Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тематичний план навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та

Тематичний план навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та
"ЗАТВЕРДЖУЮ" "ЗАТВЕРДЖУЮ"
____________________ ____________________Заступник Голови Фонду Президент Міжнародного

Державного майна в Україні інституту бізнесу
Парфененко Д.М. Крікунов М.В.


Навчальна програма базової підготовки оцінювачів за напрямом

"Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об‘єкти інтелектуальної власності"

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та

нематеріальних активів" Модуль 1 “Загальні питання оцінки майна”
теми

Назва теми

Кількість академічних годин

всього

лекції

практичні заняття

1.

Вступ в оцінку. Основні поняття та їх сутність.

4

4
2.

Основи господарського та цивільного права в Україні

6

6
3

Нормативно-правове регулювання оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав в Україні

4

4
4.

Основи теорії вартості грошей у часі

2

2
5.

Основи бухгалтерського обліку

7

5

2

6.

Фінансовий аналіз та порядок його проведення

5

3

2

7.

Професійна оціночна діяльність в Україні та вимоги до її здійснення

4

4Усього

32

28

4ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Вступ в оцінку. Основні поняття та їх сутність.

Поняття оцінки. Випадки обов'язкового проведення оцінки. Види оцінки. Обмеження щодо проведення оцінки. Стандарти оцінки. Міжнародні стандарти оцінки. Національні стандарти оцінки. Об'єкти оцінки. Принципи оцінки. Бази оцінки та порядок їх вибору. Сутність та ззміст поняття “ринкова вартість”. Неринкові бази оцінки та особливості їх застосування. Фактори, що впливають на вартість цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав. Загальне уявлення про мету оцінки та її вплив на вибір бази оцінки. Методичні підходи, методи, оціночні процедури.
Тема 2. Основи господарського та цивільного права в Україні.

Цивільний та Господарський кодекси України: структура та основні положення. Речі. Майно. Майнові права. Право власності та права, що відмінні від права власності. Законодавче регулювання права власності в Україні. Правовий статус майна підприємства. Відчуження майна і майнових прав. Організаційно-правовий статус суб'єктів господарювання. Майнові відносини суб'єктів господарювання. Відшкодування шкоди, збитків. Правові засади банкрутства, ліквідації та санації підприємства. Корпоративні права та їх сутність. Загальна уява про заставу, іпотеку майна. Законодавство про оподаткування та його основні положення.
Тема 3. Нормативно-правове регулювання оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав в Україні.

Нормативно-правове регулювання оцінки у випадках відчуження, у тому числі приватизації (корпоратизації), банкрутства, реорганізації, оренди, оподаткування, визначення часток у спільному майні та інших випадках. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності. Звіт про оцінку майна та його рецензування. Термін дії звітів про оцінку майна. Стандартизована оцінка та випадки її проведення. Професійна етика оцінювача.
Тема 4. Основи теорії вартості грошей у часі.

Зміна вартості грошей у часі. Шість функцій грошової одиниці. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Випадки застосування функцій грошової одиниці.
Тема 5. Основи бухгалтерського обліку.

Законодавче регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, їх структура та зміст. Принципи ведення бухгалтерського обліку. Баланс підприємства, його сутність та зміст. Звіт про фінансові результати підприємства, його сутність та зміст. Інші форми фінансової звітності підприємства. Примітки та їх зміст. Амортизація необоротних активів та порядок її розрахунку і відображення. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з відчуженням та орендою майна підприємства. Податковий облік та загальна уява про нього, співвідношення бухгалтерського та податкового обліку в Україні. Інвентаризація майна, її сутність та засади проведення. Облікова політика підприємства.
Тема 6. Фінансовий аналіз та порядок його проведення.

Методи фінансового аналізу. Нормативно-правове регулювання проведення аналізу фінансового стану підприємств. Етапи фінансового аналізу. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства. Аналіз майнового стану підприємств. Аналіз ліквідності та платоспроможності (фінансової стійкості) підприємств. Аналіз ділової активності підприємств. Аналіз рентабельності підприємства. Нормативні значення показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.
Тема 7. Професійна оціночна діяльність в Україні та вимоги до її здійснення.

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та його основні положення. Суб'єкти оціночної діяльності та вимоги до здійснення ними професійної оціночної діяльності. Форми професійної оціночної діяльності. Державне та громадське регулювання професійної оціночної діяльності. Державний реєстр оцінювачів. Державний реєстр суб'єктів оціночної діяльності. Наглядова рада з питань оціночної діяльності та її повноваження. Права, обов'язки та відповідальність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та

нематеріальних активів".

Модуль 2 за спеціалізацією 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім об'єктів права інтелектуальної

власності)"


N

теми

Назва теми

Кількість академічних годин

всього

лекції

практичні

заняття

1.

Оцінка цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав. Етапи проведення оцінки: загальні засади

4

4
2.

Аналіз і прогноз під час оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав

10

8

2

3

Інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу під час оцінки

4

4
4.

Дохідний підхід та його основні методи. Прогнозування складових грошового потоку

16

12

4

5.

Норма доходу. Методи визначення ставки дисконту та ставки капіталізації

6

6
6.

Майновий підхід та його основні методи. Етапи робіт та порядок їх виконання

10

8

2

7.

Порівняльний підхід та особливості його застосування під час оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав

4

3

1

8.

Процедури узгодження результатів оцінки, отриманих з використанням різних методичних підходів

2

2
9.

Особливості оцінки часток (паїв, акцій)

4

4
10.

Особливості оцінки інших видів цінних паперів, їх похідних та векселів. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості

9

6

3

11.

Методичні засади оцінки майнових прав.

8

6

2

12.

Складання звіту про оцінку.

4

3

1
Усього

81

66

15ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Оцінка цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав. Етапи проведення оцінки: загальні засади.

Загальна уяви про об'єкти оцінки: організаційні форми, правовий режим майна та діяльності, процедури відчуження підприємства або часток в ньому, права учасників, засновників, акціонерів. Поняття інтересу в бізнесі. Права контролю, контрольна надбавка та контрольна знижка. Інтереси в компаніях відкритого та закритого типу. Застосування принципу найбільш ефективного використання в контексті оцінки цілісних майнових комплексів та часток (паїв, акцій). Етапи проведення оцінки, їх зміст та послідовність.
Тема 2. Аналіз і прогноз під час оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав.

Інвестиційна привабливість ринку підприємства (галузі): сутність, галузевий та регіональний аспекти. Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість підприємства, їх якісна та кількісна оцінка.

Товарні ринки, ринки послуг та їх аналіз. Обсяги виробництва та збуту. Споживачі та постачальники. Аналіз конкуренції. Проблеми циклічності виробництва та споживання товарів, їх вплив на інвестиційну привабливість підприємства. Стадії життєвого циклу галузі, ринку та товару. Поняття “бізнес-лінії” та його використання в процесі оцінки підприємства.

Аналіз господарської діяльності підприємства. Організаційна та виробнича структура підприємства. Майновий стан та врахування його особливостей під час оцінки. Фінансовий стан та його аналіз. Собівартість продукції (послуг), її структура та аналіз. Зобов'язання підприємства та їх аналіз. Оборотний капітал та його вплив на формування вартості підприємства.

Прогнозування діяльності підприємства та її основних показників. Методи прогнозування. Поняття “інвестицій”. Прибутковість, безпечність та ліквідність інвестицій у підприємство. Прогнозування необхідних інвестицій у підприємство.
Тема 3. Інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу під час оцінки.

Поняття «вихідні дані та інші інформаційні джерела». Структура вихідних даних та основних інформаційних джерел, які необхідні для проведення оцінки. Аналіз правового статусу об'єкта оцінки. Інформаційні джерела для аналізу та прогнозу інвестиційної привабливості об'єкта оцінки. Структура та вимоги до вихідних даних та інших інформаційних джерел, що використовуються під час оцінки із застосуванням дохідного підходу. Вихідні дані для оцінки цілісних майнових комплексів та часток (паїв, акцій) із застосуванням майнового підходу. Інформаційні джерела, що використовуються під час порівняльного підходу. Вимоги до оформлення документів та відповідальність за їх достовірність.
Тема 4. Дохідний підхід та його основні методи. Прогнозування складових грошового потоку.

Методи дохідного підходу та обмеження щодо їх застосування. Метод дисконтування грошових потоків та його загальний алгоритм. Варіанти реалізації методу дисконтування грошових потоків (капіталізація грошового потоку на власний капітал та на інвестований капітал). Грошовий потік. Грошовий потік на власний капітал та на інвестований капітал. Грошовий потік та оподаткування. Прогнозування складових грошового потоку, прогноз прибутку, амортизації, витрат, інвестицій, залучення або повернення позикових коштів, потреби в оборотних коштах. Врахування очікуваної інфляції під час прогнозування. Вибір періоду прогнозу. Багатоваріантні прогнози. Обгрунтованість прогнозу.

Поняття постпрогнозної вартості (реверсії), технічні прийоми, що застосовуються для її визначення. Підходи до інтерпретації від'ємних грошових потоків. Особливості оцінки підприємств з сезонним циклом виробництва. Середньорічне дисконтування. Врахування вартості активів, що не задіяні у господарській діяльності під час прогнозування грошових потоків.
Тема 5. Норма доходу. Методи визначення ставки дисконту та ставки капіталізації.

Загальновизнані методи визначення ставки капіталізації та дисконту. Технічні прийоми, що застосовуються для їх визначення в умовах України. Вимірювання дохідності альтернативних фінансових інструментів. Види банківських відсотків. Поняття про ризики. Класифікація ризиків. Врахування інфляційних очікувань під час визначення ставки дисконту. Ставка дисконту та оподаткування.
Тема 6. Майновий підхід та його основні методи. Етапи робіт та порядок їх виконання.

Методи оцінки у межах майнового підходу та випадки їх застосування. Оціночні процедури та послідовність реалізації методів оцінки. Основи оцінки активів та зобов'язань. Вибір видів вартості активів для застосування різних методів оцінки. Особливості застосування майнового підходу для цілей оцінки об'єктів державної власності. Засади визначення статутних фондів відкритих акціонерних товариств під час приватизації (корпоратизації). Особливості застосування майнового підходу для цілей оцінки об'єктів у процедурах банкрутства та ліквідації підприємств. Обмеження щодо застосування майнового підходу для оцінки окремих видів об'єктів оцінки.
Тема 7. Порівняльний підхід та особливості його застосування під час оцінки цілісних майнових комплексів, фінансових інтересів та інших майнових прав.

Методи оцінки у межах порівняльного підходу. Пряме та непряме порівняння. Міжнародний досвід використання порівняльного підходу та можливості його використання в Україні. Ринкова капіталізація. Відмінність між ринковою капіталізацією та вартістю. Метод ринкових мультиплікаторів та порядок його застосування. Система елементів порівняння. Внесення поправок. Врахування відмінностей у фінансовому стані та структурі капіталу.
Тема 8. Процедури узгодження результатів оцінки, отриманих з використанням різних методичних підходів.

Принципи оцінки та процедури узгодження результатів оцінки. Обгрунтування величини вартості об'єкта оцінки. Висновок про вартість, його зміст та значення.
Тема 9. Особливості оцінки часток (паїв, акцій).

Частки (паї, акції) як об'єкт оцінки. Методологія аналізу часток (паїв, акцій). Особливості застосування методичних підходів під час оцінки часток (паїв, акцій). Бази оцінки часток (паїв, акцій). Ринкова вартість та інвестиційна вартість часток (паїв, акцій). Міноритарні та контрольні інтереси. Особливості врахування права контролю під час оцінки. Контрольна надбавка та контрольна знижка. Методичні засади та порядок визначення вартості часток (паїв, акцій), що належать державі. Порядок стандартизованої оцінки часток (паїв, акцій) та його застосування в практиці оцінки. Вплив способів відчуження часток (паїв, акцій) на методичні засади визначення їх вартості.
Тема 10. Особливості оцінки інших видів цінних паперів, їх похідних та векселів. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості.

Цінні папери та їх види. Векселі та особливості їх обігу в Україні. Види вартості та особливості їх вибору. Методичні засади оцінки цінних паперів та їх похідних. Методичні засади оцінки векселів. Ринкові механізми обігу цінних паперів та їх врахування під час оцінки. Оцінка облігацій. Практикум застосування методичних засад оцінки цінних паперів, їх похідних та векселів. Міжнародний досвід оцінки цінних паперів та особливості його засосування в умовах України. Структура дебіторської та кредиторської заборгованості. Методичні засади оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості та їх практичне застосування.
Тема 11. Методичні засади оцінки майнових прав.

Майнові права, їх класифікація та визначення. Експертиза об'єктів оцінки, прав та обмежень, пов'язаних з ними. Методичні підходи до оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності. Права, пов'язані з ресурсами природного середовища, та методичні засади їх оцінки. Методичні особливості оцінки прав, пов'язаних з економічними привілеями. Гудвіл та його оцінка. Методичні засади оцінки права оренди. Проблеми амортизації нематеріальних активів підприємств.
Тема 12. Складання звіту про оцінку.

Структура звіту про оцінку цілісного майнового комплексу. Зміст основних розділів звіту про оцінку. Розкриття основних етапів та застосованих методичних підходів у звіті про оцінку. Особливості структури та змісту звіту проо оцінку часток (паїв, акцій). Основи рецензування звітів про оцінку цілісних майнових комплексів, часток (паїв, акцій) та інших майнових прав.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної програми базової підготовки оцінювачів за напрямом “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та

нематеріальних активів”.

Модуль 3 за спеціалізацією 2.2 “Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності”
теми

Назва теми

Кількість академічних годин

всього

лекції

практичні

заняття

1.

Права на об'єкти інтелектуальної власності як об'єкт оцінки

6

6
2.

Ідентифікація прав на об'єкти інтелектуальної власності

22

20

2

3

Вихідні дані та інші інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу під час оцінки

6

4

2

4.

Методичні підходи та методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності

24

20

4

5.

Особливості оцінки окремих видів прав на об'єкти інтелектуальної власності

18

14

4

6.

Практика оцінки прав на об'єкти

Інтелектуальної власності та складання звіту про оцінку

5

4

1
Усього

81

68

13


ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. Права на об'єкти інтелектуальної власності як об'єкт оцінки.

Поняття права на об'єкт інтелектуальної власності. Класифікація об'єктів інтелектуальної власності та їх характеристика (об'єкти права промислової власності, об'єкти авторського права, об'єкти суміжних прав, нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності, інші об'єкти інтелектуальної власності. Права, які від'ємні від фізичної та юридичної особи. Права, які невід'ємні від фізичної та юридичної особи. Нормативно-правові акти з питань інтелектуальної власності. Законодавчі та інші обмеження права. Особливості набуття та припинення прав на об'єкти інтелектуальної власності.
Тема 2. Ідентифікація прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Експертиза прав на об'єкти інтелектуальної власності: сутність, етапи та зміст основних робіт. Інвентаризація об'єктів інтелектуальної власності, порядок її проведення та відображення результатів. Документальне оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Документальне оформлення використання прав на об'єкти інтелектуальної власності. Зміст та особливості авторських та ліцензійних договорів, договорів про передачу права власності на об'єкти інтелектуальної власності. Особливості оформлення внутрішніх документів підприємства при використанні об'єетів інтелектуальної власності. Експрес-експертиза надійності та дійсності документів, використання її результатів у процесі оцінки. Охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності (патенти та свідоцтва), їх правовий статус. Експрес-експертиза дійсності охоронних документів за відповідними критеріями об'єкта, території, терміну дії.

Аналіз ринку об'єктів інтелектуальної власності та його впливу на їх вартість. Комерційне використання об'єктів інтелектуальної власності. Стадії життєвого циклу об'єктів інтелектуальної власності. Необхідні витрати на етапах створення та підготовки до комерціного використання об'єктів інтелектуальної власності. Особливості трансферу та корпоративних трансакцій об'єктів інтелектуальної власності. Внесення об'єктів інтелектуальної власності до статутних фондів господарських товариств. Використання об'єктів інтелектуальної власності суб'єктами підприємницької діяльності.
Тема 3. Вихідні дані та інші інформаційні джерела, порядок їх збору та аналізу під час оцінки.

Поняття “вихідні дані та інші інформаційні джерела”. Структура вихідних даних та основних інформаційних джерел, які необхідні для проведення оцінки. Аналіз правового статусу об'єкта оцінки. Інформаційні джерела для аналізу та прогнозу інвестиційної привабливості об'єкта оцінки. Структура та вимоги до вихідних даних та інших інформаційних джерел, що використовуються під час оцінки із застосуванням витратного та дохідного підходів. Інформаційні джерела, що використовуються під час порівняльного підходу. Вимоги до оформлення документів та відповідальність за їх достовірність.
Тема 4. Методичні підходи та методи оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Мета оцінки та вибір бази оцінки об'єктів інтелектуальної власності. Загальна характеристика методичних підходів для оцінки об'єктів інтелектуальної власності, переваги, недоліки та можливості їх використання під час оцінки.

Витратний підхід для оцінки об'єктів інтелектуальної власності та його методи. Поточна вартість витрат на створення об'єкта інтелектуальної власності. Знецінення об'єкта інтелектуальної власності та порядок його визначення.

Дохідний підхід для оцінки об'єктів інтелектуальної власності та зміст його основних методів. Поняття роялті та ставки роялті. Фактори, які впливають на розмір ставки роялті. Визначення ставки капіталізації та ствки дисконту.

Порівняльний підхід для оцінки об'єктів інтелектуальної власності та його методи.

Узгодження результатів оцінки, отриманих з використанням декількох методичних підходів. Практикум застосування методичних підходів.
Тема 5. Особливості оцінки окремих видів прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Особливості оцінки прав на об'єкти промислової власності (прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення).

Особливості оцінки прав на об'єкти авторського права (права на літературні твори, художні твори, комп'ютерні програми, бази даних, технічну та технологічну документацію).

Особливості оцінки прав на об'єкти суміжних прав (права на виконання творів, фонограму, аудіограму, програми організацій мовлення).

Особливості оцінки прав на нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності ( права на сорти рослин, породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, комерційні таємниці (ноу-хау), наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції).

Огляд відомих методик оцінки окремих видів прав на об'єкти інтелектуальної власності та їх практичне застосування.
Тема 6. Практика оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності та складання звіту про оцінку.

Етапи проведення оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності, їх послідовність та зміст основних робіт. Оформлення результатів оцінки. Зміст та структура звіту про оцінку та висновку про вартість. Приклади складання звітів про оцінку прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Рецензування звіту про оцінку та його зміст. Аналіз типових помилок.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма базової підготовки оцінювачів оцінка об'єктів у матеріальній формі ) спеціалізація 1
Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок

Деякі проблеми, пов’язані з відчуженням майнових паїв1
Вод­ночас ця модель приватизації була недостатньою мірою обґрунтована теоретично, тому у процесі реалізації механізму правового регулювання...

Законодавство про оцінку майна, майнових прав та
Сфера дії Закону Положення цього Закону поширюються на правовідносини, які виникають у процесі здійснення оцінки майна, майнових...

Договір застави майнових прав
За цим Договором в силу застави Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем обов'язку, що забезпечується заставою...

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів»
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Ринок цінних паперів» складені відповідно до освітньо-професійної...

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Національний стандарт оцінки №1 Загальні засади оцінки майна І майнових прав
Національний стандарт оцінки №1 (далі –нсо1) є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав (далі...

Договір про передання майнових прав інтелектуальної власності

Про передання виключних майнових прав на знак для товарів І послуг

Про надання послуг (створення реклами та передачу виключних майнових...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Методичні рекомендації розроблені на основі: освітньо-професійної...
Методичні рекомендації розроблені на основі: освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за напрямом підготовки «Міжнародні...

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Технології. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Затверджено та надано чинності рішення
Наглядова рада з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в україні

Зако н укра ї н и
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні

Вступ 3
Ці Національні стандарти оцінки (нсо), здійснюють методичне регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт