Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання економічного факультету Запорізького національного університету, що навчаються за спеціальністю «Міжнародна економіка»

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання економічного факультету Запорізького національного університету, що навчаються за спеціальністю «Міжнародна економіка»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


державний вищий навчальний заклад

«запорізький національний університет»

міністерства освіти і науки, молоді та спорту україни

Д.І. Бабміндра, І.І. Колобердянко, Н.О.Дугієнко, Н.С. Венгерська

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Наскрізна програма практики

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів

«бакалавр», «спеціаліст», «магістр»


Затверджено

Вченою радою ЗНУ

Протокол № від


Запоріжжя

2013

УДК: 339(078.3)

ББК: У50я73

М 581

Міжнародна економіка: наскрізна програма практики та методичні рекомендації до її проведення для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / Уклад. Бабміндра Д.І., Колобердянко І.І., Дугієнко Н.О., Венгерська Н.С. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 62 с.

Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо проходження практики як невід`ємної складової професійної підготовки у ВНЗ.

Перевагою пропонованого навчально-методичного видання є наскрізний виклад необхідного для студентів практичного матеріалу, що максимально оптимізує процес університетського навчання.

Методичні рекомендації розраховані на студентів денної форми навчання економічного факультету Запорізького національного університету, що навчаються за спеціальністю «Міжнародна економіка».


Рецензент А.Д. Топалов

Відповідальний за випуск Д.І. Бабміндра

ЗМІСТ
ВСТУП ………...………..…………………………………………………………...4
РОЗДІЛ 1. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ПРАКТИКИ …………………....6

  1. Виробнича практика .........................................................................................6

  2. Переддипломна практика ................................................................................6

  3. Педагогічна та науково-дослідна практика ………………..…………….....7

РОЗДІЛ 2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ …….………………………......8

  1. Виробнича практика І ......................................................................................8

  2. Виробнича практика ІІ……………………………………………………......8

  3. Переддипломна практика.................................................................................9

  4. Педагогічна та науково-дослідна практика ………………..…………….....9

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ ….………..…………..……..............................11

  1. Методичні рекомендації студентам з проходження практики ....……11

  2. Індивідуальні завдання студентам (етапи проходження практики) ..12

   1. Виробнича практика І.....................................................................................12

   2. Виробнича практика ІІ………………………………………………………15

   3. Переддипломна практика...............................................................................26

   4. Педагогічна та науково-дослідна практика …………………………….....28

  3. Рекомендовані студентам навчально-методичні видання ...…………30

   1. Виробнича практика........................................................................................30

   2. Переддипломна практика...............................................................................31

   3. Педагогічна та науково-дослідна практика …………..…...........................32

РОЗДІЛ 4. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ …..……...............................34

РОЗДІЛ 5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ ………………………….......35

РОЗДІЛ 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ ……..............................37

РОЗДІЛ 7. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ …….…………………….40

ДОДАТКИ ……………………………………………..…………………………..41
ВСТУП
Процес підготовки висококваліфікованих спеціалістів та реальний запит суспільства істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюють зміст і структуру завдань, які студент має вміти вирішувати самостійно.

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у ВНЗ і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.

Практика студентів у цілісному навчально-виховному процесі спрямована на:

 • оволодіння різноманітними видами професійної діяльності;

 • отримання особистого досвіду роботи у різних професійних ролях;

 • самовдосконалення у професійній майстерності.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Наскрізна програма складається на підставі ОКХ, ОПП, «Методичних рекомендацій по складанню програм практик студентів вищих навчальних закладів» (затверджених наказом № 31-5/97 Міністерства освіти України від 14.02.1996 р.).

Програма містить освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра (із терміном навчання чотири роки), спеціаліста (із терміном навчання один рік) та магістра (із терміном навчання 1 рік та 5 місяців).

Навчальним планом підготовки фахівців за напрямом підготовки «Міжнародна економіка» ОКР 6.030503 «Бакалавр», ОКР 7.03050301 «Спеціаліст», ОКР 8.03050301 – «Магістр» передбачено такі види навчальних і виробничих практик:


Курс

ОКР

Вид практики

Семестр

Кількість

тижнів

ІІІ курс

ОКР «бакалавр»

Виробнича

6

3

ІV курс

ОКР «бакалавр»

Виробнича

7

3

ОКР «спеціаліст»

Переддипломна

9

3

ОКР «магістр»

Педагогічна та науково-дослідна практика

11

3

ОКР «магістр»

Переддипломна

12

3


Основні напрями реалізації програм практики:

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами.

ІІ. Контроль і керівництво практикою.

ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики.

Програми практики складені на підставі положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні, методичних рекомендацій по складанню програми практики студентів вищих навчальних закладів України, відповідають навчальному та робочому плану зі спеціальності, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та Державним стандартам.

РОЗДІЛ 1

ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОГРАМ ПРАКТИКИ


  1. Виробнича практика


Вирішення завдань підготовки висококваліфікованих фахівців вимагає закріплення набутих у вищому навчальному закладі теоретичних знань і формування практичних навичок, необхідних для роботи на підприємстві. З цією метою студенти 3 та 4 курсу проходять виробничу практику. Виробнича практика студентів є складовою і невід’ємною частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводиться на виробничих підприємствах і в організаціях усіх форм власності та видів діяльності. Ознайомлення із зовнішнім і внутрішнім середовищами діючої організації, її виробничою структурою, зі специфікою реалізації теоретичних підходів до управління виробничими процесами, закріплення академічних знань і випробування власних сил – все це надасть студентам можливість не тільки набути практичних навичок за обраним фахом відповідно до кваліфікаційного рівня, але й адаптуватися до виробничого середовища та підготуватися в подальшому до роботи на виробництві.

Чітке визначення місця виробничої практики в структурно-логічній схемі практичної підготовки фахівців зазначеного профілю (рис. 1), а також формулювання в рамках комплексної програми практичної підготовки змісту виробничої практики забезпечує безперервність та послідовність одержання студентами необхідного обсягу практичних знань і навичок, які відповідають поетапній підготовці студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (3 курс)

Виробнича практика І

Всебічна оцінка підприємства: зовнішнє та внутрішнє середовища, організаційна та управлінська структура, характеристика виробництва, планування прибутку,

кадрова політика, зовнішньоекономічна діяльність тощо

Освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” (4 курс)


Виробнича практика ІІ

Аналіз та оцінка потенціалу існуючих на підприємстві підходів щодо управління його зовнішньоекономічною діяльністю, окремими складовими виробничого механізму, розробка пропозицій щодо вдосконалення роботи окремих підрозділів підприємства
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...

Методичні рекомендації з виробничої практики "догляд за хворими"...
Методичні рекомендації затверджені на засіданні Методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету...

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації: до виконання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання [Електронний...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Дспто
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, заступник декана факультету ресторанно-готельного...

Методичні Рекомендації з написання Курсових, бакалаврських, дипломних...
Для студентів факультету журналістики (напрямів підготовки “Журналістика”, “Реклама та зв’язки з громадськістю ” І спеціальностей...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Вищого комерційного училища Київського національного торговельно-економічного університету, заступник декана факультету ресторанно-готельного...

Рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки...
Податкова систеам: метод рекомендації до вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» денної...

Методичні рекомендації з дисципліни аграрне право для самостійної...
Батигіна Олена Михайлівна, к ю н., доцент кафедри приватного права Полтавського юридичного інституту Національного університету «Юридична...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...

Курсова І дипломна робота
Методичні рекомендації для студентів інституту історії, етнології І права денної та заочної форми навчання

Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики для студентів...
Методичні вказівки та робоча програма навчальної практики (для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 09 06 03 “Електротехнічні...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Фінанси І кредит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит» денної та заочної форм...

«погоджено» «погоджено» Ректор нгі внз вмуроЛ «Україна» Проректор нгі внз вмуроЛ «Україна»
Ковальська Л. В., Коротєєва А. В., Чернявська Т. А. Методичні рекомендації про підготовку І захист дипломної роботи на здобуття кваліфікації,,магістр”...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Економіка праці І соціально-трудові відносини”, програму дисципліни,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт