Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „ Аудит” (навчально-методичний посібник)

Гончарук С. М. Долбнєва Д. В. Практикум з навчальної дисципліни „ Аудит” (навчально-методичний посібник)

Сторінка1/28
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Гончарук С. М. Долбнєва Д. В.

Практикум

з навчальної дисципліни

Аудит”

(навчально-методичний посібник)

Друге видання


2016

УДК 657.6

ББК 65.053Я73

Г. 65

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

факультету управління фінансами та бізнесу

Львівського національного університету ім. Івана Франка

протокол № 1 від 30.08.2016 р.

як практикум з навчальної дисципліни «Аудит»

підготовки фахівців галуззі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки

6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит»


Рецензенти:


Коломієць Т.В.


к.е.н., доцент Національного лісотехнічного університету України

Приймак С.В.

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка


Гончарук С.М. Аудит. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук, Д. В. Долбнєва. – [2-ге вид., перероб. доп.]. – Львів.– 2016. – 209 с.

ISBN 978-966-397-101-01

У навчально-методичному посібнику подано практичні завдання, виробничі ситуації, тестові завдання, а також нормативно-правові акти та зразки документів, які використовуються при проведенні аудиту та наданні аудиторських послуг.

Матеріал, поданий у посібнику, дає можливість студенту закріпити теоретичні знання та оволодіти практичними навичками здійснення аудиторської діяльності на кожному з її етапів.


З М І С Т


ВСТУП


5

Програма навчальної дисципліни «Аудит»


6

Тема 1.

Практичне заняття № 1: Сутність і предмет аудиту
Тема 2.

Практичне заняття № 2: Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
Тема 3.

Практичне заняття № 3: Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Тема 4.

Практичне заняття № 4: Аудиторський ризик та оцінювання системи внутрішнього контролю
Тема 5.

Практичне заняття № 5: Планування аудиту
Тема 6.

Практичне заняття № 6: Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Тема 7, 8.

Практичне заняття № 7, 8: Аудит фінансової звітності
Тема 9.

Практичне заняття № 9: Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Тема 10

Практичне заняття № 10: Підсумковий контроль
Тема 11.

Практичне заняття № 11: Реалізація матеріалів аудиту
Тема 12.

Практичне заняття № 12: Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти
Тема 13.

Практичне заняття № 13: Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти
Тема 14

Практичне заняття № 14: Методичні прийоми внутрішнього аудиту
Тема 14.

Практичне заняття № 15: Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
Тестові завдання для підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Аудит»
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ9

16

24


29

44


50

59


73

78

81


84


87


96


100

106
151
154


ВСТУП

Розвиток різних форм власності у значній мірі скоротив сферу державного контролю, обмежив втручання державних органів у фінансово-господарську діяльність підприємств та обумовив зростання потреби в незалежному від держави аудиті щодо достовірності, повноти фінансової звітності та її відповідності чинному законодавству та нормативним актам.

Навчальна дисципліна «Аудит» є суттєвим елементом діяльності економічних та фінансових підрозділів суб’єктів господарювання, досконалої облікової політики підприємств. Таким чином, вивчення дисципліни «Аудит» є важливим елементом підготовки фахівців у сфері обліку і аудиту.

Вивчення курсу «Аудит» обумовило необхідність підготовки практикуму – навчального посібника.

Метою даного посібника є формування практичних навичок з питань організації та методології аудиторського контролю в Україні з використанням Міжнародних стандартів аудиту, зарубіжного досвіду, нових технологій із застосуванням загальнонаукових та власних методичних прийомів аудиторського контролю.

Основні завдання збірника – набуття практичних навичок:

 • з організаційно-методичного забезпечення аудиторської діяльності;

 • правового і інформаційного забезпечення аудиторської діяльності;

 • методики аудиту власного капіталу і забезпечення зобов’язань;

 • методики аудиту активів і пасивів;

 • методики проведення внутрішнього аудиту та надання аудиторських послуг;

 • організації і методики проведення аудиту фінансової звітності тощо.

Практичні завдання з курсу «Аудит» виконуються студентами протягом двох семестрів згідно з програмою курсу з метою закріплення теоретичних знань. Викладачем, який веде практичні заняття, здійснює поточний контроль виконання практичних завдань шляхом перевірки наявності виконаних завдань та індивідуальної співбесіди зі студентом за кожним завданням. Кожне завдання оцінюється окремо відповідно до встановлених критеріїв оцінки.

Виконання практичних завдань має творчий характер. Попередньо студент повинен вивчити відповідні теми за рекомендованою літературою, список якої наведено в кінці цього практикуму. З незрозумілих питань курсу студент може одержати консультацію викладача дисципліни у відповідні дні, за графіком, установленим кафедрою.

Практичні завдання виконуються в окремому зошиті або на стандартних аркушах паперу, скріплених у папку. Вимоги до оформлення — аналогічні вимогам до оформлення реферату. Кожне завдання повинно мати назву, номер, відповідні пояснення.

Практичні завдання подаються до захисту в систематизованому, охайному вигляді.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ»
Мета навчальної дисципліни: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших аудиторських видів послуг.

Предмет: методологія і методика проведення аудиту.
Змістовні модулі: Сутність і предмет аудиту. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. Планування аудиту. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Аудит фінансової звітності. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. Підсумковий контроль. Реалізація матеріалів аудиту. Аудиторські послуги, їх об’єкти та види. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.
З

РОЗДІЛ
міст навчальної дисципліни «Аудит»

Тема 1.Сутність і предмет аудиту

Виникнення і становлення аудиту, його суть і значення Місце аудиту в системі контролю, його мета і завдання. Види аудиту. Обов’язковий та ініціативний аудит. Відмінності аудиту від інших видів контролю. Предмет і об’єкти аудиту. Інформаційне забезпечення аудиту.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення

Закон України «Про аудиторську діяльність» та його сутність. Організація аудиту в Україні. Аудиторська палата України та її діяльність. Аудитор, його статус і сертифікація. Реєстр аудиторських фірм і аудиторів. Мета та основні принципи аудиту. Етичні принципи: об’єктивність, незалежність, конфіденційність, чесність, професійна поведінка. Зміст міжнародних стандартів аудиту. Характеристика Кодексу професійної етики аудиторів. Організація роботи аудиторської фірми.
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання

Метод аудиторської діяльності. Загальнонаукові методичні прийоми. Характеристика власних методичних прийомів аудиторського контролю. Вибіркові прийоми аудиту. Основні завдання організації аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. Напрямки аудиту фінансової звітності. Джерела інформації для аудиту. Загальний огляд фінансової звітності. Основні етапи аудиторської перевірки. Лист-замовлення на здійснення

аудиту і договір на його проведення.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю

Суть аудиторського ризику. Поняття властивого ризику. Поняття ризику контролю. Ризик невиявлення. Модель визначення аудиторського ризику. Помилки і шахрайство. Поняття про суттєвість та її оцінювання. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю. Комп’ютерне шахрайство: визначення та ознаки.
Тема 5. Планування аудиту

Процес проведення аудиту та його стадії. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Робоча програма аудиторської перевірки. Планування роботи аудиторської фірми: стратегічне, поточне, оперативне. Порядок розробки плану і програми аудиторської перевірки.
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора

Поняття про аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. Основні процедури одержання доказів: перевірка, спостереження, опитування і підтвердження, підрахунок, аналітичні процедури. Оцінка якості роботи аудитора. Необхідність документування роботи аудитора. Мета і завдання документування аудиту. Вимоги до ведення робочих документів та їх класифікація. Порядок зберігання і використання робочих документів.
Тема 7. Аудит фінансової звітності

Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі. Основні процедури та методика перевірки обліку і фінансової звітності. Послідовність аудиторської перевірки звітності. Аудит активів і пасивів підприємства. Методика дослідження форм фінансової звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту.
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

Аудиторська звітність та її склад. Суть і структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків та їх характеристика. Вимоги до складання аудиторських висновків. Порядок складання та подання аудиторських висноків. Інші підсумкові за наслідками аудиту.
Тема 9. Підсумковий контроль

Контроль якості аудиторських послуг. Елементи системи контролю якості на рівні аудиторської фірми. Суб’єкти та об’єкти контролю якості. Процедури забезпечення якості та їх документальне оформлення. Зовнішні перевірки якості аудиту. Події після дати балансу.

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту

Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Контроль за виконанням прийнятих рішень. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності. Дисциплінарна комісія Аудиторської палати України та її діяльність.
Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і суб’єкти

Поняття аудиторських послуг. Види аудиторських послуг, їх суб’єкти і об’єкти. МСА про аудиторські послуги. Умови надання та організація аудиторських послуг. Супутні послуги аудитора: огляд фінансових звітів, погоджені процедури та підготовка інформації. Консультативні послуги аудиторських фірм.
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти

Суть і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі внутрішнього контролю. Об’єкти внутрішнього аудиту. Суб’єкти внутрішнього аудиту. Функції внутрішнього аудитора. Формування методології внутрішнього аудиту.
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Організація внутрішнього аудиту на підприємстві. Організаційна модель внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту: прийоми та методи документального та фактичного контролю, економічного аналізу, методи та прийоми експертно-аудиторської діагностики. Аудит функціонування підприємства в зовнішньому середовищі.
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Узагальнення результатів внутрішнього аудиту та аудиторські процедури. Підсумкові документи внутрішнього аудитора, їх зміст та значення. Розробка та реалізація системи заходів внутрішнього контролю. Складові діяльності з моніторингу заходів контролю.

Практичне заняття № 1: Сутність і предмет аудиту
Мета практичного заняття – оволодіння різними способами визнання та класифікації об’єктів аудиту, набуття навичок відокремлення аудиту від інших видів фінансово-господарського контролю за основними ознаками.
Завдання 1.1.

Проаналізувати підходи до трактування поняття «аудит» та виокремити основні елементи визначення (табл. 1.1).
Таблиця 1.1

Визначення терміна «аудит» в економічній літературіАвтори та назви джерел

Визначення

1

2

3

1.

Адамс Р. Основи аудита: Пер. с англ. Ю.А.Ариненко и др. – М.: Аудит: Изд. Об -ник «ЮНИТИ», 1995. – 398с.

Аудит може бути визначений як діяльність по здійсненню необхідної суспільству послуги з метою підтвердження опублікованої фінансової звітності підприємства з обмеженою відповідальністю.

2.

Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ.; Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. -М.: Финансыі и статистика, 1995. – 560 с.: ил.

«Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує та оцінює свідчення про інформацію, що підлягає кількісній оцінці і належить до специфічної господарської діяльності, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критеріям».

3.

Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. М, ФиС, ЮНИТИ, 1992

Аудит – незалежна перевірка і висловлення думки про фінансовий стан підприємства.

4.

Робертсон Д. Аудит. Перев. с англ. – М.: КРМЕ,

Аудиторская фирма

Аудит – це процес зменшення до сприятливого рівня інформаційного ризику истувачів фінансових звітів.

5.

Аксененко А.Д. Аудит: современная организация и развитие // Бухучет, №7, 1992.

Аудит представляє собою незалежну експертизу і достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавства і вимогам, які пред'являються до ведення бухгалтерського обліку і утворення фінансової звітності, а також інші напрямки контрольної роботи.

6.

Андреев В.Д. Практический аудит: справочное пособие. – М.: Экономика, 1994. – 366с.

Аудит – це незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації, що відноситься до об’єктів, з метою отримання висновків.

7.

Білуха М.Т. Курс аудиту: перероб. – К. : Вища шк.: Т–во «Знання», КОО, 1999. – 574 с.

Аудит – це незалежна форма аудиторського контролю, що надається суб’єктам підприємницької діяльності на договірних засадах з питань ефективності господарювання та достовірності її відображення в бухгалтерському обліку та звітності.


Продовження табл.1.1

1

2

3

8.

Аудит: про терміни і термінологію //Бухгалтерський облік і аудит. – 1994.-№ 9. –

С. 8 – 10.

«Аудит - це система взаємопов'язаних контрольних діагностування та оцінки фінансово-господарської погляду доцільності і достовірності здійснених господарських операцій, відображених в обліку і звітності; ступеня відповідності їх чинному законодавству».

9

Кулаковська Л.П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: Піча Ю.В.; «Каравела»; Львів: «Новий Світ 2000», 2002. 504 с.

Аудит – це незалежна експертиза обліку, фінансової звітності та висловлення думки аудитора щодо повноти, законності та достовірності відображених в них фінансово-господарських операцій господарюючого суб’єкта.

10

Аудит Монтгомери /

Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик

В.М. О’Рейли, М. Б. Хирш: Пер.с. англ.. под ред.. проф.. Я. В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542с.

Аудитом називається систематичний процес об’єктивного збору та оцінки свідчень про економічні дії і події з метою визначення ступеня відповідності цих тверджень встановленим критеріям та подання результатів зацікавленим користувачам.


Завдання 1.2.

Фірма «Оріон» з метою розширення виробничої діяльності звернулась до банку з проханням у січні 2016 р. надати їй кредит. Банк запросив фінансову звітність організації за 2015 р. та аудиторський висновок про її достовірність. Фірма «Оріон» згідно з положеннями про критерії обов’язковості підтвердження фінансової звітності незалежними експертами не підлягає обов’язковій аудиторській перевірці. Однак у листопаді 2015 р. в організації була проведена документальна перевірка податковою інспекцією. Фірма «Оріон» пропонує акт документальної перевірки податкової інспекції використовувати як підтвердження достовірності бухгалтерської звітності.

Визначити чи прийме банк цю пропозицію для надання комерційного кредиту з метою розвитку виробництва фірми «Оріон».
Завдання 1.3.

Аудиторська фірма отримала дві пропозиції щодо проведення перевірок: від фірми «Оріон» і від фірми «Леон».

Фірма «Оріон» існує на ринку понад п’ять років, обов’язковій аудиторській перевірці, відповідно до критеріїв обов’язковості, не підлягає. За результатами документальної перевірки податковими органами на фірму були накладені штрафні санкції. Погашення заборгованості перед бюджетом за штрафними санкціями приведе до порушення фінансової стійкості організації. Тому фірма «Оріон» вирішила звернутися до аудиторської фірми з метою зменшення розміру штрафних санкцій, накладених податковою інспекцією.

Фірма «Леон» існує на ринку три роки. Як підприємство з участю іноземного капіталу вона підлягала обов’язковій аудиторській перевірці. Але у цьому році фірма «Леон» вирішила змінити аудиторську фірму та звернулася з пропозицією про укладення договору на перевірку бухгалтерської звітності у іншу аудиторську фірму. Фірма «Леон» пропонує за договором за послуги заплатити аудиторській фірмі 7800 грн.

Аудиторська фірма має обмеження щодо кількості штатних співробітників. При укладенні договорів за двома пропозиціями їм необхідно залучити позаштатних співробітників.

Необхідно визначити, чи слід приймати аудиторській фірмі обидві пропозиції, а якщо необхідно прийняти одну, то яку.
Завдання 1.4.

З метою складання загального плану аудиторської перевірки фінансової звітності ВАТ «Зоря» необхідно визначити об’єкти аудиту за кожним з наведених у табл. 1.2. напрямів контролю.
Таблиця 1.2

Перелік об’єктів контролюНапрям контролю

Об’єкт контролю

1.

Засновницькі документи

2.

Необоротні активи

3.

Оборотні активи

4.

Власний капітал

5.

Довгострокові зобов’язання
6.

Поточні зобов'язання
7.

Оплата праці

8.

Фінансовий стан ВАТ

9.

Фінансові результати


Завдання 1.5.

Пов’язати види звітності суб'єктів господарювання з її споживачами (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Основні споживачі інформації, що підлягає аудиту

Види звітності

Споживачі звітної інформації

(1) Фінансова звітність

А. Менеджери підприємства

(2) Податкова звітність

Б. Фіскальні органи

(3) Внутрішня звітність

В. Правоохоронні органи у ході судово-бухгалтерської експертизи

(4) Фінансова звітність та бухгалтерська інформація

Г. Інвестори, кредитори та інші зацікавлені особи

(5) Спеціальна звітність

Д. Регулюючі органи


Завдання 1.6.

Визначити, які з нижчеперелічених підприємств та організацій підлягають обов'язковому аудиту:

 1. Благодійний фонд «Відродження України».

 2. Відкрите акціонерне товариство «Клекіт».

 3. Аграрний технікум, що повністю фінансується з бюджету.

 4. Фірма «Олена» з річним господарським оборотом 9000 грн.

 5. Фірма «Тетяна» з річним господарським оборотом 4000 грн.

 6. Недержавний пенсійний фонд «Час».

 7. ПП «Заставна каса».

 8. Довірче товариство.

 9. ДП НДГ «Ювілейний».

 1. Банк «Фінанси і кредит».

 2. ПП «Експрессо».

 3. Підприємство «ТІК» з іноземними інвестиціями, які складають 35%.

 4. Державний ощадний банк України.


Завдання 1.7.

Визначити та записати у таблицю 1.4 відмінні ознаки окремих видів фінансово-господарського контролю (аудит, ревізія, судово-бухгалтерська експертиза, інвентаризація).
Таблиця 1.4

Відмінні ознаки окремих видів фінансово-господарського контролюАудит

Ревізія

Судово-бухгалтерська експертиза

Інвентраизація

1.

2.

3.

4.
Завдання 1.8.

Згрупувати характерні ознаки видів фінансово-господарського контролю у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Узагальнені ознаки окремих видів контролюОзнака

Аудит

Ревізія

Судово-бухгалтерська експертиза

1.

Сутність терміну


2.

Правова основа


3.

Підстава для проведення


4.

Предмет та об’єкт


5.

Суб’єкти


6.

Мета проведення


7.

Завдання


8.

Характер діяльності


9.

Оплата послуг


Продовження табл. 1.5

10.

Нормативні документи, що регламентують права, обов’язки та відповідальність учасників контролю


11.

Органи, за вимогою яких проводиться


12.

Відповідальність


13.

Результати


14.

Форма і зміст підсумкового документуЗавдання 1.9.

Здійснити класифікацію об'єктів аудиту. Результати оформити у вигляді таблиці 1.6.

Об’єкти аудиту


1) поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами

15) рентабельність

16) довгострокові зобов'язання

2) дебіторська заборгованість

17) організаційна структура виробництва

3) планування

18) резервний капітал

4) звітність

19) внутрішній аудит

5) основні засоби

20) структура апарату управління


6) система мотивації праці

21) ефективність використання ресурсів

7) пайовий капітал

22) запаси

8) собівартість продукції

23) бізнес-план

9) обсяг виробництва продукції

24) система стимулювання виробництва

10) продуктивність праці

25) облік

11) реалізація продукції

26) векселі видані

12) витрати виробництва

27) необоротні активи

13) грошові кошти

28) контроль

14) проект впровадження автоматизації обліку

Таблиця 1.6

Класифікація об'єктів аудиту за видами

Активи

Пасиви

Господарські процеси

Економічні результати діяльності

Організаційні

форми

управління

Методи управління

Функції управління

1

2

3

4

5

6

7Завдання 1.10.

1. Проаналізувати тлумачення поняття «аудит» в законодавчих та нормативно-правових документах різних держав (табл. 1.7).

2. Визначити, в законодавчих та нормативно-правових документах якої держави найбільш повно розкрито це поняття?

3. Результати оформити письмо.
Таблиця 1.7

Визначення терміну «аудит» в законодавчих та нормативно-правових документах різних державЗаконодавчий, нормативно-правовий документ

Визначення

1

2

3

1.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125 (у редакції від 12.02.2015 р.)

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів

2.

Федеральний Закон РФ «Про аудиторську діяльність» від 30.12.2008 р. № 307-ФЗ, ст. 1, п. 3

Аудит – незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності особи, яка підлягає аудиту, з метою висловлення думки про достовірність такої звітності

3.

Закон Республіки Білорусь «Про аудиторську діяльність» від 08.11.1994 р. № 3373-ХІІ (визначення терміну «аудит» у законодавчому акті окремо не виділено)

Аудиторська діяльність – підприємницька діяльність з незалежної перевірки (аудиту) бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності та інших документів організацій, їхніх відокремлених підрозділів, приватних підприємств, а за необхідності й (або) перевірки їхньої діяльності, яка повинна відображатися у бухгалтерській (фінансовій) звітності, з метою висловлення думки про достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності та відповідність здійснених фінансових (господарських) операцій законодавсту

4.

Закон Республіки Казахстан «Про аудиторську діяльність» від 20.11.1998 р. № 304-1, ст. 1, п. 3

Аудит – це перевірка з метою висловлення незалежної думки щодо складання фінансової звітності та іншої інформації відповідно до законодавства республіки Казахстан

5.

Закон Азербайджанської Республіки «Про аудиторську службу» від 16.09.1994 р. № 882, ст. 2

Аудит – це самостійна перевірка чіткості та достовірності ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерської та фінансової звітності субєктів господарювання, які займаються виробництвом та реалізацією товарів, наданням послуг і виконанням робіт

6.

Закон Киргизької Республіки «Про аудиторську діяльність» від 28.06.2002 р. № 134, ст. 1

Метою аудиту є висловлення думки щодо відповідності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах встановленим основам подання фінансової звітності

7.

Закон Туркменістану «Про аудиторську діяльність» від 18.06.1996 р. № 123-1, ст. 1

Аудиторська перевірка (аудит) – незалежна перевірка правильності постановки бухгалтерського обліку і ведення фінансової звітності, їх відповідності вимогам законодавства Туркменістану, з метою надання висновку про достовірність, повноту та

Продовження табл. 1.7.

1

2

3точність відображення суб’єктом, який підлягає аудиту, активів, зобов’язань, капіталу та фінансових результатів у звітному році

8.

Комітет ( з 1991 р. – Рада) з аудиторської практики Обєднаного Королівства Великобританії та Ірландії

Аудит – незалежна перевірка фінансових звітів підприємства і висловлення думки про них аудитором, призначеним для виконання відповідно до обов’язків, обумовлених законом

9.

Комітет Американської бухгалтерської асоціації

Аудит – це системний процес отримання й оцінки об’єктивних даних про економічні дії, які встановлюють рівень їх відповідності визначеному критерію і представляють результати зацікавленим особам


Завдання 1.11.

Дати відповіді на наступні питання:

 1. До якого виду діяльності відноситься аудит?

 2. Коли була прийнята нова редакція Закону «Про аудиторську діяльність?

 3. Які організації та підприємства підлягають обов’язковому аудиту?

 4. Назвіть причини появи нового виду контролю – аудиту у світі та Україні?

 5. В чому полягає суть аудиту?

 6. В чому полягає мета аудиту?

 7. Які основні завдання аудиту?

 8. Що є предметом аудиту?

 9. Які об’єкти досліджує незалежний аудит?

 10. Які функції виконує аудит?

 11. Які є види аудиту та в чому їх відмінність?

 12. Які послуги належать до категорії аудиторських?

 13. Хто може бути замовниками аудиту та з якою метою?

 14. За якими ознаками класифікують аудит?

 15. У чому полягає відмінність між поняттями «аудит», «аудиторська діяльність» та «аудиторські послуги»?

 16. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні?


Практичне заняття № 2: Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
Мета практичного заняття – набуття навичок видів діяльності, дозволених здійснювати аудиторській фірмі згідно з чинним законодавством, зясування критеріїв щодо отримання сертифікату на здійснення аудиторської діяльності різними претендентами, розкриття основного змісту Міжнародних стандартів аудиту.
Завдання 2.1.

Розглянути ситуації пов’язані із можливістю функціонуванням аудиторської фірми та етичними принципами аудиту і прокоментувати їх:

 1. створено аудиторську фірму. До складу її засновників входять громадяни України, що не є аудиторами, їх частка у статутному капіталі фірми складає 35 %;

 2. створено аудиторську фірму. До її штату входять 2 бухгалтери, 3 ревізори і один юрист, які не мають сертифіката аудитора України;

 3. в статуті аудиторської фірми передбачені такі види діяльності: аудит, торгівля, супутні послуги;

 4. в статуті аудиторської фірми передбачені такі види діяльності: аудит, рекламні послуги, консультації з питань оподаткування;

 5. аудиторська фірма не подала до АПУ звіт про свою діяльність за звітний рік;

 6. створено аудиторську фірму. ЇЇ керівник не має сертифіката аудитора України.

 7. аудитор відмовився від підвищення рівня своєї кваліфікації.

 8. аудитор за окрему плату погодився провести додаткову перевірку окремих операцій.

 9. аудитор розголосив інформацію про клієнта у ЗМІ.

 10. аудитор у наказовій формі запропонував головному бухгалтеру провести інвентаризацію.


Завдання 2.2.

Визначити можливість отримання сертифіката аудитора особами:

 1. студент 4 курсу економічного факультету, який має досвід роботи помічником аудитора 3 роки;

 2. бухгалтер фірми, який має п’ять років стажу за фахом і має диплом спеціаліста економічного інституту;

 3. бухгалтер фірми, який має чотири роки стажу роботи бухгалтером і має вищу педагогічну освіту;

 4. юрист, який має три роки стажу за фахом і має диплом юриста;

 5. аудитор, який має три роки стажу за фахом, вищу економічну освіту та три роки тому не здав кваліфікаційний іспит;

 6. асистент аудитора, який має вищу економічну освіту, два роки стажу за фахом.

 7. касир фірми, який має вищу технічну освіту і три роки працює касиром.

 8. аудитор фірми, який три роки працює за фахом і має диплом бакалавра.

 9. бухгалтер фірми, який має два роки стажу за фахом і має диплом магістра-економіста.

 10. бухгалтер фірми, який має вищу економічну освіту та має судимість за корисливий злочин.


Завдання 2.3.

Визначити чи є вина аудитора в таких ситуаціях і чи несе він за це відповідальність:

 1. аудитор проявив професійну недбалість, внаслідок чого податковими органами на фірму були накладені санкції;

 2. підприємство не надало аудиторові всі необхідні для аудиту документи, внаслідок чого його висновок був недостовірним;

 3. аудитор діяв у змові із директором підприємства і надав позитивний висновок, хоча звітність підприємства не відображала його дійсний фінансовий стан;

 4. аудитор – жінка власника підприємства провела обов’язковий аудит фінансової звітності;

 5. аудитор при складанні аудиторського висновку погодився не врахувати деякі недоліки у роботі підприємства;

 6. аудитор не повідомив відповідні органи про значні зловживання з боку клієнта.

 7. керівник підприємства, що перевіряється відмовив аудитору у присутності при проведенні інвентаризації.

 8. аудитор погодився на пропозицію аудитора провести у аудиту у стислі строки, чим порушив договірні угоди.

 9. аудитор повідомив правоохоронні органи про шахрайство здійснене суб’єктом перевірки.

 10. аудитор – син власника підприємства провів обов’язковий аудит.


Завдання 2.4.

Вкажіть, чи має місце порушення принципів професійної етики аудитора, яких саме:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни львівський національний університет...
Долбнєва Д. В. Звітність підприємств. Практикум : [Навчально-методичний посібник] / Д. В. Долбнєва. – Львів.– 2017. – 200 с

Факультет управління фінансами та бізнесу
Опорний конспект лекцій-практикум з навчальної дисципліни «1-с бухгалтерія» : / Д. В. Долбнєва. – Львів : фуфб, 2016. – с. 152

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б....
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Програма навчальної дисципліни “ оподаткування в бізнесі ” (назва...
«Облік у аудит», 071 «Облік І оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «облік у бюджетних установах»
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...

Навчально-методичний посібник Біла Церква 2015 ббк 63. 3(0)63. 3(4Укр)...
Т. О. Гребенчук. Готуємося до історичної олімпіади: методичні та інформаційні аспекти: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква:...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

В. В. Нємченко практикум лабораторно-практичних робіт з будови І...
Розроблено згідно дспто 8322. Оі. 00. 60. 24-2012, знп І п для птн ддітнр та підтверджено із І мн, погоджено з Державним Комітетом...

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Укладач: Слюсаренко Ю. В викладач дисципліни «Організація І технологія торговельних процесів»

Навчально-методичний посібник навчальне видання з методики викла
«Про видавничу справу», «Про авторське право І суміжні права», Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України “Щодо...

Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг...
Навчально-методичний комплекс укладено к е н., доцентом Ларіною Я. С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний...

Навчально-методичний комплекс курсу “фінансовий аудит” із використанням...
Фінансовий аудит” (Укладач М. М. Бердар, кандидат економічних наук) для слухачів спеціальностей 050. 104 “Фінанси” та 050. 106 “Облік...

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт