Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід'ємною частиною Звіту

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід'ємною частиною Звіту


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
18 січня 2016 року N 8

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
04 лютого 2016 р. за N 187/28317

Порядок
складання Звіту про контрольовані операції

I. Загальні положення


1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

(пункт 1 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

2. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:

новий Звіт (Звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;

уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.

Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою "звітний").

(пункт 2 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

3. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

(пункт 3 розділу І у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід'ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов'язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

5. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

6. Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, при заповненні розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту (далі - Додаток) дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.

Особливості заповнення Звіту відповідно до цього пункту наведено у розділі V цього Порядку.

7. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 Додатка;

графа 16 Додатка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості в кілограмах допускається вираження в додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов'язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів;

показники дат заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. - число, мм. - місяць, рррр - рік).

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту


1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі графи 1 проставляється знак "Х".

2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

3. У графі 3 зазначається код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457.

Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

4. У графі 4 зазначається податкова адреса платника.

5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

6. У графі 6 зазначається кількість додатків до Звіту.

III. Порядок заповнення основної частини Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції"


1. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні у таблицю залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

2. У графі 2 зазначається повне найменування особи - сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов'язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу зазначається повне найменування нерезидента - пов'язаної особи.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено абзацом згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

3. У графі 3 зазначається код нерезидента - сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.

4. У графі 4 зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду згідно з даними бухгалтерського обліку платника.

IV. Порядок заповнення додатка до Звіту


1. Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту щодо відповідної особи - сторони контрольованої операції. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

У службовому полі "номер порції" зазначається номер порції Додатка від 01 до 99. При цьому кількість записів у порції становить не більше 20 тисяч записів.

2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у Додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.

3. У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов'язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою непов'язаною особою.

(розділ IV доповнено новим пунктом 3 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468,
 у зв'язку з цим пункти 3 - 27 вважати відповідно пунктами 4 - 28)

4. У розділі Додатка "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" у відповідних рядках зазначаються:

1) "Повне найменування особи" - повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді);

2) "Місцезнаходження особи (адреса)" - адреса місцезнаходження особи - сторони контрольованої операції;

3) "Назва країни, в якій зареєстрована особа" - назва країни українською мовою, в якій зареєстровано особу - сторону контрольованої операції, відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони "Крим", у рядку зазначається "ВЕЗ "Крим";

4) "Код країни" - код країни відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом - нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони "Крим", у рядку зазначається код 805;

5) "Код особи" - повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;

6) "Код підстави віднесення операції до контрольованої" - код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав;

7) "Код ознаки пов'язаності особи" - код відповідно до додатка 2 до цього Порядку у разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов'язаними особами - нерезидентами. У разі якщо ознак пов'язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення рядка "Код ознаки пов'язаності особи" разом з Додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 510 - 512 та 514 - 515), в інформації про пов'язаність осіб зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

5. У розділі "Відомості про контрольовані операції" зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього Додатка.

6. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні до таблиці залежно від кількості контрольованих операцій або потреби деталізувати інформацію про контрольовану операцію.

7. У графі 2 наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001 - 035".

8. У графі 3 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.

9. У графі 4 зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати.

10. У графі 5 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому разі у графі проставляється "0".

11. У графі 6 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року N 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється "0".

12. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

13. У графі 9 згідно з додатком 5 до цього Порядку зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" Додатка (контрагент-нерезидент). У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 - "Інше найменування сторони".

14. У графі 10 зазначається код країни походження предмета операції за Класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома, проставляється "0" - "невідомо".

15. У графі 11 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс" із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення).

16. У графі 12 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі проставляється "0".

17. У графі 13 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі проставляється "0".

18. У графах 14, 15 зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

19. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 - 13, 16, 18, 19, 21 - 23 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

20. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми.

Якщо предметом контрольованої операції є:

фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;

сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту).

21. У графі 17 зазначається кількість предметів операції.

У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту.

(абзац другий пункту 21 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

22. У графі 18 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року N 8.

23. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року N 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року N 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.

(пункт 23 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

24. У графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

25. У графі 21 зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

26. У графі 22 вказується код показника рентабельності відповідно до додатка 7 до цього Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу.

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа не заповнюється.

27. У графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми.

(абзац перший пункту 27 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа не заповнюється.

28. Графа 24 заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра "1".

29. У графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до підпункту 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається "1", якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається "0".

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа 25 не заповнюється.

(розділ IV доповнено пунктом 29 згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

V. Особливості заповнення Додатка у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Порядку


1. Групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у Додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2 - 6, 9 - 11, 21, 22 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка. Код товару за УКТ ЗЕД дозволяється групувати до рівня товарної підпозиції (шість знаків).

2. При групуванні контрольованих операцій згідно з пунктом 1 цього розділу графи 7, 8, 12, 13, 16 не заповнюються.

3. У графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в сукупності контрольованих операцій у звітному періоді.

4. У графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених в одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

5. У графі 20 зазначається загальна вартість сукупності контрольованих операцій, відображених у одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

6. У графі 23 зазначається цифрове значення загального показника рентабельності для всієї сукупності контрольованих операцій.

7. У разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.

(розділ V доповнено пунктом 7 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

VI. Порядок заповнення інформації про пов'язаність осіб


1. При розкритті інформації за кодом пов'язаності "501" у графі "Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(абзац перший пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

У графах "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано" проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

(абзац другий пункту 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

2. При розкритті інформації за кодами пов'язаності "502" та "509" у графах "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано" проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.

(пункт 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

3. При розкритті інформації за кодом пов'язаності "505" зазначається інформація про усіх фізичних осіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та його контрагента.

4. При розкритті інформації за кодом пов'язаності "506" у графі "власник/особа, уповноважена власником" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

5. При розкритті інформації за кодом пов'язаності "507" у графі "платник/контрагент" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(пункт 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

6. При розкритті інформації за кодом пов'язаності "508" або "513" у графі "платник/контрагент" проставляється знак "Х" у графі відповідної особи.

(абзац перший пункту 6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

У графах "сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" та "сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" проставляються відповідні грошові показники.

(абзац другий пункту 6 розділу VI у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

7. Пункт 7 розділу VI виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 28.04.2017 р. N 468)

Заступник директора Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Як заповнюється звіт з єсв за формою додатка 5 особами, які ведуть...
Кі здійснюють незалежну професійну діяльність, заповнюють лише таблицю 3 «Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне...

Диплом серія № Diploma series № Цей Додаток до диплома відповідає...
...

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту у...
Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи І юнеско/сепес щодо оформлення І видачі Додатка...

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка...
Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи І юнеско/сепес щодо оформлення І видачі Додатка...

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома європейського зразка...
Рекомендації розроблено відповідно до рекомендацій Європейської комісії, Ради Європи І юнеско/сепес щодо оформлення І видачі Додатка...

Азк – Автозаправний комплекс. Перелік та місцезнаходження азк зазначається...
...

) які є невід’ємною частиною цього Договору. Результати проведених...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертний центр діагностики та лабораторного супроводу «Біолайтс» (надалі – Виконавець),...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Самодіагностика педагогічної діяльності
В. П. Беспалько. Він розкрив цей процес через професійну самосвідомість, яка виступає невід’ємною частиною професійної майстерності...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»
Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві метанол технічної марки а (далі -товар), зазначений у специфікації/-ях що додається/ються...

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Невід’ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацію заяв І запитів та реєстраційні справи

«Клінічна фармація» Ukraine Додаток до диплома
...

Звіту, перерахунку, декларації, додатка до декларації тощо
Цей документ є описом формату (стандарту) електронного документа звітності платників податків (далі Стандарт). Стандарт призначений...

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»
Покупцеві широку фракцію легких вуглеводнів (або аналог) в кількості 1 000,000 тонн (±20% в опціоні Покупця) (далі -товар), зазначений...

Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освітуНомер...
Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освітуНомер документа: 1/9-118База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт