Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вступ

Вступ

Сторінка1/19
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19ПРАВИЛА НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Редакція 5

ВСТУП
Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг у телекомунікаційних мережах загального користування України складається з двох частин.

Частина І визначає загальні вимоги до порядку надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій та порядку їх отримання споживачами телекомунікаційних послуг.

Частина ІІ містіть розділи, в кожному з яких розглядаються особливі для відповідного виду послуг умови іх надання та отримання.
ЧАСТИНА І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Ці Правила відповідно до Законів України “Про телекомунікації”, “Про захист прав споживачів” визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг, права та обов’язки операторів, провайдерів телекомунікацій і отримання їх споживачами телекомунікаційних послуг та регулюють відносини між ними.

2. Дія цих Правил поширюється на усіх операторів, провайдерів телекомунікацій, які згідно з законодавством надають телекомунікаційні послуги, на юридичних та фізичних осіб – споживачів телекомунікаційних послуг у телекомунікаційних мережах загального користування.

1. Визначення основних термінів
3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі;

абонентський номер – номер, який виділяється абоненту при укладанні договору щодо надання телекомунікаційних послуг та за яким ідентифікується підключений до комунікаційної мережі абонентський пристрій;

абонентська лінія телефонного зв’язку - лінія телефонної мережі, яка з’єднує кінцевий абонентський телефонний пристрій з телефонною станцією;

абонентський ввід – частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою (розподільної коробки, кабельного ящику) до телефонної розетки;

абонентський гучномовець проводового радіомовлення - встановлений у абонента електроакустичний пристрій, призначений для приймання та відтворення програм звукового мовлення, які передаються мережею проводового радіомовлення;

абонентський термінал даних – комплекс кінцевого обладнання та засобів обробки даних, підключений до мережі передавання даних або неспеціалізованої телекомунікаційної мережі в пункті закінчення такої мережі, що використовується абонентом для споживання послуг служб передавання даних;

абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг;

абонентна система оплати послуг телефонного зв’язку без почасового обліку телефонних розмов - система оплати послуг при якій сума платежів абонентів за визначений “розрахунковий” період часу (місяць, декаду тощо) є постійною величиною, незалежною від обсягу фактично отриманих послуг;

абонентна система оплати послуг телефонного зв’язку з почасовим обліком телефонних розмов - система оплати, при якій сума платежів абонентів (споживачів) за визначений “розрахунковий” період часу залежить від часу на протязі якого використовувались лінії та споруди телефонної мережі для передачі інформації та отримання інших послуг телефонного зв’язку;

аварія телефонної мережі - пошкодження кабелю або станційного обладнання ємністю 100 і більше ліній, яка призводить до втрати зв'язку 100 або більше абонентів;

автоматична система обслуговування - спосіб телефонного з’єднання без допомоги телефоніста. Споживач самостійно набирає номер, необхідний для з’єднання абонентським пристроєм, що викликається;

адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та / або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв;

адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет;

апаратура закінчення каналу даних – апаратний або апаратно-програмний засіб, який входить до складу мережі передавання даних, який забезпечує узгодження сигналів, що передаються та / або приймаються, з кінцевим обладнанням даних;

безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру;

будинкова мережа - комплекс проводів та пристроїв, призначених для розподілу та передавання програм звукового мовлення від повітряних або кабельних абонентських ліній до абонентських пунктів (штепсельних розеток);

будинкова розподільча мережа - телемережа для передавання телевізійних та/чи телеінформаційних сигналів в межах однієї багатоквартирної будівлі чи єдиного комплексу будівель;

вартість абонентського номера – ринкова ціна комутаційного обладнання, яке використовується для створення одного номера, що склалась на дату його створення;

відключення кінцевого обладнання - роз'єднання кінцевого обладнання і мережі з метою призупинення або припинення надання телекомунікаційних послуг абонентам;

відкритий пакет програм мовлення – пакет програм, доступ до якого не є обмеженим будь-якими засобами;

відомча телефонна мережа – мережа зв’язку, що експлуатується юридичною або фізичною особою для задоволення власних потреб;

внутрішньозоновий телефонний зв'язок - телефонний зв'язок між споживачами, які знаходяться на території однієї зони телефонної нумерації (однієї області України);

дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки;

додаткова телекомунікаційна послуга - це послуга, яка може надаватися у телекомунікаційній мережі на замовлення споживачів додатково разом з основною послугою;

додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка) - радіоточка, на яку подається звукове мовлення від основної радіоточки без обмежувача;

загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених Законом України "Про телекомунікації" послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;

закритий пакет програм – пакет програм, доступ до якого обмежується за допомогою технічних засобів або кодування;

зона дії оператора - територія, на якій оператор телекомунікацій має право надавати послуги зв’язку у відповідності з ліцензією;

зона дії телефонної станції – територія, на якій розміщені кабельні (повітряні) лінії магістрально - розподільчої мережі та засобів радіодоступу, які включені в дану телефонну станцію або підстанцію;

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб;

кабельне телебачення – розповсюдження телепрограм тільки в певній телемережі, без випромінювання в ефір;

канал електрозв'язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та / або швидкістю передачі;

канал мовлення – сукупність технічних засобів з частотними присвоєннями, призначених для трансляції теле- та радіопередач на територію, що визначається параметрами технічних засобів мовлення;

канал розподілення програм звукового мовлення - сукупність каналоутворювальних середовищ та пристроїв розповсюдження для проходження сигналів звукового мовлення;

кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг;

кінцеве обладнання даних – кінцеве обладнання, яке є джерелом та/або приймачем даних і може використовуватись як термінальне обладнання, так і локальна мережа споживача;

кодування – обмеження вільного доступу абонентів до перегляду телепрограм з використанням кодуючих пристроїв та/чи програмного забезпечення;

ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

мережа АТ/Телекс – об'єднана мережа національного та міжнародного абонентського телеграфування, призначена для ведення документальних переговорів між підприємствами, установами та організаціями, які підключені до мережі абонентського телеграфування;

мережа абонентського телеграфування – мережа комутованих телеграфних зв’язків, призначена для обміну повідомленнями між абонентами шляхом встановлення безпосереднього з’єднання;

мережа передавання даних – спеціалізована телекомунікаційна мережа, створена для передавання та приймання даних, і не містить в своєму складі кінцевого обладнання даних;

мережі ефірного теле- і радіомовлення – сукупність технічних засобів, за допомогою яких забезпечується ефірне розповсюдження телерадіопрограм і передач;

мережний ідентифікатор споживача – індивідуальна ознака, що однозначно визначає кінцеве обладнання цього споживача в мережі Інтернет.

мережа проводового радіомовлення - комплекс станцій і ліній для забезпечення передавання програм звукового мовлення абонентам;

міжміський телефонний зв'язок - телефонний зв'язок між споживачами, які знаходяться на території різних зон телефонної нумерації (різних областей України);

міжнародний телефонний зв'язок - телефонний зв'язок між споживачами, які знаходяться у різних країнах;

міжміська телефонна мережа - сукупність міжміських телефонних станцій, телефонних вузлів автоматичної комутації і каналів телефонної мережі, яка забезпечує з'єднання абонентів різних зон нумерації;

міжнародна телеграма – документальне повідомлення, яке передається за кордон, надходить з-за кордону, або проходить транзитом через канали зв'язку України;

місцева телефонна мережа - мережа зв’язку одного оператора, обмежена територією міста, іншого населеного пункту, адміністративного району;

місцевий телефонний зв’язок - телефонний зв’язок між споживачами, які знаходяться в межах окремого населеного пункту або адміністративного району;

мовлення (телебачення і радіомовлення) – передача на відстань звукової або зорової інформації за допомогою електромагнітних хвиль, що розповсюджуються передавальними пристроями (передавачами) і приймаються будь-якою кількістю телерадіоприймачів;

монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону;

Національна комісія з питань регулювання зв'язку – орган виконавчої влади, що здійснює регулювання у сфері телекомунікацій ;

обмежувач - пристрій, який у разі короткого замикання проводів однієї основної радіоточки забезпечує роботу інших основних радіоточок;

обмеження надання послуг (скорочення переліку або тривалості) - скорочення переліку телекомунікаційних послуг, які надаються споживачам;

одиниця тарифікації розмови - оплачувана одиниця тривалості розмови (з’єднання), яка залежить від системи тарифікації;

оператор мереж ефірного теле- і радіомовлення - суб’єкт господарювання, який має право на будівництво, технічне обслуговування і експлуатацію мереж ефірного теле- і радіомовлення на підставі ліцензії на право здійснення такої діяльності, виданої ліцензуючим органом відповідно до вимог Закону України “Про телекомунікації”;

оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж;

оператор телемереж – оператор телекомунікацій, який здійснює свою діяльність в телемережах і забезпечує надання їх послуг абонентам;

основна телекомунікаційна послуга - послуга, що надається споживачу для задоволення його потреби при обміні інформацією з іншими споживачами або пунктами надання послуг;

основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувач;

пакет програм мовлення – перелік теле- і радіопрограм, доступ до яких надається абонентам на договірних засадах як єдине ціле;

передавання даних - передавання інформації у вигляді даних з використанням телекомунікаційних мереж;

послуга доступу до Інтернет - послуга, змістом якої є забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання (мережі, окремого комп’ютера або іншого пристрою) споживача відповідно до міжнародних вимог;

приймач трипрограмного мовлення - електроакустичний пристрій, призначений для приймання та відтворення програм звукового мовлення, які передаються мережею проводового радіомовлення;

призупинення надання послуг - тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг на період до усунення причин, що призвели до призупинення;

припинення надання послуг - відмова у наданні телекомунікаційних послуг, в тому числі шляхом розірвання договору у порядку, визначеному законодавством України

провайдер телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;

провайдер доступу до Інтернет - суб’єкт господарської діяльності, який надає послуги доступу до Інтернет третім особам, не здійснюючи при цьому технічне обслуговування та експлуатацію мереж доступу до Інтернет телекомунікаційних мереж за винятком технічних засобів телекомунікацій, які визначені технічними умовами підключення провайдера до мережі оператора телекомунікацій;

проводовий електрозв'язок - передавання і приймання інформації із застосуванням проводових ліній з металевими або волоконнооптичними жилами;

проводове радіомовлення - вид проводового електрозв'язку, який забезпечує передавання населенню програм звукового мовлення;

публічний договір доступу до Інтернет – правила доступу до Інтернет, які встановлені провайдером послуги доступу до Інтернет та публічно доступні для ознайомлення;

пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) мережі телекомунікацій та кінцевого обладнання;

радіотрансляційний вузол проводового радіомовлення (радіовузол) - комплекс станційного та лінійного обладнання, за допомогою якого здійснюється підсилення та передавання програм звукового мовлення абонентам;

радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка) - пристрій, який забезпечує передавання програм звукового мовлення і до якого підключають абонентський гучномовець або приймач трипрограмного мовлення;

розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) - комплекс лінійних споруд, які забезпечують розподіл програм від станції або між станціями до абонентських пунктів (магістральні фідерні лінії, розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкова мережа);

розподільна фідерна лінія - лінія, призначена для живлення абонентських ліній або будинкових мереж;

рухомий (мобільний) зв'язок - електрозв'язок із застосуванням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися в межах усіх пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, зберігаючи єдиний унікальний ідентифікаційний номер мобільної станції;

система колективного прийому телебачення - комплекс обладнання, що складається з комбінації ефірних та (чи) супутникових антен, електронних приладів та кабелів, який забезпечує тільки однонаправлений доступ абонентів до телепрограм без внесення в них змін та доповнень;

служба передавання даних – організаційно-технічна структура на базі телекомунікаційних мереж передавання даних або яка забезпечує споживачам можливість отримувати певний набір послуг передавання даних;

спарена схема включення абонентських пристроїв - спосіб включення двох абонентських пристроїв з двома різними абонентськими номерами в єдину абонентську лінію, при якому з’єднання можливе тільки почергово для кожного з них;

споживач послуги доступу до Інтернет (надалі – споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує послугу.

споживач телекомунікаційних послуг (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб;

скорочення переліку послуг – зменшення кількості послуг, які отримує абонент згідно з договором;

споруди електрозв'язку - будівлі, вежі, антени, що використовуються для організації електрозв'язку;

станція проводового радіомовлення (станція радіотрансляційного вузла) - комплекс технічних засобів, призначений для приймання, перетворення та підсилення сигналів звукового мовлення;

суб'єкти ринку телекомунікацій - оператори, провайдери телекомунікацій, споживачі телекомунікаційних послуг, виробники та/або постачальники технічних засобів телекомунікацій;

телеграма – документальне повідомлення, лист або інформація, які передаються засобами телеграфного зв’язку;

телеграфна мережа загального користування – телеграфна мережа, що надає послуги щодо обміну телеграфними повідомленнями споживачам – юридичним та фізичним особам;

телекомунікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах;

телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

телекомунікаційна мережа загального користування - телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів;

телекомунікаційна мережа доступу - частина телекомунікаційної мережі між пунктом закінчення телекомунікаційної мережі та найближчим вузлом (центром) комутації включно;

телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій;

телефонна мережа - комплекс технічних споруд та обладнання, призначених для надання послуг телефонного зв’язку;

телефонний зв’язок - вид електрозв’язку, призначений для обміну інформацією переважно шляхом розмови з використанням телефонних апаратів, автовідповідачів, факсів, модемів, телефонних апаратів з АВН тощо;

телефонне з’єднання - встановлення зв’язку між двома абонентськими пристроями, які забезпечують можливість обміну інформацією;

телефонна станція - частина телефонної мережі, яка складається з обладнання засобів управління та сигналізації, завдяки яким забезпечується телекомунікаційне з’єднання;

телефонізоване приміщення – приміщення, в якому встановлено підключений абонентський пристрій у відповідності з договором щодо надання телекомунікаційних послуг;

технічні засоби мовлення - сукупність радіоелектронних засобів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми та передачі доводяться до споживачів;

технічна можливість для надання телекомунікаційних послуг - наявність вільних номерів на телефонній станції, абонентських ліній, телемереж або ємності систем радіодоступу з урахуванням технологічних норм, які встановлюються ЦОВЗ;

технічні умови (підключення мережі доступу провайдера до мережі оператора телекомунікацій) – визначений документально комплекс оперативно-технічних заходів, технічних засобів телекомунікацій та інших ресурсів телекомунікаційних мереж, що необхідно вжити або встановити провайдеру, щоб отримати технічну можливість підключення до мережі оператора;

телемережі - телекомунікаційні мережі загального користування, що створюються в межах одного населеного пункту і призначаються для передавання абонентам програм радіо- та телебачення з використанням штучного спрямовуючого середовища і які можуть інтегруватися в телекомунікаційні мережі загального користування загальнодержавного рівня;

телерадіоорганізація кабельного телебачення – телерадіоорганізація, що у відповідності до ліцензії на користування каналами мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, здійснює власне мовлення в телемережах, без випромінювання в ефір;

телетекст (відеотекст) – інформаційні дані, що відображаються на екрані телевізійного приймача, складені виключно з послідовності статичних кадрів;

технічні засоби телекомунікацій - обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж;

транспортна телекомунікаційна мережа - мережа, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу;

фіксований зв'язок - телекомунікації, що здійснюються із застосуванням стаціонарного (нерухомого) кінцевого обладнання;

Центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку - один з органів виконавчої влади, що здійснює регулювання у сфері телекомунікацій;

член сім’ї абонента - особа, яка проживає разом з абонентом і має з абонентом такі ж права на житлове приміщення, де встановлено телефон і зареєстрована за цією адресою в установленому законодавством України порядку.
2. Основні положення надання та отримання телекомунікаційних

послуг
4. Цими Правилами встановлюється порядок надання та отримання, незалежно від технології, що використовується оператором, провайдером телекомунікацій, таких телекомунікаційних послуг:

телефонних (місцевих, міжміських, міжнародних);

рухомого (мобільного) зв’язку;

телеграфних;

проводового радіомовлення;

доступу до програм мовлення в телемережах;

доступу до Інтернет;

передавання даних;

надання в користування каналів зв’язку;

ефірного теле- і радіомовлення.

Особливості надання та отримання цих послуг наведено в частині ІІ цих Правил.

5. Телекомунікаційні послуги поділяються на:

загальнодоступні (універсальні), що надаються всім споживачам на всій території України відповідно до переліку визначеного законодавством, і умовами, визначеними Концепцією розвитку телекомунікацій України;

незагальнодоступні (інші), що надаються за замовленням споживача і за наявності технічної можливості.

За ознаками послуги поділяються на основні та додаткові.

6. Надання телекомунікаційних послуг в Україні є виключним правом юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які зареєстровані відповідно до законодавства України, та/або фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності з постійним місцем проживання на території України.

7. Оператори, провайдери телекомунікацій надають телекомунікаційні послуги споживачам відповідно до Законів України “Про телекомунікації”, “Про захист прав споживачів”, інших актів законодавства України, нормативних документів галузі та цих Правил.

8. Оператори, провайдери телекомунікацій самостійно визначають перелік основних та додаткових телекомунікаційних послуг, що надаються споживачам, відповідно до ліцензійних умов, якщо такі послуги ліцензуються. Загальнодоступні послуги, що відповідають напрямку діяльності оператора і не потребують додаткового відшкодування відповідно до законодавства, обов'язково повинні бути включені у перелік послуг, що надаються споживачеві на його замовлення.

9. У разі, якщо оператор, провайдер телекомунікацій надає декілька послуг різного виду, то надання послуг кожного конкретного виду здійснюється згідно з відповідним розділом цих Правил.

10. Режим роботи структурних підрозділів оператора телекомунікацій, необхідних для надання послуг зв'язку (бюро ремонту, довідкові служби, сервісні служби, пункти оплати послуг зв'язку, створені самим оператором телекомунікацій тощо), визначається оператором телекомунікацій самостійно з урахуванням інтересів абонентів і законодавства України про працю.

11. Споживач у межах наявних технічних можливостей самостійно вибирає оператора, провайдера, які надають телекомунікаційні послуги, вид та кількість телекомунікаційних послуг, що ним надаються.

12. Надання послуг здійснюється за умови укладення договору, що відповідає основним вимогам, затвердженим Національною комісією з питань регулювання зв’язку (далі – НКРЗ), між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем. На основі цивільної угоди надання послуг здійснюється за допомогою карток у разі одержання споживачем замовленої за передоплатою послуги чи за готівкову оплату за одержану споживачем замовлену послугу у пунктах колективного користування, тощо.

13. Оператори, провайдери телекомунікацій надають загальнодоступні телекомунікаційні послуги в порядку, визначеному законодавством України та нормативними актами. Особливі умови щодо їх надання та отримання визначаються нормативними актами та публікуються НКРЗ. Тарифи на загальнодоступні послуги регулюються державою.

14. У місцях з недостатнім рівнем насиченості телекомунікаційних мереж загального користування технічними засобами задоволення загальнодоступними послугами здійснюється у порядку та послідовності, що передбачені законодавством.

15.Оператори, провайдери телекомунікацій не мають права відмовляти у подальшому наданні загальнодоступних послуг інвалідам І та ІІ груп усіх категорій, поточна заборгованість яких за отримані послуги не перевищує трьох мінімальних пенсій за віком.

16. Тарифи (ціни) (далі - тарифи) на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій самостійно, за винятком тарифів на загальнодоступні послуги та на надання у користування каналів зв’язку домінуючим оператором, які регулюються відповідно до законодавства. У разі якщо оператор, провайдер телекомунікацій встановлює плату за телекомунікаційні послуги згідно із почасовими тарифами, то при розрахунках із споживачами він зобов’язаний враховувати лише повні тарифні одиниці часу.

17. Оприлюднювати тарифи на телекомунікаційні послуги, що встановлюються самим оператором телекомунікацій, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;

18. У разі затримки плати за надані оператором, провайдером телекомунікаційні послуги споживачі сплачують пеню за день просрочення оплати послуг, яка обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня. Сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення оператором, провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє споживача від обов’язку оплати за надані йому телекомунікаційні послуги.

У разі недостатності суми проведеного абонентом платежу для оплати виставленого оператором рахунку зарахування суми платежу для погашення заборгованості здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, а саме: у першу чергу погашається пеня; у другу чергу погашається основний борг за послуги, починаючи з боргів попередніх періодів, якщо інше не передбачене договором з абонентом.

19. Оператором, провайдером телекомунікацій може бути здійснене скорочення (припинення) переліку телекомунікаційних послуг споживачам у випадку:

- порушення ними цих Правил, умов договору;

- неможливості для оператора, провайдера підтримувати послуги в попередньому обсязі з об'єктивних причин;

- дії обставин непереборної сили.

20. Оператор, провайдер телекомунікацій, який припиняє діяльність з надання телекомунікаційних послуг, зобов’язаний попередити про це споживачів не пізніше ніж за три місяці до припинення надання телекомунікаційних послуг. У разі анулювання чи визнання недійсною ліцензії, внаслідок порушення оператором, провайдером телекомунікацій законодавства, такий оператор, провайдер телекомунікацій зобов’язаний відшкодувати абоненту витрати, пов’язані з припиненням надання телекомунікаційних послуг. Порядок урегулювання взаємовідносин із споживачами проводиться відповідно до законодавства та нормативно-правових актів галузі.

21. Оператори, провайдери телекомунікацій несуть таку майнову відповідальність за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг споживачам:

- за ненадання оплачених телекомунікаційних послуг або надання їх в обсязі, меншому за оплачений, - у розмірі оплаченої вартості ненаданих послуг та штрафу в розмірі 25 відсотків вартості послуг;

- за затримку передавання телеграми, що призвело до її невручення або до несвоєчасного вручення, - штраф у розмірі 50 відсотків вартості оплаченої послуги, а також повернення споживачу отриманих за послугу грошей;

- за безпідставне відключення кінцевого обладнання, - у розмірі абонентної плати за весь період відключення;

- за безпідставні скорочення чи зміну переліку послуг, - у розмірі абонентної плати за один місяць;

- в інших випадках, - у розмірах, передбачених договором про надання телекомунікаційних послуг;

- у разі неусунення протягом однієї доби із зафіксованого моменту подання абонентом заявки про пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а оператор телекомунікацій у разі неусунення пошкодження протягом п'яти діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 25 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.

22. Оператори, провайдери телекомунікацій не несуть майнової відповідальності перед споживачем телекомунікаційних послуг за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань з надання телекомунікаційних послуг унаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, тощо), викрадання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, з вини третьої сторони або з вини споживача.

23. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного стану оператори, провайдери телекомунікацій можуть установлювати тимчасові обмеження в наданні телекомунікаційних послуг споживачам до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та скасування режиму надзвичайного стану.

24. У сфері надання телекомунікаційних послуг в Україні вживаються українська мова, мови інших національностей відповідно до законодавства України. Адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються у межах України, зазначаються у бланках українською або російською мовою, а тексти телеграм можуть бути написані будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинської абетки. Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України.

25. При здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій застосовується єдиний обліково-звітний час – київський або визначений міжнародними договорами.

26. Таємниця телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, охороняється згідно з законодавством.

27. Оператори, провайдери телекомунікацій забезпечують і несуть відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

28. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законами України.

29. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталася з вини споживача, усі витрати оператора телекомунікацій на усунення пошкодження, а також відшкодування інших збитків (у тому числі неотриманий прибуток) покладаються на споживача відповідно до законодавства.

У разі виявлення пошкодження кінцевого обладнання абонента з вини оператора всі витрати абонента на усунення пошкодження покладаються на оператора відповідно до законодавства України.

30. Особи, винні у порушенні Закону України “Про телекомунікації”, цих Правил притягаються до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

31. Порядок повернення споживачу невикористаної частки коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг визначається кожним оператором самостійно у відповідності до норм законодавства України.

32. Операторами телекомунікацій здійснюється прийом громадян і представників підприємств, установ та організацій з питань надання послуг телефонного зв'язку.

33. Оператори телекомунікацій повинні мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу;

34. Заяви про пошкодження у мережах телефонного зв'язку приймаються і реєструються відповідними службами оператора телекомунікацій.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження...
Вступ

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник В. С. Власова «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта Дніпропетровської області, туристичні...

Урок вивчення нового матеріалу, формування умінь І навичок. Форма...
Обладнання: підручник Власова В. С. «Історія України (Вступ до історії). 5 клас», настінна карта України, роздатковий матеріал (чисті...

Вступ

Підручника, дізнайся, твори якої тематики ми будемо читати. Прочитай...
Познайомся з підручником: розглянь обкладинку, форзаци, титульний аркуш, умовні позначення. Знайди І проглянь зміст підручника, дізнайся,...

Затверджено
Вступ

Тема Вступ

Затверджено погоджено
Вступ

Вступ 7 фонетика й вимова 10

Інформаційно комунікативні
Вступ

Про становище
Вступ

2.Інтерактивні технології навчання
Вступ

Уроках математики Звичайні дроби
Вступ

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Міністерство аграрної політики україни
Вступ

Зміст вступ
Класифікація дебіторської заборгованості

Особисте споживання в умовах формування
Вступ

Теоретичні аспекти забезпечення ефективності
ВступБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт