Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіту про контрольовані операції

Звіту про контрольовані операції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства доходів і зборів України

11 листопада 2013 року № 669


Порядок складання

Звіту про контрольовані операції
І. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України зобов’язані подавати Звіт до Міністерства доходів і зборів України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податків виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати уточнюючий Звіт.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ї).

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

1.6. Числові показники заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються у гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 17 додатка, яка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги «нетто» - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів. У випадках, коли контрактом передбачено виконання комплексу робіт, послуг, який передбачає декілька різних операцій, зазначається кількість цих операцій з відповідним заповненням відомостей щодо них;

показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.
II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

2.1. Відповідно до типу звіту  «звітний», «уточнюючий» у розділі «Тип звіту: звітний, уточнюючий» графи 1 проставляється знак «Х».

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податків за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року № 457.

2.4. До відповідних підрозділів графи 4  «мобільний телефон», «факс» та «E-mail» інформація вноситься за бажанням платника податків.

ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту

3.1. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування (П.І.Б.) особи – сторони контрольованої операції, як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код особи – сторони контрольованої операції.

Для резидента:

юридичної особи – код за ЄДРПОУ;

фізичної особи – реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Для нерезидента – код у країні його реєстрації. За наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається статус особи – сторони контрольованої операції залежно від країни реєстрації: «резидент» – позначка «Р», «нерезидент» – позначка «Н».

3.5. У графі 5 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно з підпунктом 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.

3.6. У графі 6 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі – Додаток) є невід’ємною частиною Звіту, що заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи – сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про контрольовані операції, відомості про які наведено в основній частині Звіту. Загальний показник всіх контрольованих операцій, зазначений у графі 22 Додатка, має збігатися з показником, зазначеним у графі 6 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту у рядку відповідної особи.

4.3. У розділі Додатка «Тип звіту: звітний, уточнюючий» відповідно до типу звіту  «звітний», «уточнюючий», зазначеного у відповідному розділі графи 1 заголовної частини Звіту, проставляється знак «Х».

4.4. У розділі Додатка «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» у відповідних рядках заповнюються:

1) «Повне найменування (П.І.Б.)» – повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові), як воно зазначено у договорі (контракті);

2) «Назва країни, в якій зареєстрована особа» – найменування країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373;
3) «Код країни» – код країни відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373;

4) «Код» – повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

5) «Код операції, віднесеної до контрольованої» – зазначається код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій;

6) «Код пов’язаності особи»  зазначається код відповідно до додатка 2 до цього Порядку. Заповнюється у разі проставлення у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої»: 010, 020, 021, 022, 023. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх операцій. При заповненні у рядку «Код операції, віднесеної до контрольованої»  030 проставляється «000».

У разі заповнення «Коду пов’язаності особи»: 501-503, 505-507, 509, 510 разом з Додатком надається інформація про пов’язаність осіб, що заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

У графі 3 інформації про пов’язаність осіб відсоток володіння корпоративними правами проставляється у цифровому форматі.

У графі 12 інформації про пов’язаність осіб у відповідній колонці проставляється знак «Х».

4.5. У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі операції, які визнаються контрольованими відповідно до норм підпункту 39.2.1.4 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України, та особу, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції».

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично.

4.7. У графі 2 зазначається код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, найменування якої не зазначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 – «Інші операції, які не підпадають під коди 001-035».

4.8. У графі 3 наводиться опис предмета операції відповідно до первинних документів.

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код предмета операції за Державним класифікатором продукції та послуг, затверджених наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання від 11 жовтня 2010 року № 457.

4.11. У графі 6 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції з товарами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.12. У графі 7 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.13. У графах 8 та 9 зазначається інформація про договір (контракт), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

4.14. У графі 10 зазначається код сторони та назви операції відповідно до
додатка 5 до цього Порядку. У разі відсутності потрібного найменування сторони операції проставляється код 045 – «Інше найменування сторони».

4.15. У графі 11 зазначається код країни походження предмета операції відповідно до цифрових кодів країн світу Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 05 вересня 2012 року № 373. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» –«невідомо».

4.16. У графі 12 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс». При здійсненні товарних операцій з резидентами графа заповнюється у разі використання у договорі (контракті) правил «Інкотермс». Якщо правила «Інкотермс» не використовувались, у графі зазначається «0».

4.17. У графі 13 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі зазначається «0».

4.18. У графі 14 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається «0».

4.19. У графах 15–16 «Дата здійснення операцій» зазначається однакова дата – дата переходу прав власності на товари або дата складення акта чи іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

4.20. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів (контрактів), які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-14, 17, 19-20, 23-26 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка, дані про такі операції зазначаються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 15 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а в графі 16 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

При застосуванні цього пункту у графі 21 проставляється позначка «Х».

4.21. У графі 17 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції (без ПДВ) у валюті договору (контракту), зазначена у первинних документах.

4.22. У графі 18 «Кількість» зазначається кількість предметів операції.

4.23. У графі 19 «Одиниця виміру» зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року
№ 8.

4.24. У графі 20 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34
(у редакції постанови Правління Національного банку України від 02 жовтня 2002 року № 378);

4.25. У графі 21 «Курс валюти» зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України (далі - валютний курс):

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами  відповідно до валютного курсу в митній декларації;

у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з надання/отримання робіт (послуг) – відповідно до валютного курсу, на дату виконання (надання) робіт, послуг.

4.26. У графі 22 «Загальна вартість операції (без ПДВ)» зазначається загальна вартість, виходячи з кількості, ціни одиниці та валютного курсу
(значення графи 17 х на значення графи 18 х на значення графи 21).

У випадку застосування особливостей, визначених у пункті 4.20 цього розділу, використовується валютний курс за правилами ведення податкового обліку операцій з іноземною валютою у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4.27. У графі 23 «Код підстави для визнання ціни операції звичайною» зазначається код відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

4.28. У графі 24 зазначається код методу визначення ціни у контрольованих операціях відповідно до додатка 7 до цього Порядку. У разі використання комбінації двох і більше методів зазначаються всі коди обраних методів (через кому).

4.29. У графі 25 зазначається код джерела інформації для визначення звичайної ціни у контрольованій операції відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

4.30. У графі 26 зазначається ціна, за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податків.
Директор Департаменту координації

нормотворчої та методологічної роботи

з питань оподаткування Н.Є.ПриваловаДодаток 1

до Порядку складання Звіту

про контрольовані операції

(підпункт 5 пункту 4.4)
Коди операцій, віднесених до контрольованих


Код

Найменування

010

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами

020

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік

021

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які застосовують спеціальні режими оподаткування, станом на початок податкового (звітного) року

022

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до Податкового кодексу України, станом на початок податкового (звітного) року

023

Господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року

030

Операції, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або операції, однією зі сторін яких є нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в Україні


Додаток 2

до Порядку складання Звіту про контрольовані операції

(підпункт 6 пункту 4.4)
Код пов’язаності осіб


Код

Ознака

501

Юридичні особи - у разі якщо одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

Фізична та юридична особа - у разі якщо фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

503

Юридичні особи - у разі якщо одна і та сама особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами таких юридичних осіб і розмір частки корпоративних прав у кожній юридичній особі становить 20 і більше відсотків

504

Юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

505

Юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

506

Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

Юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні й ті самі фізичні особи

508

Юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи

509

Юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна й та сама особа

510

Фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування


Додаток 4

до Порядку складання Звіту

про контрольовані операції

(пункт 4.9)
Коди типу предмета операції


Код

Найменування

1

Товар

2

Робота

3

Послуга


Додаток 6

до Порядку складання Звіту

про контрольовані операції

(пункт 4.27)
Коди підстав для визнання ціни операції звичайною


Код

Найменування

201

Ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору

202

Ціни (націнки) на товари (роботи, послуги), що підлягають державному регулюванню згідно із законодавством

203

Ціна, визначена як вартість об’єкта оцінки на підставі проведеної обов’язкової оцінки

204

Ціна, складена за результатами проведення аукціону (публічних торгів), обов’язковість проведення якого передбачена законодавством

205

Ціна, сформована під час продажу (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійсненого у примусовому порядку згідно із законодавством

206

Ціна, узгоджена відповідно до договору між великим платником податків та Міністерством доходів і зборів України згідно з пунктом 39.6 статті 39 розділу I Податкового кодексу України


Додаток 7

до Порядку складання Звіту

про контрольовані операції

(пункт 4.28)
Коди методу визначення ціни у контрольованих операціях


Код

Найменування

301

Порівняльна неконтрольована ціна (аналогу продажу)

302

Ціна перепродажу

303

Витрати плюс

304

Чистий прибуток

305

Розподілення прибутку

306

Відповідно до підпункту 2 пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України


Додаток 8

до Порядку складання Звіту

про контрольовані операції

(пункт 4.29)
Коди джерел інформації для визначення звичайної ціни


Код

Найменування

401

Офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни
(підпункт 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України)

402

Ціни, що склалися за результатами публічних торгів (аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування

403

Статистичні дані державних органів і установ

404

Довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань (у тому числі інтернет-видань) і публікацій (у тому числі електронних) та інших банків даних, звіти і довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними

405

Відомості про ціни, діапазон цін та котирування, оприлюднені в засобах масової інформації

406

Відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, оприлюднені в засобах масової інформації, у тому числі на офіційних веб-сайтах в Інтернеті

407

Результати незалежної оцінки майна та майнових прав, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

408

Інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків

409

Спеціалізовані комерційні видання (підпункт 2 пункту 21 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”
У формі Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2016 року за №8 (далі...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування...
Запитання 1: Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до...

Звіт про контрольовані операції за

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіт про контрольовані операції подається до 01 травня 2015 року
...

Звіт про контрольовані операції подається до 1 травня за новою формою...
Так Харківським апеляційним адміністративним судом було підтримано позицію однієї з інспекцій області щодо порушення законодавства...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом...
Дніпропетровщини забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 5...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «операції...
Вступ…

Звіт про Операції з використанням Платіжних карток та стан Карткового...
Авторизація – процедура отримання дозволу від Банка емітента на проведення Операції з використанням платіжної картки

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

До уваги бухгалтерів: внесено зміни до порядку подання звіту щодо нарахування єсв!
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Звіту про рух грошових коштів за прямим методом
Таблиця 01. Заповнення Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма №3) за рядками (знаком “*” позначені додаткові вписуванні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт