Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ від 17 грудня 2010 року n 837 Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

Наказ від 17 грудня 2010 року n 837 Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 17 грудня 2010 року N 837

Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва


На виконання абзацу четвертого пункту 308.1 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку наказую:

1. Затвердити Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва (далі - Розрахунок) та Методичні рекомендації щодо його складання, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 22.10.2009 N 752 "Про затвердження Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік та Методичних рекомендацій щодо його складання" з 1 січня 2011 року.

3. Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та ревізійної роботи (Гаврилюк В. М.) довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державної адміністрації, галузевих формувань, державних підприємств та організацій, що входять до сфери управління Мінагрополітики, та забезпечити опублікування наказу на офіційному сайті Міністерства.

4. Наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Тригубенка С. М.

 

В. о. Міністра 

С. М. Тригубенко 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державної
податкової адміністрації України 

 
О. О. Папаіка 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
17.12.2010 N 837 Форма 

Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби) 


Найменування платника податку ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер з ТРДПАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Код виду економічної діяльності (КВЕД) 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження платника податку: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Місце розташування земельної ділянки: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Найменування органу державної податкової служби,
до якого подається Розрахунок: __________________________________________________________ 

РОЗРАХУНОК
частки сільськогосподарського товаровиробництва
за 20___ рік


тис. грн., з одним десятковим знакомN
з/п 

Назва показника 

Джерело інформації 

Сума 

1. 

Сума доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг 

Розрахунково:
р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5 

 

1.1 

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва закритого ґрунту 

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості 

 

1.2. 

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва і птахівництва 

Сума кредитових оборотів по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості 

 

1.3. 

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах) 

Кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки продукції рибництва (без ПДВ) 

 

1.4. 

Доходи, отримані від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва (в т. ч. числі закритого ґрунту), тваринництва, птахівництва та рибництва, що вироблені із сировини власного виробництва на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства. 

Кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) (без ПДВ) 

 

1.5. 

Доходи, отримані протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг* 

Кредитові обороти по субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до Переліку супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу) (без ПДВ) 

 

2. 

Загальна сума валового доходу сільськогосподарського товаровиробника 

Кредитові обороти по субрахунках:
791 "Результат операційної діяльності",
792 "Результат фінансових операцій",
793 "Результат іншої звичайної діяльності",
794 "Результат надзвичайних подій" 

 

3. 

Величина, на яку зменшують загальну суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника 

Розрахунково:
р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4 + р. 3.5 

 

3.1. 

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки 

Кредитові обороти по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (відповідні субрахунки), якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, то кредитові обороти по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" (відповідні субрахунки) та кредитові обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації" (відповідні субрахунки) аналітичні рахунки на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб'єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого ст. 209 розділу V Податкового кодексу 

 

3.2. 

Сума доходу, отримана від реалізованої іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва 

Кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо) 

 

3.3. 

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю 

Кредитові обороти по субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" 

 

3.4. 

Сума доходу, отримана від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж 

Кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, у якому здійснюється їх продаж** 

 

3.5. 

Сума доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченню строку позовної давності 

Кредитові обороти по субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" 

 

4. 

Скоригований валовий дохід сільськогосподарського товаровиробника 

Розрахунково:
р. 2 - р. 3 

 

5. 

Частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, % 

р. 1 / р. 4 х 100 

 Керівник 

__________________ /         _________________
                (підпис)                                             (П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

М. П. 

__________________ /         _________________
                (підпис)                                             (П. І. Б.)

____________
* Рядок 1.5 заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

** Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів. 

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
Мінагрополітики України 

 
 
 
В. М. Гаврилюк 


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
17.12.2010 N 837 


Методичні рекомендації
щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

1. Загальні положення


1.1. Ці Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (далі - Рекомендації) розроблені відповідно до глави 2 розділу XIV Податкового кодексу та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

1.2. Терміни, що використовуються у цих Рекомендаціях, мають таке значення:

- сільськогосподарський товаровиробник - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власно виробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання;

- частка сільськогосподарського товаровиробництва - питома вага доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку;

- сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 - 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання;

- сільськогосподарські угіддя - рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги.

1.3. Ці Рекомендації визначають порядок заповнення Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (далі - Розрахунок) для набуття і підтвердження статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.

1.4. Розрахунок складають сільськогосподарські товаровиробники.

1.5. Встановлення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік визначається за формою Розрахунку.

1.6. Якщо після проведення Розрахунку сільськогосподарський товаровиробник отримав частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік, що дорівнює або перевищує 75 відсотків загальної суми його валового доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник згідно з пунктом 301.1 статті 301 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу, за наявності сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), може бути платником фіксованого сільськогосподарського податку (з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 статті 301 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу).

1.7. При складанні Розрахунку керуються даними бухгалтерського обліку. Відображати операції в бухгалтерському обліку необхідно відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" (із змінами), або якщо сільськогосподарський товаровиробник веде облік за спрощеною формою - відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку" (із змінами).

2. Порядок визначення доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки та надання супутніх послуг


2.1. У рядку 1 Розрахунку визначають суму доходу сільськогосподарського товаровиробника, отриманого від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) та від надання супутніх послуг, для чого підсумовують дані рядків з 1.1 по 1.5 Розрахунку (включно).

2.2. У рядку 1.1 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, а також від реалізації продукції рослинництва закритого ґрунту.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів рослинництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.

2.3. У рядку 1.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриманого від реалізації продукції тваринництва і птахівництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині доходу від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу за аналітичними рахунками реалізації довгострокових біологічних активів тваринництва (без ПДВ), що обліковуються по первісній вартості.

2.4. У рядку 1.3 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продукції рибництва, виловленої (зібраної), розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах).

Для цього сільськогосподарський товаровиробник підсумовує кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" за аналітичними рахунками продукції рибництва (без ПДВ).

2.5. У рядку 1.4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації продуктів переробки продукції рослинництва (в тому числі закритого ґрунту), тваринництва, птахівництва та рибництва, що вироблені із сировини власного виробництва на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Для цього підсумовують кредитові обороти субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" аналітичні рахунки реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 - 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції) без ПДВ.

2.6. У рядку 1.5 Розрахунку сільськогосподарські підприємства, які у податковому (звітному) періоді були утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, зазначають суму доходів, отриманих протягом останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг, зазначених у пункті 308.4 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу, а саме:

- послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка, розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження), які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

- послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її покупцю сільгосппідприємством-виробником (з моменту набуття права власності на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" (без ПДВ) в частині надання перерахованих вище супутніх послуг.

Даний рядок заповнюють тільки сільськогосподарські товаровиробники, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

3. Визначення загальної суми валового доходу сільськогосподарського товаровиробника


3.1. У рядку 2 Розрахунку зазначають загальну суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника у податковому (звітному) році.

Загальна сума валового доходу сільськогосподарського товаровиробника визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290.

Для визначення загальної суми валового доходу сільськогосподарського товаровиробника підсумовують кредитові обороти по субрахунках 791 "Результат операційної діяльності", 792 "Результат фінансових операцій", 793 "Результат іншої звичайної діяльності", 794 "Результат надзвичайних подій".

3.2. У рядку 3 Розрахунку визначають величину, на яку зменшують загальну суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника, для чого підсумовують дані рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 та 3.5 Розрахунку.

3.3. У рядку 3.1 Розрахунку зазначають суму одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки (доплати, дотації, суми ПДВ, акумульовані на спеціальних рахунках тощо).

Для цього підсумовують кредитові обороти по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" по відповідним субрахункам, а підприємства, що ведуть бухгалтерський облік за спрощеною формою, підсумовують кредитові обороти по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" по відповідним субрахункам та кредитові обороти по рахунку 70 "Доходи від реалізації" (відповідні субрахунки) за аналітичними рахунками, на яких обліковуються суми ПДВ, які залишаються у розпорядженні суб'єктів спеціального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 розділу V Податкового кодексу.

3.4. У рядку 3.2 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації іноземної валюти, яка направлена на розвиток сільськогосподарського виробництва.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 711 "Дохід від реалізації іноземної валюти" в частині реалізації іноземної валюти, що спрямовується на розвиток сільськогосподарського виробництва (закупівля насіння, поголів'я худоби, сільськогосподарської техніки тощо).

3.5. У рядку 3.3 Розрахунку зазначають суму доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції, які обліковуються за справедливою вартістю.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

3.6. У рядку 3.4 Розрахунку зазначають суму доходу, отриману від реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів" в частині реалізації основних засобів, які перебували на балансі підприємства більше 24 місяців до місяця, в якому здійснюється їх продаж.

Не коригується валовий дохід на суму перевищення ціни реалізації (без ПДВ) над залишковою вартістю основних засобів.

3.7. У рядку 3.5 Розрахунку зазначають суму доходу від списаної кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу по закінченню строку позовної давності.

Для цього підсумовують кредитові обороти по субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості".

3.8. У рядку 4 Розрахунку зазначають скориговану суму валового доходу сільськогосподарського товаровиробника, для чого визначають різницю між даними рядка 2 та рядка 3.

4. Визначення частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік


У рядку 5 Розрахунку визначають частку сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік.

Для цього обраховують відношення даних рядка 1 Розрахунку до даних рядка 4 Розрахунку помножене на 100.

5. Форс-мажорні обставини


У разі, якщо платник податку не може виконати вимогу щодо 75-відсоткового критерію частки сільськогосподарського товаровиробництва у зв'язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, тоді до таких платників податку в наступному податковому (звітному) році не застосовується вимога, згідно з якою частка сільськогосподарського товаровиробництва повинна дорівнювати або перевищувати 75 відсотків.

Такі платники податку для підтвердження статусу платника податку подають Розрахунок разом із рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

 

Начальник Управління
бухгалтерського обліку,
звітності та ревізійної роботи
Мінагрополітики України 

 
 
 
В. М. Гаврилюк 


 поділитися в соціальних мережахСхожі:

Головне управління державної служби україни наказ від 31 травня 2002...
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року n 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації...

В яких випадках подається додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків,...
Ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-vі зі змінами та доповненнями у разі відповідності такої податкової...

Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації...
Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-vі зі змінами та доповненнями у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 25 жовтня 2013 року n 1474 "Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки...

П о с т а н о в а від 29 грудня 2010 р. N 1227 Київ
Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги

Наказ від 29 грудня 1995 року n 352 Про затвердження типових форм первинного обліку
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку І статистики наказую

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних...
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ монмолодьспорту від 06. 10. 2010 №930 зареєстрований в Міністерстві...

Податковий кодекс україни розділ
Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755vі // Офіційний вісник України вiд 10. 12. 2010 2010 р., №92, том 1, стор....

Наказ Міністерства юстиції України від 22. 12. 2010 №3256/5 Про затвердження...
Наказ Міністерства юстиції України від 22. 12. 2010 №3256/5 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації нотаріусів, консультантів...

Звіт про пільги з 1 січня 2017 року отримав статус податкової декларації...
За період січень-лютий 2017 року роботодавці Бахмача перерахували 11,8 млн гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне...

Наказ від 25 грудня 2009 року №495/656 Про затвердження типової форми...
Положення про військовий облік військовозобов'язаних І призовників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09. 06....

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського...
У заголовку та тексті наказу слово "Положення" у всіх відмінках замінено словами "Національне положення" у відповідних відмінках...

Закон україни
Законом України від 8 липня 2010 року n 2456-vi, враховуючи зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2014 року n 79-viii, згідно...

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня кваліфікації педагогічних...
Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти (наказвід 06. 10. 2010 №930 зареєстрованого в Міністерстві...

Закон України від 31 липня 2014 року №1621-vіi «Про внесення змін...
Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-vi зі змінами та доповненнями – пку

Комерційна пропозиція від «10» грудня 2018 року
При розрахунку плати за спожиту електричну енергію застосовується тариф затверджений Регулятором. Здійснення розрахунків за тарифами,...

Наказ
«Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затвердженого наказом Мінфіну від 24. 12. 2010 №1629, та наказу Мінфіну «Про затвердження...

Закон україни
Закону України від 2 грудня 2010 року n 2756-vi, набирають чинності з 1 січня 2012 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт