Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ІІ. Функції Основними напрямами діяльності вчителя трудового навчання є

ІІ. Функції Основними напрямами діяльності вчителя трудового навчання є

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор

Сподобівської ЗОШ І – ІІ ст.

Шишка І. В.________

Наказ № _______

від _________________ 201 р.


Посадова інструкція №___

вчителя трудового навчання
І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя трудового навчання. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці, техніки безпеки в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Учитель трудового навчання призначається і звільняється з посади начальником управління освіти з погодження директора школи.

1.3. Вчитель трудового навчання повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Учитель трудового навчання підпорядковується безпосередньо заступнику ди­ректора школи з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вчитель трудового навчання керується Конституцією і Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами комплексу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.
ІІ. Функції

Основними напрямами діяльності вчителя трудового навчання є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування у них загальної культури, свідомого вибору професії, готовності до самостійного життя в умовах інформаційного суспільства.
ІII. Посадові обов'язки

Вчитель трудового навчання виконує такі посадові обов’язки :

3.1. Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми у відповідності з навчальним планом, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

3.3. Вчитель трудового навчання обов’язково повинен вести тематично-календарне планування на кожний семестр навчального року та план-конспект на кожний урок.

3.4. Забезпечує належний рівень підготовки учнів школи з трудового навчання, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.5. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

3.6. Відповідає за:

 • безпечне проведення уроків трудового навчання;

 • оперативне повідомлення адміністрації школи про кожен нещасний випадок;

 • прийняття заходів щодо надання першої долікарської допомоги;

 • проведення інструктажів з охорони праці, техніки безпеки;

 • своєчасне заповнення журналів інструктажів;

 • організацію вивчення учнями правил охорони праці, техніки безпеки під час проведення уроків з трудового навчання;

 • здійснення контролю за виконанням правил техніки безпеки, охорони праці, профілактики дитячого травматизму.

3.7. Вносить пропозиції щодо покращення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують життєдіяльність, працездатність та успішність учнів школи..

3.8. Веде в установленому порядку ділову документацію, здійснює поточний контроль відвідувань учнями уроків трудового навчання, успішності школярів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденники, своєчасно подає адміністрації комплексу звітні дані.

3.9. Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

3.10. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

3.11. Здійснює постійно зв’язок з батьками учнів.

3.12. Дотримується Статуту школи , Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів комплексу.

3.13. Добросовісно готується до проведення уроків, постійно підвищує свою професійну майстерність та кваліфікацію.

3.14. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних об’єднань, в інших формах методичної роботи.

3.15. Чергує по школі відповідно з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 15 хв. І протягом 15 хв. після закінчення уроків.

3.16. Проходить постійні медичні огляди.

3.17. Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

3.18. Як завідувач майстернями, вчитель трудового навчання:

 • несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

 • забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;

 • здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними про­грамами;

 • розробляє і періодично переглядає (не менше як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;

 • контролює стан обладнання майстерень, їх забезпе­чення протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпечних умов праці та навчання;

 • не допускає до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу та інших засобів індивідуального захисту;

 • систематично проводить первинний позаплановий, цільовий та вступний інструктажі з учнями, відповідно їх оформляє у журналах;

 • перевіряє знання і виконання учнями правил та інст­рукцій з охорони праці;

 • не допускає проведення занять, пов'язаних з небезпекою для життя й здоров'я учнів і працівників школи. При виявленні таких фактів пові­домляє про це заступника директора з навчально-виховної роботи, про­водить своєчасне розслідування і облік нещасник випадків, пов'язаних з роботою учнів у майстернях; вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку;

 • постійно поповнює майстерні методичними та наочними посібниками, розробками уроків.

3.19. Вчителю трудового навчання забороняється :

 • змінювати розклад уроків без згоди з адміністрацією комплексу;

 • відміняти, скорочувати уроки.

3.20. Організовує та проводить шкільні олімпіади з трудового навчання , іншу позакласну роботу з навчального предмета.

3.21. Організовує проведення виставок творчих робіт учнів школи.

3.22. Дотримується санітарних норм і правил організації навчально-виховного процесу.
IV. Права

Вчитель трудового навчання має право:

4.1. Брати участь в управлінні комплексом в порядку, передбаченому Ста­тутом школи.

4.2. На захист професійної честі та гідності.

4.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцін­ку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розсліду­вання, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і вихо­вання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.
V. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель трудового навчання несе відповідальність за:

 • реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;

 • життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;

 • порушення прав і свобод учнів.

5.2. За безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, належ­ний санітарний стан приміщень.

5.3. Відповідальність за проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності, а також записів в класному журналі та «Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів».

5.4. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядкушколи, законних розпоряджень директора та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дис­циплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законо­давством.

5.5. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.6. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель трудового навчання несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визна­чених трудовим чи цивільним законодавством.
VІ. Повинен знати

Вчитель трудового навчання та завідувач майстернями повинен знати:

6.1. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу та правила:

 • внутрішнього трудового розпорядку;

 • безпечної експлуатації електрообладнання;

 • пожежної і електробезпеки;

 • надання першої медичної допомоги;

 • виробничої санітарії та гігієни праці.

 • користування засобами пожежогасіння та індивідуального захисту.

6.2. Шляхи евакуації дітей на випадок виникнення пожежі.

6.3. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальних програм з трудового навчання, основні напрямки й перспективи розвитку освіти.

6.4. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

6.5. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

6.6. Основні теорії методів навчання, їх класифікацію.

6.7. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

6.8. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

6.9. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

6.10. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.

6.11. Основи формування системності знань школярів.

6.12. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

6.13. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

6.14. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

6.15. Сучасні методики навчання.

6.16. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

6.17. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, уза­гальнення педагогічного досвіду.

6.18. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

6.19. Методику використання ІКТ на уроках трудового навчання.
VIІ. Кваліфікаційні вимоги

7.1. Учитель трудового навчання і завідуючий майстернями повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

7.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

7.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках, під час проведення практичних робіт у майстернях.

7.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

7.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

7.6. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфі­кації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

7.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

7.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

7.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.


VIIІ. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Учитель трудового навчання:

8.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

8.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

8.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів .

8.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

8.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-право­вого і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними праців­никами школи.
Розроблено:

Директор школи ______________ І. В. Шишка

Погоджено:

Громадський інспектор

з охорони праці _______________ Буданова Л. О.
Посадову інструкцію отримав (а) і з її змістом ознайомлений (а) «____»___________20 року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На уроках трудового навчання
Актуальній проблемі сучасної школи – розвитку інтересу учнів до трудового навчання, мотивації навчальної діяльності учнів. Зміст...

Першотравенський міський відділ освіти методичний кабінет мартишина...
«Найрозумніший» була проведена як конкурс знавців трудового навчання. Вона викликала найбільший інтерес серед заходів Тижня трудового...

Позакласний захід з трудового навчання у формі квк «Розумниці й розумники»
Розділ теоретичні основи естетичного виховання учнів на уроках трудового навчання

Календарне планування уроків трудового навчання 7 клас
Рецензенти: Гуменюк Олег Ростиславович,старший вчитель, вчитель трудового навчання Білогірського нвк

Урок трудового навчання 8 клас тема : «Технологічна послідовність виготовлення вироба»
Розробка уроку трудового навчання з теми: «Технологічна послідовність виготовлення вироба» «Матеріали для виготовлення вироба»,8...

Програми, каленларно-тематичне планування трудового навчання. Перелік...
Посадові інструкції працівників школи (учителя трудового навчання, завідувача шкільної майстерні), затверджені директором школи І...

Інструкція з охорони праці для заступника директора з адміністративно-господарської...
Постійним робочим місцем заступника директора з агр вважається вся робоча зона. Робочий день починається о 00 та закінчується о 17....

Уроку з трудового навчання на тему: Вчитель трудового навчання
Мета: розширити й систематизувати знання про аплікацію, ознайомити з видами аплікації, розвивати творчу уяву, спостережливість, творчі...

Уроку Тема уроку
Повторення І узагаль-нення знань отриманих учнями на уроках трудового навчання у 5 класі. Правила внутріш-нього розпорядку в майстерні....

Учні з порушеннями опорно-рухового апарату активні учасники шкільного процесу трудового навчання
Художня ручна праця – це творча робота дітей із різноманітними матеріалами та інструментами, в процесі якої створюються вироби, що...

В'язання спицями виробів за кресленням
У досвіді показано цикл уроків з трудового навчання, який допоможе вчителям трудового навчання, керівникам гуртка подати матеріал...

Роль особистості вчителя у формуванні творчого працездатного учнівського колективу
Учительського проекту з’ясувати, яким має бути учитель у сучасній школі; надати допомогу педагогам з питання формування творчого...

Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10. 04. 2014 №1197-vii
Моніторинг нормативно-правової бази інноваційної діяльності в цілому І за стратегічними пріоритетними напрямами науково-технологічного...

Звіти вчителя. Зразок титульної сторінки
План самоосвітньої діяльності на рік. Індивідуальний план методичної роботи вчителя

Типове положення про порядок проведення навчання І перевірки знань...
Типове положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників у процесі...

Тема: «Методична компетентніть учителя на уроках інформатики»
М. М. Пістрак так характеризував методи: «Методом навчання у найзагальнішому розумінні слова ми називаємо спосіб передачі знань І...

«Реалізація принципу «Школа-родина» в навчальній діяльності вчителя-предметника»
Згідно з планом роботи школи на 2012-2013 н р та з метою підвищення професійної майстерності вчителів щодо реалізації принципу «Школа-родина»...

Уроку виробничого навчання на тему: «З'єднання рукавів з проймами»
Застосування ікт у навчальному процесі дозволяє реалізувати ідеї індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт