Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету м. Суми на 2016 рік з використанням програмно-цільового методу бюджетування

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету м. Суми на 2016 рік з використанням програмно-цільового методу бюджетуванняЗАТВЕРДЖЕНО

наказом департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин

Сумської міської ради

від 04.09.2015 року № 14ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету м. Суми на 2016 рік з використанням програмно-цільового методу бюджетуванняІ. Загальні положення


  1. Інструкція розроблена відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту міського бюджету м. Суми на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету м. Суми на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз міського бюджету), встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

  2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради (далі – Департамент) в паперовому вигляді за формами:

Бюджетний запит на 2016 - 2018 роки загальний, Форма  2016 -1;

Бюджетний запит на 2016 - 2018 роки індивідуальний, Форма 2016 - 2;

Бюджетний запит на 2016 -2018 роки додатковий, Форма 2016 - 3.

  1. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма – 2016-2 заповнюється на підставі показників Форми – 2016-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма – 2016-3.

  2. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях.

  3. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення Департаментом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться Департаментом до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, тощо).

  4. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду міського бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться Департаментом до головних розпорядників.

  5. Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться Департаментом до головного розпорядника загальними сумами за роками.

  6. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку міста Суми, на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

  7. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету, кодам програмної класифікації видатків та кредитування та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

  8. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

  1. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого управлінню Державної казначейської служби України у м. Сумах Сумської області, (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням внесених змін), (далі – розпис на поточний бюджетний період);

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

  1. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до Департаменту бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету.

  2. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених Департаментом граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду міського бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації відповідних бюджетних програм у запропонованих обсягах.

  3. Структурні підрозділи Департаменту (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами Департаменту) здійснюють аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

  4. За результатами проведеного аналізу бюджетних запитів структурні підрозділи Департаменту формують проект міського бюджету та прогноз міського бюджету.

  5. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту міського бюджету та прогнозу міського бюджету Департамент проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи Департаменту (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників за структурними підрозділами Департаменту) формують проект міського бюджету, (з урахуванням результатів нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання директору Департаменту.

  1. На основі результатів аналізу директор Департаменту відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту міського бюджету.

  2. Головні розпорядники доопрацьовують бюджетні запити з урахуванням прийнятого директором Департаменту рішення.

  3. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, Департамент може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.
II. Розрахунок видатків та надання кредитів

на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди
2.1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

  1. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми;

кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, кількість бюджетних установ, кількість одержувачів тощо. До вартісних факторів – індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам Департаментом, решта – визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

  1. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за бюджетною програмою визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків здійснюються з урахуванням факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів.

  1. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

  2. При визначенні обсягу видатків або надання кредитів за бюджетними програмами, що забезпечують реалізацію інвестиційних програм (проектів), ураховується необхідність:

першочергового забезпечення ресурсами інвестиційних програм (проектів), реалізація яких розпочинається у поточному бюджетному періоді або розпочалася у минулих бюджетних періодах;

виконання інвестиційних проектів, які виконуються в межах діючих цільових програм;

виконання положень договорів (контрактів) щодо надання кредитів.

Видатки на реалізацію інвестиційних програм (проектів) включаються до бюджетного запиту, якщо такі програми (проекти) пройшли експертизу і включені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року № 701 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів)».

  1. Обсяг капітальних видатків доводиться ураховуючи реальні можливості міського бюджету та визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

  2. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму 2016 - 3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

  1. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

  2. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.
ІІІ. Порядок заповнення Форми 2016 – 1
3.1. Форма 2016 - 1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

У Формі 2016 - 1 зазначається мета діяльності, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста та визначені планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди; здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

Інформація, що наводиться у Формі 2016 - 1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

3.2. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та найменування головного розпорядника.

3.3. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації у відповідній сфері та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

3.4. У пункті 3 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6–8 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

3.5. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

у графі 4 (звіт) – касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (затверджено) – бюджетні асигнування спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6–8 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.
ІV. Порядок заповнення Форми 2016 – 2
4.1. Форма 2016 - 2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

При заповненні Форми 2016 – 2 видатки наводяться за кодами економічної класифікації видатків бюджету, надання кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

4.2. У пунктах 1, 2 і 3 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування головного розпорядника, код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету та найменування відповідального виконавця у межах міського бюджету, код та найменування бюджетної програми.

4.3. У пункті 4 зазначаються:

у підпункті 4.1 – основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 4.2 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

4.4. У пункті 5 показники розписуються таким чином:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду – за програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету у розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220.

Зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 4, 8, 12 підпункту 5.1 та рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 4, 8 підпункту 5.2 мають відповідати показникам, наведеним у графах 4, 5, 6, 7, 8 пункту 3 Форми 2016 - 1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

 1. власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

 1. інші надходження спеціального фонду;

 2. кошти, залучені для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);

 3. повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету);

 4. кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 5 та 6 підпункту 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 9 та 10 підпункту 5.1 (затверджено) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графах 13 та 14 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 5, 6 та 9, 10 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду, в тому числі бюджету розвитку, для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.5. У пункті 6 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду та спеціального фонду за кодами економічної класифікації видатків бюджету, бюджетними програмами:

у підпункті 6.1 зазначаються видатки за бюджетними програмами та за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

у графах 1–3 зазначаються код програмної класифікації видатків та кредитування, коди економічної класифікації видатків, найменування бюджетної програми з зазначенням підпрограм;

у графах 4-7 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду та спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 8-11 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду та спеціального фонду з урахуванням внесених змін, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 12–15 (проект) – розподіл граничного обсягу на плановий бюджетний період.

У графах підпункту 6.2 відповідно зазначаються надання кредитів загального фонду та спеціального фонду за бюджетними програмами.

У графах підпункту 6.3 зазначаються видатки за бюджетними програмами та за кодами економічної класифікації видатків бюджету в 2017-2018 роках.

У графах підпункту 6.4 відповідно зазначаються надання кредитів загального фонду та спеціального фонду за кодами класифікації кредитування бюджету в 2017-2018 роках.

4.6. У пункті 7 зазначаються підпрограми в розрізі завдань використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 7.1 зазначаються видатки або надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань:

у графах 3 - 6 (звіт) – касові видатки або надання кредитів загального фонду та спеціального відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 7 - 10 (затверджено) – бюджетні асигнування загального фонду та сп5еціального фонду з урахуванням внесених змін на поточний бюджетний період;

у графах 11 - 14 (проект) – видатки або надання кредитів загального фонду та спе6ціального фонду на плановий бюджетний період.

У підпункті 7.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі підпрограм та завдань:

Завдання використання бюджетних коштів визначаються відповідно до типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 7 Форми 2016 - 2 перелік завдань щодо використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм завдання щодо використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Завдання щодо використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з завданнями використання бюджетних коштів за загальним фондом.

4.7. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з урахуванням типових переліків бюджетних програм визначених Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

За кожною бюджетною програмою можливе уточнення та розширення переліку результативних показників, визначених у примірному переліку результативних показників бюджетних програм.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність даних.

4.8. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.9. У пункті 10 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 1 вересня поточного бюджетного періоду;

у графах 11–16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

4.10. У пункті 11 наводяться регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у звітному, поточному та плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

у графі 3 підпункту 11.1 та графі 3 підпункту 11.2 зазначаються назва регіональної/місцевої програми;

у графі 4 підпункту 11.1 та графі 4 підпункту 11.2 – нормативно-правовий акт, яким затверджена регіональна/місцева програма;

у графі 5 підпункту 11.1 та графі 5 підпункту 11.2 – короткий зміст заходів, які виконуються за цільовою програмою.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6-11 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9, 12 і 13 підпункту 6.1 або у графах 4, 5; 8, 9; 12 і 13 підпункту 6.2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6 - 9 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 6.3 або у графах 4, 5, 8, 9 підпункту 6.4.

4.11. У пункті 12 зазначаються інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми.

4.12. У пункті 13 зазначається аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2014 році, очікувані результати у 2015 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2016-2018 роки.

4.13. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість за загальним фондом у звітному році, а також можлива кредиторська заборгованість за загальним фондом в поточному та плановому роках

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 4 підпункту 14.3 – бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 5 підпункту 14.3 – касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 6 і 7 підпункту 14.3 – дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 8 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 9 і 10 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:

у графі 2 підпункту 14.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акта та економічної класифікації видатків бюджету/ класифікації кредитування бюджету;

у графі 3 підпункту 14.4 – відповідні статті (пункти) нормативно-правового акта;

у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта;

у графі 5 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсязі;

у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

У підпункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування бюджетних зобов’язань у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів.

4.14. У пункті 15 наводиться підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий бюджетний період та наступних за плановим двох бюджетних періодах, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Інформація, наведена у Формі 2016 - 2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880.
V. Порядок заповнення Форми 2016 – 3


 1. Форма 2016 - 3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

5.2. Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються Департаментом в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

5.3. Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету за загальним фондом).

У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14 Форми-2016 - 2, за відповідними бюджетними програмами.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на плановий бюджетний період, з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 пункту 8 Форми 2016 - 2.

У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 7 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів програмної класифікації видатків та економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди з обов’язковим посиланням на нормативний документ, відповідно до якого виникає необхідність в додаткових коштах.

У графах 3, 4, 5 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми 2016 - 2.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 7 і 9 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «ВСЬОГО» підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

Заступник директора департамента –

начальник управління бюджету, обліку

та звітності Л. І. Співакова

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з підготовки бюджетних запитів
Києва на плановий бюджетний період (далі проект бюджету) та прогнозу бюджету міста Києва на наступні за плановим два бюджетні періоди...

Щодо підготовки бюджетних запитів до проекту державного бюджету на...
Мінфіну від 27 липня 2015 року під головуванням Прем'єр-міністра України та наради, яка відбулася у Прем'єр-міністра України 3 серпня...

Інструкція з підготовки бюджетних запитів
При складанні бюджетних запитів на 2015 рік необхідно врахувати вимоги Бюджетного кодексу України

Нормативно-правові акти з питань програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів
Нормативно-правові акти з питань програмно-цільового бюджетування на рівні місцевих бюджетів 3

І нструкц І я з підготовки бюджетного запиту головного розпорядника бюджетних коштів
Відповідно до статей 20, 21, 23 та 75 Бюджетного кодексу України складання проекту бюджету міста та підготовка пропозицій щодо внесення...

Наказ
Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування, пункту 4 Положення про Міністерство фінансів...

«29» липня 2016 р с. Рукшин Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік
Керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 І статтею 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи показники...

Розрахунок розподілу міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції...
Бюджетного кодексу України в частині першочергового забезпечення видатків на оплату праці та енергоносіїв бюджетних установ, що фінансуються...

Виноградівська міська рада закарпатської області
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансово-економічного відділу Марушка Г.І. “Про виконання міського бюджету за І-...

Матеріали для формування бюджетів на 2017 рік
Програмно-цільовий метод – є дієвим інструментом, який забезпечує планування та виконання бюджету на середньострокову перспективу,...

У 2016 році проведено закупівлю робіт по об'єкту строком на 3 роки...
Чи потрібно при плануванні закупівель на 2017 рік створювати новий річний план на проведену закупівлю з указанням бюджетних призначень...

Інструкція розроблена відповідно до вимог частини третьої статті...
Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту І подає...

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства на території...
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та з метою ефективного використання...

До звіту про виконання міського бюджету
Заслухавши доповідь начальника фінансово-економічного відділу Олійника О. В. про виконання бюджету Зеленодольської міської ради за...

Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної...
Головного територіального управління юстиції для сплати, перевірка повноти заповнення реквізитів, наявність розпорядчого підпису,...

Інструкція з Підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...

Інструкція від ольги бернасовської, автора проекту-переможця громадського бюджету-2017
Подати проект можна в електронному чи паперовому вигляді(радимо ознайомитись з Положенням Київради про громадський бюджет)

Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному...
України в електронній формі із використанням електронного цифрового підпису. Ця Інструкція поширюється на Державну податкову адміністрацію...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт