Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіту про контрольовані операції

Звіту про контрольовані операціїЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

__.__.2015 року № _____

Порядок складання

звіту про контрольовані операції
І. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зобов’язані подавати Звіт Державній фіскальній службі України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати:

- Звіт з позначкою «звітний новий» у разі подання нового Звіту про контрольовані операції в законодавчо передбачені терміни;

- уточнюючий Звіт, у разі його подання після строку, визначеного п.1.2 розділу І цього Порядку.

Подання уточнюючого Звіту не звільняє платника податків від відповідальності, визначеної підпунктом 120.3 статті 120 Кодексу.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатку, які є невід’ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану (і) операцію (ії). У інформації до додатку наводиться інформація про критерії пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом.

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій.

1.6. Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2. – 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, при заповненні розділу «Відомості про контрольовані операції» додатку до Звіту дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.

Особливості заповнення Звіту відповідно до цього підпункту наведено у розділі VI цього Порядку.

1.7. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються в гривнях без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 додатка, яка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах, допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри та ін.) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, вказується кількість таких операцій відповідно до первинних документів.

показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту
2.1. Відповідно до типу звіту «звітний» «звітний новий»», «уточнюючий» у розділі «Тип звіту: звітний, звітний новий, уточнюючий» графи 1 поставляється знак «Х».

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податку згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД).

2.4. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

2.5. У графі 6 зазначається кількість додатків до Звіту.
ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту
3.1. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів – сторін контрольованих операції.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування особи – сторони контрольованої операції, так як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код нерезидента – сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. При наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний та інш.) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.
IV. Порядок заповнення додатку до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі – Додаток ) заповнюється окремо по кожній особі, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер додатку має співпадати з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи – сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник всіх контрольованих операцій, зазначених у Додатку (графа 20), має співпадати з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.

4.4. У розділі Додатку «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» у відповідних рядках заповнюються:

4.4.1. «Повне найменування особи» – повне найменування, так як воно зазначено у контракті (угоді);

4.4.2. «Місцезнаходження особи» - вказується юридична адреса;

4.4.3. «Назва країни, в якій зареєстрована особа» – найменування країни за Класифікацією країн світу українською мовою;

4.4.4. «Код країни» – код країни за Класифікацією країн світу;

4.4.5. «Код особи» – повинен співпадати з кодом, зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту.

4.4.6. «Код підстави віднесення операції до контрольованої» – зазначається код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі, якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав.

4.4.7. «Код ознаки пов’язаності» - зазначається код відповідно до додатка 2 Порядку. Даний код заповнюється у разі проставлення «Коду підстав віднесення операції до контрольованої»: 010. У разі, якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення «Коду ознаки пов’язаності особи»: 501-503; 505 -510, разом з додатком до звіту надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатку до якого вона надається.

4.5. У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього додатка.

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрольованих операцій або за потреби деталізувати інформацію про предмет контрольованої операції або інші відомості стосовно контрольованої операції.

4.7. У графі 2 наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 Порядку, проставляється код 036 – «інші операції, які не підпадають під коди 001-035».

4.8. У графі 3 зазначається опис предмету операції відповідно до первинних документів, який дозволяє його ідентифікувати.

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмету операції відповідно до додатка 4 Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.11. У графі 6 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.12. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

4.13. У графі 9 відповідно до додатка 5 Порядку зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції виступає особа, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» додатка до Звіту. У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 – «інше найменування сторони».

4.14. У графі 10 зазначається код країни походження предмета операції за Класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома проставляється «0» – «невідомо».

4.15. У графі 11 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс".

4.16. У графі 12 зазначається торговельна марка предмету операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі зазначається «0».

4.17. У графі 13 зазначається виробник предмету операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається «0».

4.18. У графах 14 – 15 зазначається однакова дата – дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

4.19. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність угод, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-13, 16, 18-19, 21-23 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

4.20. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмету операції (без ПДВ) у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах.

У разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги.

4.21. У графі 17 зазначається кількість предметів операції.

У разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума такої послуги у валюті контракту.

4.22. У графі 18 зазначається код одиниці виміру предмету операції відповідно до Державного класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

4.23. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів.

4.24. У графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції в гривнях за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

4.25. У графі 21 зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 6 Порядку.

4.26. У графі 22 вказується код показника рентабельності відповідно до додатка 7 Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2. – 39.3.1.4. підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу.

При застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу графа не заповнюється.

4.27. У графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності, зазначеного платником податку у графі 22.

При застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу графа не заповнюється.

4.28. У графі 24 вказується ціна відповідно до принципу «витягнутої руки», за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податку.
V. Особливості заповнення додатку до Звіту у випадках, передбачених підпунктом 1.6 розділу І цього Порядку

5.1. Групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у додатку до Звіту дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2-6, 9-11, 21-23 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка.

5.2. При групуванні контрольованих операцій згідно з п.5.1 цього розділу графи 7-8, 12-13, 16 не заповнюються.

5.3. У графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в сукупності контрольованих операцій у звітному періоді.

5.4. У графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених у одному рядку розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка.

5.5. У графі 20 зазначається загальна вартість сукупності контрольованих операцій відображених у одному рядку розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатка.

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

Додаток 1

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від __.___.2015 № _____
Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих


код

підстава

010

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами

020

господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів

030

господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.Додаток 2

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від __.___.2015 № _____
Коди пов’язаності особи


Код

Ознака

Для юридичних осіб

501

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

503

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи

504

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи

505

принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи

506

одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

508

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Для юридичної та фізичної особи

509

фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

510

фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

511

фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

512

фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

513

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів

514

фізична особа: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування

Інше

515

визнано пов’язаними особами самостійно

516

визнано пов’язаними особами в судовому порядку


Додаток 3

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від __.___.2015 № _____
Коди найменування операції


код

найменування

001

Агентський договір

002

Доручення

003

Дарування

004

Договір авторського замовлення

005

Кредит, позика

006

Комісія

007

Комерційна концесія

008

Комерційна субконцесія

009

Купівля-продаж

010

Ліцензійний договір

011

Субліцензійний договір

012

Опціон

013

Форвардний контракт

014

Ф’ючерсний контракт

015

Перевезення

016

Підряд

017

Субпідряд

018

Рента

019

Фінансовий лізинг (орендна операція)

020

Оперативний лізинг (орендна операція)

021

Зворотний лізинг

022

Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

023

Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг

024

Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт,послуг

025

Виконання інших робіт, послуг, які не підпадають під коди 022-024

026

Договір поставки

027

Договір поруки

028

Договір страхування

029

Договір перестрахування

030

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

031

Договір, найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

032

Договір факторингу

033

Договір зберігання

034

Інші фінансові, послуги

035

Інші банківські послуги

036

Інші операції, які не підпадають під коди 001-035


Додаток 4

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від __.___.2015 № _____
Коди типу предмету операції


код

найменування

Т

товар

НМА

нематеріальні активи

ЦП

цінні папери

П

послуга

БП

банківська послуга

ФП

фінансова послуга (крім банківських послуг)

Р

робота


Додаток 5

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерством фінансів України

від __.___.2015 № _____
Коди сторони операції

Код

Найменування сторони

назва операції, в якій беруть участь сторони операції

101

Агент

Агентський договір

102

Особа, яку представляє агент

103

Повірений

Доручення

104

Довіритель

105

Дарувальник

Дарування

106

Обдаровуваний

107

Виконавець

Договір авторського замовлення

108

Замовник

109

Кредитодавець

Кредит, позика

110

Кредитор

111

Позичальник

112

Комісіонер

Комісія

113

Комітент

114

Правоволоділець

Концесія

115

Користувач

116

Субкористувач

Субконцесія

115

Користувач

117

Продавець

Купівля-продаж

118

Покупець

119

Ліцензіат

Лицензійний договір

120

Ліцензіар

119

Ліцензіат

Субліцензійний договір

121

Субліцензіат

117

Продавець

Опціон

118

Покупець

117

Продавець

Форвардний контракт

118

Покупець

117

Продавець

Ф’ючерсний контракт

118

Покупець

122

Перевізник

Перевезення

108

Замовник

124

Підрядник

Підряд

108

Замовник

125

Генеральний підрядник

Субпідряд

126

Субпідрядник

127

Платник ренти

Рента

128

Одержувач ренти

129

Лізингодавець

Фінансовий лізинг(орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Оперативний лізинг(орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Зворотний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

107

Виконавець

Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку,рекламних, інших подібних робіт,послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Інші роботи, послуги, які не підпадають під коди 022-024

131

Отримувач

108

Замовник

132

Постачальник

Договір поставки

118

Покупець

117

Продавець

133

Поручитель

Поруки

110

Кредитор

134

Боржник

135

Страховик

Страхування

136

Страхувальник

137

Перестраховик

Перестрахування

136

Страхувальник

135

Страховик

136

Експедитор

Договір експедиціний, транспортування, перевезення

137

Клієнт

122

Перевізник

138

Фрахтівник

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

139

Фрахтувальник

122

Перевізник

123

Відправник

140

Фактор

Договір факторингу

141

Клієнт

134

Боржник

142

Зберігач

Договір зберігання

143

Поклажодавець

144

Інше найменування сторони

Інші фінансові послуги

Інші банківські послуги

Інші операції


Додаток 6

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від __.___.2015 № _____
Коди методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки»


код

найменування

301

метод порівняльної неконтрольованої ціни

302

метод ціни перепродажу

303

метод витрати плюс

304

метод чистого прибутку

305

метод розподілення прибутку

306

метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до пп. 39.2.1.3 пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Кодексу


Додаток 7

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерством фінансів України

від __.___.2015 № _____
Коди показників рентабельності


код

найменування

410

валова рентабельність

420

валова рентабельність собівартості

430

чиста рентабельність

440

чиста рентабельність витрат

450

рентабельність операційних витрат

460

рентабельність активів

470

рентабельність капіталу

480

інший показник
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”
У формі Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2016 року за №8 (далі...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування...
Запитання 1: Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до...

Звіт про контрольовані операції за

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіт про контрольовані операції подається до 01 травня 2015 року
...

Звіт про контрольовані операції подається до 1 травня за новою формою...
Так Харківським апеляційним адміністративним судом було підтримано позицію однієї з інспекцій області щодо порушення законодавства...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом...
Дніпропетровщини забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 5...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «операції...
Вступ…

Звіт про Операції з використанням Платіжних карток та стан Карткового...
Авторизація – процедура отримання дозволу від Банка емітента на проведення Операції з використанням платіжної картки

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

До уваги бухгалтерів: внесено зміни до порядку подання звіту щодо нарахування єсв!
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Звіту про рух грошових коштів за прямим методом
Таблиця 01. Заповнення Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма №3) за рядками (знаком “*” позначені додаткові вписуванні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт