Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Проект положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ПРОЕКТ Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів

http://www.nssmc.gov.ua/law/19320.
(В разі затвердження ПРОЕКТУ Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів, втрачає свою чинність Рішення НКЦПФР від 19.07.2012 № 995 «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2012 року за № 1346/21658 (із змінами і доповненнями)).

"Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними учасниками ринку цінних паперів"


Редакція розроблена НКЦПФР

Враховано пропозиції Асоціації "УФТ" (далі - АУФТ)


I. Загальні положення
1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги НКЦПФР щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

Дія цього Положення поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку, (ринку цінних паперів), та їх відокремлені підрозділи.

Дія цього Положення не поширюється на банки/філії іноземних банків, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів (фондового ринку).

2. У корпоративних інвестиційних фондах організація та проведення первинного фінансового моніторингу здійснюються компанією з управління активами.
3. Терміни, що вживаються у цьому Положенні, застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та «Про цінні папери та фондовий ринок».
4. Цим Положенням установлюються загальні вимоги щодо:

а) призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

б) правил фінансового моніторингу та програм його здійснення;

в) підготовки персоналу (працівників) суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
г) здійснення ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів;


ґ) особливості здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів;

д) забезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

е) порядок зупинення та поновлення здійснення фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

є) проведення внутрішніх перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.


Враховано пропозиції АУФТ, за якими до розділу І. п.4. п.п. г) додано фразу "вивчення клієнтів та уточнення інформації про клієнтів".


II. Призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу
1. З метою забезпечення належного здійснення первинного фінансового моніторингу суб'єкти первинного фінансового моніторингу призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник).

2. Відповідальний працівник очолює та координує внутрішню систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб'єкта первинного фінансового моніторингу, повинен працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи та відповідати таким кваліфікаційним вимогам:

а) вільно володіти державною мовою;

б) знати законодавство України та міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та володіти навичками щодо застосовування в практичній діяльності;

в) мати вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або досвід роботи на керівній посаді в суб'єкта первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

г) мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

ґ) мати бездоганну ділову репутацію.

4. Бездоганна ділова репутація відповідального працівника за останні три роки повинна відповідати таким вимогам:

а) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

б) не бути за вироком суду позбавленою права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

в) попередня діяльність особи, яка була керівником юридичної особи, не призвела до примусового призначення тимчасового керівника (тимчасової адміністрації) або анулювання відповідних ліцензій на ринках фінансових послуг або анулювання документів, що надають право фізичній особі здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку (анулювання сертифікатів тощо) якщо таке анулювання є результатом накладення санкції;
г) особа не була притягнута до адміністративної відповідальності за повторне порушення законодавства у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом останніх трьох років;
ґ) особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (у разі його складання та відсутності об’єктивних підстав для такої не явки);

д) особу не було звільнено на вимогу державного органу (у тому числі іноземного) та на підставі пунктів 2, 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України (крім іноземця);

е) особа відсутня в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку.

5. Відповідальний працівник призначається у порядку, встановленому установчими та/або внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до дня здійснення першої фінансової операції.

6. Не пізніше наступного робочого дня після звільнення відповідального працівника або припинення обов’язків відповідального працівника суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає іншого відповідального працівника.

Допускається виконання обов'язків відповідального працівника в разі його звільнення особою, що тимчасово виконує його обов'язки, на строк перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, який не повинен перевищувати трьох місяців.

7. Призначення відповідального працівника повинно бути здійснено після перевірки ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, за результатами якої встановлено, що кандидат має бездоганну ділову репутацію, на підставі наданих оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ та анкети ділової репутації, яка заповнюється кандидатом на посаду відповідального працівника.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу може проводити перевірку ділової репутації на підставі інформації одержаної в органах виконавчої влади, державних колегіальних органах, правоохоронних органах, Національного банку України.

Оригінали документів, які підтверджують бездоганну ділову репутацію кандидата на посаду відповідального працівника або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення відповідальним працівником керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу перевірка його ділової репутації здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту, або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.

Підтвердження бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника за результатами перевірки оформлюється письмовим висновком, який містить відомості щодо бездоганної ділової репутації кандидата на посаду відповідального працівника, перелік та реквізити документів, на підставі яких проведено перевірку ділової репутації, та підписується або керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу, або особами, які робили перевірку ділової репутації, або затверджується відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

8. Відповідальний працівник повинен пройти професійну підготовку у сфері фінансового моніторингу у порядку, встановленому рішенням НКЦПФР, не пізніше трьох місяців після призначення на посаду та підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.

9. З урахуванням особливостей організаційної структури суб'єкта первинного фінансового моніторингу може бути створено окремий структурний підрозділ з питань проведення фінансового моніторингу. Зазначений підрозділ функціонує відповідно до положення про цей структурний підрозділ. У цьому випадку керівником підрозділу є відповідальний працівник.

10. У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу може призначатися керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

11. Протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) інформацію, необхідну для взяття його на облік, та повинен протягом трьох робочих днів подавати зміни до поданої при постановці на облік інформації у разі їх виникнення.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає Держфінмоніторингу інформацію для постановки на облік та повинен повідомляти Держфінмоніторинг про дії, визначені пунктом 1 частини другої статті 6 Закону, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

Примірники (копії) відповідних форм, документи, які підтверджують факт їх відправлення та повідомлення про результати їх обробки зберігається суб'єктом первинного фінансового моніторингу протягом п'яти років.

12. На час відсутності (відпустки, відрядження, хвороби) відповідального працівника або неможливості виконання покладених на нього обов'язків призначається особа, що тимчасово виконує його обов'язки. Строк виконання обов'язків не може перевищувати чотирьох місяців безперервно. На вказану особу поширюються права та обов'язки, установлені для відповідального працівника. Після спливу цього строку суб'єкт первинного фінансового моніторингу призначає відповідального працівника.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може бути призначена одночасно з відповідальним працівником.

Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, може не проходити професійну підготовку у сфері фінансового моніторингу.

13. Особа, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, повинна відповідати таким вимогам:

а) не мати не погашеної або не знятої в установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;

б) не бути за вироком суду позбавленою права обіймати певні посади та займатись певною діяльністю;

в) мати сертифікат НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, який відповідає ліцензії (або одній із ліцензій) на провадження професійної діяльності на професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що має суб'єкт первинного фінансового моніторингу;

г) пройти підготовку щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за програмою навчання, затвердженою в суб'єкті первинного фінансового моніторингу;

ґ) працювати в цьому суб'єкті первинного фінансового моніторингу за основним місцем роботи.

Перевірка відповідності особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється керівником або особою, яка виконує його обов'язки, до призначення на підставі оригіналів документів: паспорта, трудової книжки, документів про освіту та/або підвищення кваліфікації, сертифіката на право здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів; довідки про відсутність судимості, отриманої в органах внутрішніх справ.

Такі документи або їх копії повинні зберігатись у суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі призначення керівника особою, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника, перевірка його відповідності вимогам, установленим цим Положенням, здійснюється відповідним органом управління суб'єкта первинного фінансового моніторингу, засновниками, або працівником(ами) підрозділу внутрішнього аудиту (контролю), або окремою посадовою особою, що проводить внутрішній аудит (контроль) в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.

14. У разі наявності у суб'єкта первинного фінансового моніторингу відокремлених підрозділів за поданням керівника відокремленого підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, за погодженням з відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особа, яка виконує його обов'язки, призначає відповідального працівника у відокремленому підрозділі.

Відповідальний працівник у відокремленому підрозділі підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

У разі недоцільності введення окремої посади або визначення працівника, на якого покладаються обов'язки відповідального працівника, відповідальним за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі може призначатися керівник відокремленого підрозділу.

Одна й та сама особа не може бути одночасно призначена відповідальним працівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу і відокремленого підрозділу, а також одночасно у декількох відокремлених підрозділах.

15. Відповідальний працівник здійснює свої повноваження на підставі посадової інструкції, яка затверджується керівником суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. Відповідальний працівник засвідчує підписом факт ознайомлення з посадовою інструкцією.

Посадова інструкція відповідального працівника повинна містити повноваження (права), функції та завдання, передбачені законодавством, Правилами фінансового моніторингу, іншими внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

16. Відповідальний працівник є незалежним у своїй діяльності, підзвітним тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

17. Відповідальний працівник не рідше одного разу на місяць, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця складає письмові звіти довільної форми про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті для реалізації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Відповідальний працівник підписує звіт.

Звіт, зокрема, містить інформацію щодо:

а) фінансових операцій, що підлягали фінансовому моніторингу за звітній період, та заходів, які були вжиті;

б) зареєстрованих фінансових операцій з ознаками обов'язкового і внутрішнього фінансового моніторингу;

в) зупинених фінансових операцій;

г) фінансових операцій, у проведенні яких суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено;

ґ) ужитих заходів стосовно розроблення та поновлення Правил фінансового моніторингу і Програми здійснення фінансового моніторингу;

д) результатів проведених відповідальним працівником внутрішніх перевірок діяльності підрозділів або працівників;

е) підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення освітньої та практичної роботи.

У разі якщо відповідальним працівником не є керівник, звіт після його складання направляється керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу або особі, яка виконує його обов'язки, для інформування.

У разі якщо відповідальним працівником є керівник, звіт може не складатись.

Ознайомлення керівника або особи, яка виконує його обов'язки, зі звітом підтверджується підписом цієї особи.

18. Відповідальний працівник має право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних засобів телекомунікації, архівів суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від поєднання видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

19. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу забезпечує своєчасне отримання професійної підготовки у сфері фінансового моніторингу та підвищення відповідальним працівником кваліфікації шляхом направлення його на навчання (результатом якого є складання кваліфікаційного іспиту з питань фінансового моніторингу), семінари, "круглі столи".


Враховано пропозиції АУФТ, за якими до розділу ІІ. п.4. пп. г) додано уточнення "протягом останніх трьох років".


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Щодо погодження (реєстрації) професійними учасниками внутрішніх документів...
Н професійний учасник (торговець цінними паперами, депозитарна установа) погоджувати в Національній комісії з цінних паперів та фондового...

Щодо необхідності проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації...
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на постійній основі здійснюється реалізація зазначеної норми Закону шляхом...

Проект Правил фінансового моніторингу розробляється з урахуванням...
Протиправній діяльності та, у визначених внутрішніми документами випадках, надають відповідну інформацію працівнику, відповідальному...

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу
Закон) та Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

Закон україни
Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів та державного контролю за випуском І обігом...

Рішення загальних зборів акціонерів про дематеріалізацію цінних паперів (Наказу )
Миколайовича, який діє на підставі Довіреності від 25. 04. 2014 р. №633 та ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної...

3. Спосіб оприлюднення Проекту – розміщений на офіційній сторінці...
Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Для використання в практичній роботі пропонуються типові внутрішні...
Українські фондові торговці внутрішньої системи фінансового моніторингу, в якій задіяні керівник товариства, працівник, відповідальний...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Методичні рекомендації суб’єктам первинного фінансового моніторингу...
Головною метою зазначених Методичних рекомендацій є надання суб’єктам первинного фінансового моніторингу практичної допомоги у поданні...

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова...
Ват «Хімнафтомашпроект»), (код за єдрпоу 00219632; 01601, м. Київ, б-р Лесі Українки, 34; п/р №260013011093 в пат «Український професійний...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт