Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тов «райскай», ліцензія №2109 від 22 грудня 2016 року, що є платником єдиного податку, в особі директора Шепетюка Ореста Ярославовича, який діє на підставі

Тов «райскай», ліцензія №2109 від 22 грудня 2016 року, що є платником єдиного податку, в особі директора Шепетюка Ореста Ярославовича, який діє на підставі

Сторінка1/3
  1   2   3


Агентський договір №____

м. Київ «_____»______________20_____ р.
ТОВ «РАЙСКАЙ», ліцензія № 2109 від 22 грудня 2016 року, що є платником єдиного податку, в особі директора Шепетюка Ореста Ярославовича, який діє на підставі Статуту, надалі за текстом – «Туроператор», з однієї сторони, та ______________________________________ ________________________________________________ в особі ______________________________________________________________________, ліцензія №___ від ________ видана _______________________________________________________________________________________________, що є платником __________________________________________________________________, який діє на підставі _____________, надалі за текстом - «Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне:
1. Предмет договору

1.1. У відповідності до умов даного Договору та протягом всього строку дії Договору, Турагент зобов’язується

за винагороду здійснювати діяльність з реалізації сформованого Туроператором туристичного продукту чи туристичних послуг шляхом укладення від імені, в інтересах, під контролем Туроператора цивільно-правових договорів зі споживачами туристичних послуг (туристи та юридичні особи, надалі – Замовники), а також виконувати інші дії, пов’язані з реалізацією туристичного продукту та передбачені умовами цього Договору.

1.2. Туроператор діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного розвитку і торгівлі України, управління туризму та курортів № 2109 від 22 грудня 2016 року, розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності Туроператора перед Туристами, наданого ПАТ “Банк інвестицій та заощаджень” (0419 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д) на випадок настання неплатоспроможності Туроператора, становить сумму еквівалентну 20000,00 (двадцять тисяч) Євро за офіційним курсом НБУ, банківська гарантія № 5596/16-Г від 13.12.2016 року).
2. Визначення термінів

2.1. Замовники туристичних послуг, Туристи – фізичні та юридичні особи, що є такими у відповідності з законодавством України, з якими Турагент уклав договори щодо організації туристичних подорожей та які виявили бажання придбати Туристичний продукт Туроператора.

2.2. Туристичний продукт (Турпродукт), реалізація якого є предметом даного Договору – попередньо розроблений Туроператором комплекс туристичних послуг визначеної вартості, який поєднує не менше ніж дві послуги. До складу Турпродукту входять послуги щодо бронювання та купівлі проїзних документів, проживання, трансферу, оформлення документів для виїзду за кордон, екскурсійного та іншого обслуговування.

2.3. Заявка Турагента – список туристичних послуг (із зазначенням їх кількісних та якісних характеристик), замовлених Турагентом, оплату яких здійснює Замовник туристичних послуг. Заявка Турагента складається та направляється Туроператору у письмовій формі на паперовому або факсимільному носії (з підписом уповноваженого співробітника Турагента та печаткою), а також у формі листа, відправленого електронною поштою або за допомогою системи онлайн бронювання зареєстрованими користувачами та означає згоду Турагента за відшкодування збитків Туроператору у випадку відмови від замовлення Турагентом або Туристом/Замовником після підтвердження про прийняття Заявки Туроператором.

2.4. Онлайн бронювання – замовлення туристичних послуг Туроператора в інтерактивному режимі через ресурс «Онлайн бронювання» на офіційному сайті Туроператора www.raisky.com.ua, що містить інформацію про Туристичні послуги, їх вартість та наявність.

2.5. Ануляція - повна або часткова відмова Турагента від Замовлення, зменшення кількості туристів, внесення поправок (коригувань) у написання прізвищ, імен та інших паспортних даних туриста, зміна раніше узгоджених і підтверджених Туроператором умов, строків і обсягів туристичного продукту.

2.6. Суб’єкти туристичної діяльності, партнери Туроператора - господарюючі суб'єкти, що здійснюють та/або забезпечують безпосереднє надання туристам замовлених туристичних послуг, що входять до складу Туристичного продукту (в т.ч. - авіакомпанії, туристичні компанії в країні перебування, готелі і т.п.).

2.7. Договір (цивільно-правовий) на туристичне обслуговування - Договір, що укладається безпосередньо або через Турагента, про надання Туроператором та його контрагентами комплексу Туристичних послуг, який Турист/Замовник зобов’язується оплатити. Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій або електронній формі відповідно до закону України “Про туризм”.

2.8. Туристичний ваучер - документ, що підтверждує статус особи або групи осіб як Туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання замовлених туристичних послуг. Згідно закону України про Туризм є формою письмового договору на туристичне обслуговування. У ваучері обов’язково зазначаються найменування та місцезнаходження компанії –організатора, призвище та ім’я Туриста(ів), строки та види туристичних послуг, їх вартість та інші дані.

2.9. Високий сезон - період найбільшої активності на туристичному ринку (15.12-15.01, 25.04-10.05, 01.07-31.08 кожного року), час дії найбільш високих тарифів на туристичний продукт і послуги. В окремих випадках визначається індивідуально для різних напрямків відпочинку та зазначаються на офіційному сайті Туроператора.
3. Туроператор зобов’язаний:

3.1. Надавати Турагенту інформацію про існуючі турпродукти та туристичні послуги і їх вартість, які реалізуються Турагентом в інтересах Туроператора: про умови проживання, харчування, страхування, маршруту та строків туру, перетину державного кордону, правила проходження митного контролю, а також інформацію про правила візового режиму, поведінки фізичних осіб на території надання туристичних послуг, порядок відшкодування збитків та розгляду претензій або іншу інформацію, необхідну Турагенту для виконання умов цього Договору згідно із статтею 19-1 закону України “Про Туризм”.

3.1.1. Надавати Турагенту Пароль та Логін для доступу в систему Онлайн бронювання на сайті Туроператора www.raisky.com.ua. Пароль та Логін Турагента є конфіденційною інформацією, не підлягає розголошенню та передачі третім особам.

3.2. Направляти Турагенту підтверждення про прийняття Заявки Турагента до виконання: за допомогою системи онлайн бронювання, у формі листа, відправленого електронною поштою, або за допомогою телефонного зв’язку протягом одного робочого дня з моменту отримання Заявки.

Про можливість надання повного переліку туристичних послуг Туроператор інформує Турагента Підтвержденням Заявки.

У разі неможливості надання однієї або кількох туристичних послуг, зазначених у Заявці Турагента, Туроператор може запропонувати альтернативні варіанти туристичних послуг. Турагент обов’язково повинен узгодити вказані зміни з Туристом/ Замовником та направити Туроператору відповідно нову Заявку, яка буде прийнята до виконання, якщо на час отримання Туроператором нової Заявки у Туроператора все ще буде можливість її реалізувати.

У разі неможливості надання повного переліку туристичних послуг, зазначених у Заявці Турагента, Туроператор має направити Турагенту відмову у виконанні Заявки.

3.3. Своєчасно здійснювати бронювання усіх послуг, які входять в замовлений тур, за умови належного виконання Турагентом своїх обов’язків по даному Договору щодо реалізації та оплати Турпродукту.

3.4. Оформлювати та видавати Турагенту, у порядку, передбаченому цим Договором ваучери, необхідні проїзні документи, страхові медичні поліси та інші документи на кожного туриста (групу туристів), згідно підтвердженої Туроператором Заявки. Або забезпечити можливість Турагенту самостійно друкувати з системи онлайн надані Туроператором документи. Неповна або несвоєчасна оплата Турагентом Туристичного продукту надає право Туроператору відмовити у видачі необхідних для забезпечення подорожі документів, знімає з Туроператора всю відповідальність, пов’язану з виконанням зобов’язань, що тягне за собою наслідки, зазначені в п.п. 8.7., 8.8., 8.9 даного Договору.

3.5. Забезпечити страхування Туристів (медичне та від нещасного випадку) на підставі угод із страховими компаніями, відповідно до Закону України “Про туризм”.

3.6. Забезпечувати надання туристичних послуг належної якості згідно умов заброньованого туру, умов даного Договору та вимог чинного законодавства України.

3.7. Вчасно інформувати Турагента (електронною поштою, телефоном та іншими засобами зв’язку) про зміни в порядку обслуговування та перевезення Туристів, зміни вартості туру, готелів, цін на квитки (авіа, авто, ж/д) компанією перевізником, пов’язаних із зміною вартості палива чи аеропортових послуг, маршруту та програми туру, тощо. Турагент повинен негайно повідомити Туристу/Замовнику про такі зміни. В разі, якщо Турагент не передав дану інформацію, передав неналежним чином або невчасно - Туроператор не несе відповідальності за претензії, що можуть виникнути зі сторони Туриста/Замовника.

3.8. По можливості забезпечувати Турагента необхідними довідковими, методичними, рекламними та іншими матеріалами з метою ефективності просування туристичних продуктів та послуг.
4. Туроператор має право:

4.1. Відмовитись від виконання даного Договору на туристичне обслуговування без відшкодування збитків у випадках:

- виникнення форс-мажорних обставин;

- невиконання або неналежного виконання умов Договору, що сталося з вини третіх осіб, не пов'язаних з наданням послуг, зазначених у цьому Договорі, та жодна із сторін не знала про їх настання і не могла знати заздалегідь;

- невиконання або неналежного виконання умов Договору, що сталося з вини Туриста/Замовника;

- невиконання або неналежного виконання Турагентом своїх обов'язків по даному Договору.

4.2. Анулювати заявку Турагента без направлення повідомлення про це Турагенту та застосувати штрафні санкції, передбачені в п.п. 8.7, 8.8., 8.9 даного Договору у разі неотримання грошових коштів Туроператором або отримання в неповному обсязі у встановлені строки. Датою оплати Туристичного продукту в порядку безготівкового розрахунку вважається дата надходження грошових коштів від Турагента/Замовника на поточний рахунок Туроператора. В разі неотримання або отримання в неповному обсязі грошових коштів Туроператором у встановлені строки документи, що надають право скористатись замовленими туристичними послугами (ваучери та ін.) Туроператором Турагенту не направляються, а можливість їх самостійного друку з системи онлайн блокується. При цьому відповідальність перед Туристами/Замовниками за ненадання послуг покладається на Турагента.

4.3. Не видавати Туристу/Замовнику закордонний паспорт громадянина України з оформленою візою на в'їзд до іноземної держави до моменту повної сплати вартості Туристичного продукту Туроператору.

4.4. Звернутись до консульства або дипломатичної установи іноземної держави з проханням про анулювання візи в разі:

- неотримання грошових коштів Туроператором у встановлені строки або отримані в неповному обсязі;

- якщо реалізація Турпродукту не відбудеться через відмову Туриста/Замовника від подорожі або з інших

об'єктивних причин.

4.5. Відмовитись від виконання даного Договору на туристичне обслуговування в разі відмови консульства або дипломатичної установи іноземної держави у видачі Туристу/Замовнику візи чи дозволу на в'їзд, про що Туроператор невідкладно інформує Турагента/Замовника. До Турагента/Замовника застосовуються штрафи передбачені п.п. 8.7., 8.8., 8.9. та не повертаються кошти в розмірі вартості консульського збору та збору візового центру.

4.6. В деяких випадках, у разі неможливості розміщення Туристів в готелях, передбачених Заявкою, замінювати на готелі тієї ж або вищої категорії без зміни загальної вартості послуг.

4.7. В деяких випадках, у разі неможливості здійснення авіаперельоту рейсом, запропонованим Туроператором,

Туроператор забезпечує здійснення авіаперельоту до пункту призначення іншим рейсом та/або маршрутом. Зміна термінів подорожі у зв’язку з затримкою вильоту з причин, що не залежать від Туроператора, звільняє останнього від будь-якої відповідальності.

4.8. Замінити перевізника, час відправлення, оперативно змінити послідовність проведення екскурсійно-культурних заходів, не втрачаючи загальний обсяг послуг, передбачених Заявкою.

4.9. Змінити тривалість, маршрут, Програму туру та інші параметри туристичних послуг, що входять до складу Туристичного продукту, якщо це пов’язано з необхідністю гарантування безпеки Туристів.

4.10. Скасувати поїздку у випадку недобору групи в екскурсійних турах, про що Туроператор зобов’язаний повідомити Турагента не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку Туру та повернути кошти в розмірі вартості Турпродукту, сплачені Туроператору Турагентом/Замовником. Та/або запропонувати замінити на іншу рівнозначну туристичну подорож.

4.11. Перенести строки поїздки Туриста/Замовника з причини затримки відкриття віз в консульских установах, візових центрах або посольстві країни тимчасового перебування.

4.12. Змінити вартість замовленого туру у випадках, передбачених п.3.7. даного Договору.

4.13. У випадку, якщо консульством країни тимчасового перебування було поставлено відмітку про особистий показ Туриста в консульство після повернення в Україну, Туроператор має право взяти депозит в розмірі, еквівалентному 200 (двохсот) євро за один паспорт. Депозит повертається після пред'явлення копії паспорта з відміткою консульства.

4.14. Вимагати внесення змін до Договору або його розірвання у зв’язку зі зміною істотних умов Договору та обставин, якими Сторони керувалися під час укладання Договору.

5. Турагент зобов’язаний:

5.1. Здійснювати посередницьку діяльність з метою просування та реалізації Туристичного продукту або окремих туристичних послуг Туроператора відповідно до встановлених правил та вимог чинного законодавства України.

5.2. Надавати Туристам/Замовникам повну та достовірну інформацію про сформований Туроператором туристичний продукт (туристичні послуги), що реалізуються Турагентом, відповідно до даного Договору та Закону України “Про Туризм”. Також інформувати Туриста/Замовника про права, обов’язки та правила поведінки Туристів, умови страхування, порядок відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового та митного режиму, перетину державного кордону та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, про порядок та умови надання туристичних послуг, оплати та інше.

Надавати Туроператору повну та достовірну інформацію стосовно персональних даних, переліку туристичних послуг та чітко сформульованих побажань Туриста/Замовника.

5.3. Укладати з Туристами/Замовниками договори про надання туристичних послуг від імені та в інтересах Туроператора.

5.3.1. Турагент зобов’язаний під час укладання Договору діяти згідно з положеннями даного Договору та вимогами, передбаченими Законом України “Про Туризм”.

5.3.2. Турагент зобов’язаний прописати в Договорі з Туристом/Замовником усі туристичні послуги, що зазначені в Заявці Турагента та підтверджені Туроператором. У випадках наявності розбіжностей між умовами Договору з Туристом/Замовником та переданою Туроператору Заявкою, Турагент самостійно несе відповідальність перед Замовником за надання туристичних послуг, що не відповідають вимогам даного Договору та зобов’язаний відшкодувати Туроператору та Замовнику усі збитки, що можуть виникнути у зв’язку з вищезазначеними розбіжностями.

5.3.3. Вказувати в Договорі повну вартість Заявки відповідно до рахунку-фактури та цінових пропозицій Туроператора, включаючи агентську винагороду, а також розмір штрафних санкцій за відмову Замовника від туру згідно з наведеними в п.п. 8.7., 8.8., 8.9. даного Договору.

5.3.4. Вказувати в Договорі з Туристом/Замовником положення про форс-мажорні обставини, що є підставою для звільнення Сторін від відповідальності за невиконання зобов’язань.

5.3.5. Вказувати в Договорі з Туристом/Замовником порядок внесення змін до Заявки Турагента, згідно п. 3.2., та розторгнення Договору з ініціативи Туроператора, згідно з п.п. 3.9., 3.10. даного Договору.

5.4. Формувати Заявки на туристичні послуги виключно на підставі цінових пропозицій Туроператора, доведених до Турагента. Заявка на бронювання у письмовому вигляді направляється відповідно до зразку, зазначеному у Додатку №2 даного Договору або через ресурс “Онлайн бронювання” системи бронювання Туроператора після отримання Логіна та Пароля від Туроператора, відповідно до зразку Заяви, зазначеної у Додатку № 3 даного Договору.

5.4.1. Використовувати систему бронювання через русурс “Онлайн бронювання” належним чином, тільки зареєстрованими працівниками Турагента, що мають доступ та компетентні в питаннях експлуатації системи.

5.4.2. Негайно інформувати Туроператора про необхідність анулювати раніше надані логін та пароль, якщо виникла така необхідність (наприклад, у зв’язку із звільненням зареєстрованого співробітника Турагента або з можливістю доступу до системи за допомогою логіна та пароля третіх осіб Турагента, що незареєстровані в системі та інше).

5.5. Направляти Заявки на бронювання туристичних послуг Туроператору у строки, що дозволяють Турагенту виконати свої зобов’язання згідно з п. 5.1. Даного Договору.

5.5.1. Подання Турагентом Заявки Туроператору у вигляді, що зазначено у п. 2.3. означає згоду Турагента нести відповідальність перед Туроператором за своєчасну cплату виставленого Туроператором рахунку та відшкодування збитків, яких може зазнати Туроператор внаслідок відкликання згоди на обслуговування Туристом/Замовником або юридичною особою.

5.5.2. Заявка Турагента повинна містити прізвища та імена туристів, серію та номер закордонного паспорту, строки його дії, країну/країни та строки відвідування, необхідність оформлення в’їзної візи, готель або готелі, обрані Туристом/Замовником, вимоги до харчування, транспортного обслуговування, страхування, екскурсійних послуг та іншу інформацію, що є необхідною для надання Туристам/Замовникам якісних послуг відповідно до їх побажань. У випадку недотримання передбаченої цим Договором форми Заявки чи подання неповної або недостовірної інформації, Заявка Туроператором не розглядатиметься.

54.5.3. Заявка вважається прийнятою Туроператором до виконання з моменту направлення Турагенту підтвердження про прийняття Заявки до виконання електронною поштою, повідомленням з системи онлайн бронювання або за допомогою телефонного зв’язку.

5.5.4. У разі неможливості надання однієї або кількох Туристичних послуг, заявка Турагента розглядається згідно п.3.2.

5.5.5. Турагент несе самостійну відповідальність перед Туристом/Замовником за збитки, заподіяні останньому внаслідок укладення між Туристом/Замовником і Турагентом договору без підтвердженої Туроператором заявки. В такому випадку Турагент вважається таким, що діяв від свого імені.

5.5.6. У випадку, якщо після отримання підтвердження Туроператора Турагент вносить зміни до заявки щодо дати подорожі, прізвищ туристів, категорії готелю тощо, внесені зміни вважаються Ануляцією попереднього замовлення із застосуванням санкцій, передбачених цим Договором, та наданням нової Заявки, яка розглядається Туроператором в порядку, передбаченому пунктом 3.2.

5.5.7. У випадку, якщо після отримання підтвердження Заявки Туроператором, Турагент від імени Туриста/Замовника вносить додаткові туристичні послуги до Заявки, за згодою Туроператора такі внесені зміни вважаються доповненням(ми), без застосування санкцій до основної частини Заявки та не вважаються Ануляцією основної частини Заявки.

5.6. Забезпечувати явку Туристів у посольство країни відвідування у день та час, призначений Туроператором. Пакет документів для оформлення в’їзної візи вважається поданим Туроператору з часу надання всіх необхідних документів, згідно вказівок Туроператора. Сплата вартості поїздки для особистої подачі документів або співбесіду з співробітником консульського відділу посольства країни, куди прямує Турист, відбувається власним коштом Туриста/Замовника.

5.7. Перевіряти у Туриста/Замовника наявність та правильність оформлення усіх необхідних документів, що дають право на в’їзд і виїзд до країни перебування чи транзиту. Негайно повідомляти Туроператору про виявлені помилки та нестачу в пакеті документів. Також повідомляти про усі факти порушення Туристом/Замовником законодавства, митного та візового режиму, що стали відомі Турагенту. У нетипових випадках (наприклад, Замовник є громадянином іншої країни) інформувати письмово Туроператора та отримувати роз’яснення щодо особливих вимог оформлення туристичних послуг таким Замовникам (оформлення візи, виїзду з Україні та в’їзду до іншої країни та інше), а також попереджати про це Туристів.

5.8. Відмовляти Туристу/Замовнику в укладенні Договору на туристичне обслуговування у разі якщо:

а) строк дії закордонного паспорта з моменту перетину кордону країни, до якої подорожує Турист/Замовник, є меншим від строку, встановленого компетентними органами цієї країни;

б) не оформлені, не правильно оформлені документи, що дають право на виїзд дітей за кордон України, а саме:

- відсутній нотаріальний дозвіл батьків або законних представників дітей (усиновлювачів, опікунів або інших осіб) у разі потреби самостійного виїзду або виїзду, що не супроводжується обидвома батьками неповнолітньої дитини за кордон;

- не вписані відомості про дітей, які їдуть за кордон разом з батьками (законними представниками) в паспорти батьків чи одного з батьків (законних представників);

- не вклеєні в паспорти батьків (законних представників) та не скріплені печаткою фотографії дітей віком від 5 до 18 років.

5.9. Уточнювати у Туроператора результати бронювання та можливість надання замовлених туристичних послуг відповідно до надісланої заявки у будь-якому вигляді, згідно п. 2.3. Підтвердження Туроператором бронювання через ресурс «Онлайн бронювання» є також підставою для оплати туристичних послуг, що зазначені у Заявці Турагента.

5.10. Своєчасно здійснювати оплату вартості замовленого Турпродукту (туру) в строк згідно п. 5.1. даного Договору та нести повну відповідальність за сплату заброньованого Турпродукту. У разі, якщо Турагент не перерахував повну вартість замовленого Турпродукту чи туристичної послуги згідно п. 5.1. даного Договору, заявка вважається Анульованною, а відповідальність перед Туристом/Замовником за ненадання туристичних послуг несе Турагент.

5.11. Приймати від Туриста оплату або авансову частину платежу в розмірі, який необхідний для покриття фактично здійснених Туроператором витрат на випадок відмови від туру на день здійснення бронювання.

5.12. Негайно сповіщати Туроператора в письмовій формі про зміни в замовлених туристичних послугах або про анулювання Заявки. При цьому, зміни в Заявці розцінюються Сторонами як анулювання початкового замовлення та подання нового замовлення.

5.13. Виплачувати Туроператору штрафні санкції за ануляцію Заявки, підтвердженої Туроператором.

5.14. При Аннуляції або зміні заявки Турагента, внести відповідні зміни в Договір на туристичне обслуговування з Туристом/Замовником.

5.15. Виплачувати Туроператору збитки в повному обсязі, що були завдані внаслідок несанкціонованого використання ресурсу “Онлайн бронювання”, а саме бронювання туристичних послуг під паролем та логіном Турагента.

5.16. До підписання Договору з Туристом обов’язково уточнювати у Туроператора про можливі зміни в Програмі туру, та у разі виникнення зазначених змін, негайно сповіщати Туристів/Замовників.

5.17. Своєчасно передавати Туристам/Замовникам всі отримані у Туроператора документи, необхідні для здійснення туру, згідно підтвердженій Туроператором Заявці або забезпечити зберігання документів Туриста/Замовника, отриманих від Туроператора, до моменту їх передачі. У випадку непередачі Турагентом документів для здійснення подорожі Туристам/Замовникам, Туроператор не гарантує надання Замовникам туристичних послуг, згідно підтвердженої Заявки. У виключних випадках, за проханням Турагента, вищезазначені документи можуть бути передані Туристам/Замовникам представником Туроператора в аеропорту, залізничному вокзалі та інших місцях, в день початку надання туристичних послуг передбачених Заявкою.

5.18. Забезпечувати та контролювати прибуття Туристів до пункту відправлення (початку туристичної подорожі):

- повідомляти Туристів про час та дату вильоту повітряного судна або відправлення наземного/морського транспорту (у випадку, якщо транспортні послуги включені до туру);

- уточнювати час відправлення та доводити інформацію до Туриста/Замовника за 1 (одну) добу до початку туристичної подорожі;

У разі невиконання даної умови Турагент самостійно несе відповідальність перед Туристом/Замовником.

5.19. Інформувати туристів про необхідність профілактики зараження інфекційними захворюваннями, у тому числі тропічними та видавати Туристам пам’ятку “Профілактика малярії”, згідно Додатку № 4 даного Договору.

5.20. Надавати Туроператору перспективну інформацію про необхідність нових послуг, яка базується на аналізі попиту своїх клієнтів (Туристів) та, по можливості, проводити рекламну та іншу діяльність, яка направлена на розвиток туризму за маршрутами Туроператора.

5.21. Негайно інформувати Туроператора про всі претензії з приводу недоліків туристичного обслуговування. Усі рекламації, що пред’являються Туристом, повинні відповідати вимогам Закону України «Про звернення громадян» 393/96-вр від 02.10.96 р. і постанові Кабінету Міністрів України № 348 від 14.04.97 р., та бути оформлені згідно п. 7.1.

5.22. Турагент не має права здійснювати дії, які суперечать цьому Договору та чинному законодавству. В тому числі за цим Договором заборонено надавати послуги, що пов’язані з від’ їздом Туриста /Замовника або групи туристів з місця постійного проживання з метою працевлаштування, веденням підприємницької діяльності, з метою зміни громадянства або отримання виду на проживання чи права на роботу в іншій країні.

5.23. У разі зміни реквізитів Турагента, що вказані у даному Договорі, своєчасно надавати Туроператору інформацію про зміни, а саме не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня зміни банківських та інших реквізитів. У випадку пропущення вказаного строку, Туроператор має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, направивши Турагенту письмове повідомлення. Датою розривання Договору вважається дата відправлення письмового повідомлення.

5.24. Перевіряти електронну поштову адресу, що вказана в договорі та на яку Туроператор відправляє інформацію щодо виконання даного Договору.

5.25. Турагент, згідно зі ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» є власником баз персональних даних, зокрема, бази персональних даних Турагента «Туристи та інші суб’єкти» та має надавати повне право на використання та обробку усіх персональних даних Туроператору, а також третім особам та підприємствам, з метою виконання Туроператором обов’язків по даному Договору.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про спостереження за допомогою пульту централізованого
«Вікінг Люкс», яке є платником єдиного податку за ставкою 3% від доходу І платником пдв у відповідності до Податкового кодексу України,...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №2 0 5 від 09. 02. 2016 г
Тов «вояжтревел клуб», ліцензія №205 від 09. 02. 2016 г платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване...

Тов «райскай», діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного...
«Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне

Про спостереження за допомогою пульту централізованого
«Вікінг Люкс», яке є платником єдиного податку 3 група за ставкою 4% без пдв у відповідності до Податкового кодексу України, в особі...

Приватне підприємство «Модні подорожі» (ліцензія Державної служби...
«Модні подорожі» (ліцензія Державної служби туризму І курортів від 08. 06. 2007 р., серія ав №329815), яке є платником податку на...

Про участь в додатковому аукціоні
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Заступника директора...

Про участь в додатковому аукціоні
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Заступника директора...

Приватне підприємство «імі тур»
Приватне підприємство «імі тур», яке є платником єдиного податку (5%), іменоване надалі «Туроператор», в особі Генерального директора...

Мотель «Боршна», який є платником єдиного податку (в подальшому Готель)...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Заступника директора...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Заступника директора...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Заступника директора...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі Заступника директора...

Приватне підприємство „Світлана Тур
Приватне підприємство „Світлана Тур”, яке є платником єдиного податку, ліцензія серія ае №185629 (надалі іменується "туроператор")...

Про участь в додатковому аукціоні
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Тов «веза-украина», іменоване надалі «Постачальник», що є платником...
Тов «веза-украина», іменоване надалі «Постачальник», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, в особі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт