Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”

Договір № _____________

про умови участі в електронних торгах

м. Київ

“ ____” __________ 2016 року

Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник податку на додану вартість, в особі генерального директора Коваленка Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

___________________________________________ (далі – Учасник), в особі ____________________________________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, надалі разом Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є умови участі в електронних торгах з продажу активів ПАТ «КБ «НАДРА» (далі - Замовник), у відповідності до Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», (далі – законодавство України), Правил проведення електронних торгів з продажу майна неплатоспроможних банків на електронному майданчику Товарної біржі “Українська енергетична біржа”, затверджених рішенням Біржового комітету Товарної біржі “Українська енергетична біржа” (Протокол № 166 від 27.10.2016р.) (далі – Правила), Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Товарної біржі “Українська енергетична біржа” (далі — Регламент) та цього Договору.

1лоту

Найменування активу

Початкова вартість активу,

грн., з ПДВ.2. Актив, на купівлю якого Учасник подає заяву на участь в електронних торгах, що відбудуться

«__» ____________ 2016 року, час початку – о 10 год. 00 хв., за Київським часом, на електронному майданчику Організатора в мережі Інтернет: http://etm.ueex.com.ua/:

 1. Права та обов’язки Сторін

2.1. Організатор не допускає Учасника до участі в електронних торгах за наявності хоча б однієї з наступних підстав:

2.1.1. заява про участь в електронних торгах та/або додані до неї документи не відповідають вимогам, встановленим законодавством, Правилами та/або оголошенням про проведення електронних торгів;

2.1.2. неподання або подання не всіх документів, та/або подання недостовірних відомостей в цих документах, та/або подання їх з порушенням порядку, встановленого оголошенням про проведення електронних торгів;

2.1.3. на час прийняття заяви про участь в електронних торгах не підтверджено зарахування гарантійного та реєстраційного внесків на рахунки Організатора;

2.1.4. заяву подано особою, яка відповідно до законодавства, Правил або рішення Замовника електронних торгів не має права приймати участі в електронних торгах з продажу активів Замовника або щодо конкретно визначеного майна Замовника;

2.1.5. Учасник не пройшов реєстрацію на електронному майданчику Організатора для участі в конкретних електронних торгах згідно Регламенту.

2.2. Організатор зобов’язується:

   1. Забезпечити належні технічні умови для електронних торгів на електронному майданчику.

   2. Оформити протоколи електронних торгів та надати їх для підписання Учаснику (переможцю електронних торгів) та Замовнику для затвердження.

   3. Повернути суму гарантійного внеску учаснику електронних торгів, який не став переможцем, на підставі його письмового звернення про повернення гарантійного внеску протягом 3 (трьох) робочих днів з дати затвердження Замовником протоколу про проведення електронних торгів або після дати, на яку були призначені електронні торги, у разі, якщо вони не відбулися.

2.3. Учасник має право:

2.3.1. Ознайомитися з майном, що виставляється на електронні торги, та отримати інформацію про його характеристики, в порядку, визначеному в оголошенні про проведення аукціону.

2.3.2. Отримати консультації у працівників Організатора щодо умов участі та проведення електронних торгів на електронному майданчику Організатора.

2.4. Учасник зобов’язується:

   1. Подати заяву на участь в електронних торгах за формою згідно додатку 1 до Правил та повний пакет документів, вказаній у заяві та Правилах, в паперовому вигляді та завантажити їх в кольоровому вигляді на електронний майданчик Організатора в термін, визначений в оголошенні про проведення електронних торгів.

   2. Сплатити реєстраційний внесок за участь в аукціоні в розмірі, визначеному у п. 3.1 цього Договору.

   3. Внести в розмірі, вказаному у п. 3.1. цього Договору, гарантійний внесок по лоту, який бажає придбати.

   4. Зареєструватись на електронному майданчику Організатора для участі в електронних торгах в порядку, визначеному Регламентом.

   5. Не вступати у попередню змову з іншими учасниками електронних торгів щодо обраних лотів.

   6. При участі в електронних торгах дотримуватись вимог чинного законодавства, Правил, Регламенту та цього Договору.

   7. У разі визнання Учасника переможцем електронних торгів:

- підписати протокол про проведення електронних торгів протягом 2 (двох) робочих днів після проведення електронних торгів;

− сплатити Організатору винагороду за організацію та проведення електронних торгів, яка утримується з гарантійного внеску переможця згідно п. 3.3. Договору;

− сплатити кошти за придбані на електронних торгах Активи згідно п. 3.2. цього Договору;

− укласти договір купівлі-продажу Активів з Замовником (Продавцем).

2.4.8. Учасник підтверджує, що ознайомлений з Правилами, Регламентом, приймає та визнає їх.

3. Розмір внесків та порядок розрахунків

  1. Учасник за участь в електронних торгах сплачує:

- сплачує реєстраційний внесок у розмірі 725,00 грн., в т.ч. ПДВ, на п/р Організатора № 26005500211905 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819, отримувач – Товарна біржа “Українська енергетична біржа”;

- вносить гарантійний внесок у розмірі 10% (без ПДВ) від початкової вартості лоту (але не більше ніж 500 000,00 (п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) на п/р Організатора № 26006500211904 в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819 , отримувач – Товарна біржа “Українська енергетична біржа”.

3.2. Учасник, який визнаний переможцем аукціону, зобов'язаний підписати протокол про проведення електронних торгів, укласти договір купівлі-продажу активів з Замовником та сплатити кошти за придбані на електронних торгах активи на розрахунковий рахунок Замовника (Продавця) № 32079102601026 в Національному банку України, код МФО 300001, отримувач – ПАТ «КБ «НАДРА» (у стані ліквідації), код ЄДРПОУ 20025456 у строк, визначений в оголошенні про проведення електронних торгів та/або в протоколі про проведення електронних торгів.

3.3. Винагорода Організатора за організацію та проведення електронних торгів складає:
Діапазон кінцевої ціни продажу лота, тис. грн.

Відсоток від кінцевої ціни продажу лота, %

але не більше, тис.грн.
до

100,0

5,0

3,0
100,0

500,0

4,0

15,0
500,0

1 000,0

3,0

25,0
1 000,0

5 000,0

2,0

75,0
5 000,0

10 000,0

1,0

175,0
10 000,0

50 000,0

0,5

250,0
понад

50 000,0

0,5

500,0(в т.ч. ПДВ) від вартості придбаних на електронних торгах Активів. Винагорода Організатора вираховується з гарантійного внеску переможця по кожному лоту, придбаного Учасником. Сплачена винагорода Організатора не зараховується в рахунок суми, яку переможець по кожному лоту має сплатити Замовнику (Продавцю). При цьому зобов'язання переможця (покупця) по кожному лоту щодо оплати придбаних Активів перед Замовником (Продавцем) збільшується на суму винагороди Організатора, що утримується з гарантійного внеску. Залишок гарантійного внеску не повертається переможцю (покупцю), а перераховується Організатором на рахунок Продавця протягом 5 (п'яти) робочих з дати підписання протоколу про проведення електронних торгів. Перерахований таким чином залишок гарантійного внеску зараховується в рахунок суми, яку покупець-переможець електронних торгів по кожному лоту має сплатити Замовнику за Активи за результатом проведених електронних торгів.

3.4. Якщо учасник, який подав заяву на участь в електронних торгах, але не придбав заявлених ним лотів, гарантійний внесок повертається на підставі його письмового звернення про повернення гарантійного внеску протягом 3 (трьох) робочих днів з дати затвердження Замовником протоколу про проведення електронних торгів або після дати, на яку були призначені електронні торги, у разі, якщо вони не відбулися.

4. Відповідальність Сторін

  1. У разі повного чи часткового невиконання взятих на себе зобов’язань, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

  2. У разі відмови переможця електронних торгів за будь-яких причин від підписання протоколу про проведення електронних торгів та/або від укладання договору купівлі-продажу Активів, сплати коштів за придбані Активи, Організатором ця відмова документально фіксується та результати таких електронних торгів визнаються недійсними. Організатор за рішенням Замовника має право не допускати таких Учасників до участі в наступних електронних торгах на електронному майданчику Організатора.

  3. У разі відмови переможців електронних торгів від розрахунків або придбання активів, розмір винагороди Виконавця становить 10 відсотків від розміру винагороди, вказаної у відповідній Додатковій угоді на реалізацію активу(ів). При цьому залишок гарантійного внеску після вирахування вказаних 10 відсотків винагороди Виконавця перераховується на рахунок Замовника.

5. Інші умови

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

5.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

5.3. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.

 1. Юридичні реквізити та підписи Сторін

ОРГАНІЗАТОР

УЧАСНИК

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”


__________________________________________


__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________


Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Хрещатик, 44

р/р 26006500211904 в ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819 ІПН 370278126594, контактний телефон: (044) 35-35-735


Генеральний директор

____________________ О.А. Коваленко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Товарна біржа “Українська енергетична біржа”
Товарна біржа “Українська енергетична біржа” (далі – Організатор), платник податку на прибуток на загальних підставах та платник...

Положення про надання в оренду біржових місць на Товарній біржі «Українська енергетична біржа»
Правил біржової торгівлі на тб «Українська енергетична біржа», Порядком допуску до електронної торгової системи тб «Українська енергетична...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі Начальника відділу біржових операцій Гладкого С. В., що є платником податку...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт