. грн., виробничі запаси - 264,0 тис. грн..

Первинні документи по обліку матеріальних цінностей мають всі необхідні реквізити і в бухгалтерському обліку здійснюються своєчасно і в повному обсязі. Аудитори зазначають, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно затверджених актів списання матеріальних запасів. Обсяг розкриття інформації відповідає вимогам П(С)БО № 9.

Дебіторська заборгованість. Порядок визнання , оцінка реальності, класифікація дебіторської заборгованості та розкриття інформації про дебіторську заборгованість проводилось у відповідності до П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”. Відповідно до п.7 цього стандарту поточна дебіторська заборгованість за продукцію, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється резерв згідно з методом, який пропонує П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”. Товариством на кінець року резерв сумнівних боргів не створювався. Списання безнадійної дебіторської заборгованості Товариство здійснювало шляхом безперервного списання на витрати.

Дебіторська заборгованість на 31.12.2011року на балансі Товариства становить:

- за товари, роботи, послуги - 178,5 тис. грн.;

резерв сумнівних боргів - немає. ;

- інша поточна - 8,1 тис. грн..

Облік грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій, залишків каси ведеться відповідно до вимог законодавства України. Залишок грошових коштів підтверджений довідками обслуговуючих банків та касовою книгою, що відповідає даним синтетичного обліку.

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства рахується:

 • грошові кошти

в національній валюті - 10,9 тис. грн.;

в іноземній валюті - немає ;

Облік зобов’язань.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування підприємством не формувалось. Облік розрахунків здійснювались згідно П(С)БО № 11 “Зобов’язання”, поділені на довгострокові та поточні.

Довгострокових зобов'язань у 2011 році підприємство немає.

Поточні зобов'язання відображають реальну заборгованість за отриману сировину та матеріали, роботи та послуги, поточні зобов'язання перед бюджетом та соціальними фондами, робітниками по оплаті праці, яка оцінена у балансі за ціною її погашення.
Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства рахується:

- кредиторська заборгованість за товари,

роботи, послуги - немає.

- поточні зобов’язання за розрахунками

з бюджетом - 0,4 тис. грн.;

- поточні зобов’язання за розрахунками

зі страхування - немає.;

- поточні зобов’язання за розрахунками

з оплати праці - немає.;

- інші поточні зобов’язання - 5,3 тис. грн.;
На нашу думку, розкрита у фінансовій звітності інформація про зобов’язання Товариства, в цілому, справедливо та достовірно відображена відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку №11 "Зобов’язання". Визнання, облік та оцінка зобов’язань в усіх суттєвих аспектах відповідає П(С)БО № 11 „Зобов’язання”.Власний капітал.
Статутний капітал ПАТ ”Машбудконструкція” як на початок так і на кінець 2011 року складає 25,7 тис. грн.

Показники 1 розділу пасиву балансу станом на 31.12.2011 р. виглядають наступним чином:
-ряд.300 ”Статутний капітал” - 25,7 тис. грн.;

-ряд.330”Додатковий капітал” - 3 634,8 тис. грн.;

-ряд.340”Резервний капітал” - 5,0 тис. грн.;

-ряд.350”Непокритий збиток” - (1104,9) тис. грн.;

-ряд.380”Власний капітал Усього” - 2560,6 тис. грн..
Формування статутного фонду. Статутний фонд підприємства за станом на 31.12.2011 року становить 25,7 тис. грн., який поділений на 102654 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, форма існування акцій – бездокументарна. Випуск акцій зареєстровано Запорізьким Територіальним управлінням ДКЦПФР (свідоцтво № 77/08/1/10 від 27.05.2010 року). Розмір Статутного фонду протягом року не змінювався. Додатковий випуск акцій Товариством не проводився.

Засновником товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізький області , частка в Статутному фонді на 31.12.2011 року відсутня. Станом на 31.12.2011 року зареєстрований статутний капітал Товариства сплачений повністю у встановлені законодавством терміни. Розмір статутного фонду (капіталу) відображений в фінансової звітності відповідає установчим документам.

Інформацію про власний капітал розкрито повно відповідно до П(С)БО № 5 “ Звіт про власний капітал”. Підтверджую відповідність ведення бухгалтерського обліку власного капіталу на підприємстві національним стандартам України.

На нашу думку, власний капітал та його структура у фінансовій звітності Підприємства станом на 31.12.2011 року відображені справедливо й достовірно, відповідно Національних Положень ( Стандартів ) бухгалтерського обліку.


Облік фінансових результатів.

Бухгалтерський облік доходів від реалізації товарів (робіт, послуг) здійснюється Підприємством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунку № 70 „Доходи від реалізації ” в цілому у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 15 „Доходи”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (далі – П(С)БО № 15).

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності Всього Чистий доход у 2011 році Товариства становить – 2052,4 тис. грн., в т.ч.:

 • доход (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  - 1967,1 тис. грн.;

 • Інші операційні доходи - 69,1 тис. грн.;

 • Інші доходи – 16,2 тис. грн..

Склад доходів та розкриття їх у фінансових звітах Товариства відповідає вимогам

П(С)БО № 15 " Доходи", П(С)БО № 25"Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва"

Вказані доходи відображались на підставі первинних документів – актів виконаних робіт. Відхилень між даними первинних документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів аудиторами не встановлено.

Витрати на діяльність протягом 2011 року здійснювались згідно П(С)БО №16 “Витрати”, та П(С)БО № 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”. Відображення витрат Підприємством за 2011рік здійснювалось на відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції № 291.

Бухгалтерський облік витрат Підприємства здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових документів. Регістрами бухгалтерського обліку витрат Підприємства є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно витрат Підприємства за 2011 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Витрати Товариства за 2011 рік склали - 2483,8 тис. грн., в т.ч.:

- Собівартість реалізованої продукції - 1856,9 тис. грн.;

- Інші операційні витрати - 626,9 тис. грн..

Склад витрат в цілому сформований вірно. Чистий прибуток ( збиток ) Товариства за 2011 рік склав - (- 460,6) тис. грн..

На нашу думку звіт про фінансові результати за 2011 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів Підприємства, а також розкриває інформацію про них.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.Нами зроблено аналіз вартості чистих активів Товариства у порівнянні з розміром статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2011 року та мінімальним розміром статутного капіталу вимогам законодавства.

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів.

Розрахункова вартість чистих активів ( 2560.600 тис. грн. ) більше скоригованого статутного капіталу ( 25.700 тис. грн. ). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

Наявність особливої інформації.
При перевірці розкриття інформації про будь-які дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів було встановлено наступне: протягом 2011 року Товариством було вчинено дії, інформація про які за статтею 41 Закону Україна „Про цінні папери та фондовий ринок” належить до особливої інформації та підлягає оприлюдненню:


 • 05.04.2011 року відбулися зміни у складі посадових осіб на підставі рішення загальних зборів Протокол № 16 від 05.04.2011 року:

  • звільнено

директор - Грищенко Олександр Миколайович

головний бухгалтер - Утешева Ольга Григорiвна

голова ревiзiйної комісії - Сопуляк Володимир Васильович

член ревiзiйної комісії - Гайдар Любов Іванівна

член ревiзiйної комісії - Сиротенко Тетяна Олександрівна

голова ради товариства - Бондаренко Вiктор Григорович

заступник голови ради товариства - Iванишин Анатолiй Васильович

член ради товариства - Терещенко Сергiй Олександрович

член ради товариства - Вальчук Олександр Андрiйович

секретар ради - Утешева Ольга Григорiвна


 • призначено

директор - Грищенко Олександр Миколайович

головний бухгалтер - Утешева Ольга Григорiвна

голова ревiзiйної комісії - Сопуляк Володимир Васильович

член ревiзiйної комісії - Гайдар Любов Іванівна

член ревiзiйної комісії - Черемисіна Марія Василівна

голова наглядової ради - Бондаренко Вiктор Григорович

заступник голови наглядової ради - Iванишин Анатолiй Васильович

член наглядової ради - Терещенко Сергiй Олександрович

член наглядової ради - Вальчук Олександр Андрiйович

член наглядової ради - Утешева Ольга Григорiвна
посадові особи Товариства не мають непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Особлива інформація оприлюднена та надіслана в Запорізьке ТВ ДК ЦПФР .
Стан корпоративного управління.
Для оцінки стану впровадження принципів корпоративного управління акціонерного товариства нами проведено тестування, аналіз та інші аудиторські процедури, пов'язані з дотриманням цього питання чинному законодавству України.

При вивченні цього питання ми керувались рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 р. № 571 “Про затвердження принципів корпоративного управління ”, відповідно до якого принципи корпоративного управління дають відповіді на наступні питання:

- як мобілізувати капітал;

- яким чином здійснювати належний контроль за його ефективним використанням.

Корпоративне управління на підприємстві здійснюється згідно вимогам чинного законодавства України та Статуту акціонерного товариства.

Управлiння товариством здiйснюють:

- вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства;

- наглядова рада;

- дирекцiя товариства;

- ревiзiйна комiсiя.

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. До компiтенцii загальних зборiв вiдноситься питання визначенi згiдно законодавства Украiни і які є виключна компiтенцiя загальних зборiв. В Товаристві створено наглядову раду Товариства, яка займається управлінням Товариств, та попереднiм розглядом усiх питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв Товариства. Дирекцiя товариства є виконавчим органом Товариства, який здiйснюе керiвництво його поточною дiяльнiстю. Дирекція є підзвітною загальним зборам і наглядовій раді. Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", в акціонерному товаристві створена ревізійна комісія, яка проводить перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства по результатам фінансового року.

У 2011році в Товаристві відбулися чергові загальні збори акціонерів 05 квітня 2011року. Рiшення про скликання загальних чергових зборiв приймалося Наглядовою радою товариства.

На підставі проведеного тестування, аналізу та інших аудиторських процедур, на нашу думку, оцінка стану впровадження принципів корпоративного управління задовільна.
Виконання значних правочинiв (10 і більше відсотків вартості активів товариства).
За звітний період значних правочинiв (10% i більше вартості активів товариства) за даними фінансової звітності не відбувалось, а аудиторською перевіркою не виявлено.

Товариством в 2011році списано ОЗ на суму більш як 10% вартості активів, а саме - 16% від вартості активів товариства. Рішення затверджено загальними зборами акціонерів ПАТ від 25.04.2012 року.

Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму).
Тоцька Надія Володимирівна - суб’єкт підприємницької діяльності, яка здійснює діяльність на підставі:

 • Свідоцтва ”Про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги” № 3329, виданого Аудиторською палатою України 29 січня 2004 року за № 131, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 2008 року № 197/3;

 • Сертифіката аудитора Серії А № 005649, Виданого Аудиторською палатою України 25 грудня 2003 року, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 30 жовтня 2008 року № 195/2;

 • Свідоцтво АБ № 000863 рег. № 950, згідно Рішення ДК ЦПФР № 175 від 17.02.2009 року.

Мiсцезнаходження: Україна, 70600, Запорізька обл., м. Пологи, вул. Інтернаціональна, 27А.

Телефон/факс: (06165) 2-17-40, моб. (050) 931-64-33;

Електронна пошта: plgaudit@mail.ru.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту.
Договiр на виконання аудиторських послуг: вiд 05 грудня 2011р. № 1. Аудит проведено в перiод з "05" грудня 2011 року по "26" квітня 2012року.

Дата аудиторського висновку : "26" квітня 2012 року.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Методичні рекомендації «Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень...
Міжнародний стандарт аудиту 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» (надалі мса...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Та звіт незалежного аудитора
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю, інші поточні зобов’язання та забезпечення 31

I. Щодо консолідованої фінансової звітності
За результатами прийняття та перевірки Державною казначейською службою України (далі Казначейство) зведеної бюджетної звітності та...

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №4222, видане рішенням апу від 27. 11. 2008р. №196/3

Керівництво ват „Моноліт” прийняло рішення про заміну аудитора для...
Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора (26 березня 2010 року)

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Тов «Поліграфіка Плюс»
Звіт про фінансовий стан, складений за Міжнародними стандартами фінансової звітності. Підприємство уклало договір з аудиторською...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт