Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звітна нова

Звітна новаЗвітна
Звітна нова
Уточнююча


Додаток РІ

до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Звітний (податковий) період 20___ року


І квартал
Півріччя
Три квартали
Рік

Різниці

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

Різниці, на які зменшується фінансовий результат


Код

Назва різниці


Сума

Код

Назва різниці


Сума


1.Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)


1.1.1

сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
1.2.1 АМ

сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до пункту 138.3 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України (пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
1.1.2

сума уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.1 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
1.2.2

сума дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
1.1.3

сума залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (пункт 138.1 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
1.2.3

сума залишкової вартості окремого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта (пункт 138.2 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) (статті 139, 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (пункт 139.1 статі 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

2.1.1

сума витрат на формування резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2-139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
2.2.1

сума витрат (крім оплати відпусток працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2-139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України), які відшкодовані за рахунок резервів та забезпечень сформованих відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

2.2.2

сума коригування (зменшення) резервів та забезпечень для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (крім забезпечень на відпустки працівникам та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, та резервів, визначених пунктами 139.2-139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

Резерв сумнівних боргів (пункт 139.2 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

2.1.2

сума витрат на формування резерву сумнівних боргів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
2.2.3

сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів, на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
2.1.3

сума витрат від списання дебіторської заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України, понад суму резерву сумнівних боргів (підпункт 139.2.1 пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х


Страховий резерв банків (пункт 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

2.1.4

сума перевищення розміру резерву банку або небанківської фінансової установи станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, який визначається відповідно до підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України (підпункт 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
2.2.5

сума списання активу банком або небанківською фінансовою установою, який відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України, у розмірі, що відшкодовується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
2.1.5

сума використання резерву банком або небанківською фінансовою установою для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу України, крім суми, що списується за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
2.2.6

сума списання банком або небанківською фінансовою установою у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

2.2.7

сума зменшення витрат банком або небанківською фінансовою установою від розформування (зменшення) тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

2.2.8

сума доходів (зменшення витрат) банку або небанківської фінансової установи від погашення заборгованості, списаної за рахунок тієї частини резерву, на яку збільшувався фінансовий результат до оподаткування у зв’язку з перевищенням над лімітом (підпункт 139.3.4 пункту 139.3 статті 139 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 Податкового кодексу України)


3.1.1


сума перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів (пункт 140.2 статі 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
3.2.1

сума процентів у сумі, зменшеній щорічно на 5 відсотків, яка збільшила фінансовий результат до оподаткування минулих періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.2.2

сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.2.3

сума дивідендів, яка підлягає виплаті на користь платника від інших платників податку на прибуток (підпункт 140.4.1 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.2.4

сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
3.1.2

сума відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
3.2.5

сума уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
3.1.3 ТЦ1


сума перевищення звичайних цін над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу І Податкового кодексу України (підпункт 140.5.1 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.1.4 ТЦ1


сума перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над звичайною ціною при здійсненні контрольованих операцій у випадках, визначених статтею 39 розділу І Податкового кодексу України (підпункт 140.5.2 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.1.5

сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації (підпункт 140.5.3 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.1.6

сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у неприбуткових організацій, крім випадків, коли сума вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у таких організацій, сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, та крім бюджетних установ. У разі якщо сума операцій перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, коригування фінансового результату до оподаткування проводяться на всю суму операцій (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.1.7

сума 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 пункту 39.2 статті 39 розділу І Податкового кодексу України (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.1.8

сума витрат по нарахуванню роялті (підпункти 140.5.5 – 140.5.7 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

3.1.9

сума коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, які на дату перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України, у розмірі, що перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (підпункт 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х


4. Інші різниціСтрахові резерви страховиків (стаття 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

4.1.1

сума витрат страховика на формування страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
4.2.1

сума страхового резерву (технічного або математичного) сформованого страховиком в розмірі та порядку, передбачених методикою, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
4.1.2

сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних) відповідно до методики, яка визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (підпункт 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
4.2.2

сума коригування (зменшення) страховиком страхових резервів (технічних або математичних), на яку збільшився фінансовий результат до оподаткування відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.1.4 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

Різниці щодо операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (стаття 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

4.1.3 ЦП

сума позитивного загального фінансового результату від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів (загальна сума прибутків від операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів перевищує загальну суму збитків від таких операцій, з урахуванням суми від’ємного фінансового результату від таких операцій, не врахованого у попередніх податкових періодах) (підпункт 141.2.5 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
4.2.3

сума позитивного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.2 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
4.1.4

сума уцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик), інвестиційної нерухомості і біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, відображених у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, що перевищує суму раніше проведеної дооцінки таких активів (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

4.1.5

сума від’ємного фінансового результату від продажу або іншого відчуження цінних паперів, відображеного у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (підпункт 141.2.1 пункту 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х


Інші різниці, передбачені розділом ІІІ Податкового кодексу України

Х

Х

Х

4.2.4

сума нарахованого страховиком податку на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України (підпункт 141.1.1 пункту 141.1 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України)

Різниці, передбачені розділом І Податкового кодексу України

4.1.6


сума зворотного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України)
4.2.5

сума пропорційного коригування доходів з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України)

4.1.6


4.1.7


сума зворотного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України)
4.2.6

сума пропорційного коригування витрат з метою трансфертного ціноутворення (підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 розділу І Податкового кодексу України)

4.1.7Різниці, передбачені розділом ІІ Податкового кодексу України

4.1.8

сума сплачених платежів, внесків, премій за договором довгострокового страхування життя чи договором страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення (стаття 1231 розділу ІІ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х


Різниці, передбачені Перехідними положеннями Податкового кодексу України (підрозділ 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)

4.1.9

сума амортизації, нарахована в бухгалтерському обліку на необоротні активи, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 1 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

4.1.10

сума визнаних втрат від зменшення корисності тих необоротних активів, що залишилися не введеними в експлуатацію станом на 1 січня 2015 року, вартість яких в бухгалтерському обліку збільшена на суму витрат, що враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

4.1.11

сума витрат з розвідки/дорозвідки та облаштування нафтових та газових родовищ, які визнані в бухгалтерському обліку витратами звітного періоду у зв’язку з технічною неможливістю та/або економічною недоцільністю подальшого видобутку корисних копалин, та були враховані при визначенні об’єкта оподаткування з податку на прибуток відповідно до підпункту «з» підпункту 138.8.5 пункту 138.8 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (пункт 19 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

4.1.12

сума заборгованості (її частини), попередньо віднесеної платником до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.2.7

сума собівартості (її частини, визначеної пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України) товарів, робіт, послуг, за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесену платником до зменшення витрат відповідно до пункту 159.1 статті 159 розділу ІІІ Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року (підпункт 1.1 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.13

сума заборгованості, визнана судом чи за виконавчим написом нотаріуса (пункт 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.8

сума погашеної платником – покупцем заборгованості (її частини) (абзац 1 підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.14

сума заборгованості (її частина), погашена покупцем (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.2.9

сума собівартості (її частини, визначену пропорційно сумі погашеної заборгованості) товарів, робіт, послуг (абзац другий підпункту 1.2 пункту 17 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.15

сума коштів, що надійшла на банківський рахунок або в касу платника податку після 1 січня 2015 року (абзац перший пункту 18 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.2.10

сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року (абзац другий пункту 18 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.1.16

сума частки позитивної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу ІІІ Кодексу на кінець 2014 року, та резервом на 1 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
4.2.11

сума частки від’ємної різниці між резервом, розрахованим відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу України на кінець 2014 року, та резервом на 1 січня 2015 року, визнаним для оподаткування згідно з пунктом 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (пункт 21 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
Х

Х

Х

4.2.12

витрати на оплату відпусток працівникам та інші виплати, пов'язані з оплатою праці, які відшкодовані після 1 січня 2015 року за рахунок резервів та забезпечень, сформованих до 1 січня 2015 року відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у випадку, якщо такі витрати не були враховані при визначенні об'єкта оподаткування до 1 січня 2015 року (пункт 24 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України)
01

Всього різниць, на які збільшується фінансовий результат
02

Всього різниць, на які зменшується фінансовий результат

Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (рядок 01- рядок 02) (+, -)2


03
_______________________________

1 Детальна інформація щодо різниці наводиться у Додатку ТЦ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

2 Значення рядка 03 Додатку РІ переноситься в рядок 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова

Звітна нова
Для фізичної особи – громадянина термін подання до 1 травня року, що настає за звітним

Інструкція №793 Інструкція щодо заповнення податкової декларації...
Якщо подається «звітна» чи «звітна нова» декларація, в полі «Звітний податковий період» рядка 2 розділу І декларації арабськими цифрами...

Звітна нова
Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів (стаття 138 розділу ІІІ податкового кодексу України)

Звітна нова
...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
Повне найменування платника податку (для юридичної особи та постійного представництва нерезидента)/прізвище, ім’я, по батькові (для...

Звітна нова
У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду відсутні підстави для застосування ставки податку на прибуток підприємств...

Звітна

Звітна документація

Кіцманська одпі повідомляє: Нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв
З 1 січня 2016 року вводиться нова фінансова відповідальність для продавців-платників пдв, які будуть видавати покупцям податкові...

Звітна дата та звітний період
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «професійне страхування»

Звіт директора кзо нво №28 перед колективом закладу та громадськістю...
«нова освітня політика: якість та рівний доступ до освіти: науки, спорту, творчості»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт