Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір простого товариства

Договір простого товариства

ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА

(спільної діяльності)

м. ___________________

"___" ____________ 200_ р.

______________________________________________________ (далі - Учасник 1)

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі _________________________що діє на підставі ___________________________,

______________________________________________________ (далі - Учасник 2)

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі __________________що діє на підставі ____________________________

і _____________________________________________________ (далі - Учасник 3)

(повна назва юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи)

в особі ______________що діє на підставі __________________________________ (далі разом іменуються Учасниками), керуючись гл. 77 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет і мета Договору

1.1. Учасники за цим Договором приймають на себе зобов'язання об'єднати свої внески і спільно діяти для досягнення загальної цілі.

1.2. Метою цього Договору є _______________________________________

2. Обов'язки Учасників

2.1. Для досягнення цілі за цим Договором Учасники зобов'язуються:

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що складають взаємний інтерес Учасників;

- щомісяця проводити спільні консультації з узгодженої тематики для обговорення питань спільної діяльності;

- виконувати загальні замовлення і замовлення один одного з предмета спільної діяльності на пріоритетній і пільговій основах;

- за наявності відповідної угоди Учасників здійснювати додаткові внески в спільну діяльність;

- нести витрати і збитки, пов'язані зі спільною діяльністю пропорційно вартості внеску в загальне майно, а також виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором і законодавством України.

2.2. Спільна діяльність здійснюється відповідно до програми робіт, що додається до даного Договору (додаток N 1), у якому визначено порядок, строки, етапи й інші умови спільної діяльності.

3. Обов'язки Учасника 1

3.1. Учасник 1, відповідно до цього Договору, зобов'язується:

- здійснити внесок у спільну діяльність у порядку і розмірі, встановлених п. 7.1 цього Договору;

- за запитом інших Учасників надавати протягом 5 днів інформацію про хід виконання спільної діяльності за попередній місяць;

- у строк до ___ числа кожного місяця подавати Учасникам фінансові звіти про результати спільної діяльності;

4. Обов'язки Учасника 2

4.1. Учасник 2, відповідно до цього Договору, зобов'язується:

- здійснити внесок у спільну діяльність у порядку і розмірі, встановлених п. 7.2 цього Договору;

5. Обов'язки Учасника 3

5.1. Учасник 3, відповідно до цього Договору, зобов'язується:

- здійснити внесок у спільну діяльність у порядку і розмірі, встановлених п. 7.3 цього Договору;

6. Ведення спільних справ

6.1. Ведення спільних справ за цим Договором доручається Учаснику 1.

6.2. Учасник 1 діє на підставі цього Договору і доручення, котре інші учасники зобов'язуються видати протягом 2 днів з моменту підписання цього Договору.

6.3. Учасник 1 є повноважним представником інших Учасників з питань, пов'язаних із реалізацією цього Договору, керує всією спільною діяльністю і чинить всі необхідні юридичні дії для досягнення поставленої цим Договором цілі.

6.4. Всі фінансові операції щодо спільної діяльності Учасників здійснюються через поточний рахунок спільної діяльності, що відкривається Учасником 1 у порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.5. Ведення бухгалтерського обліку загального майна доручається Учаснику 1. Інші Учасники мають право здійснювати контроль за діяльністю Учасника 1 у рамках цього Договору, одержувати доступ до всіх документів (у тому числі бухгалтерських) щодо ведення загальних справ учасників.

6.6. Учасник 1 має право залучати для фактичного виконання програми робіт (додаток N 1) третіх осіб.

7. Внески і частки Учасників

7.1. Внесок Учасника 1 у спільну діяльність складає ___ грн. і здійснюється шляхом:

Частка Учасника 1 у спільній діяльності складає ___ %.

7.2. Внесок Учасника 2 у спільну діяльність складає ___ грн. і здійснюється шляхом:

Частка Учасника 2 у спільній діяльності складає ___ %.

7.3. Внесок Учасника 3 у спільну діяльність складає ___ грн. і здійснюється шляхом:

Частка Учасника 3 у спільній діяльності складає ___ %.

7.4. При зміні вартості обсягів виконуваних робіт Учасники за взаємною згодою можуть вносити відповідні зміни і доповнення до цього Договору, у тому числі спрямовані на перегляд розмірів долей Учасників залежно від вартості додатково внесених внесків.

8. Загальне майно Учасників

8.1. Грошові і майнові внески Учасників, а також майно, створене або придбане ними в результаті спільної діяльності, складають їх загальну часткову власність.

8.2. Передане Учасниками майно, власниками якого вони не є (володіють ним на умовах оренди), не стає загальною частковою власністю, однак використовується в інтересах спільної діяльності.

8.3. Використання загального майна учасників здійснюється за їх загальною згодою, а при недосягненні згоди - у порядку, встановленому за рішенням суду.

8.4. Будь-який Учасник цього Договору має право розпорядитися на власний розсуд належною йому часткою у загальному майні простого товариства шляхом повного або часткового її продажу, дарування, передачі в заставу і т. д.

8.5. Учасник, що прийняв рішення продати частку (її частину) у загальній власності, зобов'язаний надати іншим Учасникам право переважного її придбання.

9. Розподіл результатів спільної діяльності

9.1. Продукція, отримана в результаті використання виробничої лінії (п. 1.1 цього Договору), є результатом спільної діяльності і реалізується в такому порядку:

9.1.1. Ціна продукції й інші істотні умови договорів купівлі-продажу, постачання, комісії й ін., на підставі яких буде здійснюватися її реалізація, визначаються Учасниками спільно, без обліку/з обліком розміру частки кожного Учасника в спільній діяльності.

9.1.2. Незалежно від положень пп. 9.1.1 цього Договору всі умови реалізації продукції за зовнішньоекономічними контрактами визначаються Учасником 1 одноосібно.

9.2. Всі прибутки, отримані заданим Договором в результаті спільної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням спільної діяльності.

9.3. Прибуток, отриманий від спільної діяльності, підлягає розподілу між Учасниками пропорційно часткам, визначеним у п. 7 цього Договору.

9.4. Щорічне підведення результатів спільної діяльності і розподіл прибутку між Учасниками здійснюються на підставі окремого балансу, що складається Учасником 1. Баланс повинен бути складений і наданий Учасникам не пізніше "___" ____________ року, наступного за звітним.

9.5. Оподаткування прибутку від спільної діяльності Учасників здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

10. Витрати і збитки Учасників

10.1. Загальні витрати і збитки спільної діяльності покриваються за рахунок загального майна Учасників.

10.2. У випадку недостатності загального майна для відшкодування витрат і збитків, що виникли в результаті спільної діяльності, відшкодування здійснюється Учасниками пропорційно їх часткам, встановленим у п. 7 цього Договору.

11. Припинення Договору

11.1. Цей Договір припиняється:

- при досягненні цілі, встановленої п. 1.1 цього Договору;

- при закінченні строку дії цього Договору, якщо такий буде встановлений угодою Сторін;

- у випадку, якщо досягнення поставленої цілі стало неможливим;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

11.2. Оголошення кого-небудь з Учасників недієздатним, безвісти відсутнім, обмежено дієздатним, оголошення Учасника банкрутом, смерть Учасника - фізичної особи або ліквідація Учасника - юридичної особи, відмова Учасника від Договору або розірвання Договору за вимогою одного з Учасників, виділення частки Учасника за вимогою кредитора припиняють дію цього Договору тільки у відношенні відповідного Учасника. У відношенні інших Учасників цей Договір зберігає силу.

12. Інші умови

12.1. Цей Договір складений у трьох примірниках, по одному для кожного з Учасників.

12.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим упорядкуванням письмового документа.

12.3. Всі суперечки між Учасниками, за якими не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України.

12.4. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, що передують угоді, і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

12.5. Учасники зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво тільки до формального дотримання вимог, що наявні в цьому Договорі, а підтримувати ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності і розвитку їх комерційних зв'язків і досягнення загальної цілі.

12.6. До цього Договору додаються такі документи, що складають його невід'ємну частину:

- додаток N 1 - Програма робіт;

Місцезнаходження і реквізити сторін

Учасник 1: ____________________________________________________________

Підпис __________________________

М. П.

Учасник 2: ____________________________________________________________

Підпис __________________________

М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Колективний договір (на прикладі підприємства, де відсутня профспілкова організація)
Колективний договір (далі — Договір) укладено з метою регулювання соціально-економічних І трудових відносин, посилення соціального...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...

Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
Про утворення статутного капіталу Товариства, та розподілу його між учасниками Товариства

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Правила внутрішньої господарської діяльності садівничого товариства «Троянда-2»
Правила поширюються на усіх членів Товариства, які зобов’язані їх виконувати. Відповідно до Статуту Товариства у разі грубого або...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

Два королівства Краків І Прага (дитячий)
Красу, заховану під землею, довго не приховували від простого населення І на сьогоднішній день безліч туристів приходять подивитися...

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

У вивченні всіх розділів шкільного курсу мови найбільшої складності...
Визначальним під час аналізу речення має бути зміст усього речення як найменшої одиниці спілкування

Agreement with the member of the supervisory board of public joint-stock...
Договір з членом наглядової ради публічного акціонерного товариства "страхова компанія "євроінс україна"База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт