Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір на прийом платежів

Договір на прийом платежів

Договір на прийом платежів

(публічна оферта)
Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Є-ПЕЙ», в особі директора Сіігалова Юрія Мусійовича, який діє на підставі Статуту, що діє на підставі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи сер.ФК №247 від 28.01.2010р та Ліцензії НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків від 04.06.2014року № 10, та є членом внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «УКРОП», надалі "Компанія", з однієї сторони, та будь-яка фізична або юридична особа, хто до неї звернеться, що іменується надалі "Клієнт", з іншого боку, в наступному - Сторони, укладе нижче приведений Публічний Договір (договір публічної оферти) на прийом платежів на приведених умовах:

ТЕРМІНИ

Акцепт Договору - повне і безумовне прийняття Клієнтом положень цього Договору.

Клієнт - особа, що здійснила Акцепт цього Договору, відповідно до розділу 1 цього Договору.

Платіж – внесення коштів Клієнтом по відібраній позиції з переліку найменувань отримувачів платежів, наданих на екрані ПТКС Компанії.

Програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) - програмно-технічні комплекси різних типів, у тому числі pos-термінали, стаціонарне устаткування, мобільні пристрої кишенькового типу, переносні термінали, автомати самообслуговування (спеціалізовані автомати по прийому платежів) тощо, які мають відповідне технічне обладнання та програмне забезпечення і здійснюють прийом Платежів від Клієнтів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір носить характер публічної оферти згідно із статтею 633 Цивільного кодексу України та, згідно до чинного законодавства України, має юридичну силу. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України, безумовним прийняттям цієї публічної оферти (Договору) вважається здійснення Клієнтом платежу.

1.2. У разі прийняття умов цього Договору (тобто публічної оферти), громадянин (фізична чи юридична особа), що робить акцепт оферти, стає Клієнтом.

1.3. Натиснення кнопки "СПЛАТИТИ" на сторінці вибору Платежу на моніторі ПТКС означає, що Клієнт ознайомився і погодився із справжньою Офертою та прийняв до виконання умови Договору. Момент оплати Клієнтом є датою укладення Договору оферти.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Компанія за допомогою ПТКС надає послуги по прийому платежів від Клієнта (по його запиту) за допомогою мережі Інтернет на умовах публічної оферти. Цей Публічний договір, у подальшому за текстом «Договір» визначає умови та порядок надання Компанією Клієнту фінансових послуг з переказу грошових коштів (прийому платежів) на користь отримувачів платежу, згідно з режимом роботи, що визначений Компанією та цим Договором. Його умови є однакові для всіх Клієнтів.

2.2. За цим договором Клієнт доручає, а Компанія здійснює прийом готівкових коштів через термінал самообслуговування для подальшого переказу грошових коштів отримувачу платежу по реквізитам, що вказані Клієнтом.

    1. Компанія, під час виконання фінансової операції з переказу коштів, дотримується правил внутрішньодержавної небанківської платіжної системи «УКРОП», Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та Державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про національний банк України» та нормативно-правових актів Національного Банку України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ

3.1.Компанія надає Клієнту послугу з переказу грошових коштів згідно чинного законодавства України та забезпечує цілодобове приймання Платежів від Клієнта, за винятком періодів припинення надання послуг на підставах, передбачених Офертою.

3.2.Компанія має право вимагати та отримувати від Клієнта будь-які дані, необхідні для його ідентифікації при запиті, та відмовляти в прийманні Платежу, якщо інформація, надана Клієнтом, є неповною або помилковою.

3.3. Компанія зобов’язана вжити усі необхідні заходи для забезпечення збереження і конфіденційності інформації Клієнта.

3.4. Компанія надає Клієнту, у тому числі шляхом виведення на екран монітору терміналу самообслуговування, вичерпну інформацію стосовно позицій отримувачів, тарифів та правил переказу грошових кошті.

3.5. При здійснені операції з переказу коштів Компанія повинна надати Клієнту квитанцію та/або чек в електронному вигляді з ідентифікатором операції у обліковій системі Компанії, що підтверджує проведення операції з переказу грошових коштів, та сплати комісій за розрахунково-касове обслуговування, а за вимогою Клієнта – надавати паперову квитанцію з підписом уповноваженої особи та відбитком печатки.

3.6.Виплата комісії Компанії за переказ коштів по даному Договору покладається/не покладається на Клієнта, про що Компанія сповіщає про це Клієнта, а також про розмір такої комісії, перед здійсненням ним Платежу. Комісія Компанії включена в загальну суму платежу.

3.7.Компанія має право тимчасово припинити надання Клієнту послуг по технічним, технологічним або іншим причинам, що перешкоджають прийманню платежів, на час усунення таких причин.

3.8.Компанія не змінює і не редагує інформацію про Платіж від Клієнта без звернення та згоди останнього.

3.9.Компанія має право припинити приймати Платежі та достроково розірвати Договір в односторонньому позасудовому порядку шляхом повідомлення Клієнта у випадках:

а) порушення Клієнтом зобов'язань, передбачених схемою по віддаленому підтвердженню Платежу, переліку інформації, загальних умов по прийманню Платежів;

б) при порушенні Клієнтом умов оферти і інших зобов'язань, прийнятих відповідно до Оферти.

3.10. Компанія зберігає в таємниці інформацію, що отримана від Клієнта під час виконання цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Клієнт має право користуватися всіма видами фінансових послуг Компанії з прийому Платежів, на умовах, передбачених ст.2 та 3 цієї Оферти.

4.2. Клієнт зобов’язаний виконувати в повному об'ємі всі зобов'язання, передбачені цим Договором

4.3. На запит Компанії Клієнт зобов'язаний надати достовірну інформацію щодо Платежу.
4.4.Клієнт має право звертатись до Компанії за роз'ясненнями щодо умов даного Договору.

4.5. Клієнт зобов'язаний оплатити Компанії комісії за виконані нею зобов'язань за даним Договором, якщо про необхідність такої оплати Клієнтом сповіщено в п.3.6. Договору.

4.6.Клієнт зобов’язаний не завдавати збитку програмній оболонці, технічним і програмним засобам, вузловим машинам Компанії і третіх осіб.

4.7. Клієнт повинен дотримувати конфіденційність своїх даних щодо Платежу і вживати заходи, спрямовані на їх захист від втрати, крадіжки, ушкодження і тому подібне.

4.8.Здійснювати усі дії з дотриманням правил і вимог Оферти.

4.9.Клієнт не повинен здійснювати дії, які створюють перешкоди нормальній роботі Компанії, та є його недобросовісним використанням.

4.10. Клієнт зобов’язаний зберігати квитанцію до повного виконання умов переказу коштів.

  1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ.

5.1. У разі неможливості здійснення Компанією переказу коштів протягом тридцяти робочих днів, сума переказу повертається ініціатору переказу протягом трьох робочих днів. При поверненні грошового переказу, додаткова комісія з Клієнта не утримується, при цьому, сума сплаченої Клієнтом комісії не повертається.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

6.2.У разі, якщо Клієнт не виконав або виконав неналежним чином п.4.3 Договору, Компанія звільняється від будь-яких зобов'язань та відповідальності за даним Договором.

6.3. Компанія не відповідає за неправильність заповнення фінансових та інших реквізитів отримувача грошових коштів, на користь якого здійснено переказ коштів та здійснює переказ коштів за реквізитами, що вказані Клієнтом.

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань, взятих за цим Договором, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням сторони Договору, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.Договір діє з моменту його укладення, тобто з моменту прийняття (акцепту) Договору Клієнтом. Прийняттям Договору є вчинення Клієнтом дій, які засвідчують його бажання укласти Договір і передбачені умовами Договору.

7.2. Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

8.2.Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Клієнтом.

8.3. Компанія залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і відкликати Оферту у будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Компанією змін в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

8.4. Клієнт погоджується і визнає, що внесення змін в Оферту спричиняє за собою внесення цих змін в заключений і діючий між Клієнтом і Компанією, і ці зміни в Договір набувають чинності одночасно з такими змінами в Оферту.

8.5. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Запрошуємо до участі. Журнал включено до наукометричної бази даних...
Вас, що триває прийом статей до публікації у ХХІ випуску (№1 (21), 2017) наукового журналу «Парадигма пізнання: гуманітарні питання»....

Запрошуємо до участі. Журнал включено до наукометричної бази даних...
Вас, що триває прийом статей до публікації у 34 випуску наукового журналу «Науковий огляд» (№2 (34), 2017). Запрошуємо до участі....

Урок засвоєння нових знань І вмінь Методи та прийоми: розповідь,...
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини

Звіт Васильківської об’єднаної державної податкової інспекції
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю...

Звіт Головного управління дфс у Херсонській області
Розділ Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження платежів до бюджету, здійснення контролю...

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Особливості складання та подання податкової декларації з фіксованого...
Віктор фінашко, начальник відділу методології місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів Департаменту адміністрування...

Субагентський Договір про здійснення приймання Платежів для подальшого переказу №
України за адресою м. Кіровськ, вул. Чкалова,16, І є платником податку на загальних підставах, в особі Шепелєв Сергій Геннадійович,...

Зразок 2 спадкового договору без призначення контролюючої особи спадковий договір
Недригайло андрій павлович (далі – набувач), народився в місті Києві 12 квітня 1971 p., ідентифікаційний номер за Державним реєстром...

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) глава загальні положення
Стаття 40. Сфера застосування розділу „Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)”

Порядок зарахування єдиного соціального внеску у рахунок майбутніх платежів
«Про затвердження Змін до Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне...

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету
Мін доходів від 10. 10. 2013 року №567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів,...

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

За січень мешканці Харківщини сплатили до бюджетів понад 4 млрд грн податків та зборів
Протягом січня 2017 року забезпечено збір платежів до бюджетів усіх рівнів в сумі 4,1 млрд грн., що на 2,5 млрд грн більше ніж за...

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”
Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступнеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт