Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №913

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2016 р. № 913

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Загальні положення

 1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

 2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідати.

 3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах — фінансова послуга, яка передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об’єднання цих коштів з метою придбання та розподілу товарів між учасниками групи;

керівник фінансової установи — голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво суб’єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів;

головний бухгалтер фінансової установи — головний бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу у фінансовій установі, штатний бухгалтер фінансової установи, якщо у фінансовій установі не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа — підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми);

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення — фінансова послуга, яка передбачає залучення фінансовою установою фінансових активів на підставі письмового договору з особою (вкладником), яка не є фінансовою установою, із зобов’язанням фінансової установи щодо наступного повернення таких коштів через визначений у договорі строк з виплатою вкладнику процентів (винагороди). Субординований борг, кошти, отримані з місцевих та державного бюджету юридичними особами публічного права, не належать до залучених коштів. Залучення грошових коштів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення на інших підставах, зокрема отримання кредитів від іншої фінансової установи, не є фінансовою послугою;

інша юридична особа, що надає фінансові послуги, — юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, але яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою;

окреме нежитлове приміщення — частина внутрішнього об’єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу;

внутрішні правила надання фінансових послуг — правила надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори надання фінансових послуг.

Інші терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та інших законах з питань регулювання ринків фінансових послуг.

 1. Відповідно до цих Ліцензійних умов орган ліцензування видає ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі — ліцензія), а саме на:

залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

надання послуг з фінансового лізингу;

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту;

надання гарантій та поручительств;

послуги у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством;

послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення в частині адміністрування недержавних пенсійних фондів;

надання послуг з факторингу;

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

довірче управління фінансовими активами.

 1. Положення цих Ліцензійних умов щодо страховиків застосовуються до філій страховиків-нерезидентів з особливостями, встановленими частинами першою, третьою, одинадцятою — тринадцятою статті 2, частиною першою статті 30, частиною двадцять першою статті 31, частиною дев’ятою статті 43 Закону України “Про страхування”.

 2. Фінансовим установам, яким відповідно до абзацу другого частини другої статті 5 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” заборонено залучати кошти фізичних осіб, ліцензія на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення видається органом ліцензування з обмеженням щодо залучення фінансових активів від фізичних осіб. Інформація про таку заборону відображається в ліцензії.

 3. Залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки здійснюється кредитними спілками на підставі ліцензії на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

 4. Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, є фінансовою послугою, якщо така послуга надана на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 5. На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ, що веде Нацкомфінпослуг (крім іншої юридичної особи, що надає фінансові послуги).

 6. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам пунктів 1—16, 21—99 цих Ліцензійних умов, установлених для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві на отримання ліцензії.

 7. У здобувача ліцензії/ліцензіата на дату подання документів на отримання ліцензії повинні бути відсутні невиконані заходи впливу (незалежно від того, чи настав строк їх виконання).

 8. Здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкові види страхування повинен провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів).

 9. Здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів додатково повинен відповідати таким вимогам:

дотримуватися умов забезпечення платоспроможності страховика на останню звітну дату, що передує даті подання документів на отримання ліцензії, та мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на останню звітну дату;

провадити страхову діяльність з укладення договорів добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів), зокрема мати досвід врегулювання страхових випадків і виплати страхового відшкодування щонайменше за десятьма такими договорами.

 1. Здобувач ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії на обов’язкове страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, повинен додатково відповідати таким вимогам:

провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж три роки (12 звітних кварталів);

провадити страхову діяльність з укладення договорів страхування будь-якої відповідальності в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж протягом двох років (вісім звітних кварталів).

 1. Оформлення, подання документів до органу ліцензування і видача ним документів здійснюються відповідно до статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та цих Ліцензійних умов.

 2. Рішення органу ліцензування щодо залишення заяви без розгляду або щодо переоформлення ліцензії приймається особою, уповноваженою органом ліцензування в установленому поряду.


Перелік документів, що подаються
для отримання ліцензії

 1. Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зазначених у пункті 4 цих Ліцензійних умов, здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії, складену згідно з додатком 1, у спосіб, визначений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 2. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

фінансова звітність, визначена Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітні дані здобувача ліцензії відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який був внесений до Державного реєстру фінансових установ не пізніше ніж за 90 календарних днів до дня подання заяви про отримання ліцензії та не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування;

анкета керівника/головного бухгалтера фінансової установи (подається окремо керівником та головним бухгалтером фінансової установи) (додаток 2);

опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох примірниках (додаток 3);

документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

 1. Додатково до документів, визначених пунктом 18 цього розділу, до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються такі документи:

1) для провадження діяльності у сфері страхування в частині проведення конкретних видів страхування, визначених законодавством:

правила страхування для кожного добровільного виду страхування, який зазначається здобувачем ліцензії в заяві про отримання ліцензії.

Філією страховика-нерезидента також подаються копії документів про освіту, в тому числі документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером філії страховика-нерезидента підвищення кваліфікації.

Для отримання ліцензії на провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів також подаються такі довідки із зазначенням дати їх складення:

довідка здобувача ліцензії про підтвердження забезпечення здобувачем ліцензії можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України (з метою підтвердження виконання вимог, передбачених пунктом 60 цих Ліцензійних умов);

довідка від об’єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов’язковим для страховиків, що проводять обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом);

2) для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів:

інформація про кваліфікованих працівників (додаток 4);

копія документа уповноваженого органу юридичної особи — одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду, що містить рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду та інформацію про його власний веб-сайт (веб-сторінку) і адресу електронної пошти;

3) для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах — внутрішні правила надання фінансових послуг та зразок договору про адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, які повинні відповідати вимогам пунктів 92 та 93 цих Ліцензійних умов, також умовам провадження діяльності з адміністрування фінансових активів придбання товарів у групах, встановленим Нацкомфінпослуг;

4) для провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю — типові правила фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю, які повинні відповідати вимогам статей 8, 12 і 21 (для фонду фінансування будівництва) та статей 8, 25 і 26 (для фонду операцій з нерухомістю) Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”;

5) для провадження кредитною спілкою діяльності із залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення та/або з надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, — положення про фінансові послуги кредитної спілки та примірні договори про надання фінансових послуг, що є додатками до положення;

6) для провадження діяльності з надання фінансових послуг, інших, ніж визначені підпунктами 1—5 цього пункту:

внутрішні правила надання фінансових послуг;

примірні договори про надання фінансових послуг.

 1. Строк, що минув з дати підписання (засвідчення) документів, що подаються фінансовою установою, не повинен перевищувати 30 календарних днів до дати подання заяви (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії).

Вимоги до фінансових установ

Кадрові вимоги

 1. Професійні якості керівника, головного бухгалтера фінансової установи, а також керівника відокремленого підрозділу фінансової установи повинні відповідати професійним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг.

 2. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу фінансової установи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю у фінансовій установі, повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:

1) особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;

2) особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності;

3) особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. №938
Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. №2246...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 553
У положенні про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня...

Змінами до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме...
Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. №925 ”Деякі питання удосконалення механізмів захисту речових прав на земельні ділянки”,...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. №48
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85; 2011 р., №4, ст. 210;...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921 порядок
Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. №1001
Ліцензійними умовами як обов’язковий для провадження діяльності на підставі ліцензії

Про місцеві податки І збори на території Широківської сільської ради на 2017 рік
Господарської діяльності від 11 вересня 2003 р. №1160-iv (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої...

Формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових...
Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення І виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...

Видача трудової книжки у разі звільнення
Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1993 р. №301 «Про трудові книжки» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. №591
В абзаці першому пункту 1 слова “(далі — споживачі електричної енергії)” виключити

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №285
Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії — їм відповідати

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567
Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою км №656 від 19. 08. 2015}

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. №829
Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів)...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Кабінет міністрів україни
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 положення

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016...
Цей Порядок встановлює процедуру повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної...

1 Розроблене Положення про порядок призначення І виплати стипендій...
Постанова Кабінету Міністрів від 08. 02. 2017 №81 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р....

Затверджено наказ Державного департаменту
Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт