Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закон України «Про нотаріат»

Закон України «Про нотаріат»

Сергій Венедиктов,

адвокат, кандидат юридичних наук, м. Харків

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

щодо оформлення на роботу приватним нотаріусом помічника нотаріуса (технічного працівника)
У ході виконання приватним нотаріусом професійної діяльності виникає необхідність залучення додаткових працівників шляхом їх наймання. Це передбачено законодавством України.

1 Закон України «Про нотаріат» прямо й опосередковано визначає декілька категорій осіб, котрі можуть працювати з приватним нотаріусом: 1) стажист нотаріуса (ст. 13 Закону), 2) працівники, котрі перебувають у трудових відносинах із приватним нотаріусом (ст. 9 Закону).

У п. 7 Розділу 1 «Загальні положення» «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р., ідеться про стажистів нотаріуса, а також найманих працівників.

Детальніше про категорії осіб, котрі можуть працювати з приватним нотаріусом у ході виконання ним професійної діяльності, йдеться в п. 3 наказу Міністерства юстиції України № 186/5 від 17 квітня 2007 р. «Про внесення змін до Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням». У цьому наказі зазначаються особи, яких можна умовно поділити на 3 категорії:

І а) діяльність яких пов’язана з учиненням нотаріальних дій;

.......................................................................

ІІ б) діяльність яких пов’язана з наданням додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов’язаних із ними;

в) які за договорами (угодами, контрактами) із приватним нотаріусом виконують роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо);

.......................................................................

ІІІ г) проходять стажування.

2 Закон України «Про нотаріат» у ст. 8 «Додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій» зобов’язує нотаріусів та інших посадових осіб, які вчиняють нотаріальні дії, додержувати таємниці цих дій. Обов’язок додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

Цю вимогу містить і п. 7 Розділу 1 «Загальні положення» «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р.

3 У зв’язку з викладеним виникає питання: яким чином повинні бути оформлені на роботу вказані працівники, щоб виконались вимоги ст. 8 Закону України «Про нотаріат»?

а) щодо стажиста нотаріуса в Законі України «Про нотаріат» прямо вказано, що «умови роботи визначаються трудовим контрактом між стажистом та приватним нотаріусом чи державною нотаріальною конторою з додержанням законодавства про працю»;

б) щодо працівників, які виконують роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса відсутня як єдина точка зору серед приватних нотаріусів, так і однакова практика.

Зокрема, у ст. 9 Закону України «Про нотаріат» ідеться про працівників, котрі перебувають у трудових відносинах із приватним нотаріусом.

У частині 4 п. 25 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р. вказується на особу, яка перебуває у трудових відносинах із приватним нотаріусом.

Підтвердженням працевлаштування приватним нотаріусом працівників за трудовим договором є також положення наказу Міністерства юстиції України № 105/5 від 14 вересня 2004 р. «Про затвердження Правил здійснення перевірки законності виконання приватними нотаріусами своїх обов’язків» (станом на 8 травня 2007 р.). Так, у п. 14 Правил зазначено, що перевірка розпочинається з вивчення організації та умов роботи приватного нотаріуса. Особливу увагу слід звертати, зокрема, на «наявність штату працівників, їхню освіту й досвід роботи, підстави трудових відносин із приватним нотаріусом».

Викладене опосередковано підтверджує диференціацію працівників, котрі забезпечують здійснення нотаріусом професійної діяльності на категорії: за трудовим договором і за цивільно-правовим договором (Див.: п. 1 Довідки).

Водночас у п. 3 Наказу Міністерства юстиції України № 186/5 від 17 квітня 2007 р. «Про внесення змін до Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням» ідеться про «умови трудових чи цивільно-правових договорів з особами, які постійно працюють у приватного нотаріуса або виконують тимчасові завдання, пов’язані з учинюваними нотаріальними діями, чи проходять стажування у приватного нотаріуса».

Таким чином, Законом України «Про нотаріат» і «Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р. передбачено працевлаштування особи у приватного нотаріуса тільки з дотриманням трудового законодавства. Це підтверджується «Правилами здійснення перевірки законності виконання приватними нотаріусами своїх обов’язків», затвердженими наказом Міністерства юстиції України № 105/5 від 14 вересня 2004 р.

На відміну від перелічених нормативно-правових документів наказ Міністерства юстиції України № 186/5 від 17 квітня 2007 р. дозволяє оформляти на роботу працівників на підставі трудових чи цивільно-правових договорів. На нашу думку, трудові договори укладаються приватним нотаріусом з особами, діяльність яких пов’язана з учиненням нотаріальних дій, та стажистами. Цивільно-правові договори, у свою чергу, укладаються з особами, діяльність яких пов’язана з наданням додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов’язаних із ними, та тими, хто виконують роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо).

4 Вивчення нотаріальної практики (вибіркове опитування, форум сайту yurradnik.com.ua) виявило такі варіанти оформлення на роботу працівників, що забезпечують роботу нотаріуса.

4.1 Працівник за трудовим договором.

Загальновизнано в теорії права та правозастосуванні, що основною, переважною підставою виникнення трудових правовідносин є трудовий договір. Навіть тоді, коли застосовуються інші підстави виникнення трудових правовідносин, оформлення трудових відносин проводиться укладенням трудового договору, конкретний зміст якого встановлюється вільним волевиявленням і угодою між сторонами. Саме укладенням трудового договору сторони створюють обставини, з якими норми права пов’язують здійснення трудових правовідносин.1

У випадку, який проаналізовано, приватний нотаріус підписує трудовий договір з особою із зазначенням конкретних обов’язків. У цьому разі слід ураховувати положення наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 375 від 26 грудня 2005 р. «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів». Зазначеним документом передбачена професія «Помічник нотаріуса». Її код за класифікатором – 3434.9.

При складанні трудового договору необхідно звернутися до н аказу Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 8 червня 2001 р. «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».

Важливою перевагою прийняття особи на роботу за трудовим договором є пряма вказівка в законодавстві України на найманих працівників у системі нотаріату саме за трудовим договором. У даному разі відносини між нотаріусом і працівником достатнім чином регламентовані трудовим законодавством. Трудовим договором на працівника покладається обов’язок дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій, як це і передбачено ст. 8 Закону України «Про нотаріат».

Іще однією суттєвою перевагою оформлення працівника на роботу через оформлення трудового договору є можливість ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій особою, яка перебуває у трудових відносинах із приватним нотаріусом (ч. 4 п. 25 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р.).

4.2 Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа.

Приватним нотаріусом укладається цивільно-правовий договір зі СПД-ФО із покладанням на нього обов’язку дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій. З одного боку, така можливість побічно передбачена «Положенням про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням», а з іншого, – виникає питання про можливість покладення такого обов’язку виходячи із положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат», в якій передбачено додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій особами, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків. Уявляється, що при виконанні цивільно-правового договору службові обов’язки в особи не виникають, а тому й притягнення її до відповідальності у разі невиконання зобов’язання про дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій сумнівне.

Отже, задіяння СПД-ФО в забезпеченні роботи приватного нотаріуса, без сумніву, можливе, але додержання ним таємниці вчинюваних нотаріальних дій ст. 8 Закону України «Про нотаріат» не передбачено. Тобто, «Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням» у частині укладання цивільно-правових договорів із покладанням на осіб обов’язку дотримання таємниці вчинюваних нотаріальних дій не ґрунтується на положеннях Закону України «Про нотаріат».

У свою чергу, чинним законодавством України не заборонено включення до цивільно-правового договору між приватним нотаріусом та СПД-ФО положень про заборону розповсюджування інформації, отриманої при виконанні сторонами зобов’язань, із зазначенням наслідків їх недотримання. Можливе також укладення окремого договору про нерозповсюдження інформації та інших відомостей, отриманих СПД-ФО при виконанні робіт/послуг. Але, як свідчить правозастосовча практика, зазначені положення або договір носять лише декларативний характер, і можливість притягнення винної особи до цивільно-правової відповідальності у зв’язку з цим є дуже сумнівною.

Таким чином, вважаємо, що задіяння СПД-ФО в забезпеченні професійної діяльності приватного нотаріуса можливе у випадках надання СПД-ФО додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов’язаних із ними, та виконання роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо) і сумнівне (у зв’язку з відсутністю законодавчого обґрунтування) при виконанні ним діяльності, пов’язаної з учиненням нотаріальних дій.

4.3 Наймання працівника через юридичну особу.

Нотаріальна практика виявила можливість забезпечення роботи приватного нотаріуса через укладення ним цивільно-правового договору з юридичною особою. У цьому разі юридична особа зобов’язується надавати приватному нотаріусові додаткові послуги правового чи технічного характеру, пов’язаних із ними, та виконувати роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо).

Юридична особа виділяє працівника (одного чи декількох), визначеного в самому договорі, або який призначається окремим наказом по юридичній особі, котрий добровільно бере на себе письмові зобов’язання дотримуватися вимог ст. 8 Закону України «Про нотаріат». Працівник виконує обов’язки перед юридичною особою, а юридична особа перед нотаріусом. За розголошення відомостей, що є таємницею нотаріальної дії, несе відповідальність працівник, якому стають відомі такі відомості при здійсненні ними службових обов’язків.

Розглянутий варіант також має право на використання в нотаріальній практиці, але має вади такі самі, як і в попередньому випадку зі СПД-ФО Працівнику, якого виділено юридичною особою за договором із приватним нотаріусом, забороняється ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Це можливе тільки особою, яка перебуває в трудових відносинах із приватним нотаріусом (ч. 4 п. 25 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р.).

У результаті проведеного узагальнення та аналізу можна дійти такого висновку:

1 Законом України «Про нотаріат» і «Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р., передбачено прийом на роботу приватним нотаріусом найманих працівників тільки з дотриманням трудового законодавства. Це підтверджується «Правилами здійснення перевірки законності виконання приватними нотаріусами своїх обов’язків», затвердженими наказом Міністерства юстиції України № 105/5 від 14 вересня 2004 р. Єдиною правовою підставою працевлаштування в цьому разі є укладання трудового договору з покладанням на особу обов’язків збереження таємниці вчинюваних нотаріальних дій.

2 Законом України «Про нотаріат» і «Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р. не передбачається, але наказом Міністерства юстиції України № 186/5 від 17 квітня 2007 р. «Про внесення змін до Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням» допускається укладання цивільно-правових договорів з особами для забезпечення здійснення діяльності приватного нотаріуса, наприклад, зі СПД-ФО чи юридичною особою, у разі надання приватному нотаріусові додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов’язаних із ними, та виконанням роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо). На нашу думку у даному разі трудові відносини між вказаними особами і приватним нотаріусом не виникають, а тому їм забороняється ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій (ч. 4 п. 25 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р.).

Для обґрунтування покладення на СПД-ФО чи працівника юридичної особи, котрі уклали цивільно-правовий договір із приватним нотаріусом, обов’язку збереження таємниці вчинюваних нотаріальних дій необхідно виникнення службових обов’язків (ст. 8 Закону України «Про нотаріат»), але у даному випадку ключовим є предмет договору, наприклад, виконання певного виду робіт, що є реалізацією обов’язків за цивільно-правовим договором, а не службових обов’язків.

Таким чином, безспірним для застосування в нотаріальній практиці, що підтверджується положеннями Закону України «Про нотаріат», «Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р. та «Положенням про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням», затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 186/5 від 17 квітня 2007 р., є прийняття на роботу особи за трудовим договором (із правом ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій) із покладенням на нього обов’язку додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій. Інші варіанти працевлаштування осіб приватним нотаріусом мають значні труднощі з застосуванням ст. 8 Закону «Про нотаріат», а тому доцільні лише в разі виконання такими особами робіт, не пов’язаних із допуском їх до інформації про вчинювані нотаріальні дії.


Список використаних джерел


1 Конституція України від 28 червня 1996 року.

2 Кодекс законів про працю України № 322-VIII вiд 10 грудня 1971 р.

3 Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16 січня 2003 р.

4 Закон України № 3425-XII від 2 вересня 1993 р. «Про нотаріат».

5 Закон України № 889-ІV від 22 травня 2003 р. «Про податок з доходів фізичних осіб».

6 Наказ Міністерства юстиції України № 20/5 від 3 березня 1994 р. «Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».

7 Наказ Міністерства юстиції України № 105/5 від 14 вересня 2004 р. «Про затвердження Правил здійснення перевірки законності виконання приватними нотаріусами своїх обов’язків».

8 Наказ Міністерства юстиції України № 186/5 від 17 квітня 2007 р. «Про внесення змін до Положення про вимоги до робочого місця (нотаріальної контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за їх дотриманням».

9 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 8 червня 2001 р. «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою».

10 Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 375 від 26 грудня 2005 р. «Про затвердження національних класифікаторів, зміни до державного класифікатора та скасування чинності державних класифікаторів».

11 Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Х. : Фірма «Консум», 1998. – 480 с.
ДОДАТКИ

Додаток 1

«Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою», затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 260 від 8 червня 2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 р. за № 554/5745

1 Цей Порядок поширюється на фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

2 Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

3 При реєстрації трудового договору сторони повинні подати такі документи:

• фізична особа, суб’єкт підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників – паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

• фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг, – паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

• працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, – паспорт, трудову книжку, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код;

• особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, – паспорт, довідку відповідної державної податкової адміністрації про ідентифікаційний код.

4 Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою трудового договору реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, що додається. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

5 На підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі, відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

Трудовий договір зареєстрований «___» _____________ 200_ р. № ____

(найменування державної служби зайнятості)

М. П. 

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

6 У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті КЗпП України, про що сторони сповіщають державну службу зайнятості, яка зареєструвала трудовий договір.

7 Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох днів повинна зняти трудовий договір з реєстрації, про що робиться відмітка у книзі реєстрації трудових договорів.

На підставі цього запису відповідальна особа центру зайнятості робить на трьох примірниках трудового договору запис:

Трудовий договір від «___» _______________ 200_ р. № ______

знято з реєстрації «___» _______________ 200_ р.

(найменування державної служби зайнятості)

М. П. 

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

8 Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

9 Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

10 Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити сторони під розпис щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Додаток 2

Зразок

трудового договору

між працівником і фізичною особою

Трудовий договір

між працівником і фізичною особою

Місто ______________ «____» _______ ____ р.

Прізвище ____________

Ім’я _________________

По батькові __________,

Рік народження _____

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг) ____________________________, який діє на підставі свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № _____ та реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності № _____, виданого управлінням юстиції в Харківській області __ __ ____ року.

Ідентифікаційний код № 0000000000

Місце проживання м. _______, вул. _______, буд. ___, кв. ___

Паспорт: (серія, номер, яким органом і коли виданий)

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище _____________

Ім’я __________________

По батькові ___________,

Дата народження «____» ______ ____ р.

Вид діяльності (професія) (спеціальність)

Останнє місце роботи – ________________________________

Місце проживання м. _______, вул. _______, буд. ___, кв. ___

Паспорт: (серія, номер, яким органом і коли виданий)

Ідентифікаційний код № 0000000000,

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1 Цей договір є: (потрібне підкреслити)

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

таким, що укладається на визначений термін, установлений за погодженням сторін (указати строк дії договору);

таким, що укладається на час виконання певної роботи (указати строк виконання роботи)

2 працівник зобов’язаний:

 – підготовлювати нотаріальні документи;

 – консультувати клієнтів нотаріуса тільки з питань вчинення нотаріальних дій;

 – вести реєстри для реєстрації нотаріальних дій;

 – вести діловодство;

 – працювати з електронними реєстрами;

 – виконувати інші роботи, що пов’язані зі вчиненням нотаріальних дій;

 – додержувати таємниці вчинюваних нотаріальних дій (ст. 8 Закону України «Про нотаріат»).

3 Фізична особа зобов’язується:

 – оплачувати працю Працівника в розмірі __________ грн на місяць.

* Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

 – забезпечити безпечні й нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4 Час виконання робіт установлюється:

з 9.00 годин до 13.00 годин та з 14.00 годин до 18.00 годин (указується час початку та закінчення робочого дня)

Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5 Вихідні дні встановлюються: субота, неділя (указуються відповідні дні тижня)

* За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника й підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6 Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання:

24 календарні дні (указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

* Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути меншою за 24 календарні дні.

7 При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8 Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9 Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою в державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк із моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10 Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо його було укладено, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір).

11 Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок із громадян.

12 Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться в розмірах і порядку, визначених законодавством.

13 Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14 Трудовий договір складено в трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий – у Працівника, третій – у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15 Підписи сторін:

Фізична особа _________________ М. П. 

Працівник ____________________

«___» _______________ ____ р. 

«___» _______________ ____ р.

16 Трудовий договір зареєстровано «___» _______ __ р. за № ____ (найменування державної служби зайнятості)

М. П. 

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

17 Трудовий договір розірвано сторонами «___» _______________ ____ р.

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа _______________ М. П. 

Працівник __________________

18 Трудовий договір від «___» _______________ ____ р. за № ______ знято з реєстрації «___» _______________ ____ р. (найменування державної служби зайнятості)

М. П. 

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

19 Трудовий договір визнано недійсним за рішенням суду від «___» _______________ ____ р.

(підстави та копія рішення суду додаються)
20 Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа _______________ М. П

Працівник __________________

1 Див.: Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. – Х. : Фірма «Консум», 1998. – С. 167.МЕН № 4 2007-го року

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни про нотаріат Верховна Рада України постановляє: Внести...
Внести зміни до Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2000...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Книга VI цивільного кодексу України (далі ЦК україни); Закон України «Про нотаріат»
Окремі аспекти правового регулювання спадкових відносин з іноземним елементом в Україні

Закон України «Про нотаріат»
У разі недодержання письмової форми договору банківського вкладу цей договір є нікчемним

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
Рішенням Методичної ради з питань нотаріату при Головному управлінні юстиції у Київській області

Закон України «Про нотаріат»
Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації» напрацьовано шляхом публічного...

Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу
У цій статті ідеться про співпрацю приватних нотаріусів насамперед у рамках Закону України «Про нотаріат» (далі — Закон)

Приватний нотаріус, м. Миколаїв
Закон України «Про нотаріат»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, стягнення заборгованості...

Закон України від 02. 09. 1993 №3425-xii «Про нотаріат»
Комісії з аналітично-методичного забезпечення нотаріальної діяльності Нотаріальної палати України

Закон України від 02 вересня 1993 року №3425 „Про нотаріат” зі змінами...
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року №436-іv зі змінами та доповненнями – гку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16. 06. 2009 за №518/16534 Зміни...
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" (далі Закон), Цивільного та Сімейного кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Закон України «Про нотаріат»
Держава наділяє нотаріусів певними повноваженнями щодо вчинення нотаріальних дій І при цьому залишає за собою право контролю за відповідністю...

Закон України від 2 вересня 1993 року n 3425-xii "Про нотаріат" Закон n 3425-xii
Порядку надання роз'яснень окремих положень податкового законодавства", з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від...

Експрес-аналіз прийнятого в остаточній редакції 01. 10. 2008 року...
України викладено в законопроекті «нової» редакції Закону України «Про нотаріат» за №1286-1 (автори — народні депутати Бережна Ірина,...

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думкиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт