Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оферти загальні положення

Договір оферти загальні положення

ДОГОВІР ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Товариство з обмеженої відповідальністю «ТУТОРІУМ», в особі директора Карпової Анастасії Валеріївни, що діє на підставі Статуту (далі -«Виконавець»), адресує цей Договір - оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua будь-якій фізичній особі (далі по тексту «Замовник»), яка приймає послуги Виконавця.

1.2. Акцептом цієї Оферти є реєстрація Замовником на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua з подальшим перерахуванням коштів в рахунок передоплати занадання послуг.

1.3. Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п.1.2. цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору.

1.4. Договір є укладеним і набирає чинності з моменту перерахування Замовником грошових коштів на рахунок Виконавця.

1.5. Платформа eTutorium - це багатофункціональний мультимедійне рішення для проведення вебінарів, онлайн-презентацій, нарад, інтернет-конференцій, онлайн-тренінгів, онлайн-курсів та інших форм дистанційного навчання та ділового спілкування.

1.6. Під терміном «вебінар» мається на увазі проведення веб-конференцій, онлайн-зустрічей та презентацій за допомогою Інтернет в режимі реального часу. При проведенні вебінару кожен учасник знаходиться в режимі «онлайн» перед своїм комп'ютером, підтримуючи зв'язок з іншими учасниками за допомогою веб-додатки.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується протягом визначеного в договорі терміну надати послуги по доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua (надалі - Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Надати послуги згідно умов даного Договору.

3.1.2. Забезпечити Виконавця всіма заявленими на онлайн-сервісі функціональними можливостями.

3.1.3. Надавати консультації з питань, які з'являються в ході експлуатації онлайн-сервісу, за допомогою сервісу «Онлайн-консультацій», електронної пошти або за телефонами (061) 2227774 в робочі дні з 8.30 до 17.30.

3.1.4. Усувати всі виявлені в процесі надання Послуг недоліки в роботі порталу www.etutorium.com.ua.

3.1.5. При неможливості надання Послуг передбачених цим Договором, негайно повідомити про це Замовника письмово або по телефону.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Призупинити надання Послуг при порушенні Замовником Угоди користувача онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua.
3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Ознайомитися та прийняти Угоду користувача онлайн-сервісом www.etutorium.com.ua.

3.3.2. Повідомити про відступи від умов договору та інші недоліки у наданій послузі не пізніше трьох діб після їх виявлення.

3.3.3. Зареєструватися на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua.

3.3.4. Не передавати третім особам свій логін / пароль доступу до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua.

3.3.5. Оплатити за Послуги згідно умов, визначених розділом 4 цього Договору.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Підключиться до онлайн-сервісу www.etutorium.com.ua в строк, попередньо обумовлений Сторонами, але не пізніше двох місяців з моменту оплати.

3.4.2. Відмовитися від надання Послуг, якщо вони не відповідають умовам Договору, та письмово повідомити Виконавця протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту оплати за Послуги.

3.4.3. Додавати електронні адреси учасників тільки при отриманні їх згоди на отримання інформації в електронному вигляді.

3.4.4. Замовник не має права завантажувати СПАМ-бази (контакти, які не дали згоду на отримання запрошень на заходи), тобто додавати електронні адреси користувачів у перелік учасників вебінарів для розсилки реєстрацій користувачів. (На підставі Законів України «Про захист прав споживачів», "Про рекламу", "Про захист персональних даних").
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість за цим Договором вказується на сторінці http://etutorium.com.ua/price.

4.2. Оплата за послуги здійснюється Замовником на підставі виставленого рахунку або банківською картою на онлайн-сервісі www.etutorium.com.ua авансовим платежем у розмірі 100%.

4.3. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його виконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо доведе, що нею були вжиті всі залежні від неї заходи щодо належного виконання зобов'язання.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання Замовником умов даного Договору, якщо таке прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання виникло з вини Замовника.

5.4. За порушення п. 3.4.4. даного Договору оферти, Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6. ФОРС-МАЖОР

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, викликане обставинами непереборної сили, що виникли після його укладення. До таких обставин, зокрема, Сторони відносять: стихійні лиха; природні та промислові катастрофи; терористичні акти; військові дії; громадянські безладдя; прийняття органами державної влади або органами місцевого самоврядування актів, що містять заборони або обмеження щодо діяльності Сторін за цим Договором; інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені або відвернені Сторонами і роблять неможливим виконання зобов'язань Сторін за Договором.

6.2.Сторона, яка бажає бути звільненою від відповідальності через настання обставин непереборної сили, негайно, не пізніше 3 (Трьох) робочих днів сповіщає про такі обставини іншу Сторону. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили позбавляє Сторону права на звільнення від відповідальності.

6.3.Прі настанні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов'язань за цим Договором, термін виконання Сторонами таких зобов'язань переноситься пропорційно часу дії таких обставин, а також часу, необхідного для усунення їх наслідків, але не більше ніж на 60 (Шістдесят) календарних днів. У випадку, якщо обставини непереборної сили продовжують діяти більш вказаного терміну або коли при їх настанні обом Сторонам стає очевидним, що вони будуть діяти більш цього терміну, Сторони зобов'язуються обговорити можливості альтернативних способів виконання цього Договору або його припинення без відшкодування збитків.
7. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1.Спори та / або розбіжності, пов'язані з цим Договором, його укладанням, або виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

7.2.Все претензії Сторін повинні бути оформлені в письмовому вигляді і підписані уповноваженими особами.

7.3.Сторона, отримала претензію, зобов'язана надати іншій Стороні мотивовану відповідь протягом 10 (Десяти) робочих днів з дня отримання претензії.

7.4. Якщо спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, то він вирішується в судовому порядку згідно з встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір - оферта вступає в силу з моменту його акцепту Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань. Датою акцепту є дата оплати послуг Замовником.

8.2. Кожна із Сторін має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши про відмову іншу Сторону не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до передбачуваної дати припинення Договору.
9. ІНШІ УМОВИ

9.1. За бажанням Замовника Договір може бути укладений у письмовій формі і скріплений підписами Сторін та печаткою Виконавця. В цьому випадку пересилання Договору від однієї сторони до іншої проводиться тільки поштою рекомендованим листом.

9.2. Будь-які зміни або доповнення до даного Договору можуть бути внесені тільки на підставі письмової згоди кожної із Сторін.

9.3. Договір - оферта не вимагає підписання і скріплення печатками Сторін, зберігаючи при цьому повну юридичну силу.

9.4. Замовник повністю розуміє, що вся надана інформація про нього, або представника Замовника (паспортні дані, ідентифікаційний номер і ін.) Є персональними даними та погоджується з тим, що ці дані зберігаються у Виконавця для подальшого використання згідно статей Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Замовника або представника Замовника захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних Даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р Права Замовника регламентуються ст. 8 ЗУ «Про захист персональних Даних». Ухвалення Замовником даного Договору означає однозначну згоду з вищенаведеним і підтвердженням того, що він ознайомлений зі змістом ст. 8 ЗУ «Про захист персональних Даних».

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ "ТУТОРІУМ"

ЄДРПОУ 40138775

Юридична адреса: 69005, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 77.

Фактична адреса: 69005, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, будинок 77.

Р/р 26002455016702 в АТ "ОТП БАНК"

МФО 300528
Тел. 061 2227774, 061 2227773.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Прочитайте текст даної публічної оферти І якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Прочитайте текст даної публічної оферти І якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї

Договір публічної оферти про надання послуг
Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти...

Договір публічної оферти на надання послуг спортивного навчання футболу
Харків 15. 04. 2016

Договір на прийом платежів
«укроп», надалі "Компанія", з однієї сторони, та будь-яка фізична або юридична особа, хто до неї звернеться, що іменується надалі...

1. Загальні положення
Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні

Цивільно­правовий договір у нотаріальній практиці (теоретичний та...
Цивільного кодексу України, далі — цк). Виходячи з цього будь-який дво- або багатосторонній правочин вважається договором (ч. 2 ст....

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Публічний договір (оферта) про надання послуг
Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого у відповідності з п. 2 ст....

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Договір публічної оферти на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти
Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної або позашкільної освіти Вашої дитини у Приватному навчальному закладі «Кудрявський»,...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

1. загальні положення

Частина загальні положення

Затверджено
Загальні положення

Частина загальні положення

До Положення про порядок відкриття, ведення І закриття поточних рахунків
Сторони, окремо кожна Сторона, на основі вільного волевиявлення уклали цей договір (далі Договір) про такеБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт