Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та іншими особами

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та іншими особами

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та іншими особами
(додаток до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»)

Ці роз’яснення у форматі «питання – відповідь» підготовлено у відповідності до чинного законодавства у зв’язку з надходженням численних запитів від осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Декларація) та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації, допомоги уникнення помилок, а також вирішення певних спірних питань, які можуть виникнути при заповненні та поданні Декларації.

Хто зобов’язаний подавати, куди треба подавати Декларацію та на якому бланку?
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а"пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (далі – Закон) за місцем роботи (служби).
Слід звернути увагу, що у підпункті "а"пункту 2 частини першої статті 4 Закону зазначені посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті, але одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету.
Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (стаття 81 Цивільного кодексу України).
Відповідно до статті 2 закону України «Про державну службу» посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.
У статті 2 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» зазначено, що посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.
Службові особи – особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом (Примітка до статті 364 Кримінального кодексу України).
Поняття «посадові особи» та «службові особи» є синонімічним.
Організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.
Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник, тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 № 5).
Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, посадової особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичних осіб публічного права до призначення або обрання на відповідну посаду подають Декларацію за встановленою Законом формою до місця проходження майбутньої роботи (служби).
Бланки Декларації виготовляються особами, які відповідно до Закону заповнюють і подають декларації, шляхом роздрукування або копіювання їх на папері формату А4 за формою, наведеною в додатку до зазначеного Закону (включаючи примітку). Бланк складається з 10 сторінок; зазначені бланки не є бланками документів суворої звітності (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.12 № 64)

Які строки подання Декларації?

Відповідно до вимог статті 12 Закону особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону (далі – декларант), зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця посадової особи органу місцевого самоврядування, посадової особи юридичних осіб публічного права до призначення або обрання на відповідну посаду подають декларацію за встановленою Законом формою під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у конкурсі на зайняття посади державного службовця.
Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати Декларацію до розірвання трудового договору.

Які основні вимоги до заповнення Декларації?

Декларант заповнює Декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.
Увага!Відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків/серії та номера паспорта громадянина України, що зазначаються у позиціях 1 і 4, та щодо місцезнаходження об'єкта, що зазначаються у позиціях 2 та 23–34, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (пункт 7 Примітки до Декларації).
Установою (організацією), де працює державний службовець (до якої подана декларація), мають бути вжиті заходи для обмеження доступу до декларацій, а також встановлена система (способи) захисту для недопущення розголошення відомостей, що містяться у декларації.
Відомості, що містяться в декларації, є конфіденційною інформацією (з обмеженим доступом). Згідно із Законом України «Про інформацію», під конфіденційною інформацією, як одного з видів інформації з обмеженим доступом, розуміють відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 ”Про затвердження Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади” (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.11 № 1126), особові справи державних службовців є документами для службового користування, що зберігаються у відповідно обладнаному приміщенні.
Увага!У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21–22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45–64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.
Увага!Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 13.03.12 № 6-рп/2012 у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIIІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» відомості про витрати повинні декларуватися з дня набрання чинності статтею 12 Закону, а саме з 1 січня 2012 року. Тому, у Декларації за 2011 рік відомості про витрати не зазначаються, тобто поле «Сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування» у Розділах ІІІ та ІV, позиції 46, 48 та 50 у Розділі Vта позиції 56 та 59Розділу VІ не заповнюються.
Слід звернути увагу, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця при поданні декларації до місця проходження майбутньої роботи (служби) відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначає(пункт 1 Примітки до Декларації).
У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк.
Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.

Які відомості необхідно зазначати в першому розділі Декларації?

У Розділі І. «Загальні відомості» Декларації декларант відображає загальні відомості щодо себе та членів сім'ї. Зокрема:
у позиції 1– прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України декларанта (якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України - у декларації зазначається серія і номер паспорта громадяна України (пункт 3 Примітки до Декларації)).
У разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові, спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім'я, по батькові (пункт 3 Примітки до Декларації).
Увага!Відомості, що зазначаються у позиції 1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (пункт 7 Примітки до Декларації);

у позиції 2 – відомості щодо місця проживання декларанта із зазначенням адреси на кінець звітного періоду.
Цю позицію слід заповнювати на підставі паспортних даних про реєстрацію або тимчасову реєстрацію.
У разі якщо адреса місця проживання (реєстрації) декларанта змінилася (або зазнали зміни назва населеного пункту, вулиці та інші реквізити цієї позиції) і ці дані не відображено у паспорті декларанта, необхідно навести відомості щодо місця проживання декларанта станом на дату заповнення декларації (пункт 4 Примітки до Декларації).
Згідно зі статтею 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»:
місце проживання – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік;
реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесення цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації.
Відповідно до частини 1 статті 29 Цивільного Кодексу України місцем проживання фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.
Увага! Відомості, що зазначаються у позиції 2 (місце проживання декларанта), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (пункт 4 Примітки до Декларації).

Що записувати у позиції 2 у випадку коли декларант зареєстрований за одною адресою, а фактично проживає за іншою?

У такому випадку слід зазначити дві адреси (адреса, за якою декларант зареєстрований, і адреса, за якою фактично проживає).

у позиції 3 – займана декларантом посада на момент заповнення декларації або посада, на яку претендує декларант;

у позиції 4 – відомості про членів сім’ї декларанта;
Відповідно до статті 1 Закону членами сім'ї є особи, які перебувають у шлюбі, їхні діти, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Слід підкреслити, що поняття член сім’ї декларанта може бути застосовано лише за умови сукупності обов’язкових ознак: 1) спільне проживання; 2) пов’язаність спільним побутом; 3) наявність взаємних прав та обов’язків із декларантом.
Водночас, відповідно до статті 3 Сімейного кодексу дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. При цьому відповідно до статті 6 Сімейного кодексу правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, тобто до досягнення вісімнадцяти років.
Місцем проживання недієздатної особи є місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна (частина п’ять статті 29 Цивільного кодексу України).
Увага! Відомості, що зазначаються у позиції 4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (пункт 7 Примітки до Декларації).

Які відомості необхідно зазначати в другому розділі Декларації?

У Розділі ІІ. «Відомості про доходи» декларації зазначаються відомості про доходи одержані декларантом (членами сім’ї декларанта) з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України у звітному році. Зокрема:
у позиції 5 – загальна сума сукупного доходу одержаного декларантом (членами сім’ї декларанта) у звітному році з усіх джерел в Україні (звітний рік для доходів – період з 1 січня по 31 грудня);
До складу цих відомостей, зокрема, включаються: заробітна плата, премії, надбавки, винагороди, пенсії, стипендії, а також інші доходи перелічені у позиціях 6 – 20.
Увага!Відомості щодо фінансових сум, зазначених декларантом у позиції 5, мають дорівнювати арифметичній сумі відомостей щодо фінансових сум, які він зазначає у позиціях 6 – 20.
Якщо декларант має певні сумніви щодо правильності визначення ним розміру сукупного доходу, йому слід звернутися до джерел виплати відповідних доходів (бухгалтерії, пенсійного фонду, відділу соціального захисту населення за місцем проживання тощо) та одержати точні відомості.
При визначенні доходів, отриманих у натуральній формі їх розмір визначається згідно з платіжними відомостями, накладними, іншими обліковими документами таких виплат, а у разі відсутності підтверджуючих документів, застосовується їх оцінка за звичайними цінами, але не нижчої за звичайні ціни.
Увага! Кошти, які були отримані декларантом у звітному році для здійснення витрат під час відрядження (в тому числі за кордон), а також кошти одержані ним у рахунок відшкодування витрат на відрядження (вартість проїзду, проживання у готелі, витрати на харчування) безпосередньо від установ, організацій чи осіб, які приймали декларанта (членів його сім'ї) за кордоном, включаючи суми одержаних стипендій під час стажування за кордоном, до складу доходів, що відображаються у цьому розділі декларації, не включаються;
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно,...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Роз’яснення щодо відомостей, які необхідно зазначати в розділах Декларації

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Доходи, витрати І зобов'язання фінансового характеру (далі Декларація). Метою зазначених рекомендацій є сприяння у дотриманні єдиного...

Методичні рекомендації щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Яременко Сергій Петрович, магістр державного управління Лавренюк Юрій Федорович, магістр державного управління

За матеріалами Національного агентства України з питань державної служби
Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад та посадовим особам...

Шановні керівники органів державної влади та місцевого самоврядування
Дфс здійснюють перевірку достовірності відомостей, зазначених у Деклараціях про майно, доходи, витрати І зобов'язання фінансового...

Законом України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Актуальні питання заповнення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру державними службовцями та...

Методичні рекомендації заповнення декларації
Районне управління юстиції надає методичні рекомендації та роз’яснення щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання...

Електронні декларації
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про...

Методичні рекомендації по заповненню декларації про майно, доходи,...
Методичні рекомендації розраховані для використання у роботі посадовими особами Харківської міської ради, кандидатами на зайняття...

Методичні матеріали щодо заповнення декларації про майно, доходи,...
Ршавська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

На часі І ми щодня отримуємо багато запитань
«Заповнення декларації про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік»

Про порядок заповнення та подання
Декларації про майно, доходи, витрати І зобов`язання фінансового характеру, згідно законодавства України

Службовцем вимог фінансового контролю, а саме за неподання або
Про засади запобігання І протидії корупції” (далі Закон), державні службовці зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи...

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рік

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Декларація про майно, доходи, витрати І зобов’язання фінансового характеру за 20 рікБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт