Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій протокол №1 від 24.

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій протокол №1 від 24.

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Підсумки голосування на річних

Загальних зборах ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2018р.

Перше питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
проект рішення з першого питання порядку денного:

«1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії:

- Кришталь Олександр Володимирович;

члени комісії:

- Шевченко Тетяна Вікторівна;

- Мілевська Наталія Ігорівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі».
Результати голосування з першого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466

голосів

100,00%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

20 443 956

голосів

99,870496%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

26 510

голосів

0,129504%

Кількість голосів акціонерів, які

"УТРИМАЛИСЬ"

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

голосів

0,00%

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - протокол №1 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (бюлетень №1).

Друге питання порядку денного:

2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства.
проект рішення з другого питання порядку денного:

«2.1. Обрати Головою цих загальних зборів Товариства Марченко Валентину Борисівну.

2.2. Обрати Секретарем цих загальних зборів Товариства Колоду Євгенія Анатолійовича».

Результати голосування з другого питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466

голосів

100,00%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

20 443 956

голосів

99,870496%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

26 510

голосів

0,129504%

Кількість голосів акціонерів, які

"УТРИМАЛИСЬ"

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

голосів

0,00%

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - протокол №2 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (бюлетень №2).

Третє питання порядку денного:

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) цих загальних зборів Товариства.
проект рішення з третього питання порядку денного:

«3.1. Затвердити порядок проведення (регламент) цих загальних зборів Товариства:

- доповіді з питань порядку денного – до 30 хвилин;

- виступи і відповіді на запитання – до 7 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин.

Пропозиції і запитання надавати тільки письмово Голові загальних зборів через секретаря і лише з питань порядку денного загальних зборів. Пропозиції і запитання фізична особа підписує і вказує П.І.Б., юридична особа - П.І.Б. представника та найменування юридичної особи акціонера. Не підписані пропозиції та запитання не розглядаються.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення («за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер (представник акціонера) відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався») та здає лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує загальним зборам підсумки голосування з цього питання.

Кожний бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить один проект рішення. При наявності декількох проектів рішень з одного питання порядку денного (крім кумулятивного голосування), голосування відбувається окремим бюлетенем за кожний проект рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування містить перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для кумулятивного голосування видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування з питання обрання членів органів Товариства учасники зборів (акціонери або представники акціонерів) напроти прізвища, ім’я та по батькові кожного кандидата для обрання до органів Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування, також, визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Реєстраційна комісія видає учасникам зборів Реєстраційні картки, які повинні містити:

- повне найменування Товариства;

- дату і час початку проведення загальних зборів;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Реєстраційна картка перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів Голови або члена реєстраційної комісії та печаткою Товариства «для бюлетенів».

При голосуванні з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви голосування проводиться шляхом підняття Реєстраційних карток. За підсумками голосування з використанням Реєстраційних карток лічильна комісія складає відповідні протоколи та оголошує підсумки голосування.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься на цих Загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Хід цих Загальних зборів або розгляд окремих питань не фіксується технічними засобами».
Результати голосування з третього питання порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466

голосів

100,00%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

20 443 956

голосів

99,870496%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

26 510

голосів

0,129504%

Кількість голосів акціонерів, які

"УТРИМАЛИСЬ"

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

голосів

0,00%

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - протокол №3 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (бюлетень №3).

Четверте питання порядку денного:

4. Звіт Виконавчого органу (Дирекції) про результати фінансово – господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
перший проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«4.1. Затвердити звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».
Результати голосування з першого проекту рішення по четвертому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466

голосів

100,00%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

14 532 880

голосів

70,994378%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

5 937 586

голосів

29,005622%

Кількість голосів акціонерів, які

"УТРИМАЛИСЬ"

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

0

голосів

0,00%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

0

голосів

0,00%

Рішення прийняте простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій - протокол №4 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (бюлетень №4).

другий проект рішення з четвертого питання порядку денного:

«4.1. Взяти до відома звіт Дирекції ПАТ «Донбасенерго» про результати фінансово - господарської діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2017 рік з урахуванням заходів, що затверджені Наглядовою радою, за результатами його розгляду».
Результати голосування з другого проекту рішення по четвертому питанню порядку денного:

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

20 470 466

голосів

100,00%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"

5 911 076

голосів

28,876118%

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"

26 510

голосів

0,129504%

Кількість голосів акціонерів, які

"УТРИМАЛИСЬ"

14 389 687

голосів

70,294868%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні

112 677

голосів

0,550437%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними

30 516

голосів

0,149073%

З другого проекту рішення по четвертому питанню порядку денного рішення не прийняте - протокол №5 від 24.04.2018р. про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів (бюлетень №5).

П’яте питання порядку денного:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»
У річних Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством...

Протокол №1
На загальних зборах присутній засновник, який володіє 100% голосів кворум встановлено

Тобто Учасники, що володіють у сукупності 100% голосів. Загальні...
На Загальних зборах учасників присутні: Іванов Іван Петрович, Петрова Анастасія Григорівна, тобто Учасники, що володіють у сукупності...

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників
Органи самоорганізації населення представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

До Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів
Для отримання переліку акціонерів, яки мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства

Публічне акціонерне товариство
Повідомляє про прийняті рішення на річних загальних зборах які відбулися 24 квітня 2013 року

Засідання реєстраційної
Головує на загальних зборах акціонерів пат «львівський жиркомбінат» пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Далі – пат "львівський жиркомбінат" або "Товариство"
Головує на загальних зборах акціонерів пат "львівський жиркомбінат" пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Протокол №1/11 Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради пат «Рівненський домобудівний комбінат» від 15 лютого 2011 р. (Протокол...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт