Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Аудит»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича
Факультет фінансів, підприємництва та обліку

Кафедра обліку і оподаткуванняМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «Аудит»

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

за ступенем бакалавра

Чернівці

2016

РОЗРОБНИК: Кузь В.І., к.е.н., асистент кафедри обліку і оподаткування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» передбачено навчальним планом підготовки студентів за ступенем бакалавра. Така робота посідає чільне місце в системі підготовки фахівців і виконується на заключних етапах вивчення відповідного курсу дисципліни «Аудит».

Курсова робота є видом самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, що виконується студентами протягом семестру з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота є однією з форм контролю знань студентів, важливим етапом підготовки студентів до майбутньої практичної діяльності у визначеній сфері, першим кроком до написання звіту з виробничої практики, а в майбутньому – магістерської чи дипломної роботи.

Тематика курсової роботи та проблеми наукового пошуку, зображені в курсових роботах студентів, можуть знайти своє продовження в дипломних роботах. Таким чином забезпечується наступність науково-дослідницької діяльності студентів від курсу до курсу, послідовність засобів і форм її проведення відповідно до логіки навчального процесу.

Назва курсової роботи повинна бути чіткою, конкретною, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті розв’язання наукових проблем, вказувати на мету дослідження і його завершеність. У назвах слід уникати ускладненої термінології.

Курсова робота відображає глибоке знання основних понять, термінів досліджуваної теми, основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються діяльності певного підприємства, вміння аналізувати, узагальнювати, досліджувати літературні джерела та інформаційну базу даних, використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації, розробляти пропозиції щодо поліпшення роботи на підприємстві, логічно і чітко викладати матеріал, робити висновки та узагальнення, давати ґрунтовні оцінки різним явищам і процесам, оформляти роботи відповідно до існуючих стандартів.

При написанні курсової роботи студентам необхідно обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичені матеріали або окремі тези. У процесі виконання роботи необхідно глибоко вивчити законодавчий, методичний та інструктивний матеріал, літературні джерела з теми, теоретично обґрунтувати основні положення теми, проаналізувати роботу підприємств, організацій із даної теми, сформулювати конкретні висновки і дати обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення форм і методів аудиту відповідного об’єкту.

В процесі написання курсової роботи з дисципліни «Аудит» виділяють такі етапи:

 • вибір теми та об’єкта дослідження;

 • затвердження теми дослідження;

 • складання студентом плану курсової роботи, погодження з викладачем-науковим керівником;

 • формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

 • написання й оформлення курсової роботи;

 • подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

 • доопрацювання курсової роботи відповідно до рекомендацій та зауважень рецензента;

 • захист курсової роботи.

Курсова робота з дисципліни «Аудит» повинна відповідати наступним вимогам:

 • відображати рівень загальної економічної підготовки з обраної теми;

 • містити економіко-правовий аналіз нормативних документів;

 • містити огляд бібліографічних джерел;

 • відображати критичний аналіз практики ведення бухгалтерського обліку та організації внутрішнього контролю базового підприємства порівняно з вимогами нормативних документів, передовим міжнародним та вітчизняним досвідом;

 • включати елементи наукових досліджень і пошуку самостійного підходу до розв’язання контрольних задач;

 • завершуватись висновками, конкретними пропозиціями і розрахунками ефективності їх впровадження тощо.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» полягає в систематизації і поглибленні теоретичних і практичних знань щодо вирішення конкретних питань з проведення аудиторської перевірки на підприємстві, оволодіння студентами сучасними методами організації аудиторської перевірки в цілому та в розрізі окремих об’єктів аудиту, навиками щодо планування аудиту, тестування системи внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку, практичними вміннями застосовувати аудиторські процедури по суті, формувати робочі документи аудиту та складати аудиторські висновки за результатами тематичної аудиторської перевірки, формування у студентів на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах щодо організації і методики проведення аудиторської перевірки на підприємстві, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності; надбанні студентами навичок самостійно працювати з навчальною та науковою літературою, комп’ютерною технікою, сучасними інформаційними засобами і технологіями; узагальненні і логічному викладенні матеріалу, складанні таблиць, рисунків тощо.

Виходячи з мети курсової роботи можна визначити наступні завдання:

 • вивчити організаційні, методичні і теоретичні аспекти обраної проблеми;

 • дослідити і дати оцінку різним напрямкам розвитку проблеми (теми) в загальнотеоретичному плані і з урахуванням прив’язки сучасного стану, перспектив і розвитку економіки та вимог, які висуваються до аудиту;

 • ув’язати теоретичний матеріал з діючою практикою методики аудиту на підприємстві і показати відповідність такої методики сучасним вимогам розвитку економіки;

 • вивчити можливість подальшого удосконалення методики аудиту в умовах постійних змін економічного механізму і використання сучасних засобів обчислювальної техніки;

 • розробити конкретні заходи, направлені на удосконалення організації та методики аудиту для відповідного підприємства.

Повнота та особливості реалізації цих завдань залежить від напряму дослідження, сфери діяльності підприємств і його специфічних рис. Предметом дослідження курсової роботи з дисципліни «Аудит» виступає існуюча методика проведення аудиту.

Курсова робота базується на практичних матеріалах підприємств, організацій різних форм власності та видів діяльності, містить таблиці, графіки, схеми і носить практичний характер.

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно із тематики курсових робіт, затверджених кафедрою обліку, аудиту і економічного аналізу. Основні критерії вибору теми – її актуальність, перспективність, відповідність профілю навчання студента. Тема погоджується з керівником курсової роботи і затверджується кафедрою обліку, аудиту і економічного аналізу. Рекомендована тематика курсових робіт наведена в додатку А.

Відповідно до складеного графіку регулярно проводяться консультації, на яких студент доповідає про стан дослідження, консультується щодо питань, які виникають у процесі роботи. Завершені курсові роботи здаються керівнику, який перевіряє їх якість, викладає свої зауваження, пропозиції. Якщо курсова робота виконана у відповідності до вимог, керівник рекомендує її до захисту і повертає студенту.
3. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ
Структура курсової роботи з дисципліни «Аудит» наступна:

  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновки і пропозиції;

  • список використаних джерел;

  • додатки.

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 40 сторінок комп’ютерного набору.

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Матеріал теми курсової роботи розміщується згідно з її структурою.

Титульний аркуш курсової роботи оформляється відповідно до зразка, наведеного у додатку Б, Б1.

Зміст являє собою план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент. При складанні плану курсової роботи студенту слід ознайомитись з проблемами, розв’язання яких передбачає тема дослідження, самостійно опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законодавчі та нормативні документи, методичні розробки, які послідовно та логічно розкривають визначену тему.

Складений студентом план курсової роботи погоджується з викладачем-науковим керівником, який надає індивідуальні консультації під час написання курсової роботи. У додатку В до методичних рекомендацій наводиться орієнтовний план тем курсових робіт.

Зміст роботи повинен відповідати програмі навчальної дисципліни та робочій програмі дисципліни «Аудит». У додатку В1 до методичних рекомендацій наводиться орієнтовний зміст тем курсових робіт.

У вступі до курсової роботи необхідно зазначити актуальність теми, мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, основні джерела інформації та методи дослідження, ступінь дослідження теми, а також коротко описати структуру курсової роботи. Обсяг вступу не повинен перевищувати 3-х сторінок.

Основна частина курсової роботи складається з трьох розділів та за необхідністю, підрозділів. Зміст питань відповідних пунктів курсової роботи має відповідати їх назві. Теоретичні положення слід пов’язувати з практичним станом досліджуваного питання. В кінці кожного пункту стисло (2-3 речення) формуються висновки.

В розділах основної частини подаються:

 • огляд наукової літератури з обраної теми дослідження, положень Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Кодексу професійної етики;

 • вивчення практичних аспектів ведення бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю на підприємстві, а також ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень, з метою формулювання підсумкових документів аудитора;

 • виклад результатів власних досліджень з висвітленням того нового, що виноситься у розробку проблеми.

Перший розділ, як правило, присвячений питанням огляду наукової літератури з досліджуваного питання, положенням Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, викладається теоретична суть обраної теми курсової роботи (розкривається економічна сутність, основні цілі, завдання, мета аудиту обраного об’єкту дослідження, здійснюється економіко-правовий аналіз діючих нормативних документів та огляд спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури з теми дослідження, наводиться методика тематичної аудиторської перевірки обраного об’єкту дослідження).

Описуючи мету, об’єкт та завдання аудиторської перевірки слід робити посилання на наукові доробки вчених, з тією метою щоб окреслити найкращу методику аудиту обраного об’єкта, що буде застосована в практичному розділі ІІ.

В обов’язковому порядку необхідно навести та критично охарактеризувати систему тестування внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку відповідно до обраного об’єкта дослідження. Описати, які тести є важливими, саму процедуру проведення тестування та які результати і які дії необхідно вжити за різними результатами проведеного тестування.

Типові тести, які необхідно застосовувати до обраного об’єкта дослідження слід систематизувати у вигляді таблиці (табл. 1).

Таблиця 1

Тести системи внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку доходів підприємства

Зміст питання

Варіант відповіді

Примітки (оцінка)

так

ні

інформація відсутня
1

2

3

4

5

Чи ведеться окремо облік різних видів доходів: відомості, картки, інше

Чи є відповідальні особи за повноту і своєчасність відвантаження товарів (робіт, послуг)

Особи, які розробляють і затверджують цінову політику: керівник, спеціальний відділ, бухгалтерія

Чи укладаються договори з кожним покупцем на кожний вид реалізації робіт (послуг)

Особи, які дають дозвіл на реалізацію продукції (робіт, послуг): керівник, заступник, уповноважений Статутом, інші особа

Чи узгоджується з головним бухгалтером реалізація продукції (робіт, послуг) боржникам

Чи звіряються рахунки-фактури із затвердженими замовленнями на продаж і документами на відвантаження продукції (товарів)

Чи звіряються дані аналітичного обліку з формування доходів з журналами-ордерами та Головною книгою

Чи ведеться аналітичний облік реалізації продукції (робіт, послуг) і визначення доходів за бартерними угодами

Чи були випадки реалізації продукції (товарів) без документів на відвантаження

Чи перевірялися критерії визнання доходів згідно з класифікацією доходів


Також слід проаналізувати дії аудитора при застосуванні кожної з аудиторських процедур по суті до обраного об’єкта дослідження (тобто вказати, які саме первинні документи аудитор повинен перевірити в ході застосування аудиторської процедури по суті «перевірка», тощо). Крім цього слід описати специфічні дій аудитора щодо перевірки об’єкт дослідження, дії які не характерні для стандартизованої аудиторської перевірки.

В теоретичному розділі доцільно навести потенційні порушення, що можуть бути виявлені в ході проведення аудиту об’єкта дослідження.

В другому розділі описується практичне застосування об’єкта дослідження, здійснюється його аналіз, виявляються розбіжності, недоліки та їх причини (описується ряд факторів, що пливають на порядок проведення аудиту обраного об’єкту, здійснюється ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень, складається загальна стратегія та план аудиту, проводиться власне аудиторська перевірка за темою дослідження, складаються робочі документи аудитора, формулюється аудиторський звіт та інші підсумкові документи аудитора (модифікований аудиторський висновок, висновок спеціального призначення)).

В апріорі на кожну контрольну дію в ході проведеної тематичної аудиторської перевірки слід складати робочий документ аудитора, наприклад, щодо визначення первісної вартості, перевірки правильності заповнення всіх необхідних реквізитів в первинних документах, перевірки правильності складання бухгалтерських проведень, перевірки правильності перенесення даних з облікових регістрів до фінансової звітності тощо. Дослідник самостійно визначає форму та зміст показників у робочих документах аудитора, головним їх критерієм ефективності є інформативність.

За результатами проведеного аудиту доцільно сформувати думку аудитора про достовірність чи не достовірність показників фінансової звітності в частині даних об’єкта дослідження.

У третьому розділі курсової роботи окреслюються проблемні питання організації та методики аудиту обраного об’єкта дослідження, а також наводяться шляхи їх вирішення, вказуються недоліки діючої системи ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю на вітчизняних підприємствах та, зокрема, на досліджуваному підприємстві, окреслюються шляхи вирішення виявлених проблем, вносяться пропозиції щодо покращення стану об’єкта дослідження (методики організації обліку та внутрішнього контролю).

У висновках та пропозиціях наводяться узагальнення за темою дослідження в цілому. Формування висновків є стислим викладом одержаних результатів по досліджуваній проблемі. В них показують, якою мірою досягнуто мети, сформульованої у вступі, і вирішено завдання роботи.

У висновках узагальнюються рекомендації та пропозиції щодо теоретико-методичних аспектів та способів дослідження проблеми. На підставі проаналізованих матеріалів студентом надаються конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Пропозиції мають бути спрямовані як на вирішення окремих теоретичних питань, так і проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність для підприємства на даний час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру. Кількість пропозицій становить 7-10, з них 4-5 - загального характеру, решта стосується базового підприємства.

Рекомендованих обсяг заключної частини складає 3-5 сторінок.

У списку використаних джерел рекомендується включати не менше 30 найменувань. Першоджерела вміщуються у список в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

У додатках до курсової роботи розміщуються інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою. Крім того, у додатки включають первинні документи, облікові регістри, форми бухгалтерської (фінансової) та податкової звітності, а також інші документи базового підприємства, інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які в роботі наводяться посилання. Усі додатки повинні бути пронумеровані, підписані.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи містять в собі...
Відокремлений підрозділ «старобільський технікум луганського національного аграрного університету»

Методичні рекомендації що до написання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи студентами 3 курсу напряму підготовки 0100105 «Корекційна освіта...

Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни: «економіка підприємства»
Мета та завдання написання курсової роботи вимагає від студента почати роботу до вибору теми. Процес підготовки до написання курсової...

Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «облік...
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Облік І звітність за міжнародними стандартами» для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист...
Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Захист прав суб’єктів господарської діяльності» / укладач О. М. Рєзнік....

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Факультет обліку І фінансів
Назаренко Т. П. Аудит. Методичні вказівки до написання курсової роботи студентами денної та заочної форми навчання спеціальності...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної...
Важливою складовою процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів напряму підготовки «туризм» є написання та захист курсових...

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломної роботи
До методичних рекомендацій увійшли основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи для учнів, що навчаються професії «Секретар...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт