Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/4
  1   2   3   4
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами Учасників

Товариства з обмеженою

відповідальністю «______________»

ПРОТОКОЛ № 1 від

___ ___________ 2018 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«_____________________»2018 рік

СТАТТЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та іншого чинного законодавства України.

1.2. Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «________» (далі – Товариство), яке засноване його учасниками відповідно до вимог Законодавства України.

1.3. Товариство створюється на невизначений строк.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності та самофінансування.

1.5. Повна назва Товариства:

 • українською мовою – Товариство з обмеженою відповідальністю «_________»;

 • російською мовою – Общество с ограниченной ответственностью «____________»;

 • англійською мовою: LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP «____________».

1.6. Скорочена назва Товариства:

 • українською мовою – ТОВ «_____________»;

 • російською мовою – ООО «______________»;

 • англійською мовою - «___________» LLP.

Товариство наділене власними основними та оборотними засобами, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний інші рахунки в установах банків, круглу печатку з назвою Товариства та ідентифікаційним номером, штампи та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити.

1.7. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, зареєстроване в порядку, встановленому законом.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації.

2.3. Товариство є власником належного йому майна. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до вимог законодавства України.

2.4. Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.5. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

2.6. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу), філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку Статутів та Положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються Загальними зборами учасників Товариства за поданням Виконавчого органу Товариства;

- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;

- бути учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань;

- проводити операції на біржах;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.7. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

2.8. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно чинного законодавства України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю. Порядок захисту інформації, що складає його комерційну таємницю, визначається згідно з чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- здійснення господарської діяльності, одержання прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та окремих його верств і громадян;

- задоволення попиту населення, громадян-підприємців, підприємств, установ та організацій будь-яких форм власності у товарах народного споживання, харчових продуктах, сировині, послугах (роботах), устаткуванні та іншій продукції;

- виробництва товарів, надання послуг, сировини, устаткування та надання послуг з реалізації товарів, сировини, устаткування і послуг (робіт) тощо.

3.2. Для досягнення мети Товариство має право:

 • Займатись всіма справами, які будуть необхідні для створення та організації виробничого процесу, надання послуг на комерційній основі.

 • Займатись діяльністю або справами в ролі агента чи консультанта у відношенні будь-якого виду управління, керівництва, контролю, організації, компанії, підприємства, торгівлі підприємств чи осіб, а також займатись діяльністю чи справами в ролі обслуговуючої організації, організації, що діє як арбітр, надавати, приймати участь або сприяти в наданні консультаційних послуг, послуг по управлінню, керівництву чи інших послуг по питанням надання допомоги у вирішенні будь-якого роду проблем, спорів та претензій між різними організаціями, підприємствами, особами або товариствами.

 • Займатись діяльністю або справами в якості консультантів у відношенні будь-яких питань чи будь-якої галузі промисловості.

 • Набувати у встановленому порядку акції та інші цінні папери акціонерних товариств, компаній та інших юридичних осіб і володіти ними в якості акціонера, а також пропонувати і надавати роботу адміністративно-організаційного роду, або надавати поради і, взагалі, займатись справами в ролі радників і консультантів.

 • Займатись діяльністю та справами в ролі консультантів по питанням, пов’язаним з управлінням, організацією галузей промисловості та підприємств, по питанням, які стосуються навчання персоналу для галузей промисловості і підприємств, відносно інвестицій та розвитку капіталу, акціонерного капіталу, акцій, грошових вкладень, а також консультувати відносно способів і методів подальшого розвитку і поліпшення положення будь-якого роду комерційної діяльності і/або галузей промисловості, а також відносно всіх систем та/або операцій, пов’язаних із виробництвом, зберіганням, транспортуванням, рекламуванням та продажем товарів та/або страхуванням та/або рухомим або нерухомим майном та/або питань, пов’язаних із наданням послуг.

 • Займатись діяльністю і справами в ролі акціонера, агента будь-якої компанії, підприємства, товариства, державної чи недержавної організації, будь-якого органу чи адміністрації чи форми правління або приватної особи і, взагалі, будь-якої фізичної або юридичної особи.

 • Займатись діяльністю та справами в ролі імпортера, експортера, оптового або роздрібного продавця, комерційного агента, особи, що здійснює перепродаж, комісійного агента, брокера, провайдера, завідуючого складами, дистриб’ютора любого роду товарів, продукції, запасів майна, сировини, електричних приладів, програмного забезпечення, продуктів хімічної переробки, напівфабрикатів, обладнання, устаткування, побутової і електричної техніки, продуктів харчування та супутніх їм товарів, фармацевтичної продукції та товарів, ліків, медичного обладнання та техніки, іграшок, або будь-якого іншого роду предметів, товарів або продукції. Причому наведений в цьому Статуті перелік товарів, продукції, послуг не є вичерпним і може охоплювати будь – які товари, продукцію, роботи , послуги, які існують на момент створення Товариства і які можуть виникнути в майбутньому після реєстрації Товариства.

 • Придбавати, продавати, вести переговори, розпоряджатися, зберігати, імпортувати, експортувати, реекспортувати, рекламувати, перевозити будь-якого роду продукцію, товари, матеріали, запаси, або будь-які інші предмети.

 • Займатись діяльністю чи справами в якості власника готелів, туристичних агентів, брокерів власників, адміністраторів, директорів готелів та туристичних комплексів, пансіонів, інших місць. А також займатись будь-якою іншою подібною комерційною діяльністю в галузі туристичного та готельного бізнесу взагалі.

 • Сприяти та приймати участь в розвитку та розширенні туризму, а також засновувати та керувати туристичними бюро, інформаційними центрами по наданню інформації та офісами по видачі квитків, а також сприяти, організовувати та приймати участь в екскурсіях для туристів, відвідувачів та будь-яких осіб взагалі.

 • Придбавати, імпортувати, володіти, використовувати, застосовувати, продавати, здавати в найм, надавати можливість придбавати товар в кредит або іншим чином обмінювати, розпоряджатися, експортувати, замінювати, обмінювати, обслуговувати і продавати обладнання, машини, транспортні засоби, транспорт для особистого та громадського користування, інструменти, прилади, приладдя, устаткування, товари та інші предмети.

 • Набувати шляхом придбання, отримання в якості подарунку, обміну або іншим чином володіти, реєструвати на ім’я Товариства, розвивати, обмінювати, асигнувати, здавати в найм (оренду, лізинг), укладати договори суборенди, управляти, використовувати, назначати ціну, заставляти, продавати або іншим чином розпоряджатися любого роду рухомим або нерухомим майном, включаючи землю, будівельні майданчики, поля, будівлі, а також будь-які преференції, пільги, ліцензії, акції або інші права або проценти в рухомому або нерухомому майні.

 • Займатись комерційним інвестуванням і для цього у відповідності із вимогами законодавства України набувати і реєструвати на ім’я Товариства для власного використання або на користь інших осіб акції, облігації, боргові зобов’язання, облігації займу, закладні, гроші, або інші цінні папери, видані або забезпечувані будь-якою юридичною чи фізичною особою, урядом або іншим уповноваженим органом, а також користуватися всіма правами та владою, які надаються в зв’язку з володінням будь-якими такими цінними паперами, а також продавати, проводити заміну, заставляти, узгоджувати або іншим чином розпоряджатися, використовувати, інвестувати такі цінні папери.

 • З урахуванням положень діючого законодавства в Україні фінансувати, давати в борг або надавати будь-якого роду кредити або іншу фінансову допомогу, або надавати допомогу чи послуги у відношенні гарантування капіталовкладень, кредитів, забезпечення кредитування, або надання іншої допомоги особам, які є компаньйонами Товариства, з якими Товариство підтримує відносини, а також іншим особам.

 • Надавати гарантії та давати гарантійні листи відносно зобов’язань або контрактів будь-якої особи, компанії, підприємства, фірми або іншої організації, які є дочірніми відділеннями чи філіалами Товариства, або ведуть справи з Товариством, або є клієнтами Товариства, або є будь-якими іншими фізичними чи юридичними особами, фірмами чи організаціями.

 • Викупати або набувати іншим способом повністю або частково бізнес, актив і пасив будь-якої компанії, організації, фірми або особи, мета яких частково або повністю співпадають із метою Товариства, і вести, приймати або ліквідувати будь-яке таке діло.

 • Засновувати, набувати, керувати, вести справи або допомагати, приймати участь, прямо або опосередковано приймати участь у заснуванні, набутті, управлінні або веденні будь-якої діяльності, справи будь-якого роду, а також вести будь-якого роду торгівлю, роботу чи справу, які будуть приносити прибутки Підприємству і які будуть пов’язані або будуть додатковими до будь-яких цілей або діяльності чи основного бізнесу Товариства.

 • Виплачувати гроші або будь-що інше за отримання будь-яких прав або власності і надавати винагороду будь-якій особі у вигляді грошей, шляхом видачі йому акцій чи інших цінних паперів Товариства, повністю кредитувати рахунок або виплачувати частинами або іншим чином.

 • Інвестувати наявні у Товариства кошти, і з цією метою купувати, утримувати, заміняти і вести справи з акціями, борговими зобов’язаннями або іншими цінними паперами, векселями, або іншими майновими правами на рухому або нерухому власність.

 • Сплачувати пожертвування або благодійні внески, необхідні суспільству, підтримка яких на думку Товариства може сприяти збільшенню престижу Товариства або його відносин із працівниками, клієнтами або суспільством в цілому.

 • Набувати, гарантувати і надавати позички або інші фінансові, економічні або кредитні ресурси, з гарантією або без неї, і в тому вигляді, в якому Товариство вважає за необхідне з урахуванням діючого законодавства України, а також заставляти, віддавати в заставу власне підприємство, або будь-яку його частину, активи, рухоме і нерухоме майно (наявне на певний момент, або те, яке з’явиться, незалежно від місця його знаходження), в тому числі і капітал Товариства, не випущений в обіг або будь-яку його частину, гарантувати будь-яку позику (позики) або кошти, а також видавати боргові розписки, прості та переказні векселі, закладні, облігації, цінні папери, короткотермінові боргові зобов’язання, які оплачуються Товариством у визначений ним час і тим способом, яким Товариство вважає за потрібне.

 • Приймати застави, закладні, боргові зобов’язання та інші цінні папери або кошти, а також асигнувати, переводити, змінювати, замінювати або передавати їх.

 • Підписувати, виконувати, індосувати, переводити, трасувати, погашати, пускати в обіг, дисконтувати боргові зобов’язання, закладні, векселі, тратти та інші документи, які можна переуступати або передавати права власності або інші фінансово-торгові документи, а також виконувати подібні операції взагалі.

 • Засновувати, сприяти та приймати участь в заснуванні будь-якої компанії, підприємства і набувати шляхом внесків, придбання або іншим способом приймати, отримувати, володіти, заступати, продавати або іншим чином розпоряджатися акціями, паями, долями, фондами, грошима, борговими зобов’язаннями або іншими цінними паперами або долею в будь-яких компаніях, товариствах або підприємствах.

 • Видавати і розподіляти повністю або частково оплачувані цінні папери капіталу Товариства для сплати за будь-яке рухоме або нерухоме майно, придбане або іншим чином набуте Товариством або за будь-які послуги, надані Товариству, а також оплачувати будь-яким чином за будь-яку власність або послугу, набуту або надану Товариству.

 • Укладати будь-які угоди, контракти та договори з будь-яким державним, урядовим, муніципальним органом або з будь-яким іншим органом або організацією або з будь-якою особою, які за певних обставин будуть вважатися необхідними або сприятливими для досягнення цілей Товариства.

 • Подавати заяви і починати операції, а також забирати, придбавати, купувати або іншим чином набувати, здавати в оренду, заступати, реєструвати і користуватися будь-якими правами на патенти, торгові марки, ліцензії, торгові назви, авторські права, концесії, переваги, законні права, пільги, а також продавати, здавати в оренду або дарувати, асигнувати або будь-яким іншим способом надавати ліцензії на їх використання.

 • Об’єднуватись або ставати компаньйонами, приймати участь в отриманні прибутку, іншим чином приєднуватись, вступати в спільні фінансові угоди або співробітництво з будь-якими фізичними або юридичними особами, які займаються комерційною діяльністю в Україні або за її межами, а також вести торгівлю або приймати участь в будь-якій торговій діяльності, якою може займатись Товариство, або яка може вестись спільно із основною комерційною діяльністю Товариства, або прямо або опосередковано служить досягненню цілей Товариства.

 • Розподіляти грошовими коштами серед власників будь-яку власність Товариства або виручку від продажу або ліквідації надлишків будь-якої такої власності взагалі, з умовою, що якщо такий перерозподіл відобразиться на зменшенні капіталу, то він буде проводитись час від часу, з дотриманням вимог законодавства.

 • Оплачувати всі витрати, які стосуються підтримання і формування Товариства, а також ті, які на думку Товариства, за своєю природою є підготовчими витратами, включаючи навчання, плату за консультації, гонорари, витрати на печатку, канцелярські товари і тому подібні витрати.

 • Встановлювати, приймати участь і підтримувати або сприяти встановленню та підтриманню пенсій, фондів милосердя для допомоги будь-якій особі, яка на даний момент або коли-небудь знаходилась на службі в Товаристві, а в будь-якій іншій компанії, підприємстві, товаристві, які є дочірніми, спільними або іншим чином пов’язаними із Товариством, або особам, які були директорами або працівниками Товариства, або в будь-якій іншій компанії, підприємстві, товаристві, які є дочірніми, спільними або іншим чином пов’язаними із Товариством, або подружжям, вдовам, сім’ям або особам, що перебували на утриманні чи в піклуванні будь-яких вищеперерахованих осіб, а також платити або іншим чином сприяти наданню таким особам допомоги, премій, пенсій, стипендій або інших видів допомоги.

 • У встановленому законодавством України порядку реєструвати або офіційно визнавати в будь-якій іншій країні офіси, відділи або агентства, а також підкорятися будь-яким умовам і вимогам, які дозволять Товариству вести комерційну діяльність.

3.3. У відповідності з предметом і метою діяльності, Товариство, в тому числі, але не обмежуючись, має право:

3.3.1. на одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності у сфері права, виробництва, надання послуг за винагороду або на умовах контракту тощо.

3.3.2. Здійснення іншої діяльності не забороненої законодавством України.

3.4. Товариство здійснює свою діяльність шляхом проведення будь-яких операцій не заборонених чинним законодавством України, а саме:

- здійснення господарської діяльності з надання послуг у сфері права;

- набувати у власність (в тому числі шляхом приватизації) та відчужувати земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості (будівлі, приміщення), транспортні засоби, обладнання та інше майно;

- орендувати та передавати в оренду земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості (будівлі та приміщення), транспортні засоби, обладнання та інше майно;

- продажу, обміну, здачі в оренду, позики, позички юридичним або фізичним особам належних їм фондів, сировини, готової продукції, фінансових ресурсів та майна на умовах, згідно з домовленістю сторін;

- поставки продукції, виконання робіт, надання послуг, в тому числі у кредит, надання фінансової або іншої допомоги згідно з домовленістю сторін;

- участі у діяльності інших юридичних осіб;

- виконувати та надавати будь-які інші послуги відповідно до вимог чинного законодавства України;

- ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення господарських формувань з іноземними юридичними та фізичними особами.

3.5. Основним предметом діяльності Товариства є:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт