Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди

Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди І підготовки договору оренди

Перелік документів для бюджетних установ

(надаються згідно наказу Фонду державного майна України від 15.02.13 №201

«Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві

для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності»)

1. Заява про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації), господарського товариства (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) - 2 прим.

2. Проект договору оренди об’єкта, підписаний потенційним орендарем (типовий договір оренди індивідуально визначеного майна (нерухомого або іншого), затверджений наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 №1774 зі змінами) - 2 прим.

3. Копія Статуту з чітко зазначеними датою та номером реєстрації Статуту, назвою органу, що його реєстрував - 2 прим.

4.Інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ - 2 прим.

5. Погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками) - 2 прим.
Перелік документів для визначення вартості об’єкта оренди

і підготовки договору оренди

У разі укладення договору оренди нерухомого майна з річною орендною платою 1 грн., враховуючи вимоги п.21 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1995 N629 (зі змінами), надаються наступні документи:

1.Довідка підприємства-балансоутримувача (з копією плану за поверхами, завіреного балансоутримувачем з відзначенням приміщень, що передаються в оренду та, титульний лист техн.паспорта),підписана керівником та головним бухгалтером підприємства- 1ориг.+1копія.

- про повне найменування об’єкта оренди,

- площу об’єкта оренди,

- інвентарний номер об’єкта оренди;

- реєстровий номер майна за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності;

-залишкову вартість об’єкта оренди. Якщо об'єкт оцінки є частиною будівлі (споруди), зазначається також залишкова вартість цієї будівлі (споруди) та її загальна площа;

- про наявність на балансі майна, що передається в оренду;

- про відсутність (наявність) на підприємстві податкової застави об’єкта оренди;

- що майно є вільним для оренди;

- будівля (споруда) належить (чи ні) до об’єктів культурної спадщини.

2. Наказ підприємства-балансоутримувача про утворення комісії з оцінки об’єкта оренди.

3. Протокол засідання комісії, на якому розглядалися результати оцінки об’єкта оренди.

4. Акт оцінки нерухомого майна - 2 прим.

5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підприємства-балансоутримувача - 1 прим.

6.Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців потенційного орендаря - 3 прим.

7.Копія довідки потенційного орендаря про включення до ЄДРПОУ - 1 прим.

8. Висновок щодо стану державного майна на момент укладення договору оренди - 1 прим.


Зразок заяви на оренду державного нерухомого майна

для бюджетних установ (організацій)

Фірмовий бланк установи(організації)

№__________від___________201_р.

Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України

по Донецькій області

__________________

Заява
Прошу укласти договір оренди державного майна - (повне найменування орендованого майна) площею________кв.м, що знаходиться на (поверх) будівлі (назва будівлі відповідно до технічного паспорта), яке розміщено за адресою:_____________та обліковується на балансі (найменування балансоутримувача).

Термін дії договору оренди __________

Мета використання ____________________________________________

(код за ЄДРПОУ орендаря)

(розрахунковий рахунок і назва банку, в якому відкрито рахунок, код МФО)
____________ ________________ ______________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Фірмовий бланк підприємства (установи, організації) - балансоутримувача

«__»__________20__ р. №__
Наказ
Про проведення стандартизованої

оцінки державного майна

Керуючись абзацом шостим пункту 19 та пунктом 21 Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995р. N629,

НАКАЗУЮ:
1. Створити комісію для проведення стандартизованої оцінки майна: (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, адреса,) за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку у складі:

Голова комісії: _________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада голови комісії)

Члени комісії: __________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада членів комісії)

__________________________________________________

_________________________________________________

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


______________________________________ _________________

(посада керівника підприємства-балансоутримувача) (прізвище та ініціали)


ПРОТОКОЛ №__

засідання комісії по проведенню стандартизованої оцінки державного майна
_________ _____________

(місто) (дата)
Комісія утворена згідно з наказом ________________________________

(дата та номер наказу, назва наказу)

Присутні:


Голова комісії: _________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада голови комісії)

Члени комісії: __________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада членів комісії)

__________________________________________________

__________________________________________________

Порядок денний:

Про стандартизовану оцінку _____________________________________________________,
              (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, адреса, інвентарний №) за залишковою вартістю на підставі даних бухгалтерського обліку (на останнє число місяця).
Потенційний орендар ___________________________________________.
Слухали :

______________повідомив, що залишкова вартість всієї будівлі

(прізвище та ініціали) __________________________________________________________________

(повне найменування будівлі, її загальна площа, адреса, інвентарний номер)

станом на ___ __________ 20___ року становить _____тис.грн.

Залишкова вартість _________________________________________________

              (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, адреса)

станом на ___ __________ 20___ року становить _____тис.грн.

Постановили:

Залишкова вартість _________________________________________________

              (повне найменування об'єкта оцінки, його площа, адреса)

станом на ___ __________ 20___ року становить _____тис.грн.

Голова комісії: ____________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії: ____________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
____________ _________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України

по Донецькій області
_______________________
«____»_______________201_р.
АКТ

оцінки нерухомого майна
_________________________________________________________________,

(повне найменування об'єкта оцінки, його площа, адреса, інвентарний номер)
що перебуває на балансі підприємства (господарського товариства)

__________________________________________________________________

(код згідно з ЄДРПОУ та повне найменування підприємства - юридичної особи)
Комісія, утворена згідно з наказом ______________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)

від ______ _________20_ р. N _____, у складі:

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи голови комісії)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи членів комісії)

__________________________________________________________________
на засіданні (протокол від ___ _______ 201_р. N ___) розглянула результати проведення оцінки за залишковою вартістю зазначеного державного нерухомого майна за даними бухгалтерського обліку і визначила його залишкову вартість на ___ ___201_року.

Комісія підтверджує, що залишкова вартість майна згідно з відомостями бухгалтерського обліку становить _____ тис.гривень.


Голова комісії ________________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії ________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
____ ________ 201_р.

Зразок довідки балансоутрмувача
Фірмовий бланк підприємства (установи,організації) - балансоутримувача

№__________від___________201_р.

Начальнику Регіонального відділення Фонду державного майна України

по Донецькій області

____________________

ДОВІДКА


__________________________________________________________________

(найменування об’єкта оренди, площа, поверх, назва будівлі, адреса)
(інвентарний № ___, реєстровий номер за даними Єдиного реєстру об’єктів державної власності - ___________);


  • знаходиться на балансі (назва балансоутримувача);

  • об’єкт оренди не знаходиться (або знаходиться) в податковій заставі;

  • майно є вільним для оренди;

  • будівля не належить (чи належить) до об’єктів культурної спадщини.Залишкова вартість об’єкта оренди станом на _____201_р. становить ___грн.

Залишкова вартість (назва будівлі, якщо обєкт оренди є його частиною) загальною площею _____ станом на ____201_р. становить __ грн.


Додатки: наказ, протокол, акт оцінки нерухомого майна (в 2 прим.);

титульна сторінка тех.паспорта, копія плану за поверхами, з відзначенням приміщень, що передаються в оренду, завірена печаткою та підписом балансоутримувача (в 1 прим.).
Керівник ________________ _________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________________ _______________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Висновок

щодо стану державного майна

на момент укладення договору оренди

“____” ___________ 2014р.


Державне майно - нежитлові вбудовані приміщення ________(поверху) будівлі___________площею_____кв.м, які розташовані за адресою:____________________, що знаходяться на балансі__________________,

___________________________________________________________________.

(потребує / не потребує поточного або капітального ремонту)

Балансоутримувач: Орендар:
_______________ ___________


ПРОЕКТ

ДОГОВІР ОРЕНДИ N _________
нерухомого майна, що належить до державної власності


м. Харків
____.____________201_р.


Ми, що нижче підписалися, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13511245, місцезнаходження якого: 61024, м.Харків, вул. Гуданова, 18 (далі - Орендодавець) в особі___________________________, що діє на підставі Положення про Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області, затвердженого Головою Фонду державного майна України 16.07.2012р., зареєстрованого в реєстрі 20.08.2012р. за № 12661050009009927, з одного боку, та _____________________________, ідентифікаційний код ЄДРПОУ___________________, місцезнаходження якого: ______________________________(далі - Орендар) в особі ___________________, що діє на підставі Статуту (довіреності) з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне майно - _____________________________площею ____ кв.м___________(далі - Майно), розміщені за адресою: _________________________що перебувають на балансі ___________________________--(далі - Балансоутримувач).

Залишкова вартість Майна на "___"_________ 201_ р. становить _________грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою розміщення __________________________________

1.3. Стан Майна на момент укладення договору визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.
2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання Майна.

2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за залишковою вартістю, визначеною в п.п.1.1 цього Договору.

2.4. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.
3. Орендна плата

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 N786 та становить без ПДВ 1 (одну) гривню на рік.

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата з урахуванням відповідних індексів інфляції за кожний рік використання орендованого майна перераховується до державного бюджету та на розрахунковий рахунок Балансоутримувачу у співвідношенні 70% та 30 % (50% та 50%) одноразово зі спливом такого року користування орендованим майном, не пізніше останнього дня такого року, відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

Обчислення річного строку користування орендованим державним майном починається з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі майна та закінчується у відповідне число останнього місяця такого року.

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

3.6. У разі, якщо Орендар не вносить орендну плату протягом трьох місяців підряд, після спливу строку перерахування орендної плати, визначеного у п.3.3., Орендар також сплачує штраф у розмірі 100 % від суми заборгованості.

3.7. Надміру сплачена сума орендної плати, що надійшла до бюджету, підлягає в установленому порядку заліку в рахунок майбутніх платежів, а у разі неможливості такого заліку у зв'язку з припиненням орендних відносин - поверненню Орендарю. Для забезпечення повернення зазначених коштів сторони керуються вимогами Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року N 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за N 1650/24181, та постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року N 106 "Деякі питання ведення обліку податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджету" (зі змінами).

3.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції, до державного бюджету та Балансоутримувачу.

В Типовом 11 пунктов
4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого Майна

4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю держави.

4.3. Відновлення орендованого Майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.3, 5.6, 6.3 цього Договору.

4.4. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 N 1523 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.10.2006 за N 1123/12997.
5. Обов'язки Орендаря

Орендар зобов'язується:

5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та Балансоутримувачу (у платіжних дорученнях, які оформлює орендар, вказується “Призначення платежу” за зразком, який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю і Балансоутримувачу доступ на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.

5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого Майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов'язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

5.7. У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення невід'ємних поліпшень орендованого Майна, він зобов'язаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

5.8. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване Майно не менше, ніж на його залишкову вартість, визначену в п.п.1.1 цього Договору, на користь Балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

5.9. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Балансоутримувачу орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Балансоутримувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.11. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.13. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси, поштових та платіжних реквізитів, а також у разі прийняття рішення про ліквідацію письмово повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
6. Права Орендаря

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. За згодою Орендодавця здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, а решта суборендної плати спрямовується до державного бюджету.

6.3. За згодою Орендодавця проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
7. Обов'язки Орендодавця

Орендодавець зобов'язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід'ємних поліпшень орендованого Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

8. Права Орендодавця

Орендодавець має право:

8.1.Контролювати з можливим залученням Балансоутримувача виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за Договором, і у разі необхідності спільно з Балансоутримувачем вживати відповідних заходів реагування.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.

8.4. Вимагати розірвання Договору оренди у випадках передбачених діючим законодавством України, в тому числі, якщо:

  1. Орендар користується Майном всупереч договору або його призначенню;

  2. Орендар передав без дозволу Орендодавця Майно у користування іншій особі;

  3. Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Майна.


9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване державне Майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

10.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з "___" _________ 201__р. до "___" ____________ 201__ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством установлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін, Балансоутримувача та уповноваженого органу управління. Зміни, що пропонуються внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

10.4. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформлюються договором про внесення змін, який є невід'ємною частиною Договору при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників).

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- загибелі орендованого Майна;
- достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;
- ліквідації Орендаря-юридичної особи.

10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.

10.8. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого Майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсації не підлягає.

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем Балансоутримувачу. У разі, якщо Орендар затримав повернення Майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Балансоутримувачу з моменту підписання акту приймання-передавання між Орендарем та Балансоутримувачем, або особою, яку вкаже орендодавець. Обов'язок щодо складання акта приймання-передавання про повернення Майна покладається на Орендаря.

10.11 Якщо Орендар не виконує обов'язок щодо повернення Майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Майном за час прострочення, порядок нарахування та сплати якої передбачено розділом 3 даного Договору.

Укладаючи даний Договір, Сторони дійшли до взаємної згоди та наголошують на тому, що положення ст.232 Господарського кодексу України щодо припинення нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання через шість місяців від дня, коли таке зобов’язання мало бути виконане, не розповсюджуються на строк нарахування неустойки, яку Орендодавець, відповідно до умов даного пункту та приписів ст.785 Цивільного кодексу України, має право нарахувати та вимагати до сплати від Орендаря.

10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.13. Цей Договір укладено в 3 (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу - для Орендодавця, Орендаря, Балансоутримувача.

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

Орендодавець  

61024, м. Харків, вул.Гуданова,18 , ЄДРПОУ 13511245

№ розрахунку відповідного територіального органу ДКСУ за місцем реєстрації орендаря

Орендар  
12. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
- розрахунок орендної плати;
- акт приймання-передавання орендованого Майна.
Орендодавець: Орендар:Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій області
____________________Керівник__________________

(прізвище, ініціали)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Кейс №8: Отримання приміщень та пільгових умов оренди. Отримання...
України. Складнощі із орендою приміщень для нуо виникають навіть у обласних центрах. Де, здавалося б, доступ до комплексу послуг...

Кейс №8: Отримання приміщень та пільгових умов оренди. Отримання...
України. Складнощі із орендою приміщень для нуо виникають навіть у обласних центрах. Де, здавалося б, доступ до комплексу послуг...

Перелік документів які постачальник має надати разом із Заявою на...
Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдр

«Посвідчення нотаріусами Київської області найму (оренди) житла у...
Бласті договорів найму (оренди ) житла та усунення проблемних питань, що виникають при вчиненні такої нотаріальної дії, Головним...

«Підготування проекту додаткового договору до договору оренди земельної...

Методичні рекомендації щодо надання у користування на умовах оренди...
Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року №106 «Деякі питання ведення обліку податків І зборів (обов’язкових платежів) та...

П о с т а н о в а від 10 серпня 1995 р. N 629 Київ
Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в...

Приватний нотаріус Новгородківського районного нотаріального округу Кіровоградської області
Згідно зі ст. 6 Закону України «Про оренду землі» (далі — Закон) орендар набуває право оренди земельної ділянки на підставах І в...

Ю. М. Степаненко здобувач кафедри цивільного права Київського національного...
Виділено проблемні аспекти категорії «пролонгація договору оренди», запропоновано нові підходи до розкриття цього поняття

Зразок довіреності щодо укладання договорів оренди (найму) квартири...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Перелік документів*, що надаються для проведення експертизи з метою...
Наказ керівника підприємства про створення комісії з надання необхідної інформації щодо обстеження підприємства на спроможність виконання...

Якщо закінчився строк дії Договору оренди землі : як здійснювати орендну плату ?
Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт