Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання комітету з конкурсних торгів від «22»

Засідання комітету з конкурсних торгів від «22»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів

від «_22_» 03._ 2012 року №_9_

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

______________ Іщук Ю.К.
ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОЦЕДУРІ
ВІДКРИТИХ ТОРГІВ
НА ЗАКУПІВЛЮ
Код ДК 016-97 65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші»

(банківські послуги з обслуговування зарплатного проекту та інкасації виручки)


Відповідно до статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI внести наступні зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю «Код ДК 016-97 65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші» (банківські послуги з обслуговування зарплатного проекту та інкасації виручки):
1. Підпункт 11 пункту 7 Розділу III викласти в наступній редакції:
«11. Грошова виручка Замовника, яка була отримана інкасаторами Виконавця по місцю інкасації виручки до 16:00 години банківського дня зараховується на поточні рахунки із спеціальним режимом використання за місцем знаходження Замовника та на поточні рахунки відокремлених підрозділів Замовника до кінця цього ж банківського дня. Грошова виручка Замовника, яка була отримана інкасаторами Виконавця по місцю інкасації виручки після 16:00 години банківського дня зараховується на поточні рахунки із спеціальним режимом використання за місцем знаходження Замовника та на поточні рахунки відокремлених підрозділів Замовника не пізніше 11:00 години наступного банківського дня.

Для зарахування проінкасованої грошової виручки в установі банку учасник-переможець (банк) для Замовника (без додаткових витрат для Замовника) повинен відкрити відповідні поточні рахунки із спеціальним режимом використання за місцями інкасації виручки Замовника або за місцем знаходження Замовника (на розсуд Замовника) та поточні рахунки відокремленим підрозділам Замовника.
Місце надання послуг зазначено у додатку № 2 до цієї документації конкурсних торгів.»
2. Пункти 1, 2 Розділу IV викласти в наступній редакції:


IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто  або поштою

Для отримання перепустки на розкриття пропозицій представнику учасника необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу – паспорт. На участь у розкритті пропозицій учасник повинен мати документ, що підтверджує його посаду та повноваження. 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

79000 м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22 каб. 516


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

03.04.2012р. до 11 год. 00 хв. (за київським часом).
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На письмовий запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

79000 м. Львів, вул. Гоголя, 1

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

79000 м. Львів, вул. Гоголя, 1 каб. 201 (за київським часом).

Дата. 03.04.2012р.

Час. 14 год. 00 хв.
  До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді, або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Конверти, позначені «зміни», відкриваються та оголошуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане відповідне повідомлення про відкликання не відкриваються.

Повноваження представника Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів підтверджуються випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або довіреністю/дорученням, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів (до якої додаються документи, що підтверджують повноваження особи видавати такі довіреності/доручення).

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст.10 Закону.3. Додаток 5 до документації конкурсних торгів викласти в наступній редакції:
Додаток 5

до документації конкурсних торгів

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів Учасника-переможця процедури закупівлі.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків передбачених ч.5, 6 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також за будь-яких умов не повинні суперечити законодавству України.

Учасник та Замовник не мають права відступати від істотних умов, а також додаткових умов перелічених нижче, але мають право їх конкретизувати.

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

про надання банківських послуг з обслуговування зарплатного проекту та послуг з інкасації виручки)

Україна, м. __________ ____ ____________20___ року
_______________________________________________________________ (надалі - Замовник),

в особі _____________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________, з однієї сторони,

і

____________________________________________________________ (надалі – Виконавець),

в особі _____________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________, з іншої сторони, надалі за текстом разом Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір №___ про закупівлю послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників Замовника) з використанням платіжних карток та інкасацію, перерахунок та переказ інкасованих готівкових коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання (розподільчі) та поточні рахунки структурних підрозділів Замовника від „___” ______________ 20__ року (надалі – Договір) про таке:

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
Анкета Замовника – документ, за формою наведеною у Додатку №5 до цього Договору, що містить інформацію щодо Замовника та Виконавця.

Виплати – зарахування на Рахунки Працівників сум заробітної плати, премій, компенсацій, інших подібних виплат, а також будь-яких інших коштів, які Відокремлені підрозділи Замовника, що зазначені в Додатку № 4 до цього Договору, перераховують на користь Працівників.

Клієнт - Банк” – система дистанційного обслуговування „Клієнт-Банк”/ „Інтернет Клієнт-Банк”/„Корпоративний Клієнт-Банк” Виконавця, який забезпечує можливість надання Замовнику комплексу інформаційних послуг за Рахунком Замовника та здійснення розрахункових операцій за Рахунком Замовника на підставі дистанційних розпоряджень Замовника. Сторони визнають, що документи, створені в електронному вигляді системою дистанційного обслуговування “Клієнт-Банк”/ „Інтернет Клієнт-Банк”/ „Корпоративний Клієнт-Банк” і підписані електронним цифровим підписом, мають однакову юридичну силу з іншими платіжними документами, оформленими на паперовому носії, і є підставою для виконання розрахункових операцій.

Місце інкасації – фактичне місцезнаходження об’єктів Замовника (або відокремленого підрозділу Замовника) згідно Анкети Замовника, з якого Виконавець здійснює інкасацію готівкових коштів згідно положень цього Договору на умовах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

Обєкти замовника – пункти продажу проїзних документів.

Платіжна картка (БПК) – спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої у встановленому законодавством порядку пластикової картки, що використовується для здійснення платіжних операцій з Рахунку Працівника, а також інших операцій, установлених договором.

Послуги з інкасації – послуги з інкасації, перерахунку та переказу інкасованих готівкових коштів Замовнику на поточні рахунки із спеціальним режимом використання (розподільчі) та поточні рахунки структурних підрозділів в порядку та на умовах цього Договору. Послуги з інкасації включають:

- інкасація готівкових коштів відповідно до даних, наведених в Анкеті Замовника;

- перерахунок готівкових коштів, доставлених службою інкасації Виконавця у касу установи Виконавця, згідно з цим Договором;

- переказ інкасованих готівкових коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання (розподільчі) та поточні рахунки структурних підрозділів Замовника.

Транзитний рахунок Замовника – транзитний рахунок, відкритий в Установі Виконавця для кожного відокремленого підрозділу Замовника, для організації перерахування на Рахунки Працівників сум Виплат та здійснення інших операцій, у відповідності з вимогами чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України

Розподільчий рахунок Замовника – поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування інкасованих готівкових коштів.

Послуги по зарахуванню Виплат – послуги по зарахуванню сум Виплат на Рахунки Працівників, операції за якими здійснюються з використанням Платіжних карток, на умовах та в строки, визначені цим Договором.

   Працівник – фізична особа, яка перебуває у трудових відносинах з Замовником та отримує суми Виплат.

Рахунок Працівника – поточний рахунок фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням Платіжної картки, що відкривається банком на договірній основі в національній валюті України, на який зараховуються Замовником суми Виплат, відповідно до умов Договору та вимог законодавства України.

Відокремлений підрозділ – відокремлені підрозділи Замовника, які діють від імені юридичної особи Замовника на підставі Статуту та вимог Господарського кодексу України, яким надаються Послуги по зарахуванню Виплат Працівникам з використанням Платіжних карток та Послуг інкасації, в порядку та на умовах цього Договору.

Сумки – інкасаторські сумки (мішки, касети з цінностями) в залежності від контексту.

Строк здійснення Виплат - один банківський день з дня надання «Зведеної відомості сум для зарахування».

IІ. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах цього Договору Виконавець зобов'язується протягом 5 (п’яти) років надавати Замовнику та його Відокремленим підрозділам банківські послуги з обслуговування зарплатного проекту та інкасації виручки, (далі - Послуги), а Замовник приймає і оплачує надані Послуги.

2.2. Послуги з інкасації надаються у Місцях інкасації що визначені у Анкеті Замовника, у погоджені Сторонами дні та години.

2.3. Послуги з обслуговування зарплатного проекту надаються Виконавцем шляхом безготівкового зарахування на карткові рахунки працівників сум заробітної плати, премій, компенсацій, інших виплат (далі – Виплат), які відокремлені підрозділи Замовника, що зазначені в Додатку № 4 до Договору (далі – Відокремлені підрозділи), перераховують на користь найманих ними фізичних осіб (далі – Працівників). Виконавець відкриває кожному Відокремленому підрозділу Замовника транзитні рахунки для здійснення зарахування сум Виплат на рахунки Працівників.

2.4. Послуги з інкасації виручки, а саме: Виконавець власними силами і засобами зобов’язується в погоджені дні проводити збирання грошової виручки Замовника згідно встановленого графіка, здійснювати приймання готівки, її перерахування і своєчасне зарахування на рахунок Замовника.

2.5. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника.

2.6. Філії/відділення Виконавця укладають з Відокремленими підрозділами Замовника, зазначеними в Додатку 4, угоди, які визначають порядок взаємодії філій/відділень Виконавця та Відокремлених підрозділів Замовника, спрямованих на виконання цього договору.

IIІ. ЯКІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ ТА ІНКАСАЦІЇ ВИРУЧКИ

3.1. Виконавець повинен надати Замовнику банківські послуги з обслуговування зарплатного проекту та інкасації виручки, якість яких відповідає умовам чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України. Якість умов може бути покращена за умови якщо ця зміна не призведе до збільшення суми зазначеної в договорі.

IV. ЦІНА ДОГОВОРУ

4.1. Ціна Послуг Договору становить суму ціни Послуг по зарахуванню Виплат та Послуг з інкасації, наданих протягом строку дії цього Договору, і розраховується відповідно до п.4.2. та п.4.3. цього Договору.

4.2. Ціна Послуг по зарахуванню Виплат (комісійна винагорода) за цим Договором встановлюється в розмірі ___% ( ______ відсотків) від загальної суми Виплат, належних до зарахування на Рахунки Працівників, та визначається в національній валюті України – гривні.

4.3. Ціна Послуг з інкасації (комісійна винагорода) за цим Договором встановлюється в розмірі ___% ( ______ відсотків) від суми інкасованих коштів та визначається в національній валюті України – гривні.

4.4. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін
V. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

5.1. За надані Послуги по зарахуванню Виплат Замовник сплачує Виконавцю комісійну винагороду за безготівкове зарахування коштів в розмірі, визначеному в п.4.2. цього Договору, протягом 14 календарних днів з дати підписання актів здачі-приймання наданих послуг Відокремленими підрозділами Замовника та філіями/відділеннями Виконавця.

5.2. За надані Послуги з інкасації Замовник щомісячно не пізніше передостаннього банківського дня кожного місяця сплачує комісійну винагороду за надані Послуги з інкасації у розмірі, встановленому п.4.3. цього Договору, на підставі виставлених підрозділами Виконавця рахунків-фактур та підписаних підрозділами Сторін Актів надання послуг з інкасації, на банківські рахунки Виконавця, вказані в рахунках-фактурах.

5.2.1. Розрахунковий період встановлюється з 21 числа попереднього місяця по 20 число поточного місяця включно.

5.2.2. Не пізніше 23 числа дня кожного місяця, Виконавець або підрозділ Виконавця виставляє Відокремленому підрозділу Замовника рахунок-фактуру щодо зобов’язання Замовника сплатити комісійну винагороду за надані Послуги з інкасації згідно цього Договору та надсилає Відокремленим підрозділам Замовника два примірники підписаних Виконавцем Акту надання послуг з інкасації.

5.2.3. Рахунок-фактура містить реквізити згідно з вимогами нормативних документів:

Назва Замовника, його Відокремленого підрозділу; період надання Послуг; сума інкасації, оплата комісійної винагороди за інкасацію готівкових коштів згідно Договору № від __ .___.____р.

5.2.4. Днем виконання зобов’язання з оплати комісійної винагороди, вважається день зарахування комісійної винагороди на рахунок Виконавця.

VІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО ЗАРАХУВАННЮ ВИПЛАТ

6.1. Строк надання Послуг по зарахуванню Виплат: протягом строку дії Договору.

6.2. Місце надання Послуг по зарахуванню Виплат: територія держави Україна за місцем розташування Відокремлених підрозділів, зазначених у Додатку № 4.

6.3. Відокремлений підрозділ Замовника надає Виконавцю „Зведену відомість сум для зарахування на рахунки” Додаток № 2 до цього Договору) (далі - Відомість) електронними засобами (системою дистанційного обслуговування „Клієнт-Банк”) одночасно з перерахуванням коштів на транзитний рахунок. Відомість надається одночасно з платіжним дорученням на перерахування коштів, вказаних у Відомості Виплат для зарахування на Рахунки Працівників.

6.4. Проведення операцій формування електронних платіжних документів за допомогою „Клієнт-Банк” виконується згідно порядку, узгодженому Сторонами в „Порядку проведення операцій з використанням системи дистанційного обслуговування „Клієнт-Банк” (Додаток № 6 до цього Договору).
VІІ. НАДАННЯ ПОСЛУГ З ІНКАСАЦІЇ

7.1. Строк надання Послуг з інкасації: протягом строку дії Договору.

7.2. Місце надання Послуг з інкасації: територія держави Україна (Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Волинська, Рівненська області) згідно з додатком 5 до цього договору.

7.3. Замовник підраховує всі готівкові кошти, що вкладаються в Cумку, розсортовує їх за номіналами на придатні, зношені, керуючись порядком визначення платіжності банкнот і монет, установленим нормативно-правовими актами Національного банку України, обв’язування банкнот і вкладання в Сумку, вкладання монет в мішечки для монет.

Не дозволяється проводити обандеролювання або обв’язування банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів і суми вкладених грошей.

7.4. Перед вкладенням в сумку готівки її Здавач – уповноважений працівник Замовника зобов’язаний заповнити комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію супровідної відомості) до кожної Сумки і підписати кожний примірник. Перший примірник супровідної відомості вкладається в Cумку з готівковими коштами. Сумки з готівковими коштами Замовника уповноважений працівник підрозділу Замовника зобов’язаний опломбовувати таким чином, щоб пломба знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від зав’язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2 см) і здавати її разом із накладною інкасатору Виконавця тільки після перевірки службового посвідчення з фотокарткою та доручення на право приймання інкасатором Cумок. Після цього уповноважений працівник Замовника (Здавач) повинен зробити у явочній картці необхідні записи, звірити підписи інкасатора Виконавця на копії супровідної відомості зі зразком його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевірити наявність печатки підрозділу Виконавця і отримати від інкасатора Виконавця порожню Cумку, закріплену за підрозділом Замовника.

7.5. У разі, якщо Cумка з готівковими коштами не буде підготовлена до приїзду інкасаторів Виконавця у встановлений час або буде мати дефекти, перераховані в п. 7.6 цього Договору, то уповноважений працівник Замовника повинен зробити у явочній картці запис про причини нездачі Cумки з готівковими коштами Замовника та завірити своїм підписом.

7.6. Якщо Cумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті, нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його завіреному зразку, а також при виявлені невідповідності суми цифрами сумі літерами в накладній, копії супровідної відомості, інкасатор Виконавця відповідної Cумки не приймає.

7.7. У разі виявлення працівниками Виконавця при перерахуванні вмісту Сумки нестачі або надлишку готівкових коштів Замовника, або виявлення сумнівних банкнот і монет, уповноважені представники Виконавця складають та підписують акт про розбіжності. Акт є безспірним і обов’язковим для Сторін.

7.8. У разі повторних нестач (більше ніж два випадки) готівкових коштів Замовника в Сумках його представник може бути присутнім в установі Виконавця для відеоспостереження за перерахунком готівкових коштів, доставлених інкасаторами Виконавця.

7.9. Порядок приймання інкасатором Виконавця Cумок з готівковими коштами Замовника, зберігання Cумок з готівковими коштами Замовника, доставлених з маршруту інкасації під відповідальність інкасаторів Виконавця, порядок здавання Cумок з готівковими коштами Замовника підрозділом інкасації Виконавця, а також інші питання, не врегульовані цим Договором регулюється Інструкцією з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 14.02.2007 р. № 45 (із змінами та доповненнями).

7.10. Виконавець зобов’язаний організувати здійснення Установами Виконавця, які надають Послуги з інкасації Замовнику, перерахування та переказ інкасованих готівкових коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (розподільчий рахунок) Замовника та поточні рахунки Відокремлених підрозділів Замовника, відкритих в установі Виконавця. (Додаток 7).

Виконавець відкриває Замовнику та його відокремленим підрозділам рахунки без додаткових витрат для Замовника.

7.11. Готівкові кошти, що були отримані інкасаторами Виконавця по місцю інкасації виручки до 16:00 години банківського дня, Установа Виконавця зараховує на поточний рахунок із спеціальним режимом використанням (розподільчий), відкритий в установі Виконавця, та на поточні рахунки відокремлених підрозділів Замовника до кінця цього ж банківського дня. Готівкові кошти, що були отримані інкасаторами Виконавця по місцю інкасації виручки після 16:00 банківського дня, установа Виконавця зараховує на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (розподільчий), відкритий в установі Виконавця, та на поточні рахунки відокремлених підрозділів Замовника, не пізніше 11:00 години наступного банківського дня.
VІІI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Замовник/Відокремлений підрозділ зобов'язаний:

8.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати комісійну винагороду за надані Послуги.

8.1.2. Приймати надані Послуги з інкасації згідно з підписаним Актом наданих послуг з інкасації.

8.1.3. Створити необхідні умови для уповноважених працівників Виконавця, які будуть надавати працівникам Замовника консультації та оформлювати документи для відкриття Рахунків Працівників та випуску Платіжних карток.

8.1.4. Забезпечити наявність ізольованих приміщень для приймання-передавання готівкових коштів інкасаторам Виконавця відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України;

8.1.5. Забезпечити надання Замовником відповідній Установі Виконавця двох примірників пломби з чітким відбитком пломбіру Замовника, яким будуть опломбовуватись Сумки з готівковими коштами Замовника;

8.1.6. Забезпечити вільні та освітлені шляхи для під‘їзду інкасаторів Виконавця до Місць інкасації та їх проходу до приміщення для приймання-передавання інкасаторам Виконавця готівкових коштів Замовника;

8.1.7. У разі, якщо у Замовника відпала потреба в інкасації готівкових коштів, повідомити про це відповідального працівника відповідної Установи Виконавця не пізніше 17-ї години банківського дня, що передує банківському дню запланованої інкасації за телефоном, що вказаний у Анкеті Замовника;

8.1.8. При припиненні дії цього Договору, в останній день інкасації повернути Сумки Виконавцю.
8.2. Замовник має право:

8.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, повідомивши про це його у строк менше, ніж за 3 (три) місяці до дати розірвання.

8.2.2. Контролювати надання Послуг по зарахуванню Виплат та Послуг з інкасації у строки, встановлені цим Договором.

8.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Послуг по зарахуванню Виплат та Послуг з інкасації та ціну цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.
8.3. Виконавець зобов'язаний:

8.3.1. Забезпечити надання Послуг відповідно до Постанови НБУ від 30.04.2010 № 223 «Про здійснення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів», Постанови НБУ від 14.02.2007 № 45 «Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в України» та умов цього договору;

8.3.2. Забезпечити надання Послуг по зарахуванню Виплат та Послуг з інкасації, якість яких відповідає умовам, установленим розділом IІI цього Договору;

8.3.3. Укласти за власні кошти відповідні договори та відкрити Рахунки Працівникам, випустити та видати Платіжні картки з ПІН-кодами після отримання від Відокремленого підрозділу документів та файлів з особистими даними Працівників;

8.3.4. Укласти за власні кошти відповідні договори та відкрити карткові рахунки працівникам, випустити та видати платіжні картки з ПІН-кодами. Платіжна картка повинна бути у вигляді пластикової картки міжнародної платіжної системи Visa або MasterCard або НСМЕП, яка випускається банком до карткового рахунку, що відкривається банком з метою зарахування заробітної плати та інших виплат, не пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності;

8.3.5. Здійснювати зарахування грошових коштів, перерахованих Відокремленим підрозділом через „Клієнт-Банк”, на Рахунки Працівників в день їх надходження від Відокремленого підрозділу на відповідний транзитний Рахунок Відокремленого підрозділу у Виконавця. Зарахування коштів підтверджується Зведеною відомістю сум для зарахування на рахунки (додаток 3 Договору). Якщо кошти для зарахування на Рахунки Працівників перераховані Відокремленим підрозділом до 15:00 годин банківського дня, Виконавець зобов’язаний здійснити зарахування грошових коштів на рахунки Працівників не пізніше 18:00 годин, якщо кошти перераховані після 15:00 годин – зарахування здійснюється до 21:00 години поточного дня.

8.3.6. За власні кошти, у терміни погоджені Сторонами, забезпечити достатню кількість банкоматів, терміналів, в яких зняття готівкових коштів з карткових рахунків працівників здійснюється без додаткових комісій та оплат, та розміщених у місцях розташування відокремлених підрозділів та проживання більшості працівників.

8.3.7. Забезпечити справність та цілодобову роботу банкоматів, наявність у них достатньої кількості готівкових коштів.

8.3.8. Здійснювати моніторинг строку дії Платіжних карток, випущених Працівникам та щомісячно до ____ числа, за необхідності, надавати список працівників Відокремленого підрозділу, яким необхідно випустити Платіжні картки з новим терміном дії;

8.3.9. Надати Замовнику/Відокремленому підрозділу згідно акту приймання-передачі необхідну кількість Cумок, які необхідні для здійснення інкасації готівкових коштів відповідно до нормативно-правових актів НБУ. Сумки є власністю Виконавця;

8.3.10. Здійснювати інкасацію готівкових коштів, які належать Замовнику, шляхом приймання Cумок з готівковими коштами, що сформовані відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України та умов цього Договору, інкасаторами Виконавця безпосередньо у Місці інкасації;

8.3.11. Забезпечити своєчасне прибуття інкасаторів Виконавця, з належним чином оформленими документами: службове посвідчення, явочна картка (додаток 2 та додаток 8 до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.02.2007 р. № 45 із змінами та доповненнями), доручення на право приймання Сумок;

8.3.12. Після проведення інкасації готівкових коштів Замовника перерахувати ці готівкові кошти в підрозділи Виконавця на розподільчий рахунок Замовника та поточні рахунки Відокремлених підрозділів Замовника у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України та цим Договором. При виявленні у процесі перерахунку нестачі чи надлишку готівкових коштів, скласти акт про розбіжності, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (в трьох примірниках). При виявленні у процесі перерахунку сумнівних щодо справжності банкнот (монет) вилучити їх з оформленням довідки про вилучення банкнот (монет) для дослідження, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України (довідка має бути оформлена в трьох примірниках). Оформлення довідки про вилучення банкнот (монет) для дослідження здійснити по кожному Місцю інкасації окремо. При цьому переказ готівкових коштів здійснюється за фактично наявною сумою готівкових коштів, визначеною в акті про розбіжності.

8.3.13. Не пізніше наступного робочого дня після складення акту про розбіжності, довідки про вилучення банкнот (монет) для дослідження Виконавець направляє Замовнику їх копію. Оригінали зазначених документів надсилається Замовнику протягом 5 робочих днів, після їх складання. Акт про дослідження банкнот (монет), отриманий від установи Національного банку України, надсилається Замовнику в такому ж порядку.

8.3.14. Виконавець за бажанням Замовника, забезпечує за окрему плату бланками супровідних документів.

8.3.15. Виконавець не менше ніж 1 раз на 3 дні надсилає поштою, кур`єром або іншим зручним способом Замовнику та Відокремленому підрозділу Замовника примірник 2 накладної ф. ГУ-24.
8.4. Виконавець має право:

8.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги по зарахуванню Виплат та Послуги з інкасації;

8.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, визначених в п.8.1 цього Договору, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк менше, ніж за 3 (три) місяці до дати розірвання;

ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

9.2. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

9.2.1. Виконавець несе відповідальність за своєчасне зарахування коштів, перерахованих йому Замовником за умовами цього Договору, згідно з чинним законодавством України.

9.2.2. Виконавець несе повну майнову відповідальність за зберігання коштів, перерахованих йому Замовником за умовами цього Договору, згідно з чинним законодавством України.

9.2.3. У разі несвоєчасної та/або неповної сплати вартості Послуг по зарахуванню Виплат та Послуг з інкасації за цим Договором Замовник сплачує на користь Виконавця пеню із розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

9.2.4. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, визначених у п. 8.3.5. цього Договору, під яким розуміється несвоєчасне зарахування коштів на Рахунки Працівників, Виконавець сплачує на користь Замовника пеню із розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

9.2.5. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, визначених у п.7.10 та п.7.11 цього Договору, під яким розуміється не перерахування/несвоєчасне перерахування інкасованих коштів або перерахування коштів у меншому розмірі або порушення терміну зарахування готівкових коштів, Виконавець сплачує на користь Замовника пеню із розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє в період прострочення, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

9.2.6. Виконавець несе відповідальність за передачу карток та ПІН-конвертів особисто працівникам.

9.2.7. Відокремлений підрозділ відповідає за дотримання вимог з оподаткуванням сум Виплат Працівникам відповідно до чинного законодавства України, а також за строки виплати заробітної плати, що входить до складу Виплат.

9.2.8. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за несвоєчасне зарахування коштів на Рахунки Працівників у разі порушення Замовником п. 6.3 цього Договору.

9.2.9. Замовник відповідає за правильність та повноту (належність) наданих даних при проведенні операцій формування платіжних документів за допомогою „Клієнт-Банк”.

9.2.10. У разі втрати Сумок з готівковими коштами з вини Виконавця або прийняття Виконавцем дефектної Сумки, в якій виявиться нестача готівкових коштів, Виконавець несе повну матеріальну відповідальність перед Замовником у розмірі, зазначеному в копії супровідної відомості, що залишається у Замовника, але не більше розміру фактично втраченого.

9.2.11. Ризик випадкової втрати або випадкового пошкодження готівкових коштів переходить від Замовника до Установи Виконавця з моменту прийняття інкасаторами Виконавця Сумок до моменту зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (розподільчий) Замовника та на поточні рахунки структурних підрозділів Замовника, що визначені в Анкеті Замовника, в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України та цим Договором.

9.2.12. У разі втрати Замовником Сумок або їх зіпсування, Замовник зобов’язаний протягом 5-ти (п’яти) календарних днів, після отримання вимоги від Виконавця про сплату, відшкодувати Виконавцю їх балансову вартість.


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «11» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-022

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-025

Засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від «14» 03 2016 р № угсбм 16(Т)-024

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

«04» квітня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«16» червня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

«12» червня 2012 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-10 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 12. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-11 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 31. 03. 2015 р. №15пгв(Т)-1-19 Редукціон

Затверджую
Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 10. 07. 2015 р. №15пгв(Т)-1-101 Редукціон

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Вироби пластмасові інші, н в.І. у. (Канцелярські товари пластикові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (Сепаратори газові в асортименті)

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Прилади та інструменти навігаційні, метрологічні, геофізичні та подібної призначеності

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Убмр «Укргазспецбудмонтаж» (угсбм): м. Красноград, Харківська обл., вул. Українська, 45, 63304

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” в особі філії Геофізичне управління «Укргазпромгеофізика»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт