Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Приміщення торгового центру

Приміщення торгового центру

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ДОГОВІР ОРЕНДИ

(приміщення торгового центру)
Місто ____, ___ ______ 200_р.Товариство з обмеженою відповідальністю «____________», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: _____________________, в особі директора _________________, який діє на підставі Статуту, надалі – «Орендодавець», з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «___________», юридична особа за законодавством України, місцезнаходження: _________________, в особі директора ___________________, який діє на підставі Статуту, надалі – «Орендар», з іншої сторони, надалі по тексту разом Орендодавець та Орендар іменуються Сторони, кожен окремо – Сторона, попередньо ознайомлені з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, уклали Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне:
1. Загальні положення

1.1.Терміни, які будуть вживатись у Договорі оренди, Сторони розуміють у такому значенні:

Договір оренди – договір, істотні умови якого погоджені Сторонами у даному Договорі. Договір оренди включає всі додатки до нього.

Торговий центр – багатофункціональний торгово-розважальний центр «__________», що знаходиться на земельній ділянці і складається з _______________ (включаючи підземний паркінг, інженерні споруди і господарський двір), Торгової галереї, а також Спільних частин (в тому числі паркингів і автостоянок).

Земельна ділянка – земельна ділянка, що знаходиться за адресою: ______________________, загальною площею близько _______ м2,. Торговий центр займатиме приблизно ___ (___) відсотки від загальної площі Земельної ділянки.

Кадастрові номери Земельної ділянки ___________________.

Спільні частини – частина Земельної ділянки і Торгового центру, призначені для спільного користування кожним з користувачів (клієнтами, постачальниками, орендарями і відвідувачами) Торгового центру або призначені прямо чи опосередковано сприяти в здійсненні діяльності орендарів, включаючи паркінги, автостоянки, проходи, туалети, офіси управляючої компанії (в тому числі управляючого менеджера) та інші приміщення, пов’язані з функціонуванням Торгового центру, технічні кімнати Торгового центру, що містять обладнання та прилади спільного користування, аварійні виходи.

Адаптація Приміщення роботи в Приміщенні, які проводяться Орендарем та за його рахунок (в тому числі виконання необхідних оздоблювальних робіт, монтаж обладнання, тощо) з метою облаштування Приміщення для потреб Орендаря та повного пристосування до подальшого використання для здійснення Діяльності.

Торгова галерея – частина Торгового центру – комплекс експлуатаційних приміщень, частина з яких призначена під розважальну частину, а інша частина – для ведення торгово-побутової діяльності (за виключенням Гіпермаркету, але включаючи зону передкасової торгівлі), загальною площею близько ______________ квадратних метрів.

Комунальні послуги – послуги щодо забезпечення електроенергією, газопостачанням, зв’язком, в тому числі телефонним, Інтернетом, гарячою та холодною водою, опаленням, каналізаційними послугами, кондиціюванням, вентиляцією, а також все те, що дозволяє (забезпечує) Орендарю здійснювати Діяльність у Приміщенні та не відноситься до послуг на утримання Спільних частин (пункт 9).

Плата за оренду Приміщення – сума Основної орендної плати (Орендної плати), визначеної пп.пп. 5.1., 5.2., пункту 5 цього Договору, а також Орендна плата від обороту, згідно з положеннями пп.пп. 5.3.- 5.8. пункту 5 цього Договору.

1.3. Орендодавець, як до підписання Договору оренди, так і після, без згоди чи затвердження з боку Орендаря має право укладати будь-які угоди щодо Торгового центру (його частину, включаючи Приміщення), в тому числі ті, що пов’язані з переходом права власності чи права користування на Торговий центр (його частину, включаючи Приміщення), передачею Торгового центру (його частини, включаючи Приміщення) в іпотеку, угоди про управління Торговим центром (його частиною, включаючи Приміщення), з обраним ним суб’єктом господарювання. Всі зазначені дії Орендодавця не впливатимуть на чинність Договору оренди та Орендодавець повинен повідомляти про них Орендаря.

Сторони дійшли згоди, що Орендодавець вправі передати всі належні йому за Договором оренди права та обов'язки іншій особі, без отримання додаткового погодження Орендаря.

1.4. Щодо прав та обов’язків сторін Договору оренди діятимуть відповідні положення, які випливають з Договору та Додатків до нього. Пункти (п.) в цьому Договорі складаються з підпунктів (пп.).
2. Предмет та мета Договору оренди

2.1. Згідно з положеннями Договору оренди Орендодавець передає у строкове, платне користування Орендарю Приміщення № ________ Торгового центру (майнового комплексу) «________» за адресою: _______________, (далі – Приміщення). Площа Приміщення визначена у Додатку № 1 пункт А до цього Договору. План розміщення Приміщення визначається в Додатку № 2 до цього Договору.

2.1.1. Орендодавець свідчить, що предмет оренди на момент укладання даного договору нікому не проданий, не подарований, в оренду (найом) не переданий та в спорі не перебуває.

Вартість Приміщення на дату укладення даного Договору становить ___________ грн. 00 коп. без врахування ПДВ.

Амортизаційні відрахування стосовно Об'єкту Оренди, встановлені Орендодавцем, залишаються в розпорядженні Орендодавця і будуть використані для повного оновлення орендованих матеріальних активів.

Орендар підтверджує, що він належним чином повідомлений, що Торговий центр (в тому числі Приміщення) може бути передано в іпотеку.

2.2. Приміщення буде використовуватись Орендарем виключно для здійснення діяльності в галузі, що визначена у Додатку № 1 пункт В (далі за текстом – «Діяльність»), що виключає право Орендаря на будь-який інший спосіб використання Приміщення. Зміна Діяльності Орендаря вимагає попереднього письмового погодження з Орендодавцем, з наступним внесенням змін до Договору оренди.

2.3. Орендар зобов’язується вести Діяльність під вивіскою, визначеною у Додатку № 1, пункт С. Вивіска не може бути змінена без попередньої згоди Орендодавця та внесення змін до Договору оренди, за винятком випадків, коли здійснення такої зміни вимагається законодавством України.

2.4. Орендодавець має право, яке не може бути обмежено з боку Орендаря, надавати приміщення у Торговому центрі суб’єктам господарської діяльності, які здійснюють аналогічну або конкурентну діяльність по відношенню до діяльності, яку здійснює Орендар у Торговому центрі, і не забезпечує захисту від конкуренції.

2.5. Орендар заявляє, що не пред’являтиме Орендодавцю претензій у зв’язку з закінченням договорів оренди, укладених з іншими орендарями, чи у зв’язку з реструктуризацією галузей чи співвідношенням орендарів в межах Торгового центру.

2.6. Без попередньої згоди Орендодавця, висловленої у письмовій формі, Орендар не має права здавати частину або все Приміщення у суборенду третім особам (в тому числі передавати безплатно в користування) або надавати до нього доступ з будь-якого приводу i на будь-яких умовах третім особам, крім покупців, відвідувачів, клієнтів та випадків, передбачених законодавством України.
3. Строк дії договору оренди

3.1. Договір оренди вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє протягом строку оренди Приміщення, вказаного в Додатку 1, пункт Е, а в частині зобов’язань фінансового характеру (щодо здійснення платежів) – до їх виконання.

Строк оренди починається з моменту передачі Приміщення по акту приймання-передачі Приміщення та закінчується у строк визначений в Додатку 1, пункт Е.

3.2. Плата за оренду Приміщення нараховується з моменту передачі Приміщення згідно з погодженим та підписаним Актом приймання-передачі Приміщення.

В усіх випадках відмови від Договору оренди (його розірвання) зобов’язання фінансового характеру (в тому числі, що стосуються сплати на користь іншої сторони штрафних санкцій, відшкодування шкоди, збитків) припиняються з моменту їх виконання.
4. Передача Приміщення по Договору оренди

4.1. Передача Приміщення згідно з Договором оренди підтверджується підписаним Сторонами Актом приймання-передачі. Акт приймання-передачі підписується Сторонами в простій письмовій формі.

4.2. Акт приймання-передачі підписується Сторонами протягом одного місяця з моменту вступу в силу цього Договору. Орендодавець здійснює передачу Орендарю Приміщення в придатному стані, для здійснення своєї діяльності Орендарем.

Приміщення оглянуто Орендарем до моменту підписання Договору оренди та придатне для його використання для здійснення Діяльності у відповідності до цього Договору.

4.3. Перед тим, як розпочати Діяльність Орендар зобов’язується одержати всі дозволи та\або ліцензії, необхідні для ведення Діяльності, і матиме їх (забезпечить їх чинність) протягом всього строку дії Договору оренди.

Орендар самостійно відповідає за наявність дозволів та\або ліцензій, що необхідні для ведення Діяльності, і за забезпечення їх чинності протягом всього строку дії Договору оренди.

Відсутність чи втрата вищевказаних документів не звільнятимуть Орендаря від виконання обов’язків, що випливатимуть з Договору оренди.

4.4. Амортизаційні відрахування на Об’єкт оренди залишаються в розпорядженні Орендодавця і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.5. Відновлення та капітальний ремонт Приміщення здійснюються за рахунок Орендодавця. Про здійснення відновлення або проведення капітального ремонту Приміщення Орендар повідомляється завчасно шляхом направлення йому письмового повідомлення.
5. Плата за оренду Приміщення

5.1. Плата за оренду Приміщення складається з:

- щомісячної плати (надалі «Орендна плата»).

- Плати від обороту, що залежить від суми отриманих грошових коштів від продажу товарів та послуг у Приміщенні.

5.2. За користування Приміщенням Орендар вносить щомісячну Орендну плату, яка розраховується наступним чином:

(Постійна сума орендної плати х Валютний коефіцієнт) + Податок на додану вартість, де:

Постійна Сума орендної плати = Загальна площа х Основна сума,

Загальна площа – площа Приміщення згідно з Договором оренди,

Основна сума – це орендна плата за один квадратний метр Приміщення за один місяць, що дорівнює сумі, встановленій в Додатку № 1, пункт F.

Валютний коефіцієнт застосовується для цілей індексації Орендної плати та інших платежів у випадку, якщо офіційний курс долара США до гривні, встановлений Національним Банком України у день виставлення Орендодавцем рахунку, буде вищим/меншим ніж 8,00 гривень за 1 долар США  і визначається за наступною формулою: К / (поділити) 8,00, де показник «К» – офіційний курс долара США до гривні, встановлений Національним Банком України у день виставлення Орендодавцем рахунку, показник «К» не може бути меншим 8,00 (вісім цілих нуль сотих).

Орендодавець має право не застосовувати Валютний коефіцієнт при визначенні Основної Орендної плати.

Вищенаведені положення не виключають положень пп. 5.9. стосовно індексації Орендної плати.

5.3. Розрахункова Плата від обороту (у відсотках від обороту Орендаря) для Орендаря визначена у Додатку № 1, пункт G.

5.4. Підстава для розрахунку Плати від обороту – це чистий оборот від Діяльності, яку здійснює Орендар у Приміщенні в розрахунковий період, тобто сума отриманих грошових коштів від продажу товарів та/або послуг у Приміщенні у даний розрахунковий період.

До отриманих грошових коштів від продажу товарів та/або послуг у Приміщенні, яка становить підставу для розрахунку Плати від обороту, не включаються: вартість товарів, за які була повернена готівка, вартість наданих знижок, зокрема за бракований товар, та податок на додану вартість (ПДВ).

5.5. Розрахунковий період для розрахунку Плати від обороту складає один місяць.

5.6. Орендар зобов’язується при продажу товарів (виконанні робіт, наданні послуг) в Приміщенні,

5.6.1. за умови використання грошової форми розрахунків:

 • або зареєструвати здійснені у Приміщенні розрахункові операції на повну вартість проданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій;

 • або іншим чином відповідно до законодавства України відображати розрахунки за продані товари (виконані роботи, надані послуги) у даних бухгалтерського обліку Орендаря;

 • або проводити розрахунки за продані товари (виконані роботи, надані послуги) у безготівковому порядку через банківські установи;

 • або проводити розрахункові операції з обов’язковою фіксацію у встановленому законодавством порядку.

5.6.2. за умови використання не грошових форм розрахунків (розрахунки векселями, бартерні операції тощо) відображати вартість проданих товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у даних бухгалтерського обліку Орендаря.

5.7. Орендар зобов'язується повідомити Орендодавцеві суму отриманих грошових коштів від продажу товарів та/або послуг у Приміщенні без ПДВ, яка є підставою для розрахунку Орендної плати від обороту. Це повідомлення у формі заяви, підписаної особою, уповноваженою представляти Орендаря, повинно бути передано Орендодавцю протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення відповідного кварталу. Орендар разом з вищезазначеною заявою зобов'язаний буде передавати копію щомісячних касових звітів (Z-звітів) по кожному РРО, які знаходяться в Приміщенні.

У випадку виникнення у Орендодавця сумнівів щодо суми отриманих грошових коштів від продажу товарів та/або послуг у Приміщенні за відповідний період, Орендодавець має право вимагати від Орендаря завірені печаткою та підписом уповноваженої особи копії Z-звітів з реєстраторів розрахункових операцій, які підтверджують суми отриманих грошових коштів від продажу товарів та/або послуг у Приміщенні за відповідний період. Такі документи мають бути надані Орендодавцеві протягом 3 днів з моменту отримання вимоги про це.

Орендодавець зобов'язується не розголошувати описані в цьому підпункті дані.

5.8. Розрахунок Плати від обороту буде відбуватися після подання Орендарем інформації про суму отриманих коштів від продажу товарів та/або послуг у Приміщення, а також після перевірки її правдивості Орендодавцем.

У випадку, якщо розрахункова Плата від обороту без ПДВ, буде перевищувати фактично сплачену Орендарем Орендну плату без ПДВ за розрахунковий період, Орендар зобов'язаний сплатити Орендодавцеві різницю між розрахунковою Платою від обороту та сплаченою Орендною платою на підставі рахунку, виставленого Орендодавцем, протягом 14 днів від дати одержання такого рахунку.

У випадку, якщо розрахункова Плата від обороту не перевищує фактично сплачену Орендарем Орендну плату за розрахунковий період, Орендар не проводить додаткових платежів за оренду Приміщення й Плата від обороту за розрахований період не застосовується.

5.9. Розмір Орендної плати підвищується один раз на рік з дати та на ставку, які зазначені в Додатку 1, пункт H, незалежно від направлення Орендодавцем повідомлення про це.
6. Місячні оплати на Спільні частини, оплата комунальних послуг, інші платежі

6.1. За Договором оренди Орендар зобов’язаний покривати видатки на утримання Спільних частин Торгового центру (Місячні оплати на Спільні частини), що охоплюють видатки Орендодавця, описані у пункті 9. Місячні оплати на Спільні частини сплачуються Орендарем в сумі, розрахованій відповідно до положень, визначених цим пунктом.

Орієнтовна сума витрат Орендаря на утримання Спільних частин наведена у Додатку 1, пункт I.

6.2. Орендар братиме участь у видатках на утримання Спільних частин пропорційно площі Приміщення по відношенню до суми загальної площі всіх приміщень, переданих в оренду у Торговому центрі, з урахуванням нижченаведеного.

6.3. Сума прогнозованих на поточний рік видатків на утримання Спільних частин визначатиметься бюджетом Торгового центру. Орендар має право ознайомитись з цією частиною бюджету.

6.4. В рахунок видатків на утримання Спільних частин Торгового центру, які несе Орендодавець, Орендар сплачуватиме Орендодавцю Місячну оплату на Спільні частини.

6.5. Місячна оплата на Спільні частини залежить від запланованих у відповідний період витрат, а також від цін, встановлених надавачами послуг.

6.6. Повний розрахунок витрат на утримання Спільних частин після передачі Приміщення згідно з Договором оренди відбувається до 30 червня наступного року після завершення календарного року, за який проводиться такий розрахунок. У випадку, якщо річна сума витрат на утримання Спільних частин, що припадає на Орендаря, перевищить суму Місячних оплат на Спільні частини, сплачених за попередній рік, Орендар зобов’язаний доплатити Орендодавцю різницю. У випадку, якщо річна сума витрат на утримання Спільних частин, що припадає на Орендаря, виявиться меншою за суму Місячних оплат, сплачених за попередній рік, Орендодавець зобов’язаний повернути Орендарю різницю.

6.7. Орендар зобов’язаний окремо сплачувати згідно з діючими тарифами та методикою нарахування, встановленою Орендодавцем, комунальні послуги (компенсувати Орендодавцю витрати на постачання комунальних послуг), які постачаються до Приміщення.

Плата за комунальні послуги, зокрема за електроенергію, газопостачання, воду, визначається на підставі показників лічильників та даних, отриманих Орендодавцем від надавачів (постачальників) послуг, а у випадку відсутності лічильників – пропорційно площі Приміщення по відношенню до суми загальної площі всіх приміщень, переданих в оренду у Торговому центрі.

6.8. Орендар за погодженням з Орендодавцем зобов’язаний докладати всіх зусиль для укладення угод на сервісне обслуговування інженерних мереж, які використовуватимуться у Приміщені (пп. 6.8 пункту 6), безпосередньо з їх постачальниками.

6.9. У випадку, якщо Орендодавець профінансував повністю або частково інвестиції певного постачальника комунальних послуг, пов’язані з встановленням інженерних мереж та поставкою комунальних послуг до Торгового центру, взамін за що одержав знижки в цінах на поставку комунальних послуг, Орендар не має права на використання цих знижок. Орендар сплачуватиме плату за поставку комунальних послуг, що випливає зі ставок, що застосовуються постачальниками комунальних послуг, без жодних націнок з боку Орендодавця.

6.10. У випадку, якщо комунальні послуги, послуги щодо вентиляції та кондиціювання постачаються Орендарю за посередництвом Орендодавця, Орендодавець має право призупинити їх поставку або від’єднати відповідні постачальні лінії/обладнання, якщо Орендар затримує їх оплату більше місяця від дати, коли вимагалась така оплата.

6.11. Сторони, керуючись статтею 19 ЦК України щодо самозахисту свого цивільного права та відповідно до ст. ст. 235 - 236 Господарського кодексу України про оперативно-господарські санкції, домовились про наступне:

- у випадку, якщо Орендар затримує оплату Орендної плати та/або оплату на Спільні частини більше одного місяця та/або сплатив їх не в повному обсязі від дати, коли вимагалась така оплата, Орендодавець має право призупинити доступ Орендаря (його працівників – продавців, відвідувачів тощо) до орендованого Приміщення;

- у випадку, якщо комунальні послуги, послуги щодо вентиляції та кондиціювання постачаються Орендарю за посередництвом Орендодавця, Орендодавець має право призупинити їх поставку або від’єднати відповідні постачальні лінії/обладнання, якщо Орендар затримує їх оплату більше місяця та/або сплатив за їх надання не в повному обсязі від дати, коли вимагалась така оплата.

6.12. Орендар також зобов’язаний на протязі 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання даного договору оренди сплатити Орендодавцю разовий платіж за маркетингові послуги, що надаються Орендодавцем з метою залучення найбільшої кількості відвідувачів (покупців) до Торгового центру. Встановлений розмір даної оплати визначається в Додатку №1, пункт O.
7. Порядок здійснення платежів

7.1. Орендна плата сплачуватиметься Орендарем у гривнях на авансовій основі протягом 5 (п‘яти) календарних днів з моменту виставлення рахунку. Рахунки виставляються до 5 (п‘ятого) числа поточного місяця.

7.2. Місячна оплата на Спільні частини сплачується Орендарем в сумі, зазначеній у направленому Орендодавцем рахунку, протягом 5 (п‘яти) календарних днів з моменту його отримання. Рахунки виставляються до 5 (п‘ятого) числа поточного місяця.

7.3. Оплата комунальних послуг сплачується Орендарем в сумі, зазначеній у направленому Орендодавцем рахунку, протягом 5 (п‘яти) календарних днів з моменту його отримання. Рахунки виставляються протягом місяця, наступного за оплачуваним.

7.4. Разом з виставленими рахунками, Орендодавець направляє Орендарю Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Орендар зобов’язаний впродовж 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання Акта здачі-приймання робіт підписати його або надати письмову мотивовану відмову від його підписання, причому в такому випадку складається двосторонній протокол із зазначенням відповідних вимог і термінів їх виконання. Якщо протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Акта здачі-приймання робіт Орендарем Орендодавець не одержить підписаний Орендарем Акт здачі-приймання робіт або мотивовану відмову від прийняття, вони вважаються прийнятими з додержанням усіх умов Договору.

7.5. Оскільки Договір оренди містить гривневий еквівалент відповідної суми в доларах США (або у ЕВРО), всі платежі за ним здійснюються в гривнях по курсу (гривні до долара США), оголошеного Національним Банком України на дату виставлення Орендодавцем рахунку, з урахуванням коефіцієнтів, зазначених в підпункті 5.2 пункту 5.

Всі платежі на користь Орендодавця згідно з цим Договором оренди здійснюватимуться Орендарем в безготівковому порядку в українських гривнях шляхом перерахунку коштів на банківський рахунок Орендодавця. Для всіх платежів днем здійснення платежу буде дата зарахування платежу на банківський рахунок Орендодавця.

7.6. Сторони погодились, що при здійсненні платежів Орендарем на користь Орендодавця, Орендодавець матиме право здійснити наступні зарахування здійснених платежів:

a) окремі платежі будуть спочатку зараховуватись в рахунок відсотків та/або пені, нарахованої на даний платіж (Орендна плата, Місячні оплати, сервісне обслуговування інженерних мереж і т.д.), після чого в рахунок найдавнішого платежу даного виду, що вимагається,

b) окремі платежі можуть бути зараховані Орендодавцем в першу чергу на погашення заборгованості та\або відсотків по інших платежах, ніж платіж, вказаний Орендарем, а також на інший платіж, ніж вказаний Орендарем, за умови, що це платежі, що виникають з Договору оренди. Про такі зарахування в рахунок іншого платежу Орендар буде письмово поінформований Орендодавцем.

7.7. Не виставлення Орендодавцем рахунку не звільняє Орендаря від сплати відповідного платежу. У всіх випадках, коли Орендар здійснює платежі на підставі рахунків (рахунків-фактур), що виставляються Орендодавцем, у разі відсутності рахунка Орендодавця до 5-го числа поточного місяця, Орендар зобов’язаний самостійно звернутися протягом трьох календарних днів до Орендодавця з метою його отримання і сплатити його в термін, вказаний в підпункті 7.1. цього Договору.
8. Забезпечення платежів

8.1. Виконання грошових зобов’язань Орендаря, що виникають з Договору оренди (в тому числі зобов’язань щодо сплати будь-яких санкцій), на суму, визначену у Додатку № 1, пункт J, мають бути забезпечені гарантійним платежем по Договору оренди (далі – гарантійний платіж або гарантійний платіж по Договору оренди).

Вказаний в цьому пункті гарантійний платіж сплачується Орендарем протягом строку, вказаного в Додатку 1, пункт K. У випадку несплати гарантійного платежу по спливу строку для його сплати Орендодавець має право відмовитися від Договору оренди (розірвати Договір оренди в односторонньому порядку).

8.2. У випадку невиконання (прострочення) Орендарем будь-якого із його зобов’язань за Договором оренди, пов’язаним зі здійсненням на користь Орендодавця будь-яких платежів, Орендодавець має право зарахувати в погашення такої заборгованoсті Орендаря необхідну частку гарантійного платежу та в той самий день письмово повідомити про це Орендаря. В такому випадку Орендар повинен протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення від Орендодавця про погашення заборгованості Орендаря за рахунок гарантійного платежу поповнити суму гарантійного платежу таким чином, щоб вона не була меншою за суму, вказану у Додатку 1, пункт J.

Орендар повинен також поповнювати розмір гарантійного платежу у зв’язку з будь-яким підвищенням орендної плати протягом трьох робочих днів з дня підвищення орендної плати.

Сплачена сума гарантійного платежу зараховується в рахунок Плати за оренду Приміщення за останні два місяці оренди Приміщення.

У разі, якщо сплачена Орендарем сума гарантійного платежу перевищуватиме розмір Плати за оренду Приміщення за останні два місяці оренди Приміщення, надлишок сплаченої суми гарантійного платежу підлягає поверненню Орендарю протягом трьох банківських днів з дня виявлення перевищення.

У разі, якщо сплачена Орендарем сума гарантійного платежу виявиться меншою розміру узгодженої Сторонами Плати за оренду Приміщення за останні два місяці оренди Приміщення, Орендар доплачує суму недостачі протягом трьох банківських днів з дня отримання від Орендодавця відповідного рахунку.

У разі розірвання Договору оренди з власної ініціативи Орендаря, не пов’язаної із істотним порушенням Орендодавцем умов Договору, сума гарантійного платежу Орендареві не повертається та залишається у власності Орендодавця.
9. Витрати на утримання Спільних частин, що проводяться Орендодавцем

9.1. Орендодавець може замовляти наступні послуги на утримання Спільних частин Торгового центру, а також сплачує податки і обов’язкові платежі, витрати на які, як витрати на утримання Спільних частин Торгового центру, зобов’язаний покривати та/або компенсувати Орендар згідно з положеннями пункту 6 цього Договору:

  1. поставка електроенергії, гарячої та холодної води, газопостачання, опалення та інших комунальних послуг до Спільних частин,

  2. управління та адміністрування Торговим центром,

  3. послуги щодо охорони Торгового центру: організація охорони Торгового центру, забезпечення необхідної кількості охоронного персоналу та/або установка охоронного відео-устаткування, а також (або) іншого устаткування для забезпечення безпеки, яке Орендодавець визнає необхідним,

  4. реклама та промоція Торгового центру, виконання та встановлення внутрішніх інформаційних таблиць (що містять також інформацію про Діяльність, здійснювану Орендарем),

  5. поточний догляд та ремонт Спільних частин, зокрема, вхідних дверей до Торгового центру, віконних фрамуг та віконного скла, ескалаторів, травалаторів, зон розвантаження/завантаження, ліфтів, паркінгів для автомобілів, а також утримання в естетичному стані території Торгового центру,

  6. поточний догляд та ремонт обладнання центрального опалення, водо-каналізаційного, електричного та вентиляційного обладнання на території Спільних частин та проведеного до головних пунктів під’єднання в Приміщенні,

  7. протипожежна охорона, гучномовна система,

  8. регулярне прибирання, з метою підтримки чистоти загальних (Спільних) частин, споруди Торгового центру, включаючи миття скляного фасаду будівлі, вивіз сміття, інші санітарні послуги,

  9. страхування Торгового центру на випадок пожежі, затоплення, інших стихійних явищ та протиправних дій третіх осіб,

  10. страхування Торгового центру на випадок аварії обладнання,

  11. страхування Спільних частин Торгового центру,

  12. податок на нерухомість, земельний податок та інші можливі податки, збори та платежі, що впливатимуть на розмір витрат (з моменту їх сплати Орендодавцем)

  13. забезпечення в Торговому Центрі такого протипожежного устаткування і устаткування для гасіння пожежі, яке буде необхідне для забезпечення пожежної безпеки або яке можуть вимагати органи пожежної охорони і страховики Орендодавця,

  14. утримання та прибирання доріг та тротуарів навколо будівель Торгового центру,

  15. сервісне обслуговування інженерних мереж,

p) витрати на утримання паркінгу,

r)інші послуги, які на думку Орендодавця будуть необхідними для функціонування Торгового центру, в тому числі послуги автоперевезення відвідувачів Торгового центру.

9.2. Орендодавець уповноважений без згоди Орендаря змінювати послуги, що замовляються ним на утримання Спільних частин Торгового центру, та заміняти їх іншими, адекватними, або змінювати сферу послуг, що замовляються, якщо він визнає це необхідним і таким, що відповідає інтересам Торгового центру.

9.3. З метою забезпечення оптимального функціонування та управляння Торговим центром Орендодавець на свій вибір має право залучати управляючу компанію. Вартість забезпечення роботи та вартість надання послуг такої компанії сплачується Орендарем пропорційно площі Приміщення по відношенню до суми загальної площі всіх приміщень, переданих в оренду у Торговому центрі.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Прізвище, ім’я, по батькові
Копія договору (чи іншого документу) про оренду (суборенду) приміщення або свідоцтва про право власності на приміщення

Ціна позову: 31 148 грн. Позовна заява про стягнення заборгованості...
Передання Позивачем Відповідачу приміщення в суборенду підтверджується Актом приймання передачі об’єкта суборенди від 14 травня 2015...

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Анкета участника тендера
...

Договір оренди нежитлового приміщення №01

Приклад резюме торгового представника піб
Зайнятість: постояннаяОпит роботи: від 3-х летЗнаніе мов: англійська Intermedia B1Мед книжка: нетАвтомобіль: естьВодітельскіе права:...

Удосконалення обліку аналізу І контролю в системі управління витратами торгового підприємства
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, прямое общение с автором – гарантировано

Про наслідки залиття житлового/нежитлового приміщення

Регламент Центру надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради
Цей регламент визначає порядок організації роботи центру надання адміністративних послуг (далі центр), порядок дій адміністраторів...

«Готовність до створення сім’ї»
Обладнання: приміщення, стільці, столи, аркуші паперу, ручки, фломастери, плакати

Регламент роботи Новомосковського центру надання адміністративних послуг
Регламент) встановлює порядок діяльності Новомосковського центру надання адміністративних послуг (далі – Центр), зокрема, порядок...

Вих. №23/04-14/292-oг/МЮ/вгсу від 23. 04. 2014 року міністерство юстиції україни
Тб «Електронні торги України» з продажу майна Виробничо-торгового підприємства "Стамп" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю,...

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

А/с 91, Донецьк, Донецька область, 83104 Комплект реєстраційних документів
Українського центру оцінювання якості освіти testportal gov ua та на сайті Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти...

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Мед-сервис»
Аптечная сеть «Мед-сервис» проводит открытый тендер на изготовление торгового оборудования и мебели, доставку, сборку и подключение...

Урок Тема
Тема. Розвиток мовлення. Твір-опис приміщення в науковому стилі на основі особистих вражень (слайд 1)

Іменем україни
Заставнівського районного центру зайнятості на постанову Заставнівського районного суду Чернівецької області від 06 червня 2012 року...

Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Дунаєвецького району приміщення поліклініки з комунальної власності Смотрицької селищної радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт