Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіту про контрольовані операції

Звіту про контрольовані операції

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства доходів і зборів України

«__»_______ 2013 року № ____

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

__________ за № _________
Порядок складання

звіту про контрольовані операції
І. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов’язані подавати Звіт Міністерству доходів і зборів України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати уточнюючий Звіт.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатку.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка(які) є стороною контрольованої операції та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії).

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів – сторін контрольованих операцій, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію контрольованих операцій згідно з підпунктом 39.2.1.4 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України.

1.6. Числові показники заповнюються у наступному форматі:

- грошові показники зазначаються в гривнях без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 17 додатку, яка заповнюється у валюті контракту/договору;

- кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах, допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри та ін.) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, вказується кількість таких операцій відповідно до первинних документів. У випадках, якщо контрактом передбачено виконання комплексу робіт, послуг, який передбачає декілька різних операцій вказується кількість даних операцій з відповідним заповненням відомостей по них;

- показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.
II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту
2.1. Відповідно до типу звіту «звітний», «уточнюючий» у розділі «Тип звіту: звітний,уточнюючий» графи 1 поставляється знак «Х».

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податку згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД) згідно з довідкою про включення до ЄДРПОУ.

2.4. У відповідних підрозділах графи 4 «мобільний телефон», «факс» та «E-mail» інформація заноситься за бажанням платника податку.
ІII. Порядок заповнення основної частини Звіту
3.1. Графа 1 заповнюється автоматично в залежності від кількості контрагентів – сторін контрольованих операції, загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним з яких відповідає вартісному критерію згідно підпункту 39.2.1.4 пункту 39.2 статті 39 Кодексу.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування особи – сторони контрольованої операції, так як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код особи - сторони контрольованої операції.

Для резидентів України:

  • юридичних осіб - код за ЄДРПОУ;

  • фізичних осіб - податковий номер.

Для нерезидентів – код у країні його реєстрації. При наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний та інш.) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається статус особи – сторони контрольованої операції в залежності від країни реєстрації: «резидент України» - позначка «Р», «нерезидент України» - позначка «Н».

3.5. У графі 5 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду, який відповідає вартісному критерію згідно підпункту 39.2.1.4 пункту 39.2 статті 39 Кодексу.

3.6. У графі 6 зазначається вартісний показник загальної суми здійснених контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.

IV. Порядок заповнення додатку до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі – Додаток ) є невід’ємною частиною Звіту, що заповнюється окремо по кожній особі, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер додатку має співпадати з порядковим номером зазначеним в графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи – сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції та детальну інформацію про контрольовані операції, інформацію про які наведено в основній частині Звіту. Загальний вартісний показник всіх контрольованих операцій зазначених у Додатку (графа 22) має співпадати з вартісним показником, зазначеним у графі 6 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.

4.3. У розділі Додатку «Тип звіту: звітний,уточнюючий» відповідно до типу звіту «звітний», «уточнюючий» зазначеному у відповідному розділі графи 1 заголовної частини звіту проставляється знак «Х».

4.4. У розділі Додатку «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» у відповідних рядках заповнюються:

4.4.1. «Повне найменування особи» - повне найменування, так як воно зазначено у контракті (угоді);

4.4.2.«Місцезнаходження особи» вказується юридична адреса та адреса зазначена в договорі (контракті);

4.4.3. «Назва країни, в якій зареєстрована особа» - найменування країни за Класифікацією країн світу українською мовою;

4.4.4. «Код країни» - код країни за Класифікацією країн світу;

4.4.5. «Код особи» - повинен співпадати з кодом зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту.

4.4.6. «Код операції віднесеної до контрольованої» - зазначається код відповідно додатку 1 до цього Порядку. У разі, якщо ознак декілька зазначають коди всіх операцій.

4.4.7. «Код ознаки пов’язаності» - зазначається код відповідно до додатку № 2 до цього Порядку. Даний код заповнюється у разі проставлення «Коду операції віднесеної до контрольованої»: 010, 020, 021, 022, 023. У разі, якщо ознак декілька зазначають коди всіх операцій. При заповненні «Коду операції віднесеної до контрольованої» - 030 проставляється «000».

У разі заповнення «Коду ознаки пов’язаності особи»: 501-503; 505 -510, разом з додатком до звіту надається інформація про контрольовані операції, яка заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатку до якого вона надається.

4.5. У розділі «Відомості про контрольовані операції» зазначаються деталізовані відомості про всі операції які визнаються контрольованими відповідно до норм підпункту 39.2.1.14 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу із особою, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції» цього додатку.

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично в залежності від кількості контрольованих операцій, або за потреби деталізувати інформацію про предмет контрольованої операції або інші відомості стосовно контрольованої операції.

4.7 У графі 2 зазначається найменування предмету операції, відповідно до первинних документів.

4.8. У графі 3 наводиться код найменування операції відповідно до додатку № 3 Порядку. У разі виконання операції, код якої не зазначено в нижченаведеній таблиці, проставляється код 036 – «інші операції, які не підпадають під коди 001-035».

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмету операції відповідно до додатку № 4 до цього Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код предмету операції за Державним класифікатором продукції та послуг.

4.11. У графі 6 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.12. У графі 7 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється «0».

4.13. У графах 8 та 9 зазначається інформація про контракт (договір) згідно якого здійснювалась контрольована операція.

4.15. У графі 10 зазначається код сторони операції, відповідно до додатку 4. У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 044 – «інше найменування сторони».

4.16. У графі 11 зазначається код країни походження предмету операції за Класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома проставляється «0» - «невідомо».

4.17. У графі 12 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс". При здійсненні товарних операцій з резидентами графа заповнюється у разі використання у контракті (договорі) правил "Інкотермс", якщо правила Інктотермс не використовувались у графі зазначається «0».

4.18. У графі 13 зазначається торговельна марка предмету операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмету операції у графі зазначається «0».

4.19. У графі 14 зазначається виробник предмету операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається «0».

4.20. У графах 15 - 16 «Дата здійснення операцій» зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
4.21. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність угод, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-14, 17, 19-20, 23-26 розділу «Відомості про контрольовані операції» Додатку дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому, у графі 15 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 16 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

При застосуванні цього пункту у графі 21 проставляється позначка «Х»

4.22. У графі 17 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмету операції (без ПДВ) у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах.

4.23. У графі 18 «Кількість» зазначається кількість предметів операції.

4.24. У графі 19 «Одиниця виміру» зазначається код одиниці виміру предмету операції відповідно до Державного класифікатору системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

4.25. У графі 20 зазначається код валюти відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів.

4.26. У графі 21 «Курс валюти» зазначається курс іноземної валюти:

- у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами відповідно до курсу іноземної валюти в митній декларації;

- у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з надання/отримання робіт (послуг) – відповідно курсу іноземної валюти встановленого Національним банком України на дату виконання (надання) робіт, послуг.

4.27 У графі 22 «Загальна вартість операції (без ПДВ)» зазначається загальна вартість виходячи з кількості, ціни одиницю та курсу валюти (ряд. 17 помножити на ряд. 18 помножити на ряд. 21).

У випадку застосування особливостей визначених у пункті 4.21 використовується курс валюти контрольованої операції відповідно до пункту 4.25.

4.28. У графі 23 «Код підстави для визнання ціни операції звичайною» зазначається код відповідно до додатку № 6 до цього Порядку.

4.29. У графі 24 зазначається код методу визначення ціни у контрольованих операціях відповідно до додатку № 7 до цього Порядку. У разі використання комбінації двох і більше методів, зазначаються всі коди обраних методів (через кому).

4.30. У графі 25 вказується код джерела інформації для визначення звичайної ціни у контрольованої операції відповідно до додатку № 8 до цього Порядку.

4.31. У графі 26 вказується ціна за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податку.

Директор Департаменту координації

нормотворчої та методологічної роботи

з питань оподаткування Н.Є ПриваловаДодаток № 1

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України

від __.___.2013 № _____
Код операції віднесеної до контрольованої


код

найменування

010

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – нерезидентами

020

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік

021

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року

022

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою, ніж базова (основна), що встановлена відповідно до Кодексу, станом на початок податкового (звітного) року

023

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами – резидентами, які не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року

030

операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні або операції, однією із сторін яких є нерезидент, який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижчою, ніж в УкраїніДодаток № 2

до Порядку заповнення звіту

про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України

від __.___.2013 № _____
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції”
У формі Звіту про контрольовані операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 лютого 2016 року за №8 (далі...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Узагальнююча податкова консультація з окремих питань застосування...
Запитання 1: Який перший звітний період для подачі Звіту про контрольовані операції, що подається платником податків відповідно до...

Звіт про контрольовані операції за

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіт про контрольовані операції подається до 01 травня 2015 року
...

Звіт про контрольовані операції подається до 1 травня за новою формою...
Так Харківським апеляційним адміністративним судом було підтримано позицію однієї з інспекцій області щодо порушення законодавства...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

1. Увага – нова форма авансового звіту
З початку лютого 2014 року вводиться оновлена форма Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт та Порядок...

Звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом...
Дніпропетровщини забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 5...

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2)
Для суб’єктів господарювання, які звітують з податку на прибуток підприємств поквартально останній день подання звітності – 10 серпня...

Звіту про фінансові результати
Зміст та форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей визначаються

Курсова робота з дисципліни «банківські операції» на тему: «операції...
Вступ…

Звіт про Операції з використанням Платіжних карток та стан Карткового...
Авторизація – процедура отримання дозволу від Банка емітента на проведення Операції з використанням платіжної картки

Правила заповнення нового авансового звіту
Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затверджений наказом дпа україни n 996 від...

До уваги бухгалтерів: внесено зміни до порядку подання звіту щодо нарахування єсв!
Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне...

Звіту про рух грошових коштів за прямим методом
Таблиця 01. Заповнення Звіту про рух грошових коштів за прямим методом (форма №3) за рядками (знаком “*” позначені додаткові вписуванні...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт