Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

Сторінка1/3
  1   2   3
Додаток 6

до Правил роздрібного

ринку електричної енергії
ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг

_____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарської діяльності)
який діє на підставі ліцензії ___________________________________________________ _______________________________ від ___________ №_________________
1. Загальні положення
1.1. Цей Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови постачання електричної енергії виключно побутовим та малим непобутовим споживачам (далі – Споживач) постачальником універсальних послуг (далі – Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до цього Договору, згідно із заявою-приєднання яка є додатком 1 до цього Договору.

1.2. Умови цього Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів.

Далі по тексту цього Договору Постачальник або Споживач іменуються Сторона, а разом - Сторони.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору.

Постачальник купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами на підставі укладеного між ним та побутовим Споживачем договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством відповідно до додатку 2 до цього Договору.

2.2. Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з оператором системи договору про надання послуг з розподілу, на підставі якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.

Побутовий споживач використовує електричну енергію виключно на власні побутові потреби, у тому числі для освітлення, живлення електроприладів тощо, що не включає професійну та/або господарську діяльність.

Малі непобутові споживачі можуть використовувати електричну енергію для професійної, господарської, підприємницької та іншої діяльності.


3. Умови постачання
3.1. Умови надання універсальних послуг Споживачу повинні передбачати наступне:

ціни на електроенергію для Споживача повинні бути економічно обґрунтованими, прозорими, недискримінаційними і формуватися Постачальником відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором;

споживач має право змінювати Постачальника без сплати будь-яких штрафних санкцій на користь такого Постачальника у разі дострокового розірвання цього Договору.

3.2. Споживач має право змінювати Постачальника відповідно до процедури, викладеної в ПРРЕЕ та положень цього Договору.

3.3. Постачальник за цим Договором не має права вимагати від Споживача будь-якої іншої оплати за спожиту електричну енергію, що не визначена у комерційній пропозиції, яка є додатком 3 до цього Договору.

3.4. Датою початку постачання електричної енергії Споживачу є дата зазначена в заяві-приєднанні.
4. Якість постачання електричної енергії
4.1. Для забезпечення безперервного надання послуг з постачання електричної енергії Споживачу Постачальник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечить задоволення попиту на споживання електричної енергії Споживачем.

4.2. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень щодо положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

4.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості послуг Постачальником. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання показників комерційної якості послуг у порядку, затвердженому Регулятором, опублікувати на своєму офіційному веб-сайті порядок надання компенсацій та їх розміри.
5. Ціна, порядок обліку і оплати електричної енергії
5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, яка є додатком 3 до цього Договору.

5.2. Спосіб визначення ціни за електричну енергію зазначається в комерційній пропозиції Постачальника.

Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один спосіб визначення ціни на електричну енергію.

5.3. Ціна на електричну енергію визначається Постачальником у разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Договору та у відповідності до методики (порядку) розрахунку ціни на електричну енергію, затвердженої Регулятором.

5.4. Збільшення ціни на електричну енергію може бути здійснено лише у разі дотримання умов надання універсальних послуг, визначених у пункті 3.1 глави 3 цього Договору.

5.5. Ціна на електричну енергію встановлюється з дотриманням вимог, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» і ПРРЕЕ.

Сторони домовилися про те, що ціна на електричну енергію, встановлена Регулятором, повинна бути обов'язкова для Сторін з дати її введення в дію.

5.6. Інформація про діючу ціну на електричну енергію Постачальника має бути розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 днів до дати її застосування із зазначенням порядку її формування.

5.7. Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися Постачальником у рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим Договором, у тому числі у разі її зміни.

У випадках застосування до Споживача диференційованих цін (тарифів) на електричну енергію суми, вказані в рахунках, відображають середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін (тарифів).

5.8. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

5.9. Розрахунки Споживача за цим Договором здійснюються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (далі – спецрахунок).

При цьому, Споживач не обмежується у праві здійснювати оплату за цим Договором через банківську платіжну систему, он-лайн переказ, поштовий переказ, внесення готівки через касу Постачальника, та в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом перерахування коштів на спецрахунок Постачальника.

Оплата вважається здійсненою після того, як на спецрахунок Постачальника надійшла вся сума коштів. Спецрахунок Постачальника зазначається у платіжних документах Постачальника, у тому числі у разі його зміни.

5.10. Оплата рахунка Постачальника за цим Договором має бути здійснена Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не менше 5 робочих днів від дати отримання Споживачем цього рахунка, або протягом 5 робочих днів від строку оплати, зазначеного в комерційній пропозиції, прийнятої Споживачем.

Всі платіжні документи, що виставляються Постачальником Споживачу, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені Сторонами цього Договору, а також інформацію щодо адреси, телефонів, офіційних веб-сайтів для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій щодо комерційної якості постачання електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки.

5.11. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором в строки, передбачені комерційною пропозицією, Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному ПРРЕЕ (з урахуванням особливостей, встановлених для вразливих споживачів).

У разі порушення Споживачем строків оплати Постачальник має право вимагати сплату пені.

Пеня нараховується за кожен прострочений день оплати за цим Договором.

Споживач сплачує за вимогою Постачальника пеню у розмірі, що зазначається у комерційній пропозиції.

5.12. У разі виникнення у Споживача заборгованості за постачання електричної енергії за цим Договором Споживач повинен звернутися до Постачальника із заявою про складення графіка погашення заборгованості на строк не більше 12 місяців та за вимогою Постачальника подати довідки, що підтверджують неплатоспроможність Споживача. Графік погашення заборгованості оформляється додатком до цього Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від здійснення поточних платежів за цим Договором.

У разі недотримання графіка погашення заборгованості або прострочення оплати поточних платежів Постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному цим Договором.

5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника, із зазначенням обраного способу оплати в комерційній пропозиції.

При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію Споживачу Постачальник зобов’язаний окремо вказувати оплату за послугу з розподілу електричної енергії та оплату вартості електричної енергії.

5.14. Споживач має право обрати на розрахунковий період іншого Постачальника в установленому ПРРЕЕ порядку, за умов, що в нього є укладений договір на розподіл електричної енергії з оператором системи та відсутнє припинення постачання електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання електричної енергії перед діючим Постачальником.

5.15. Порядок звіряння фактичного обсягу спожитої електричної енергії на певну дату чи протягом відповідного періоду визначається відповідно до вказаної комерційної пропозиції, обраної Споживачем.

5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії Споживач повинен здійснити оплату в рамках цього Договору на підставі встановленого Порядку, згідно з яким визначається належність побутового споживача до категорії вразливих споживачів.

Інформація про наявність пільг станом на дату укладення цього Договору повинна бути зазначена в заяві-приєднанні. Інформація про можливість надання пільг за цим Договором зазначається в комерційній пропозиції. Якщо в майбутньому споживач або члени його сім'ї отримують право на пільги з оплати електричної енергії, споживач повинен негайно звернутися до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами.

Комерційна пропозиція, яка є додатком 3 до цього Договору, має містити наступну інформацію:

1) ціни (тарифи) на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни (тарифи), або інший вид тарифу згідно з тарифною політикою Постачальника;

2) спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, по факту, плановий платіж);

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його оплати;

4) визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи;

5) розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф;

6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг;

7) термін дії договору та умови пролонгації;

8) можливість надання пільг, субсидій.

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника, внесення змін до неї можливе лише за згодою Сторін або у порядку встановленому чинним законодавством.
6. Права та обов'язки Споживача
6.1. Споживач має право:

1) отримувати електричну енергію на умовах, визначених у цьому Договорі;

2) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня комерційної якості послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції.

3) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та інформацію про ціну, порядок оплати за спожиту електричну енергію, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;

4) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної енергії;

5) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього Договору;

6) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору, укладеної Постачальником належним чином у передбачений законодавством спосіб;

7) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати організації та проведення звіряння (за необхідності із залученням постачальника послуг комерційного обліку та/або оператора системи) розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним законодавством порядку;

8) на проведення звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням відповідного акта;

9) вільно обирати іншого електропостачальника або достроково розірвати цей Договір відповідно до процедури, встановленої цим Договором;

10) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством та цим Договором;

11) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;

12) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

6.2. Споживач зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії відповідно до умов цього Договору та пов’язаних з постачанням електричної енергії послуг згідно з умовами цього Договору;

2) укласти в установленому порядку договір про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної енергії до межі балансової належності об'єкта Споживача;

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого споживання електричної енергії;

4) протягом 5 робочих днів до дати постачання електричної енергії новим електропостачальником, але не пізніше дати, зазначеної у цьому Договорі, розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію;

5) надавати забезпечення виконання зобов’язань з оплати послуг з постачання електричної енергії, у разі неможливості погашення заборгованості за поставлену електричну енергію та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до положень Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ;

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку електричної енергії, засоби вимірювальної техніки, представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії;

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або цим Договором;

8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу...
Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою нкрекп від 14. 03. 2018 №312...

Комерційна пропозиція «Універсальна бюджет» про постачання електричної...
Послуга надається в межах Запорізької області та електричних мереж операторів системи розподілу

Договір про постачання електричної енергії споживачу (приєднання)
Статуту та Ліцензії на постачання електричної енергії (постанова про видачу ліцензії від 04. 10. 18 року №1153)

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу*
Найменування Оператора системи розподілу, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії

Тов «київські енергетичні послуги» для побутових споживачів
Постачальником за договором (договорами) про постачання електричної енергії, що діяли раніше

Перелік документів, які подаються клієнтом (суб’єктом господарювання...
Заява про укладення договору про постачання електричної енергії із зазначенням роду виробничої діяльності, режиму роботи електроустановки,...

Закону України "Про ринок електричної енергії"
Виробниче підприємство хартрон-плант лтд (товариство з обмеженою відповідальністю), яке діє на підставі ліцензії на провадження господарської...

Договір про постачання електричної енергії споживачу
...

Інформація споживачам
Нкрекп від 14. 03. 2018 №312 «Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії», для укладення договору споживача про...

Створення молекулярних та квантово-електронних технологій та обладнання...
Ратегією Україна на період до 2030 року та дальшу перспективу є його докорінна перебудова на основі новітніх технологій із забезпеченням...

Про приєднання електроустановки певної потужності
Договору про постачання (користування) електричної енергії (електричною енергією) (вказати дату укладання та номер Договору)

Обсяги очікуваного споживання електричної енергії та потужності Споживачем
...

Тов «дніпровські енергетичні послуги» для побутових споживачів
Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, які розраховуються у відповідності...

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Постанова від 14 березня 2018 року n 312 м. Київ Про затвердження...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 14 березня 2018 року n 312 м. Київ Про затвердження...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Договір
Аб №177342 від 23. 08. 2005 р та ліцензії на передачу електричної енергії аб №177341 від 23. 08. 2005 р., далі

Договір № про надання послуг з централізованого опалення, постачання...
Комунальне підприємство "Дніпропетровські міські теплові мережі" Дніпропетровської міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт