Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
м._______________ __ ______________200__р.
Продавець:____________________________________________________________________________

в особі_________________________________________________________________________________

що діє на підставі_______________________________________________________________________

з одного боку, і

Покупець:_____________________________________________________________________________

в особі_________________________________________________________________________________

що діє на підставі_______________________________________________________________________

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця належний Продавцю товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього Договору.

1.2. Відомості про товар:

1.2.1. найменування_____________________________________________

1.2.2. одиниця виміру кількості____________________________________

1.2.3. кількість товару____________________________________________

1.2.4. комплектність_____________________________________________

1.2.5. асортимент_______________________________________________

1.3. Якість товару повинна відповідати_____________________________________________________

(вказівка на стандарт, технічні умови тощо)

Підтвердженням якості товару, що продається Продавцем, є_______________________________________

(найменування документа, що підтверджує якість товару)

1.4. Гарантійний термін експлуатації товару з моменту_____________________________ становить________

(виготовлення, отримання товару Покупцем)

2. Порядок передачі товару
2.1. Продавець повинен повністю передати товар Покупцю протягом_____ днів з моменту_________________

(оплати, укладання договору тощо)

Передача товару Покупцю відбувається____________________________________________________

(адреса)

2.2. Документи на товар, які Продавець повинен передати Покупцю:____________________________

2.3. Перехід права власності на товар відбувається в момент передачі товару Покупцю, що оформляється накладною.
3. Ціна
3.1. Загальна вартість товару, що продається за цим договором, становить_______________________________

3.2. Продавець здійснює оплату проданого товару на умовах___________________________________________
4. Зобов’язання сторін
4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Вчасно передати Покупцю товар у стані, що відповідає умовам договору.

4.1.2. Замінити неякісний товар протягом_____ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця або повернути вартість неякісного товару виходячи з цін, встановлених пунктом 1.2 Договору.

4.2. Покупець зобов’язаний:

4.2.1. прийняти товар за кількістю якістю, асортиментом та комплектністю відповідно до вимог законодавства;

4.2.2. оплатити товар у розмірах та терміни, які встановлені цим Договором.
5. Відповідальність сторін
5.1. За порушення термінів передачі товару Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недопоставленого товару за кожен день затримки до моменту повного виконання зобов’язань щодо поставки :

5.2. За передачу товару, що не відповідає умовам Договору щодо якості, комплектності, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі____ відсотків вартості неякісного товару (вартості товару, що поставлений некомплектним).

5.3. За несвоєчасну або неповну оплату вартості товару Покупець сплачує продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки від суми неоплати (недооплати) за кожен день прострочення до моменту повного виконання Покупцем свого зобов’язання щодо оплати.

5.4. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі____ відсотків від ціни товару, вказаної у п. 3.1 цього Договору.

5.5. Сплата неустойки (штрафу, пені) не звільняє Сторони від виконання своїх зобов’язань за Договором.
6. Дія непереборної сили
6.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов’язань, обумовлене обставинами, що виникли всупереч волі і бажання Сторін і які не можна передбачити або уникнути, зокрема, але не виключно, епідемії, ембарго, землетруси, повені, пожежі ті інші стихійні лиха.

6.2. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності та тривалості дії непереборної сили.

6.3. Сторона, яка не виконує свої зобов’язання внаслідок обставин непоборної сили, повинна негайно сповістити про це другу сторону.

6.4. Якщо обставини непереборної сили діють протягом трьох послідовних місяців і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку Продавцем або Покупцем шляхом направлення повідомлення іншій стороні.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду судом у встановленому законодавством порядку.
8. Зміни умов Договору
8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, якщо вони оформлені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.

8.2. Дострокове розірвання цього Договору може мати місце тільки за згодою Сторін, або у випадках, передбачених цим Договором, або на підставах, визначених законодавством України.
9. Інші умови
9.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

9.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств___________________________________

9.4. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств___________________________________

9.5. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
10. Юридичні адреси та реквізити Сторін
10.1. Покупець:

Поштова адреса та індекс __________________________________________________________

Телефон / факс ___________________________________________________________________

Поточний рахунок ________________________________________________________________

ЄДРПОУ________________________________________________________________________
10.2. Продавець:

Поштова адреса та індекс __________________________________________________________

Телефон / факс ___________________________________________________________________

Поточний рахунок ________________________________________________________________

ЄДРПОУ________________________________________________________________________

Покупець Продавець
___________________ __________________
М. П. М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Договір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт