Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

ДОГОВІР

купівлі-продажу (постачання) теплової енергії
м. Луцьк « _____ » ________ 2016 р.
Державне комунальне підприємство “Луцьктепло”, далі – Теплопостачальна організація, в особі,_______________________________, що діє на підставі _____________________________., з однієї сторони, і

_____________________________________________________, далі – Споживач, в особі ___________________________________., що діє на підставі Статуту , з другої сторони, уклали цей договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії (далі по тексту – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору.
1.1. Теплопостачальна організація відпускає теплову енергію у вигляді гарячої води (далі – теплову енергію) Споживачу, який зобов'язаний оплатити прийняту теплову енергію та дотримуватися передбаченого Договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію системи теплоспоживання (тепловикористального обладнання).

1.2. Теплова енергія використовується Споживачем через тепловикористальні установки для:

- підтримання належного температурного режиму (обігрівання) належних йому приміщень (централізованого опалення).

1.3. Якість теплової енергії, що постачається за цим Договором, має відповідати вимогам правил, стандартів та інших обов’язкових для сторін нормативних документів.

1.4. Кількість теплової енергії, що постачається за цим Договором, визначається за показами приладу комерційного обліку теплової енергії. У разі відсутності, пошкодження та/або неправильної роботи приладів комерційного обліку, кількість теплової енергії розраховується відповідно до визначених у договорі навантажень з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.

1.5. Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.

1.6. Максимальне теплове годинне навантаження на опалення зазначено в Додатку № 1 до даного Договору.
2. Обов’язки та права сторін.

2.1. Теплопостачальна організація зобов’язується:

2.1.1. Постачати теплову енергію, призначену для обігрівання приміщень Споживача, по теплових мережах до системи теплоспоживання Споживача безперебійно впродовж опалювального періоду (за винятком часу, необхідного для ліквідації аварій на теплових мережах, припинення або обмеження постачання енергоносіїв на котельні). Початок і закінчення опалювального періоду визначається розпорядженням Луцького міського голови.

2.1.2. Підтримувати середньодобову температуру мережної води до зони розподілу відповідно до затвердженого температурного графіка з врахуванням температури зовнішнього повітря, при умові, що Споживач підтримує температуру зворотної води відповідно до температурного графіка.

2.1.3. При технічній можливості (наявності окремого вводу) здійснювати підключення (відключення) систем теплопостачання за окрему плату згідно з письмовим зверненням Споживача.

2.1.4. Надавати Споживачеві на його запит інформацію про обсяги та якість постачання теплової енергії, тарифи (ціни), порядок оплати, методики і нормативи розрахунку, режими споживання на умовах, визначених договором.

2.2. Споживач зобов’язується:

2.2.1.Дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та умов цього Договору.

2.2.2. Зберігати вузол обліку та пломби на ньому в належному стані, негайно повідомляти Теплопостачальну організацію про виявлені недоліки в роботі вузла обліку.

2.2.3. Погоджувати у встановленому порядку з Теплопостачальною організацією нові підключення і відключення та переобладнання системи теплоспоживання, які є причиною збільшення або зменшення обсягу споживання теплової енергії.

2.2.4. Не допускати переобладнання системи теплоспоживання, яке призводить до порушення теплового балансу будинку, будівлі (споруди).

2.2.5. У міжопалювальний період виконувати обов’язкові обсяги робіт. До 15 вересня кожного року надавати Теплопостачальній організації акт на промивання системи, акти гідравлічних випробувань і акт готовності системи опалення до прийняття теплоносія (акт готовності до опалювального періоду).

2.2.6. Своєчасно проводити планово-попереджувальний ремонт трубопроводів, запірно-регулюючої арматури, тепловикористовуючого обладнання, приладів обліку теплової енергії.

2.2.7. На вимогу Теплопостачальної організації встановлювати шайби та конуси в елеваторних вузлах, проводити їх перевірку, пломбування та збереження. Виконувати інші вимоги Теплопостачальної організації, спрямовані на покращення обліку теплової енергії та підвищення якості та ефективності роботи системи теплоспоживання.

2.2.8. При виявленні витікання мережної води негайно повідомити диспетчерську службу Теплопостачальної організації по телефону 72-72-90 та вжити заходів для припинення витікання води.

2.2.9. Безперешкодно допускати в будь-який час на свої об’єкти представників Теплопостачальної організації для контролю режиму теплоспоживання та роботи приладів обліку теплової енергії. Надавати необхідні розрахункові документи на вимогу представників Теплопостачальної організації для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показам вузла обліку.

2.2.10. Не допускати аварійного витікання, забруднення, недозволеного водорозбору мережної води із систем опалення, через водорозбірні крани і інші пристрої, не передбачені проектом.

2.2.11. Утримувати відповідно до правил технічної експлуатації приміщення вузлів управління теплових вводів і технічних підпіль, де проходять трубопроводи Теплопостачальної організації, не допускати розміщення там магазинів, офісів, контор, складів тощо.

2.2.12. Забезпечити збереження майна Теплопостачальної організації, що знаходиться на території Споживача.

2.2.13. Своєчасно здійcнювати оплату теплової енергії. В разі несвоєчасної оплати сплачувати на вимогу Теплопостачальної організації штрафні санкції.

2.2.14. Надавати Теплопостачальній організації достовірні дані про загальний будівельний об’єм, загальну площу, величину теплового навантаження по видах теплоспоживання. Своєчасно повідомляти про їх зміни, а також про зміну своїх реквізитів.

2.2.15. У випадку відчуження приміщення та/або передачі об’єктів теплопостачання на баланс іншого власника, вчасно (протягом 10 календарних днів) повідомити про це Теплопостачальну організацію з наданням відповідних підтвердних документів для внесення відповідних змін до Договору. В разі невиконання передбаченого цим пунктом обов’язку Споживач несе всі пов’язані з цим негативні наслідки.

2.2.16. Своєчасно з’являтися до Теплопостачальної організації або направити свого уповноваженого представника для отримання рахунків на оплату теплової енергії, надання Теплопостачальній організації показників приладів обліку теплової енергії у строки, встановлені договором.

2.3. Теплопостачальна організація має право:

2.3.1. Знімати та перевіряти покази вузла обліку відповідно до умов договору та проводити обстеження системи теплоспоживання споживача щодо виявлення споживання теплової енергії поза вузлом обліку.

2.3.2.Вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними ним під час споживання теплової енергії (згідно узгоджених двосторонніх актів).

2.3.3. Припиняти повністю або частково постачання теплової енергії Споживачеві у випадках, передбачених цим Договором.

2.4.Споживач має право:

2.4.1. На отримання теплової енергії належної якості та у кількості, передбаченій чинним законодавством та умовами цього Договору.

2.4.2. У разі порушення Теплопостачальною організацією умов Договору, викликати її представника для складення та підписання акта, у якому фіксується порушення та зазначаються строки його усунення тощо.

2.4.3. Отримувати інформацію від Теплопостачальної організації щодо обсягу та якості постачання теплової енергії, тарифів(цін), порядку оплати, режимів споживання на умовах, визначених Договором.

2.4.4. Вимагати від Теплопостачальної організації надання достовірної інформації про тарифи на теплову енергію та відшкодування, умови оплати, методики і нормативи розрахунку та нарахування, режими теплоспоживання тощо.

2.4.5. Перевіряти достовірність розрахунку та нарахування плати за теплову енергію, згідно з умовами Договору.

2.4.6. Вимагати поновлення теплопостачання будинку (приміщення) після усунення технологічних порушень, якщо теплопостачання було припинено без розірвання договору.
3. Порядок розрахунків.

3.1.Споживач оплачує Теплопостачальній організації:

3.1.1. Вартість теплової енергії за встановленими тарифами згідно з показами приладів обліку (з врахуванням фактично спожитої теплової енергії до кінця розрахункового місяця), які надаються Споживачем до 20 числа розрахункового місяця в Теплопостачальну організацію (кабінет № 313).

У разі відсутності, пошкодження та/або неправильної роботи та/або не проведення (несвоєчасного проведення) метрологічної повірки приладів комерційного обліку, оплата здійснюється відповідно до визначених у договорі навантажень з урахуванням середньомісячної фактичної температури теплоносія в теплових мережах теплопостачальної організації, середньомісячної температури зовнішнього повітря та кількості годин (діб) роботи тепловикористального обладнання в розрахунковому періоді.

Тарифи на момент підписання даного Договору такі :

- 1 Гкал теплової енергії – ______________ грн.(без ПДВ) .

Тарифи встановлюються нормативно-правовим актом уповноваженого органу державної влади або органу місцевого самоврядування (постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг України, рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради тощо). У випадку прийняття нових тарифів вони є обов’язковими для обох Сторін з часу введення їх в дію та не потребують внесення змін до Договору.

3.1.2. Вартість хімочищеної води (далі - ХОВ), яка витрачається на заповнення теплових мереж при проведенні ремонтних робіт та теплової енергії, витраченої для її підігріву; втрати теплової енергії (тепловіддачі) транзитних трубопроводів централізованої системи опалення та нормативні втрати ХОВ і теплової енергії (згідно з Додатком №1 даного Договору) від зони розподілу тепломереж до місця встановлення приладів обліку, яка встановлюється Сторонами в Додатку до даного Договору.

3.1.3. Вартість налагоджувальних робіт та робіт з відключення (підключення) системи централізованого опалення, яка визначається згідно з діючими розцінками Теплопостачальної організації на момент розрахунків.

3.2. Сторони погодили, що рахунок за відповідний місяць, наданий Споживачу Теплопостачальною організацією, є одночасно актом приймання-передачі теплової енергії.

3.3. Споживач зобов’язується щомісячно сплачувати за теплову енергію в наступному порядку:

- передоплату – до 01 числа розрахункового місяця, яка обраховується відповідно до розрахункового середньомісячного теплового навантаження згідно Додатку №1 до Договору. Теплопостачальна організація може надавати Споживачу рахунок на оплату. Такий рахунок вручається Споживачу особисто або надсилається йому поштовим відправленням за вказаною у цьому Договорі адресою до 25-го числа місяця включно, що передує розрахунковому. У разі неотримання рахунку у вказаний в цьому пункті строк, Споживач (його представник) має право прибути для отримання рахунку в приміщення Теплопостачальної організації (м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, кабінет № 313) не пізніше 28-го числа місяця, що передує розрахунковому.

- остаточний розрахунок – до 01 числа місяця наступного за розрахунковим, на підставі рахунку, який вручається Споживачу особисто або надсилається йому поштовим відправленням за вказаною у цьому Договорі адресою до 25-го числа (включно) розрахункового місяця. У разі неотримання рахунку у вказаний в цьому пункті строк, Споживач (його представник) зобов’язаний прибути в приміщення Теплопостачальної організації (м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, кабінет № 313) не пізніше 28-го числа розрахункового місяця. Нез’явлення Споживача (його представника) до встановленої дати у Теплопостачальну організацію для отримання рахунку не є підставою для відмови від оплати за теплову енергію.

3.4. У нежитлових приміщеннях, вбудованих у житлові будинки, Теплопостачальна організація щомісячно буде проводити нарахування за спожиту теплову енергію відповідно до фактичної температури внутрішнього повітря приміщення на основі складених двосторонніх актів. Споживач зобов’язаний протягом опалювального сезону щомісячно, до 20-го числа, надавати можливість в робочий час, для безперешкодного доступу на свої об’єкти представників Теплопостачальної організації для проведення даних замірів. Сторони погодили, що у випадку недопуску представників Теплопостачальної організації чи немотивованого непідписання акту Споживачем, розрахунок теплового навантаження буде проводитись по середній температурі внутрішнього повітря приміщення + 180С.

3.5. За роботи з підключення (відключення) системи опалення за заявкою Споживача, останній проводить передоплату протягом 3 днів після отримання рахунку від Теплопостачальної організації.

3.6. Прийняття в експлуатацію приладів обліку теплової енергії здійснюється на підставі письмової заяви Споживача із складанням 2-стороннього акту (Додаток № 2 до Договору).

3.7. Умови експлуатації комерційних приладів обліку теплової енергії регламентуються додатком № 2 до Договору.

3.8.При виході з ладу теплолічильників або в разі потреби повірки приладів обліку до повної їх працездатності, нарахування за спожиту теплову енергію здійснюється розрахунковим способом на підставі усереднених показів приладів за попередні три доби з коригуванням відповідно до фактичної температури зовнішнього повітря. Термін застосування такого розрахунку не повинен перевищувати 15 діб на рік, після чого нарахування проводиться відповідно до максимального теплового навантаження, зазначеного в Додатку №1 до даного Договору з врахуванням фактичної температури зовнішнього повітря.

4. Припинення і обмеження постачання теплової енергії.

4.1. Теплопостачальна організація може повністю або частково припинити постачання теплової енергії у разі:

а) несплати за теплову енергію протягом двох місяців підряд;

б) самовільного підключення інших споживачів (субспоживачів) до системи теплопостачання або додаткового обладнання Споживача;

в) невиконання регламентних робіт з підготовки та випробування теплових мереж Споживачем (з оформленням відповідного акта і попередженням за три доби до припинення постачання);

г) неготовності Споживача до опалювального періоду - відсутності відповідного акта про готовність об'єкта до опалювального періоду або рішення (листа) щодо гарантії забезпечення безпечної експлуатації системи теплоспоживання балансоутримувачами;

д) порушення розрахункових розмірів шайб та конусів елеваторів;

е) введення в експлуатацію системи теплоспоживання без відповідного допуску;

є) експлуатації системи теплоспоживання з пошкодженими пломбами, встановленими Теплопостачальною організацією на вузлі обліку Споживача;

ж) незадовільного стану системи теплоспоживання, що створює загрозу для життя обслуговуючого персоналу та може призвести до аварій (з оформленням відповідного акта і попередженням за три доби до припинення постачання);

з) допущення витікання, забруднення чи розбору мережної води;

и) відсутності у Споживача підготовленого персоналу для обслуговування системи теплоспоживання та укладеного договору з спеціалізованою організацією про експлуатацію та технічне обслуговування системи теплоспоживання;

і) відсутності технологічних схем теплоспоживальних установок у експлуатаційного персоналу Споживача, ненадання їх на вимогу Теплопостачальної організації;

к) незабезпечення вільного доступу представників Теплопостачальної організації до системи теплоспоживання, або до приладів обліку теплової енергії;

л) утримання приміщень, де проходять трубопроводи Теплопостачальної організації, в антисанітарному стані, розміщення в них складів, офісів, магазинів тощо; псування обладнання системи теплоспоживання в межах будівлі;

м) пошкодження Споживачем власних теплових мереж.

4.2. Планове відключення споживача від системи теплопостачання для проведення планових робіт з ремонту обладнання і підключення нових споживачів проводиться в міжопалювальний період по узгодженню з Теплопостачальною організацією. Плановий ремонт обладнання системи опалення споживача виконувати під час опалювального періоду забороняється.

4.3. Якщо теплопостачання об'єкта було припинено з вини Споживача, то Теплопостачальна організація поновлює постачання теплової енергії лише після усунення причин, що викликали це припинення, та за умов відшкодування Споживачем усіх спричинених Теплопостачальній організації збитків.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Відповідальність між Теплопостачальною організацією і Споживачем за технічний стан і обслуговування системтеплопостачання встановлюється на межі зони розподілу. Зона розподілу експлуатаційної відповідальності по теплових мережах встановлюється відповідно до балансової належності теплових мереж.

5.2. Теплопостачальна організація несе відповідальність перед Споживачем за припинення постачання теплової енергії згідно з умовами Договору (крім випадків, передбачених “Правилами користування тепловою енергією”, іншими нормативно-правовими актами та цим Договором).

5.3. За самовільне втручання в діючі системи теплоспоживання та теплопостачання Споживач оплачує Теплопостачальній організації штраф у розмірі п’ятикратної вартості теплової енергії, спожитої ним за період часу з моменту останньої перевірки Теплопостачальною організацією Споживача, яка передувала виявленню порушення, і до моменту виявлення порушення (складання акту про порушення). Відмова Споживача від підписання акту про порушення не звільняє його від обов’язку сплатити штраф.

5.4. При порушенні строку оплати теплової енергії Споживач сплачує Теплопостачальній організації пеню в розмірі 1 % від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 100% від суми боргу.

5.5. У разі виявлення у Споживача несанкціонованого водорозбору із системи опалення через крани або інші пристрої, останній повинен ліквідувати місце несанкціонованого водорозбору та сплатити Теплопостачальній організації штраф у розмірі двократної вартості теплової енергії, спожитої ним за період часу з моменту останньої перевірки Теплопостачальною організацією Споживача, яка передувала виявленню порушення, і до моменту виявлення порушення (складання акту про порушення). Відмова Споживача від підписання акту про порушення не звільняє його від обов’язку сплатити штраф.

5.6. У разі виявлення Теплопостачальною організацією фактів виходу з ладу приладу обліку теплової енергії, втручання в його роботу, порушення цілісності пломб (при відсутності попереднього повідомлення про такі факти зі сторони Споживача), Споживач зобов’язаний сплатити Теплопостачальній організації штраф у розмірі, передбаченому п. 5.3 цього Договору.

5.7. В разі невиконання Споживачем у встановлений строк обґрунтованих вимог Теплопостачальної організації, спрямованих на поліпшення обліку теплової енергії, або ж щодо усунення порушень чинних норм і правил, Споживач зобов’язаний сплатити Теплопостачальній організації штраф у розмірі, передбаченому п. 5.5 цього Договору.
6. Строк дії договору.

6.1.Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє безстроково. Умови цього Договору застосовуються до відносин сторін, які існували з __________________ року.

6.2. Дія даного Договору припиняється:

6.2.1. За згодою сторін.

6.2.2. За рішенням суду.

6.2.3.У разі відключення приміщення Споживача від мереж централізованого опалення у порядку, визначеному законодавством України.

6.2.4. У разі повної ліквідації юридичної особи Споживача.

7. Особливі умови.

7.1. У всьому іншому, не передбаченому Договором, сторони керуються нормами “Правил користування тепловою енергією”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007р. № 1198; “Правил технічної експлуатації теплових установок і тепломереж”, а також інших нормативно-правових актів.

7.2. Теплопостачальна організація має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

7.3. Споживач має статус платника податку на прибуток .

8. Інші умови

8.1. Для постійного зв’язку з Теплопостачальною організацією і узгодження різних питань, пов’язаних з виконанням умов Договору Споживач призначає свого уповноваженого відповідального в особі


(посада, прізвище, ім’я та по – батькові)

телефон .
9. Адреси та реквізити Сторін.

Теплопостачальна організація Споживач

ДКП “ Луцьктепло”

м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20

п/р______________________________

_________________________________

МФО____________________________

Тел._____________________________


______________________

__________________________

__________________________

п/р________________________

__________________________

МФО _____________________

Тел._______________________


___________________________


М.П.

М.П.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок договору купівлі-продажу теплової енергії

Методичні рекомендації з визначення витрат І втрат води в технологічних...
Ці Методичні рекомендації призначені для визначення витрат І втрат води в технологічних процесах виробництва та транспортування теплової...

Договір про постачання електричної енергії споживачу (приєднання)
Статуту та Ліцензії на постачання електричної енергії (постанова про видачу ліцензії від 04. 10. 18 року №1153)

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу...
Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою нкрекп від 14. 03. 2018 №312...

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу*
Найменування Оператора системи розподілу, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Перелік документів, які подаються клієнтом (суб’єктом господарювання...
Заява про укладення договору про постачання електричної енергії із зазначенням роду виробничої діяльності, режиму роботи електроустановки,...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Договір про постачання електричної енергії споживачу
...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу земельної ділянкиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт