Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кадрове діловодство»

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кадрове діловодство»

ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Кадрове діловодство» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки, 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», , 6.030402 «Правознавство», 6.130102 «Соціальна робота».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є наука, що входить у систему управлінських наук, яка досліджує персонал і роботу з ним у державних органах, громадських, науково-дослідних, навчальних, виробничих та інших організаціях.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна базується на матеріалах фундаментальних дисциплін інформаційного та економічного профілю й пов’язана з «Менеджментом», «Управлінням персоналом», «Діловодством», а також циклом гуманітарних дисциплін: «Культура мови», «Українська мова за професійним спрямуванням».

Програма навчальної дисципліни складається з 2 змістових модулів:

Модуль 1. Розпорядчі й облікові документи з особового складу.

Модуль 2. Оформлення й ведення особової документації в організаціях


 1. Мета і завдання навчальної дисципліни
  1. Метою викладання навчальної дисципліни «Кадрове діловодство» є:

Ознайомити студентів із сучасною класифікацією документів кадрового профілю, передати їм навички складання різних видів кадрових документів, оформлення їхніх реквізитів, надати студентам зразки ділових паперів, які необхідні у практичній діяльності з управління кадрами на підприємстві.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Кадрове діловодство» є:

 • підготувати студентів до самостійної роботи з документами;

 • ознайомити студентів із сучасною класифікацією документів, особливостями організації загального і секретного діловодства в системі кадрового діловодства, документообігу, архівації документів;

 • розвинути уміння та навички написання й оформлення кадрових документів різних типів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • основні державні стандарти, що використовуються при оформленні документів, у тому числі кадрових;

 • специфіку кадрових документів порівняно з іншими групами документів;

 • вимоги до цієї категорії документів;

 • перелік реквізитів та їх розміщення;

 • елементи, що надають документу юридичної сили;

 • етапи підготовки й оформлення кадрових документів;

 • способи дотримання режиму секретності при роботі з документами;

 • особливості виконання документа із застосуванням комп'ютерної техніки;

вміти:

  • здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості;

  • володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу;

  • знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми; користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою;

  • знаходити в тексті і доречно використовувати у професійному мовленні синоніми, пароніми, омоніми; користуватися різними видами словників;

  • перекладати тексти українською мовою, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники;

  • правильно записувати числівники та цифрову інформацію у професійних текстах; узгоджувати числівники з іменниками;

  • правильно використовувати найпоширеніші дієслівні форми у професійному спілкуванні; користуватися додатковою літературою;

  • правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, перекладати прийменникові конструкції українською мовою; користуватися довідковою літературою;

  • користуватися синтаксичними нормами у професійному спілкуванні;

  • правильно використовувати синтаксичні конструкції при складанні документів.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
МОДУЛЬ 1

Розпорядчі й облікові документи з особового складу

Тема 1. Порядок складання і ведення розпорядчих документів по особовому складу

Підготовка й оформлення наказів про прийняття, переведення і звільнення працівників. Порядок оформлення наказів про надання щорічної відпустки. Підготовка та оформлення наказів про заохочення і
стягнення

Тема 2. Облікові документи по кадрах

Оформлення і ведення особової картки по формі № П-2. Оформлення і ведення особової картки по формі № П-2ДС. Оформлення та ведення особових справ. Заповнення особового листка з обліку кадрів. Порядок складання автобіографії
Модуль 2. Оформлення й ведення особової документації в організаціях

Тема 3. Оформлення, ведення та облік трудових книжок

Заповнення трудової книжки. Оформлення вкладиша до трудової книжки. Оформлення і видача дубліката трудової книжки. Облік та зберігання трудових книжок. Заповнення та видача трудової книжки у разі звільнення

Тема 4. Оформлення і подання документів для призначення пенсій

Документи, необхідні для призначення пенсії. Форма і порядок заповнення подання. Форма і порядок заповнення довідки про заробіток для обчислення пенсії

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71, зі змін, і допов. станом на серпень 2000 р.

 1. Цивільний кодекс України від 18.07.63, зі змін. і допов. станом на серпень 2000 р.

 2. Закон України "Про мови в Українській РСР" від 28.10.89, зі змін. від 28.02.95.

 3. Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91, зі змін. | допов.

 4. Закон України"Про підприємництво" від 07.02.91, зі змін, і допов.

 5. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91, зі змін, і допов.

 6. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91, зі змін, і допов.

 7. Закон України "Про громадянство України" від 08.10.91.

 1. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 05.11.91.

 2. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91.

 3. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92.

 4. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92.

 5. Закон України "Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України" від 15.03.93.

 6. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.93.

 7. Закон України "Про державну службу" від 16.12.93.

 8. Закон України "Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України" від 19.01.95.

 9. Закон України "Про оплату праці" від 24.03.95.

 10. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України" від 05.07.95.

 11. Закон України "Про страхування" від 07.03.96.

 12. Закон України "Про відпустки" від 15.11.96.

 13. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.98.

 14. Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 03.03.98.

 15. Закон України "Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України" від 18.09.98.

25. Закон України "Про обов'язковий примірник документів" від

09.04.99.

 1. Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.99.

 2. Закон України "Про державну таємницю" від 21.09.99.

128. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.99.

 1. Закон України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 156 про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками" від 22.10.99.

 2. Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" від 01.06.2000.

 3. Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153.

 4. Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.98.
 1. Про внесення змін до порядку обчислення стажу державної служби: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2000 № 1113.

 2. Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах (№ 1-ПВ (умови праці) річна): Затверджено наказом ДержкомстатуУкраїни 23.10.97 № 33.
 1. Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності про чисельність окремих категорій працівників та підготовку кадрів (№ 6-ПВ річна): Затверджено наказом Держкомстату України 23.10.97 № 33.

 2. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 3-ПН "Звіт про наявність вільних робочих місць (вакантних посад) та потребу в працівниках": Наказ Держкомстату України від 06.07.98 № 244.

 3. Про внесення змін до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України: Затверджено наказом Держкомстату України від 18.02.99 № 67. Державні стандарти

 1. Государственная система документационного обеспечения управлення. Основньїе положення, общие требования к документам и службам документационного обеспечения. — М.: ВНИИДАД, 1991.

 2. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. — [Чинний від 1995-07-01]. — К.: Держстандарт України, 1994.

 3. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення: ДСТУ 2737-94. - [Чинний від 1995-07-01]. - К.: Держстандарт України, 1994.

 4. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення: ДСТУ 2392-94. - [Чинний від 1995-01-01]. - К.: Держстандарт України, 1994.

 5. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги: ДСТУ 2395-94. - [Чинний від 1995-01-01]. - К.: Держстандарт України, 1994.

 6. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення: ДСТУ 2628-94. - [Чинний від 1995-01-07]. - К. Держстандарт України, 1994.

Навчальна

 1. Андреева В. И. Делопроизводство в кадровой службе: Практ. по-собие с образцами док. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ЗАО "Биз-нес-школа "Интел-Синтез", 1998.

 2. Андреева В.И. Правила работьі с кадровими документами // Кадровая служба рьіночной зкономики: Сб. док. и рек.: В 9 вьш.— М.: Моск. кадровий центр, 1991. — Вьш. 4.

 3. Андреянова В. В. Как правильно подготовить и оформить при-каз - М.: ИНФРА-М, 1997.

 4. Асеев Г. Г., Шейко В. Н. Информационнне технологии в доку-ментоведении: Учеб. пособие. — Харьков: ХГИК, 1997.

 5. Герасименко В. А. Защита информации вавтоматизированньїх системах обработки данньїх. — М.: Знергоатомиздат, 1994.

 6. Головач А. С. Зразки оформлення документів для підприємств і громадян. — Донецьк: Сталкер, 1997.

 1. Давидова 3. Н., Рибаков А. Е. Делопроизводство: Учеб.-практ. ру-ководство. — Минск: Тетра-Системс, 1999.

 2. Делопроизводство в кадровой службе / Сост. А. В. Верховцев.— М.: ИНФРА-М, 1999.

 3. Делопроизводство. Подготовка служебньїх документов / М. Ю. Демин. - СПб.: Питер, 2003.

 4. Делопроизводство: Образцьі, документи. Организация и техно-логия работьі. Более 120 документов.— М.: ТЕ Велби, Проспект, 2003.

 5. Документи по персоналу предприятия / Сост. М. И. Басаков. — Ростов н/Д: Издат. центр "Март", 2001.

 6. Компьютерние технологии обработки информации: Учеб. по-собие / С. В. Назаров, В. Й. Першиков, В. А. Тафинцев и др.; Под ред. С. В. Назарова. — М.: Финансьі и статистика, 1995.

 7. Крайская 3. В., Челлини 9. В. Архивоведение: Учеб. для средних спец. учеб. заведений. — М.: Норма, 1996.

 8. Козоріз В. П., Лапицька Н. І. Загальне і кадрове діловодство. — К.: МАУП, 2002.

158. Кузнецова Т. В., Кузнецов С. Л. Кадровое делопроизводство. — М.: ООО "Интел-синтез АПР", 2005.

 1. Кузнецова Т. В., Степанов Е. А., Филиппов Н. Е. Делопроизводство и техническая документация. — М., 1991.

 2. Матвєєва В. Кадрова документація. — X.: Фактор, 2003.

 3. Мурашко М. І. Довідник для підприємців-роботодавцівта працівників відділу кадрів підприємств, установ та організацій. — К., 1994.

 4. Овчинникова Н. В., Свириденко Ю. П., Степанов Е. А. Организация и документирование деятельности кадровой служби: Учеб. пособие. - М.: МГИАИ, 1986.

 5. Организация работн с документами: Учебник / В. А. Кудряев и др. - М.: ИНФРА-М, 1998.

 6. Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління. — К.: МАУП, 1997.

 7. Палеха Ю. І. Управлінське документування. — Ч. 2. Організація кадрового діловодства. — К.: Європейський ун-т, 2003.

 8. Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби. — К.: КНТ, 2004.

 9. Пшенко А. В. Делопроизводство и основнне нормативньїе требо-вания к документам. — М.: Юрид. колледж МГУ, 1994.

 1. Рогожин М. Ю. Организация кадровой работьі предприятия. — М.: РДЛ, 2003.

 2. Рогожин М. Ю. Справочник кадровика. Оформление докумен-тов. — М.: Бератор-пресс, 2003.

 3. Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. — К.: ТТК "Персонал", 1996.

 4. Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини" / Уклад.: О. М. Коренга та ін. / Укр. НДІ стандартизації, сертифікації та інформатики. — К.: Основи, 1995. — 320 с.

 5. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: В. М. Брицин, О. О. Тараненко. — К.: Пожінформтехніка, 2000. - 448 с.

 6. Стенюков М. В., Кузнецова О. А. Составление документов на компьютере. — М.: Приор, 1996.

 7. СтенюковМ. В. Справочник по делопроизводству. — М.: ПРИОР, 1997.

 8. Степанов Е. А. Некоторьіе документоведческие проблеми защи-тн информации. Документ в административннх структурах. — М.: ВНИИДАД, 1995.

 9. Тугаєнко-Сєряк С. М. Довідник службовця. — К.: А. С. К., 2000.

 10. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. — К.: Довіра, 2003.

 11. Управление персоналом организации: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1997.

 12. Шиманський Ф. В. Діловодство в правоохоронних органах України: Навч. посіб. — О.: Юрид. літ., 2003.

 13. Щекин Е. В. Организация делопроизводства отдела кадров. — К.: Знание, 1989.

 14. Зкономическая безопасность предприятия. Защита коммерчес-кой тайньї: Практ. пособие для руководителей и специалистов / Под ред. В. М. Чапльїгина. — М.: Аналитик-Пресс, 1991.

 15. Ярочкин В. И. Безопасность информационньїх систем. — М.: Ось 89, 1996.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Організація...
«основи технології» педагогічної діяльності в галузі обраної професії, сформувати необхідні функціональні (педагогічні І фахові)...

Методичні рекомендації до самостійного вивчення нормативної дисципліни «Митне право»
Приймаченко Д. В. Навчально-методичне забезпечення дисципліни «Митне право». Програма вибіркової навчальної дисципліни «Митне право»...

Моєї курсової “Документування служби зайнятості. Кадрове діловодство”...
Пропозиції роботодавцю щодо надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних с. 20

Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 030401 «Правознавство»
Стрепко Володимир Любомирович, доцент кафедри соціального права, кандидат юридичних наук, доцент

Робоча програма навчальної дисципліни
Мета дисципліни «Оподаткування підприємств» – вивчення фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням частини вартості активів підприємства...

Програма навчальної дисципліни адміністрування митних платежів (назва...
Програма навчальної дисципліни «Адміністрування митних платежів» для підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...

Програма навчальної дисципліни “ оподаткування в бізнесі ” (назва...
«Облік у аудит», 071 «Облік І оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Робоча програма навчальної дисципліни дитяча терапевтична стоматологія...
Робоча програма дисципліни «Дитяча терапевтична стоматологія» для студентів за напрямом підготовки 1201 «Медицина» (22 «Охорона здоров’я»),...

Кадрове діловодство це діяльність, що охоплює процеси документування...
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

Методичні рекомендації на тему: «Кадрове діловодство»
Кадрова служба це самостійний структурний підрозділ, підпорядкований керівникові організації або його заступникові з кадрів

Програма навчальної дисципліни митний контроль І митне оформлення...
«Управління та адміністрування» спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізація «Фінанси, митна справа...

5. Інструкція щодо заповнення форми звітності №5 пн
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...

Анотація змісту навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є операції, що мають місце у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ та організацій

Робоча програма навчальної дисципліни загальна педагогіка напрям...
Робоча програма дисципліни «Загальна педагогіка» : 0402 Фізико-математичні науки

Данюк В. М., Кулаковська Л. П. Кадрове діловодство: Навч посібник
Мета заняття: Закріпити І розширити знання, отримані|одержувати| на лекціях, в процесі самостійної роботи; навчитися оформляти особисту...

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Управлінські...
«Економіка та підприємництво» освітнього рівня «магістр»містить анотацію до ккр, критерії оцінки виконання завдань ккр, пакети тестових...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт