Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

ЗатвердженоВідмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)
ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Державної податкової адміністрації України
31.01.2011 № 58

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Тип податкової декларації
Звітна
Звітна нова
Уточнююча


Звітна за неуповноважений відокремлений підрозділ 1
Звітна нова за неуповноважений відокремлений підрозділ 1
Уточнююча за неуповноважений відокремлений підрозділ 1
2

Звітний (податковий) період:.

(місяць)

(рік)

Звітний (податковий) період, що уточнюється: 2.

(місяць)

(рік)

3

Повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) податкового агента:
Юридична особа

Самозайнята особа
4

Податковий номер юридичної особи

,або реєстраційний номер облікової картки платника податків самозайнятої особи


,

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
5

Місцезнаходження (місце проживання) податкового агента:

поштовий індекс:

міжміський код:

телефон:


E-mail:

факс:


6

Місцезнаходження неуповноваженого відокремленого підрозділу 1:

поштовий індекс:


міжміський код:

телефон:


E-mail:

факс:
7

Дата погашення податкового зобов’язання з податку (визначена податковим агентом дата виплати доходів)..

(день)

(місяць)

(рік)8

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:
Податковий номер органу державної податкової служби9

Кількість поданих податкових декларацій за неуповноважені відокремлені підрозділи 1


10

Працювало у звітному місяці за штатом:


за цивільно-правовими договорами:
ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума
(грн. коп.)


1

2

3

Сума доходів, які нараховані на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

01
Сума доходів, які виплачені (надані) на користь фізичних осіб у звітному (податковому) періоді

02
Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді

03
Сума податку на доходи фізичних осіб, яка перерахована до бюджету у звітному (податковому) періоді

04
Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована за попередні звітні (податкові) періоди та перерахована до бюджету у поточному звітному (податковому) періоді

05
Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) з цих доходів у звітному (податковому) періоді, але не перерахована до бюджету у зв’язку з невиплатою (ненаданням) доходів

06
Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду
(рядок 03 + рядок 05 – рядок 06)

07
Сума податку на доходи фізичних осіб, яка нарахована (утримана) за неуповноважений(і) відокремлений(і) підрозділ(и)

08
ПОКАЗНИКИ РОЗРАХУНКІВ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Код рядка

Сума
(грн. коп.)


Сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 07 раніше поданої податкової декларації)

09
Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому виявлена помилка

10
Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

11
збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 – рядок 09, якщо рядок 10 > рядка 09, та/або сума рядків 03.1 додатків до податкової декларації)

11.1

(+)

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 10 – рядок 09, якщо рядок 10 < рядка 09, та/або сума рядків 03.2 додатків до податкової декларації)

11.2

(–)

Сума штрафу, яка нарахована податковим агентом самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 11.1 х 3% або 5 %)

12
Сума пені, яка нарахована податковим агентом самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України

13
ІНШІ ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума
(грн. коп.)


Сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше число місяця, що настає за звітним (за якою термін виплати не настав)

14
Сума заборгованості з податку на доходи фізичних осіб станом на 01.01.2011 за даними обліку податкового агента 3

15

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на
арк.

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається податковим агентом відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на
арк.

Кількість розрахунків податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб за звітний (податковий)

період, у якому виявлено помилку 4
1 У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, обов’язок подання податкової декларації за такий відокремлений підрозділ за його місцезнаходженням виконує юридична особа.
2 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який податковий агент самостійно узгоджує суми податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням самостійно виявленої помилки у раніше поданій податковій декларації та подає уточнюючу податкову декларацію відповідно до підпункту “а” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.
3 Заповнюється податковим агентом у податковій декларації за січень 2011 року.
4 Заповнюються окремо за кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилку, та подаються податковим агентом у разі виправлення в складі звітної/звітної нової податкової декларації самостійно виявленої(их) помилки(ок) у раніше поданій(их) податковій(их) декларації(ях) відповідно до підпункту “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.
Дата подання податкової декларації..
Керівник
(самозайнята особа)


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
(підпис)

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер(підпис)

(ініціали та прізвище)
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))
М. П.
Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

“___” _______ 20___року
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від “___” ______ 20___року № _____
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

“___” _________ 20___року


Директор Департаменту

оподаткування фізичних осіб С.П. Дусяк


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт