Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Журнал «Вісник податкової служби України» Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.) Е-mail

Журнал «Вісник податкової служби України» Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.) Е-mail

Бухгалтерський облік первинної профспілкової організації

 

Особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок визначає Закон «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.99 р. № 1045-XIV (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 1045-XIV). Крім того, законодавство про профспілки представлено Конституцією України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР (зі змінами та доповненнями), Законом «Про об'єднання громадян» від 16.06.92 р. № 2460-XII (зі змінами та доповненнями, за текстом – Закон № 2460-XII), Кодексом законів про працю України від 10.12.71 р. (зі змінами та доповненнями, за текстом – КЗпП) та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.Журнал «Вісник податкової служби України»
Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)
Е-mail:
mail@visnuk.com.ua
Тел.: (044) 501-06-43
http://www.visnuk.com.ua


Згідно зі ст. 1 Закону № 1045-XIV первинна організація профспілки – добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності і виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями своєї діяльності виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не утворюються, – через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів професійної спілки, який діє в межах прав, наданих Законом № 1045-XIV та статутом професійної спілки (ст. 246 КЗпП).

Крім того, ст. 14 Закону № 2460-XII визначається, що легалізація (офіційне визнання) об'єднань громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування та набуває статусу юридичної особи.

Профспілка, об'єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту. Тобто первинна профспілкова організація є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки, рахунок в банку.

У своїй діяльності первинна профспілкова організація незалежна від органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, роботодавців, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна. Забороняється втручання у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань (ст. 15 Закону № 1045-XIV).

Розглянемо деякі питання щодо організації та бухгалтерського обліку первинної профспілкової організації.


Створення первинної профспілкової організації.

Згідно з розділом першим постанови Президії Ради Федерації професійних спілок України «Примірне положення про первинну профспілкову організацію – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України» від 15.11.2000 р. № П-30-7 первинна профспілкова організація створюється відповідно до статуту профспілки за наявності не менше трьох осіб, які виявили бажання утворити первинну профспілкову організацію. Рішення про створення первинної профспілкової організації приймається зборами (конференцією) членів профспілки або осіб, які бажають утворити організацію. Одночасно приймається рішення про входження до певної профспілки.

Про прийняте рішення повідомляється виборному органу відповідної територіальної організації профспілки, а там, де її немає, – центральному органу профспілки. Рішення про включення первинної профспілкової організації до складу профспілки приймається виборним органом відповідної територіальної організації профспілки, а там, де її немає, – центральним органом профспілки, уповноваженим її статутом, у місячний термін після надходження документів. Одночасно з прийняттям рішення про входження первинної організації до складу профспілки приймається рішення про її включення до переліку організаційних ланок профспілки, а також до складу територіальної організації профспілки (за наявності такої організації). Первинній профспілковій організації видається копія рішення або витяг з нього про її належність до профспілки.

Первинна профспілкова організація повідомляє про свою належність до певної профспілки відповідному територіальному органу юстиції. Повідомлення про належність до профспілки первинна профспілкова організація надсилає також роботодавцю із зазначенням персонального складу об'єднуваних нею працівників.

При цьому у своїй діяльності первинна профспілкова організація керується Конституцією України, Законом № 1045-XIV, законодавством України, статутом профспілки, рішеннями профспілкових органів.

Кошти і майно первинної профспілкової організації.

Згідно зі ст. 34 Закону № 1045-XIV профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності. Тобто первинна профспілкова організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним, створювати підприємства та організації.

Відповідно до розділу третього постанови № П-30-7 джерелами формування майна первинної профспілкової організації є вступні та членські внески членів профспілки, відрахування підприємств, установ, організацій на культурно-масову і фізкультурну роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені законодавством.

Майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

Розмір вступних внесків і щомісячних членських внесків встановлюється статутом профспілки. При цьому членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати згідно із заявою члена профспілки. Порядок перерахування внесків встановлюється відповідним договором профкому з роботодавцем. Слід зазначити, що згідно зі ст. 42 Закону № 1045-XIV роботодавець не має права затримувати перерахування на рахунок профспілки членських профспілкових внесків.

Крім того, відповідно до ст. 44 Закону № 1045-XIV роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менш як 0,3 % фонду оплати праці, з віднесенням цих сум на валові витрати, а в бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

При цьому частину внесків первинна профспілкова організація відраховує на статутну діяльність вищих за рівнем органів відповідно до норм статуту профспілки або рішень її керівного органу.

Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються у неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією).

Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном здійснюють органи первинної профспілкової організації – профспілкові збори (конференція), профком, профорганізатор, профспілковий представник (довірена особа).

Для ведення фінансової роботи профспілковий комітет зі свого складу обирає скарбничого, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Головою профкому та скарбничим на кожний календарний рік розраховується кошторис доходів і видатків профкому, що затверджується на засіданні профкому або на профспілкових зборах. Протягом року профком має право вносити зміни щодо статей доходів і видатків кошторису. Зміни, що вносяться до кошторису, мають бути затверджені на засіданні профкому.

Напрями використання коштів первинної профспілкової організації. 

Кошти, що надходять первинним профспілковим організаціям від членських внесків та з інших джерел, витрачаються згідно з кошторисом, що затверджується на засіданні профкому або на профспілкових зборах. Головними напрямами використання коштів профспілок є:

культурно-масова робота (культурно-виховні заходи; проведення дитячих ранків; придбання квитків на концерти, вистави, в музеї та на інші культурно-мистецькі заходи; оренда приміщень для організації масових культурно-мистецьких заходів; придбання, прокат, а також поточний ремонт інвентарю, устаткування, обладнання культурно-мистецького призначення; придбання нагородної атрибутики для відзначення переможців творчих змагань; оплата послуг артистів із професійних театральних колективів, концертних організацій; організація новорічно-різдвяних свят; придбання новорічних подарунків для дітей; придбання квіткової продукції (квітів, гірлянд) для відзначення ювілейних дат; придбання путівок (або їх часткова оплата) на туристичні подорожі; утримання об'єктів культурного призначення, що перебувають на балансі первинної профспілкової організації, та оплата праці їх працівників; відшкодування витрат, пов'язаних із відрядженням артистів-аматорів до місць проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, концертів у межах норм, передбачених чинним законодавством; підготовка і навчання профактиву);

фізкультурна робота (навчально-спортивна робота, масові спортивні заходи, придбання спортінвентарю; оренда спортивних споруд; харчування учасників і транспортні послуги під час проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів; придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, грамот, цінних заохочувальних призів) для відзначення переможців змагань; утримання об'єктів фізкультурно-спортивного призначення, що перебувають на балансі первинної профспілкової організації, оплата праці їх працівників; відшкодування витрат, пов'язаних із відрядженням спортсменів-аматорів до місць проведення змагань у межах норм, передбачених чинним законодавством);

оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей (придбання путівок і квитків на проїзд до санаторно-курортних та оздоровчих закладів, баз відпочинку і надання їх працівникам та членам їхніх сімей з повною або частковою оплатою відповідно до діючого на підприємстві Положення чи умов колективного договору; утримання оздоровчих закладів, у тому числі баз відпочинку, що перебувають на балансі первинної профспілкової організації, оплата праці їх працівників);

матеріальна допомога членам профспілки (матеріальна і юридична допомога, фонд соціальної допомоги працівникам, що виходять на пенсію);

відвідування хворих (придбання лікарських препаратів, продуктів харчування);

адміністративно-господарські та організаційні витрати (оплата праці управлінського персоналу, відрядження, канцелярські, господарські, представницькі видатки, проведення конференцій, з'їздів, пленумів тощо);

преміювання профактиву.


Бухгалтерський облік


Статтею 2 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами та доповненнями) визначено, що всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність. Тобто первинна профспілкова організація, як і інші юридичні особи, повинна вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність. При цьому первинні профспілкові організації керуються рекомендаціями щодо облікової політики, розробленої відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Крім того, відповідно до ст. 35 Закону № 1045-XIV з метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом надання безоплатних послуг, робіт, створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки. Водночас у ст. 24 Закону № 2460-XII зазначено, що об'єднання громадян, створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28.02.2000 р. № 419 (зі змінами та доповненнями) фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності всіма юридичними особами регламентується положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Для узагальнення інформації про діяльність профспілкової організації первинні профспілкові організації можуть використовувати за вибором або План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (зареєстровано в Мін'юсті України 21.12.99 р. за № 892/4185, зі змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 291), або спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затверджений наказом Мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186 (зареєстровано в Мін'юсті України 05.05.2001 р. за № 389/5580, зі змінами та доповненнями).

У бухгалтерському обліку первинної профспілкової організації порядок відображення операцій з надходження коштів, майна та їх витрачання залежить від джерел таких надходжень. Доходи та витрати щодо здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису (бюджету) первинної профспілкової організації в бухгалтерському обліку відносяться до цільових надходжень і для їх обліку відповідно до наказу № 186 використовується рахунок 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів».

При цьому кошти цільового призначення, отримані на статутну діяльність та на фінансування певних заходів, відображатимуться за кредитом цього рахунку, за дебетом – їх використання (Інструкція № 291). Аналітичний облік коштів та їх витрачання здійснюється за їх призначенням і джерелами надходжень.

Правила включення коштів цільового фінансування до складу доходів первинної профспілкової організації встановлено ПБО 15, затвердженого наказом Мінфіну України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 29.11.99 р. № 290 (зареєстровано в Мін'юсті України 14.12.99 р. за № 860/4153, зі змінами та доповненнями, за текстом – ПБО 15). Згідно з пунктами 16, 17 ПБО 15 цільове фінансування не визнається доходом доти, аж поки не буде підтвердження того, що воно буде отримано та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, в яких було понесено витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. До отриманих доходів, які є основою статутної діяльності профспілки (непідприємницького характеру), належать: внески засновників та членів профспілки; відрахування роботодавців (згідно з колдоговором); безоплатні майнові та безповоротні грошові надходження від фізичних та юридичних осіб (благодійні внески); інші операційні доходи (списана кредиторська заборгованість, надлишки при інвентаризації тощо).

Отримані первинною профспілковою організацією нецільові, пасивні доходи, а також доходи від проведення основної чи іншої статутної неприбуткової діяльності та із джерел інших, ніж визначено пп. 7.11.7 п. 7.11 ст. 7 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями), відображаються в бухгалтерському обліку з використанням рахунку 70 «Доходи» спрощеного Плану рахунків (наказ № 186). Вони визнаються доходами звітного періоду, якщо відповідають критеріям визнання доходів, передбаченим ПБО 15.

Порядок формування інформації про витрати в бухгалтерському обліку первинної профспілкової організації визначається відповідно до ПБО 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 (зареєстровано в Мін'юсті України 19.01.2000 р. за № 27/4248, зі змінами та доповненнями), зокрема, витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого їх здійснено. Якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, вони відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому їх було здійснено. Для відображення таких витрат, що пов'язані з витратами на утримання профспілкової організації, витратами на проведення заходів основної статутної діяльності, іншими операційними витратами (списання безнадійної заборгованості, нестача, уцінка оборотних активів тощо), первинні профспілкові організації застосовують в бухгалтерському обліку рахунки класу 8 «Витрати за елементами» (Інструкція № 291).

Первинній профспілковій організації доцільніше застосовувати лише рахунки класу 8 та за скороченою процедурою відображати витрати з надання послуг безпосередньо на рахунок 79 «Фінансові результати» із зазначенням статті витрат за кошторисом. Відповідно і застосовувати слід регістри бухгалтерського обліку для малих підприємств, рекомендовані Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затвердженими наказом Мінфіну України від 25.06.2003 р. № 422 (за текстом – Методичні рекомендації № 422), зокрема ведення Журналу обліку господарських операцій (додаток 1 до Методичних рекомендацій № 422) за простою формою бухгалтерського обліку.

Наведемо приклад порядку відображення в бухгалтерському обліку первинної профспілкової організації деяких операцій, пов'язаних з отриманням цільових надходжень та їх використанням на потреби первинної профспілкової організації відповідно до кошторису із застосуванням спрощеного Плану рахунків.

Приклад

На поточний рахунок первинної профспілкової організації надійшли відрахування коштів підприємства у розмірі 13400 грн. Первинна профспілкова організація не є платником ПДВ. Відповідно до затверджених кошторисів здійснено витрати на:

придбання канцтоварів для повсякденної діяльності профспілки – 2000 грн.;

виплату матеріальної допомоги члену профспілки – 1000 грн.;

проведення святкового заходу – 5000 грн.;

подарунки членам профспілки (придбано подарунки трьом членам профактиву вартістю 500 грн. за один подарунок) – 1500 грн.;

придбання путівки до будинку відпочинку – 2000 грн.;

виплачено заробітну плату працівнику профспілки – 1200 грн.
з/п 

Зміст
господарської операції 

Кореспонденція рахунків 

Сума, грн. 

Дт 

Кт Отримано кошти цільового фінансування на поточний рахунок профспілки 

31 «Рахунки в банках» 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

12900 

Придбання канцтоварів Отримано канцтовари від постачальника 

20 «Виробничі запаси» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 

2000 Оплачено постачальнику 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 

31 «Рахунки в банках» 

2000 Передача канцтоварів в користування згідно з актом, затвердженим на засіданні профкому 

84 «Інші операційні витрати» 

20 «Виробничі запаси» 

2000 Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

70 «Доходи від реалізації» 

2000 Включено витрати до фінансових результатів 

79 «Фінансові результати» 

84 «Інші операційні витрати» 

2000 Списання доходу на рахунок фінансових результатів 

70 «Доходи від реалізації» 

79 «Фінансові результати» 

2000 

Виплата матеріальної допомоги члену профспілки Нараховано матеріальну допомогу члену профспілки згідно із заявою та протоколом 

84 «Інші операційні витрати» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

1000 Утримано податок з доходів фізичних осіб 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДФО 

150 Перераховано податок з доходів фізичних осіб 

64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДФО 

31 «Рахунки в банках» 

150 Отримано за чеком кошти на виплату матеріальної допомоги 

30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 

850 Виплачено матеріальну допомогу згідно з видатковим касовим ордером 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

30 «Каса» 

850 Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

70 «Доходи від реалізації» 

1000 Включено витрати до фінансових результатів 

79 «Фінансові результати» 

84 «Інші операційні витрати» 

1000 Списано дохід на фінансові результати від основної діяльності 

70 «Доходи від реалізації» 

79 «Фінансові результати» 

1000 

Проведення святкового заходу Використано кошти на купівлю матеріалів для проведення святкового заходу відповідно до кошторису та акта 

20 «Виробничі запаси» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 

5000 Оплачено постачальнику 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 

31 «Рахунки в банках» 

5000 Списано на витрати вартість матеріалів для проведення святкового заходу відповідно до акта, затвердженого на засіданні профкому 

84 «Інші операційні витрати» 

20 «Виробничі запаси» 

5000 Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

70 «Доходи від реалізації» 

5000 Включено витрати до фінансових результатів 

79 «Фінансові результати» 

84 «Інші операційні витрати» 

5000 Списано дохід на фінансові результати від основної діяльності 

70 «Доходи від реалізації» 

79 «Фінансові результати» 

5000 

Подарунки членам профспілки Оплачено вартість подарунків постачальнику 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

31 «Рахунки в банках» 

1500 Оприбутковано подарунки членам профспілки 

20 «Виробничі запаси» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

1500 Нараховано податок з доходів фізичних осіб
(1500 х 15 %) 

84 «Інші операційні витрати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДФО 

225 Видано новорічні подарунки членам профспілки 

84 «Інші операційні витрати» 

20 «Виробничі запаси» 

1500 Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

70 «Доходи від реалізації» 

1725 Включено витрати до фінансових результатів 

79 «Фінансові результати» 

84 «Інші операційні витрати» 

1725 Списано дохід на фінансові результати від основної діяльності 

70 «Доходи від реалізації» 

79 «Фінансові результати» 

1725 

Видача профспілкової путівки Сплачено вартість путівки до будинку відпочинку 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

31 «Рахунки в банках» 

2000 Отримано путівку до будинку відпочинку 

30 «Каса» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

2000 Членом профспілки сплачено часткову вартість путівки (30 %) 

30 «Каса» 

37 «Розрахунки з різними дебіторами» 

600 Видано путівку члену профспілки 

84 «Інші операційні витрати» 

30 «Каса» 

600 Списано на витрати решту вартості путівки 

84 «Інші операційні витрати» 

30 «Каса» 

1400 Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

70 «Доходи від реалізації» 

2000 Включено витрати до фінансових результатів 

79 «Фінансові результати» 

84 «Інші операційні витрати» 

2000 Списано дохід на фінансові результати від основної діяльності 

70 «Доходи від реалізації» 

79 «Фінансові результати» 

2000 

Виплата заробітної плати працівнику профспілки Нараховано заробітну плату 

84 «Інші операційні витрати» 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

1200 Нараховано внески на фонд заробітної плати до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (33,2 % + 1,4 % + 1,6 % + 0,2 %) 

84 «Інші операційні витрати» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

436,80 Утримано: 

  

  

  

внески до Пенсійного фонду (2 %) 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

24 

внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1 %) 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

12 

внески до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (0,6 %) 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

7,20 

податок з доходів фізичних осіб (1200 – 43,20) х 15 % 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДФО 

173,52 

профспілкові внески 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

68 «Розрахунки за іншими операціями» 

12 Перераховано: 

  

  

  

внески до фондів соціального страхування 

64 «Розрахунки за податками й платежами» 

31 «Рахунки в банках» 

480 

податок з доходів фізичних осіб 

64 «Розрахунки за податками й платежами»/ПДФО 

31 «Рахунки в банках» 

173,52 Отримано за чеком до каси профспілки з поточного рахунку готівку для виплати заробітної плати 

30 «Каса» 

31 «Рахунки в банках» 

971,28 Виплачено з каси профспілки згідно з відомістю заробітну плату працівнику 

66 «Розрахунки з оплати праці» 

30 «Каса» 

971,28 Відображено у складі доходу суму використаних цільових надходжень 

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» 

70 «Доходи від реалізації» 

1636,80 Віднесено витрати на фінансовий
результат 

79 «Фінансові результати» 

84 «Інші операційні витрати» 

1636,80 Списано дохід на фінансові результати від основної діяльності 

70 «Доходи від реалізації» 

79 «Фінансові результати» 

1636,80 

 

Оксана Скічко 

Оглядач «Вісника»


 «Вісник податкової служби України», квітень 2009 р., № 16 (540), с. 31 (www.visnuk.com.ua)

Дата підготовки 24.04.2009
Журнал «Вісник податкової служби України»

____________ 

Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України...

Всеобщая декларация прав человека (рос/укр) (*)
Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року (укр/рос)
Договірні Сторони, усвідомлюючи справжню цінність біологічного різноманіття, а також екологічне, генетичне, соціальне, економічне,...

М о ви п у б
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний журнал, заснований...

М о ви п у б
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – це економічний науково-практичний журнал, заснований...

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням...
Мдп означає перевезення вантажу від митниці місця відправлення до митниці місця призначення з дотриманням процедури, так званої процедури...

Сума коштів, сплачена нерезиденту України, не включається до податкової знижки
України та через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно...

Сума коштів, сплачена нерезиденту України, не включається до податкової знижки
України та через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно...

! є порушенням, І податківці при перевірці можуть наполягати на недійсності...
Адже згідно із самою формою Реєстру, наведеною у графі 1, нумерація його рядків кожного місяця починається з одиниці. Однак податківці...

Наказом Міністерства фінансів України затверджено нову форму податкової...
Міністерства фінансів України від 02. 10. 2015року №859 (офіційне опублікування «Офіційний вісник України від 17. 11. 2015 №89»)....

Вищий адміністративний суд україни
Особа 4 до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби про визнання...

Методичні рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної...
Україні” із змінами І доповненнями (далі – Закон №509) для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю...

Податкова знижка для громадян без реєстраційного номера
України та через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно...

Біла С. О. Детінізація національної економіки як складова соціально-економічних...
України // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць учених та аспірантів. – Випуск 29 – Переяслав-Хмельницький:...

Програма семінару: Вітальне слово головний редактор журналу «Вісник....
Державної фіскальної служби України, начальників управлінь міських державних адміністрацій, керівників установ, фірм, агенцій, корпорацій,...

Володимир Хоменко побував з робочим візитом на Дніпропетровщині
Володимир Хоменко, під час свого виступу підкреслив, що: «На сьогодні можна підтвердити, що є певні результати в цілому фіскальної...

Форма № н 01
Журнал веде староста групи, у випадку його відсутності – особа за заступництвом. Наявність журналу на занятті обов'язкова. У позанавчальний...

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспектБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт