Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект Вноситься Президентом України Закон УкраЇни

Проект Вноситься Президентом України Закон УкраЇни

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Проект

Вноситься Президентом України

Закон УкраЇни
Про адвокатуру та адвокатську діяльність

____________________________________
Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

1) адвокат – фізична особа, яка набула право на здійснення адвокатської діяльності у порядку, передбаченому цим Законом;

2) адвокатська діяльність – незалежна професійна діяльність адвоката щодо надання клієнту правничої допомоги та інші види діяльності, передбачені цим Законом;

3) адвокатське самоврядування – гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом;

4) бюджет Національної асоціації адвокатів України або бюджет адвокатського самоврядування України – план формування та використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функціонування національних органів адвокатського самоврядування;

5) бюджет регіональної палати адвокатів – план формування та використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функціонування регіональних органів адвокатського самоврядування;

6) договір про надання правничої допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується надавати правничу допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;

7) Єдиний реєстр адвокатів України – єдина електронна інформаційна база даних, що ведеться з метою обробки, збереження та надання відомостей про чисельність і персональний склад адвокатів України, іноземних адвокатів, які відповідно до цього Закону набули право на здійснення адвокатської діяльності в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності;

8) захист – діяльність адвоката з метою відновлення, забезпечення реалізації, дотримання або запобігання порушенню прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого; особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні; особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

9) іноземний адвокат – фізична особа, яка набула право на здійснення адвокатської діяльності в іноземній державі у порядку, передбаченому законом іноземної держави;

10) клієнт – фізична або юридична особа, їх об'єднання, яке не має статусу юридичної особи, держава, міжнародна організація, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність;

11) правнича допомога – захист; представництво в суді; представництво перед іншими особами; надання юридичної інформації, консультацій, роз'яснень з юридичних питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів юридичного характеру; інша діяльність у сфері права з метою захисту, відновлення, забезпечення реалізації, дотримання або запобігання порушенню прав, свобод і законних інтересів клієнта;

12) представництво – діяльність адвоката від імені клієнта з метою захисту, відновлення, забезпечення реалізації, дотримання або запобігання порушенню прав, свобод та законних інтересів клієнта в судах, Конституційному Суді України, в третейських судах, міжнародному арбітражі, інших міжнародних судових органах, у виконавчому провадженні, в державних або міжнародних органах та установах, органах місцевого самоврядування, перед фізичними, юридичними особами та (або) їх об'єднаннями;

13) рейтингове голосування – спосіб голосування одночасно по всіх кандидатах, при якому особа, яка голосує, має віддати свій голос за кількість кандидатів не більшу, ніж кількість вакансій, на які обираються кандидати, та за результатами якого обраним вважається один або декілька (відповідно до кількості вакансій) кандидатів, який (які) одержав (одержали) більшість голосів порівняно з іншими кандидатами;

14) фідуціарна діяльність – діяльність адвоката, адвокатського бюро або адвокатського об'єднання, яка полягає в управлінні майном (грошовими коштами, цінними паперами, валютними цінностями тощо) клієнта від його імені у зв'язку з наданням клієнту правничої допомоги.

Стаття 2. Адвокатура України

1. Адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання своєї організації і діяльності.

2. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які набули статус адвоката у порядку, визначеному цим Законом.

3. З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення дотримання адвокатами Правил адвокатської етики і належних стандартів якості правничої допомоги, вирішення питань набуття права на здійснення адвокатської діяльності та дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування.
Стаття 3. Завдання та правова основа діяльності адвокатури України

1. Завданням адвокатури України є сприяння практичній реалізації принципу верховенства права в Україні та забезпечення права кожного на отримання професійної правничої допомоги.

2. Правовою основою діяльності адвокатури України є Конституція України, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон, інші законодавчі акти України, Правила адвокатської етики та інші акти органів адвокатського самоврядування.
Стаття 4. Засади адвокатської діяльності

1. Адвокатська діяльність здійснюється на засадах:

1) верховенства права;

2) доброчесності та професійної гідності;

3) незалежності;

4) лояльності до інтересів клієнта;

5) уникнення конфлікту інтересів;

6) поваги до колег за професією;

7) поваги до суду та правил судочинства;

8) збереження професійної таємниці;

9) дотримання належних стандартів якості правничої допомоги.

2. Адвокат має право здійснювати адвокатську діяльність на всій території України. Адвокат має право здійснювати адвокатську діяльність за межами території України, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави, юрисдикція якої розповсюджується на відповідну територію.

3. Адвокат може здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, в організаційно-правових формах адвокатського бюро або адвокатського об'єднання (організаційні форми адвокатської діяльності).

4. Іноземний адвокат здійснює адвокатську діяльність на території України відповідно до цього Закону, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Стаття 5. Адвокатура і держава

1. Адвокатура є саморегульованою, самоврядною, незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

2. Держава гарантує незалежність та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності, унеможливлюючи будь-яке втручання у її здійснення.

3. Держава сприяє функціонуванню адвокатури, у тому числі органів адвокатського самоврядування, не втручаючись в її діяльність.

Розділ II 
НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ

АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 6. Статус адвоката

1. Статус адвоката може набути фізична особа, яка:

1) має вищу юридичну освіту;

2) володіє державною мовою;

3) має стаж роботи в галузі права не менше двох років після здобуття вищої юридичної освіти;

4) склала кваліфікаційний іспит з позитивним результатом.

2. Не може бути адвокатом особа, яка:

1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення умисного злочину;

2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;

3) позбавлена права на здійснення адвокатської діяльності, – протягом трьох років з дня ухвалення рішення про припинення права на здійснення адвокатської діяльності;

4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування з підстав порушення присяги, порушення вимог щодо несумісності, вчинення корупційного правопорушення або істотного дисциплінарного проступку, набрання законної сили обвинувальним вироком за вчинення умисного злочину, невідповідності займаній посаді – протягом трьох років з дня такого звільнення.

3. Для цілей цієї статті:

1) вища юридична освіта – вища юридична освіта ступеня магістра (або прирівняна до неї вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобута в Україні, а також вища юридична освіта відповідного ступеня, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку;

2) стаж роботи в галузі права – стаж роботи особи як стажера адвоката та (або) на посаді судді, прокурора.

4. Особа, яка відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті, набуває статус адвоката та право на здійснення адвокатської діяльності з моменту складення нею присяги адвоката України та включення відомостей про неї до Єдиного реєстру адвокатів України.

Стаття 7. Вимоги щодо несумісності

1. Несумісною з адвокатською діяльністю є:

1) зайняття посади, зазначеної у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції";

2) військова або альтернативна (невійськова) служба;

3) нотаріальна діяльність;

4) діяльність приватних виконавців;

5) судово-експертна діяльність;

6) діяльність на посадах Голови або членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

2. Вимоги щодо несумісності з адвокатською діяльністю, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутатів місцевих рад.

3. У разі виникнення обставин несумісності, встановлених частиною першою цієї статті, адвокат у десятиденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатів регіону за адресою свого основного робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

Стаття 8. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту

1. Особа, яка виявила намір стати адвокатом та відповідає вимогам пунктів 1 – 3 частини першої та частини другої статті 6 цього Закону, має право звернутися до кваліфікаційної комісії адвокатів регіону за місцем фактичного проживання або зареєстрованим місцем проживання із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту затверджується Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

2. Разом із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту особа, яка виявила намір стати адвокатом, подає:

1) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

2) копію документа (документів), що підтверджує (підтверджують) наявність стажу роботи як стажера адвоката та/або на посаді судді, прокурора не менше ніж два роки;

3) копію паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця або особи без громадянства;

4) довідку медичної установи про стан здоров'я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я);

5) документ встановленої форми про відсутність судимості, виданий не раніше ніж за місяць до дня подання заяви;

6) рекомендацію адвоката, стажером якого була особа, яка виявила намір стати адвокатом;

7) письмову згоду на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею відомостей.

3. Кваліфікаційна комісія адвокатів регіону перевіряє відповідність особи вимогам, встановленим пунктами 1 – 3 частини першої та частиною другою статті 6 цього Закону. З метою перевірки повноти та достовірності відомостей, повідомлених особою, яка виявила намір стати адвокатом, і за наявності письмової згоди такої особи кваліфікаційна комісія адвокатів регіону або визначений нею член комісії можуть звертатися із письмовими запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, юридичних осіб, громадських об'єднань, що зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання письмового запиту надати необхідну інформацію у письмовій формі.

4. Відмова в наданні інформації на такий запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, установлену законом.

5. У разі ненадання особою, яка виявила намір стати адвокатом, письмової згоди на перевірку повноти та достовірності повідомлених нею відомостей така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.

6. Строк розгляду кваліфікаційною комісією адвокатів регіону заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження.

7. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційна комісія адвокатів регіону ухвалює рішення про:

1) допуск особи до кваліфікаційного іспиту;

2) відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

8. Особі, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, повідомляється про ухвалене рішення письмово протягом трьох робочих днів з дня його ухвалення. У разі ухвалення рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційної комісії адвокатів регіону в обов'язковому порядку зазначаються причини такої відмови.

9. Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до апеляційної палати Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня його отримання.

Рішення про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено до суду після його перегляду апеляційною палатою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
Стаття 9. Кваліфікаційний іспит

1. Кваліфікаційний іспит полягає у перевірці рівня професійної підготовки особи, яка виявила намір стати адвокатом, а саме володіння нею необхідними теоретичними знаннями у сфері права та знанням Правил адвокатської етики, а також практичними вміннями та навичками, необхідними для здійснення адвокатської діяльності.

2. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складення особою, яка виявила намір стати адвокатом, письмового анонімного тестування.

3. Кваліфікаційний іспит проводиться Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури відповідно до цього Закону та затвердженого нею положення про кваліфікаційний іспит.

4. Кваліфікаційні іспити проводяться не рідше одного разу на три місяці.

5. Кваліфікаційні іспити проводяться у спеціально обладнаних для цього приміщеннях, визначених відповідними кваліфікаційними комісіями адвокатів регіону.

6. Організацію проведення кваліфікаційного іспиту здійснює кваліфікаційна комісія адвокатів регіону. Перебіг кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису.

7. Хід проведення кваліфікаційного іспиту фіксується у протоколі, який підписується членами кваліфікаційної комісії адвокатів регіону, які брали участь у проведенні іспиту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект Вноситься Президентом України закон україни про адвокатуру та адвокатську діяльність
Цей Закон визначає правові засади організації І діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні

Пояснювальна записка 05. 10. 2006 Документи, пов’язані із роботою...
Тому читаємо, обговорюємо та доходимо висновків, а редакція журналу «мен» завжди готова надрукувати Ваші думки

Закон в системі електронного адміністрування (сеа) пдв
Пдв. Він був прийнятий вру, а 28 липня підписаний Президентом України (Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України...

Проект вноситься народними депутатами України
Внести до Закону України «Про адвокатуру» (Відомості Верховної Ради України, 1993, №9, ст. 62; 2002, №16, ст. 114, 2002; №29, ст....

Закон україни
Проект «Підвищення якості інвестиційного середовища Артемівського району Донецької області»

 дипломатичного паспорта України
Місце для розміщення відцифрованого образу обличчя особи, інформація про яку вноситься до Реєстру

Генеральне консульство України в Мюнхені
Місце для розміщення відцифрованого образу обличчя особи, інформація про яку вноситься до Реєстру

Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні
Місце для розміщення відцифрованого образу обличчя особи, інформація про яку вноситься до Реєстру

Зразок заповнення! Генеральне консульство України в Нью-Йорку
Місце для розміщення відцифрованого образу обличчя особи, інформація про яку вноситься до Реєстру

Закон україни
Цей Закон відповідно до Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною...

Закон України про вищу освіту, який фактично став «першою ластівкою»
«першою ластівкою» у процесі проведення реформ України, закон України про запобігання корупції, про засади державної антикорупційної...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...

Державний вищий навчальний заклад
Угода про асоціацію між єс та Україною була підписана 27 червня 2014 року Главами держав або урядів Європейського Союзу та Президентом...

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності...
Проект Змін до Умов прийому 2017 року враховує такі законодавчі акти та управлінські рішення, які набрали чинності після затвердження...

Закон України «Про освіту»
Закон України «Про забезпечення прав І свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» в частині працевлаштування випускників вищих навчальних...

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дій

Закон україни «про нотаріат»
Цей Закон визначає організацію І діяльність нотаріату в України та установлює єдині правила вчинення нотаріальних дійБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт