Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб клієнтів ат «укрсиббанк»

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб клієнтів ат «укрсиббанк»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Додаток №9 до Наказу П-ЮД-2013-7 від 20 лютого 2013р.

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ)

КОМПЛЕКСНОГО РОЗРАХУНКОВО-КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ - КЛІЄНТІВ

АТ «УКРСИББАНК»
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ
Ці «Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб – клієнтів АТ «УкрСиббанк» (за текстом іменуються - Правила) є пропозицією до укладення договору на відкриття та розрахунково-касове обслуговування рахунків в АТ «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, і застосовуються у випадку укладення між АТ «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети комплексного розрахунково-касового обслуговування (з Правилами)». З кожним Клієнтом може бути укладений лише один Договір.

Правила не застосовуються до врегулювання відносин за будь-якими іншими договорами, стороною яких є АТ «УкрСиббанк», в тому числі до будь-яких інших договорів на відкриття та розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків, окрім зазначеного вище.

Укладений між АТ «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договір-Анкета комплексного розрахунково-касового обслуговування (з Правилами)» скорочено іменується в цих Правилах «Договір» і під цим терміном розуміється Договір, укладений з Клієнтом, з усіма додатками, Тарифами, а також з цими Правилами.

Дані Правила встановлюють порядок відкриття, обслуговування, закриття поточного, карткового та накопичувального Рахунків для фізичних осіб - Клієнтів, а також порядок встановлення та зміни Тарифів й інші питання, пов'язані з використанням Рахунків в рамках Договору та проведення операцій за ними, в тому числі із застосуванням СДБО.

Ці Правила є обов'язковими для виконання всіма Сторонами Договору, як Банком, так і Клієнтом.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ПРАВИЛАХ:

(наведені в алфавітному порядку)

«авторизація» :

  • (під час використання ПК) – процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжних карток.

  • (під час використання СДБО) – додаткове підтвердження повноважень Клієнта на отримання Послуг ДБО, передбачених цими Правилами та Договором;

«Банк» – АТ “УкрСиббанк”;

«банкомат» (банківський автомат самообслуговування) – програмно-технічний комплекс, що дає змогу Держателю платіжної картки здійснити самообслуговування за операціями згідно з функціональними можливостями цього комплексу;

«виписка» - звіт/підтвердження руху коштів по Рахунку за проведеними операціями, в тому числі з використанням картки, та стан Рахунку, який надається Банком на вимогу Клієнта;

«витратний ліміт» - сума коштів у валюті карткового Рахунку, в межах якої Держателю ПК дозволяється здійснення операцій протягом певного часу. Витратний ліміт за картковим Рахунком розраховується як різниця між залишком коштів, що обліковуються на картковому Рахунку та сумою заблокованих, але не списаних коштів;

«Дата початку дії змін до Правил» - це дата, що вказана в повідомленні про зміни до Правил та з якої зміни до Правил набирають чинності у випадках, визначених підпунктом а) пункту 11.2 Правил»;

«Дата публікації змін до Правил» - це дата публікації в газеті «Голос України» чи іншому офіційному друкованому виданні або на сайті www.my.ukrsibbank.com, або на інформаційних дошках у відділеннях Банку, або у виписках з Рахунку. Конкретна Дата публікації змін до Правил зазначається в повідомленні про зміни до Правил».

«ДБО» (Дистанційне банківське обслуговування) – надання Клієнтам Банка можливості роботи з СДБО;

«Держатель» – Клієнт, або фізична особа, яка на законних підставах використовує ПК (основну та/або додаткову);

«дистанційне розпорядження» - розпорядження Банку виконати певну операцію, яке передається Клієнтом погодженим каналом доступу, без відвідання Клієнтом Банку;

«довірена особа Клієнта» - фізична особа, якій Клієнт довірив виконання операцій за рахунок частини або всіх коштів, що обліковуються на його Рахунках;

«Договір» – укладений між Банком та Клієнтом «Договір-анкета комплексного розрахунково-касового обслуговування (з Правилами)» з усіма додатками, у т.ч. Тарифами, укладеними додатковими угодами до нього, а також ці «Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування фізичних осіб – клієнтів АТ «УкрСиббанк», які регламентують порядок відкриття та обслуговування Рахунків Клієнта в національній валюті, платіжної картки та умови обслуговування за допомогою СДБО;

«Договір-анкета» - укладений між Банком та Клієнтом «Договір-анкета комплексного розрахунково-касового обслуговування (з Правилами)» без додатків.

«додаткова картка» – ПК, що випускається додатково до основної ПК. Може бути випущена на ім’я Клієнта або його довіреної особи. Операції, проведені з використанням додаткових карток, відображаються за картковим Рахунком Клієнта;

«електронний документ» – електронний аналог розрахункового або іншого документа, захищений засобами ідентифікації та авторизації та представлений у форматі, придатному для відповідних програмних ресурсів, за допомогою яких створюється електронний документ; може бути сформований, переданий, збережений і відтворений електронними засобами у візуальну форму;

«Інструкції» - Інструкції користувача по роботі з СДБО, а також «Політика інформаційної безпеки АТ «УкрСиббанк», які розміщені в мережі Інтернет за адресою www.my.ukrsibbank.com. Сторони погоджуються вважати Інструкції додатком до Договору.

«законодавство» – чинне законодавство України, в т.ч. нормативно-правові акти Національного банку України;

«засоби ідентифікації та авторизації» включають:

  • «Особистий ключ» – унікальний цифровий ідентифікатор (логін) Клієнта для доступу в СДБО, що видається Банком Клієнту у відділенні при укладенні Договору та використовується останнім для ідентифікації (а в поєднанні з OTP та Особистим паролем – для авторизації) в СДБО. Даний термін не є тотожним терміну «Особистий ключ», що використовується у Законі України «Про електронний цифровий підпис».

  • «Особистий пароль» – унікальний цифровий пароль Клієнта, відомий лише йому, для входу в СДБО з використанням Особистого ключа, що видається Банком Клієнту у відділенні при укладенні Договору та використовується останнім для авторизації при вході на Сервіси СДБО.

  • «OTP» - одноразовий цифровий пароль, що надсилається Банком на персональний номер мобільного телефону Клієнта (шляхом надсилання SMS-повідомлення), вказаний у Договорі-анкеті для подальшого використання цього паролю Клієнтом для авторизації, при здійсненні операцій через Сервіси СДБО, що потребують додаткової авторизації;

«картковий Рахунок» - (КР) – поточний (картковий) рахунок, відкритий на ім’я Клієнта на підставі Договору, розпорядження яким може здійснюватися за допомогою ПК, на якому обліковуються операції за ПК, здійснені Держателем;

«Клієнт» – фізична особа, яка виявила бажання скористатись послугами Банку щодо відкриття та обслуговування Рахунків в межах укладеного між такою особою і Банком Договору;

«ліміти» - Ліміти за операціями за рахунком – граничні розміри грошових коштів, що можуть бути переказані Клієнтом з Рахунків та кількість таких переказів. Ліміти встановлюються та затверджуються Банком і розміщуються для інформування Клієнтів на сайті Банку за адресою: www.my.ukrsibbank.com;

«МВР» – міжнародний валютний ринок;

«МВРУ» – міжбанківський валютний ринок України;

«МПС» (Міжнародна платіжна система)платіжна система Visa та/або MasterCard Int. тощо, діяльність якої здійснюється на території двох і більше країн;

«накопичувальний Рахунок» - поточний рахунок, відкритий на ім’я Клієнта на підставі Договору, який використовується згідно з режимом рахунку, встановленим законодавством та Договором для накопичення грошових коштів;

«національна валюта» – національна валюта України;

«НБУ» – Національний банк України;

«незнижуваний залишок» - сума коштів Клієнта на картковому Рахунку у розмірі, визначеному Тарифами, якою Держателі не можуть розпоряджатись протягом строку дії Договору з метою забезпечення можливості Банку здійснювати договірне списання в порядку та в розмірі, визначеному Договором, якщо такий розмір визначено;

«неперсонифікована платіжна картка» - платіжна картка, яка не містять реквізити Держателя в графічному вигляді (прізвище та ім'я Держателя не нанесені на картку). Неперсоніфікована платіжна картка не пере випускається за ініціативою Клієнта (у т.ч. у випадках втрати, крадіжки тощо);

«несанкціонований овердрафт» - заборгованість Клієнта перед Банком за картковим Рахунком, яка виникла внаслідок перевищення Витратного ліміту та яка не обумовлена Договором і не є прогнозованою в розмірі та за часом виникнення.

«періодична комісія» - щомісячна комісія за розрахунково-касове обслуговування Рахунків, яку Клієнт оплачує відповідно до діючих Тарифів Банку у визначений термін за певний період обслуговування Банком його Рахунків;

«персоніфікована платіжна картка» - платіжна картка, які містить реквізити Держателя в графічному вигляді (прізвище та ім'я Держателя нанесені на картку);

«ПІН» - персональний ідентифікаційний номер – код, відомий лише Держателю ПК і потрібний для його ідентифікації під час здійснення операцій з використанням ПК;

«платіжна картка»/«Картка»/«ПК» - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством України порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується Держателем для здійснення операцій, в межах витратного ліміту, передбачених законодавством України та Договором;

«платіжний термінал»/«POS-термінал» – електронний пристрій, призначений для ініціювання переказу з карткового Рахунку у тому числі видачі готівки, отримання довідкової інформації, та здійснення інших операцій згідно з його функціональними можливостями;

«послуга» та/або «послуги» – послуги Банку з розрахунково-касового обслуговування Клієнта за цим Договором, зокрема, послуги щодо відкриття Клієнту Рахунків, випуску ПК та їх обслуговування, зберігання його коштів, здійснення розрахунково-касових операцій Клієнта за Рахунками за допомогою платіжних інструментів, визначених законодавством, в тому числі дистанційно;

«поточний Рахунок» - поточний рахунок, відкритий на ім’я Клієнта на підставі Договору, який використовується згідно з режимом рахунку, встановленим законодавством та Договором для проведення поточних платежів та розрахункових операцій;

«Продукти Банку» - поточні, включаючи карткові, рахунки Клієнта, що відкриті в
Банку, а також отримані кредити та інші послуги/набір банківських послуг, що надані Клієнту Банком;

«прострочена заборгованість» - заборгованість Клієнта перед Банком за надані послуги, яка не погашена Клієнтом у визначений Договором термін її погашення;

«Рахунок»/«Рахунки» – поточний Рахунок та/або накопичувальний Рахунок та/або картковий Рахунок, відкриті відповідно до Договору на ім’я Клієнта, на умовах та в порядку, визначених цими Правилами, Договором та Тарифами;

«разова комісія» - комісія за одноразову послугу Банку, яку Клієнт оплачує одночасно із проведенням відповідної операції за своїм Рахунком відповідно до умов Договору та діючих Тарифів Банку;

«СДБО» (Система Дистанційного банківського обслуговування) – комплексна система сукупності Сервісів дистанційного обслуговування Банку, призначена для надання Клієнтам Банка можливості доступу для контролю, управління, отримання інформації щодо своїх продуктів Банку з використанням сучасних каналів зв’язку, зокрема Інтернету, телефону, мобільного телефону, тощо;

«сліп» - паперовий документ, який підтверджує здійснення операції з використанням ПК й містить набір даних щодо цієї операції та відбиток реквізитів ПК;

«спірні транзакції» – транзакції, здійснення яких оскаржується Держателем згідно з процедурою, встановленою Правилами відповідної Міжнародної платіжної системи (МПС);

«стоп-лист»/»стоп-список» - список номерів ПК, за якими заборонено проведення операцій. Залежно від правил платіжної системи Стоп-лист може бути електронним чи паперовим;

«Сторони» – сторони за Договором: Банк та Клієнт;

«CVV2» (Card verification value)/«CVC2» (Card verification code) - код – 3–х значний код безпеки, який надрукований на зворотній стороні картки, на смузі для підпису і використовується як додатковий захист від підробки картки. Номер CVC2 або CVV2 є підписом Клієнта, та прирівнюється до ПІН при певних типах транзакцій;

«Тарифний план» – сформований Банком за певним критерієм перелік його діючих Тарифів, при обранні Клієнтом якого Банк здійснює розрахунково–касове обслуговування Клієнта за визначеними таким переліком Тарифами. Обрання Клієнтом певного Тарифного плану фіксується в Договорі. Тарифний план в подальшому може бути змінений у відповідності до умов Договору або шляхом підписання між Сторонами додаткової угоди до Договору;

«Тарифи» – тарифи Банку, в яких визначаються основні умови обслуговування Рахунків, які затверджуються згідно внутрішніх положень Банку та розміщуються на сайті www.my.ukrsibbank.com та на інформаційних стендах в приміщеннях установ Банку. Сторони домовились вважати Тарифи додатком до Договору;

«чек платіжного термінала/банкомата» - чек, який друкується платіжним терміналом/банкоматом та містить інформацію щодо проведеної транзакції згідно з діючим законодавством та правилами МПС.

Інші терміни, що вживаються в цих Правилах та Договорі, мають значення і зміст відповідно до законодавства.

Розділ 1. Предмет та основні умови Договору

1.1. Банк відкриває Клієнту поточний, картковий та накопичувальний Рахунки Клієнту після проведення ідентифікації Клієнта на підставі поданих ним документів, відповідно до умов законодавства та у разі відсутності причин для відмови у відкритті Рахунків, а також забезпечує здійснення розрахунків за операціями, проведеними з використанням Картки, в межах витратного ліміту. Також, Банк випускає та надає Клієнту наступні платіжні картки та ПІН до них:

- неперсоніфіковану платіжну картку – в день укладення Договору;

- персоніфіковану платіжну картку (іменну) – у строк, необхідний для її виготовлення та доставки, що визначений внутрішньобанківськими процедурами;

- інші додаткові картки Держателю – на підставі окремих заяв Клієнта.

1.2. Рахунки відкриваються для зберігання грошових коштів Клієнта та здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів, СДБО, враховуючи режим використання таких Рахунків та перелік послуг відповідно до умов Договору та вимог законодавства. Банк здійснює за Рахунками виключно ті видаткові та прибуткові операції, які передбачені Тарифним планом, який він обрав, або Тарифами Банку для відповідного Рахунку.

1.3. Обслуговування поточного та накопичувального Рахунків.

1.3.1. Обслуговування Банком Рахунків здійснюється в межах отриманих Банком ліцензій НБУ, згідно умов Договору, у відповідності до законодавства.

1.3.2. Режим функціонування Рахунків Клієнта визначається Договором з усіма додатками, додатковими угодами, Тарифами та цими Правилами та законодавством.

1.3.3. Видаткові та прибуткові операції за Рахунками Клієнтів здійснюються Банком з дотриманням вимог законодавства, внутрішніх положень Банку та на підставі поданих Клієнтом Банку розрахунково-касових документів встановлених форм з урахуванням режиму функціонування Рахунків, встановленого Договором та законодавством.

Сторони домовились, що готівкове зняття коштів або інші видаткові операції за накопичувальним Рахунком не здійснюються, за винятком операцій по перерахуванню коштів на поточний Рахунок. Повернення коштів з накопичувального Рахунку здійснюється тільки шляхом перерахування на поточний Рахунок.

У випадку, якщо Клієнтом є фізична особа – нерезидент, обслуговування Рахунків, здійснюється у режимі функціонування встановленому законодавством для поточних та/або поточних (карткових) рахунків фізичної особи – нерезидента, згідно умов цього Договору та вимог законодавства України.

1.3.4. За цими Правилами та Договором Банк надає Клієнту послуги щодо здійснення розрахунків за допомогою СДБО. Особливості використання таких послуг вказані в Договорі та в Інструкціях користувача по роботі з СДБО (за текстом – Інструкції), які розміщені в мережі Інтернет за адресою www.my.ukrsibbank.com.

У випадку, якщо станом на дату укладення Договору, між Банком та Клієнтом вже укладено окремий Договір дистанційного банківського обслуговування, положення цього Договору щодо обслуговування Клієнта системою ДБО до такого Клієнта не застосовуються.

1.3.5. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування Клієнта в межах залишку коштів на Рахунках Клієнта, за яким здійснюється операція, за умови, що сума залишку коштів на відповідному Рахунку є достатньою для виконання поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документу та одночасної сплати Клієнтом Банку разової комісії за надання послуги, якщо остання передбачена Тарифами, а також при відсутності простроченої заборгованості по сплаті періодичної та/або разової комісії, що триває більше ніж 30 днів поспіль.

1.3.6. Розрахункові документи, що подаються Клієнтом до Банку, можуть бути паперовими або електронними та мають однакову юридичну силу.

1.3.7. Банк здійснює подання/передавання/повернення Клієнту його касових та/або розрахункових документів, у тому числі електронних розрахункових документів, що підтверджують списання/зарахування коштів з/на Рахунку/Рахунок Клієнта або інших документів, особисто Клієнту (його уповноваженій особі) або разом із випискою з Рахунку в день її надання Клієнту, якщо інше не передбачено умовами Договору.

1.3.8. Розрахункові документи Клієнта приймаються протягом операційного дня, тривалість якого встановлюється Банком самостійно і відображається у внутрішніх правилах (документах). Розрахункові документи, отримані від Клієнта протягом операційного часу Банку, виконуються в день отримання документів Банком, а документи, що отримані по закінченню операційного часу – виконуються наступного операційного дня, якщо інше не передбачено умовами Договору.

1.3.9. За бажанням Клієнта, за наявності у Банку технічної можливості, розрахункові документи, що отримані від Клієнта по закінченню операційного часу, можуть бути виконані Банком у той же день відповідно до Тарифів Банку.

1.3.10. Будь-які обмеження Клієнта в використанні коштів на його Рахунках, в т.ч. арешт коштів та/або припинення операцій за Рахунками, можливі лише на підставах, передбачених законодавством та/або Договором.

1.3.11. Помилково зараховані на Рахунки Клієнта кошти повертаються відправнику або перераховуються належному отримувачу в порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми положеннями Банку.

1.3.12. У випадках звернення банків–нерезидентів, що мають кореспондентські відносини з Банком та через які здійснюються фінансові операції Клієнта, із офіційними запитами до Банку щодо надання інформації стосовно ідентифікації Клієнта, а саме: документів і відомостей, необхідних для з'ясування особи Клієнта, суті його діяльності та фінансового стану тощо, та/або інформації щодо суті здійснюваної Клієнтом фінансової операції, яку обслуговує такий банк-нерезидент, Клієнт надає Банку право повідомити/надати банку-нерезиденту запитувану ним інформацію та/або копії документів.

1.3.13. Прийом та/або видача готівкових коштів здійснюється протягом операційного дня Банку шляхом оформлення Клієнтом відповідних касових документів.

За необхідності отримання готівкових коштів, Клієнт до 13 (тринадцятої) години (за київським часом) робочого дня, що передує дню отримання коштів, подає до Банку заявку на одержання готівкових коштів.

1.3.14. Банк надає Клієнту інформацію щодо операцій, проведених за Рахунками Клієнта, у вигляді виписки (в паперовій формі) з його Рахунку за першою вимогою Клієнта, але не раніше наступного робочого дня за днем проведення операцій за його Рахунком. Виписка може бути надана також довіреним особам Клієнта, які діють на підставі довіреності, оформленої згідно вимог законодавства та умов Договору.

1.3.15. Банк має право відмовити Клієнту у наданні послуг, зокрема, у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів, у випадку:

а) якщо на Рахунку Клієнта недостатньо коштів для виконання поданого Клієнтом розрахункового та/або касового документу та одночасної сплати Банку разової комісії за надання такої послуги; та/або

б) якщо запитувані Клієнтом послуги не передбачені Тарифним планом, який він обрав, або Тарифами Банку для відповідного Рахунку або у Банка відсутні технічні можливості щодо їх надання; та/або

в) невиконання Клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених пунктами 3.4.2., 3.4.7. цих Правил; та/або

г) встановлення Банком, що фінансова операція (проведення якої ініціює Клієнт), містить ознаки такої, що згідно з Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" підлягає фінансовому моніторингу; та/або

ґ) якщо на запитувані Клієнтом послуги розповсюджуються обмеження, встановлені Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов’язковими для виконання на території України, та/або внутрішніми нормативними актами Банку; та/або

д) у інших випадках, передбачених законодавством.

1.3.16. Банк відмовляє Клієнту у надані послуг, зокрема, у виконанні наданих Клієнтом розрахункових та/або касових документів за Договором, у наступному порядку:

  • з причин, зазначених у підпункті ”а” та/або підпункті ”б” пункту 1.3.15 цих Правил, шляхом повернення Клієнту без виконання його розрахункового та/або касового документу, зробивши на зворотньому боці такого документу у день його надходження напис про причину повернення документа без виконання, з посиланням на пункт 1.3.15 цих Правил, та зазначивши дату його повернення (що засвідчується підписами відповідального виконавця Банку і працівника, на якого покладено функції контролера, та відбитком штампа Банку);

  • електронні документи на переказ залишаються Банком без виконання з урахуванням вимог пункту 1.3.15 Правил стосовно підстав, причин та обґрунтування відмови виконання наданих Клієнтом документів на переказ з повідомленням про це Клієнта засобами СДБО.

  • з інших причин, зазначених у пункті 1.3.15 цих Правил, в порядку, передбаченому законодавством.

1.3.17. На залишок коштів на накопичувальному Рахунку Клієнта Банк нараховує проценти, згідно умов обраного Клієнтом Тарифного плану.

Розмір процентів визначається Тарифами Банку, що містяться в обраному Клієнтом Тарифному плані, при цьому відповідний залишок коштів на Рахунку Клієнта повинен бути сформований станом на кінець операційного дня Банку.

Проценти нараховуються за методом „факт/факт”.

Банк сплачує Клієнту нараховані за Договором проценти шляхом зарахування коштів на накопичувальний Рахунок Клієнта в останній робочий день кожного місяця, а в разі закриття такого Рахунку - в день закриття Рахунку.

1.3.18. Сторони погодили, що у випадку, коли Клієнтом за Договором є фізична особа – нерезидент, для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються такому Клієнту іншим нерезидентом у безготівковій формі і підлягають оподаткуванню, Клієнт відповідно до вимог законодавства України відкриває окремий поточний рахунок. Режим використання коштів за таким окремим поточним рахунком визначається умовами окремого договору між Банком та Клієнтом та законодавством України.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила (договірні умови) відкриття та комплексного розрахунково...
Відкриття та комплексного розрахунково – касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в ат «укрсиббанк»

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішенням Правління пат «упб» від «23» січня 2015 року
Податкового кодексу України (далі за текстом – Банк) відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України публічно пропонує невизначеному...

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Правила відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків...
Розділ І: Загальні положення, що застосовуються для врегулювання порядку надання Банком будь-якого виду послуг згідно Договору

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Правила обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків...
Загальні положення

Правила ведення поточних рахунків фізичних осіб та користування платіжними...
«Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Правила) регулюють умови ведення поточних рахунків фізичних осіб та порядок користування пластиковими...

Запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми І зразки документів, правила їх заповнення. Порядок складання, подання запиту...

Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних...
Цей Порядок встановлює умови, підстави та процедуру надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб...

Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб платників податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (пункт 1 розділу IX)

Закон України від 15. 05. 03 р. №755-іv «Про державну реєстрацію...
Нормативно-правові акти, відповідно до яких надається послуга, визначаються порядок, умови І розмір плати за її наданняБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт