Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

Сторінка1/22
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор виконавчий

 

 

 

Волков В.М. (згiдно довiреностi вiд 26.04.2018 №85-1412)

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "СУМИХIМПРОМ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05766356

4. Місцезнаходження

Сумська , -, 40003, м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12

5. Міжміський код, телефон та факс

0542 674-212 0542 683-005

6. Електронна поштова адреса

v.grischenko@sumykhimprom.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №82

 

30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.sumykhimprom.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Щодо вiдсутностi iнформацiї за роздiлами:
п.3. емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.
п.4. не заповнюється, так як рiшення органу управлiння Товариства про призначення секретаря корпоративного вiдсутнє.
п.5. не заповнюють АТ, щодо яких винесено ухвалу про санацiю та призначено керуючого санацiєю;
п.7.2. посадовi особи ПАТ "Сумихiмпром" не володiють акцiями емiтента.
п.10. Фонд виплати дивiдендiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Сумихiмпром" у 2017 роцi не створювався. Дивiденди не виплачувалися.
п.12.3-12.5., 15. ПАТ "Сумихiмпром" iншi цiннi папери, крiм акцiй та облiгацiй, не випускало; викупу власних акцiй не вiдбулося.
п.14.6. рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалися;
п.14.7. рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не приймалися;
п.18-20. ПАТ "Сумихiмпром" не є емiтентом iпотечних облiгацiй.
п.21-27.ПАТ "Сумихiмпром" не випускав iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
п.30. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
п.32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не складається.
п.33. ПАТ "Сумихiмпром" не є емiтентом цiльових облiгацiй.
Щодо органiв управлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ": на виконання ухвали господарського суду Сумської областi вiд 30.10.12 по справi №5021/2509/2011 та вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", припинено повноваження органiв управлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ": Вищого органу управлiння - Загальних зборiв акцiонерiв; Наглядової ради; Правлiння, Ревiзiйної комiсiї.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 30.10.2012 року по справi №5021/2509/2011 введено процедуру санацiї ПАТ "СУМИХIМПРОМ" строком на 12 мiсяцiв. Керуючим санацiєю боржника призначено голову Правлiння ПАТ "СУМИХIМПРОМ" Лазаковича Iгоря Васильовича. Розпорядником майна боржника призначено арбiтражного керуючого Марченка Р.В. на строк здiйснення процедури санацiї.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 11.06.13 по справi №5021/2509/2011 клопотання розпорядника майна, керуючого санацiєю та голови комiтету кредиторiв про продовження строку пiдготовки плану санацiї задоволено – продовжено строк пiдготовки плану санацiї боржника ПАТ «СУМИХIМПРОМ» на 6 мiсяцiв.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 08.04.2014 по справi №5021/2509/2011 продовжено процедуру санацiї боржника ПАТ «СУМИХIМПРОМ» строком на 6 мiсяцiв.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 15.12.2014 по справi №5021/2509/2011 продовжено процедуру санацiї боржника ПАТ «СУМИХIМПРОМ» строком на 6 мiсяцiв.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 08.12.2015 по справi №5021/2509/2011 продовжено строк процедури санацiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» на 6 мiсяцiв до 08.06.2016.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 01.02.2017 по справi №5021/2509/2011 продовжено строк процедури санацiї ПАТ «СУМИХIМПРОМ» на 6 мiсяцiв до 31.07.2017.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 05.10.2017 по справi №5021/2509/2011 клопотання №б/н вiд 25.07.2017 ТОВ "КУА "Промисловi iнвестицiї" про припинення повноважень керуючого санацiєю Лазаковича I.В., розпорядника майна Марченка Р.В., перехiд до загальної процедури санацiї без урахування особливостей провадження санацiї боржника його керiвником вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом", призначення керуючим санацiєю арбiтражного керуючого Нiкiтiна Д.В. задоволено; продовжено строк процедури санацiї у справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" на шiсть мiсяцiв до 04.04.2018.
Ухвалою господарського суду Сумської областi вiд 05.10.2017 по справi №5021/2509/2011 припинено повноваження керуючого санацiєю Лазаковича Iгоря Васильовича; призначено керуючим санацiєю у справi №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ "СУМИХIМПРОМ" арбiтражного керуючого Нiкiтiна Дмитра Васильовича. Щодо строку, на який призначено, - до прийняття вiдповiдного рiшення господарським судом Сумської областi.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №79
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №81
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Закон україни
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового...

Рішення 25. 10. 2012
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери, з метою приведення у відповідність...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Законами №77-viii від 28. 12. 2014
У тексті Закону слова "Національне агентство з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна...

Закон україни
У тексті Закону слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна...

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 листопада 2006 року n 1271
Відповідно до пункту 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини...

До програми розвитку фондового ринку україни на 2011 2015 роки
Програми розвитку фондового ринку України на 2011–2015 роки, підготовленою робочою групою дкцпфр, вважаємо за необхідне надати пропозиції...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Бюлетень «Вiдомостi нкцпфр»
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів І провадження професійної діяльності на фондовому...

Зазначена Стратегія визначає основні напрями розвитку фондового ринку...
Тому формування конкурентоспроможного українського фінансового ринку є найважливішим пріоритетним завданням економічної політики...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр " №73
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...

Бюлетень "Вiдомостi нкцпфр" 80
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт