Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

ДИЛЕРСЬКИЙ ДОГОВІР № ___
м. Черкаси “___” ______ 201_ року
ТОВ “ФРЕЯ ТРЕЙД”, м. Черкаси, в подальшому – «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі директора Заболотного Артема Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та _______________________________________________________________, в подальшому «ДИЛЕР», в особі директора _________________________________________, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані як «СТОРОНИ», уклали даний Договір про наступне:


 1. Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

Наведені терміни слід розуміти, як наводиться нижче:

Консультаційні послуги – діяльність з надання допомоги та експертного досвіду, таких як консультації, навчальні семінари, тренінги.

Виробник – особа, яка заявляє про себе як виробник товару, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, своє найменування (ім`я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує таку особу, незалежно від того, чи виготовляє ця особа товар безпосередньо, чи такий товар виготовляється на її замовлення.

Користувач – кінцевий споживач Продукту.

Дилер – це юридична особа, яка має офіційне право на реалізацію продукції «Постачальника» на умовах, передбачених цим Договором.

Субдилер це фізична або юридична особа, яка купує продукцію Дилера для перепродажу її кінцевому споживачеві.

Холдинг – агроформування, яке включає в себе декілька структур (юридичних осіб), площа посівів сільськогосподарських та технічних культур якого дорівнює або перевищує 10000 га землі.

Продукт – продукція, яка визначається у відповідних додатках до цього Договору.

Третя сторона – будь – яка юридична особа, будь – яка фізична особа – підприємець або будь – яка фізична особа.

Умови – умови цього Договору та Додатків до нього, які є невід’ємною частиною цього Договору. 1. Предмет Договору

  1. Постачальник надає статус дилера, а Дилер бере на себе зобов’язання щодо реалізації Продукту Постачальника від власного імені з посиланням на наявність особливого зв’язку з Постачальником.

  2. Дилер купує Продукт за свій рахунок та здійснює продаж від свого імені, діючи на правах незалежного торговця як по відношенню до Постачальника, так і по відношенню до третіх осіб. 1. Права та обов’язки Дилера

3.1. Дилер має право:

3.1.1. Самостійно і на власний розсуд створювати та підтримувати відповідну торгову мережу для продажу Продукту.

3.1.2. Самостійно визначати асортимент закуповуваних Продуктів, а також спосіб їх доставки.

3.1.3. Отримувати регулярні консультаційні послуги від Постачальника, інформацію про новинки, спеціальні пропозиції.

3.1.4. Отримувати повну і своєчасну інформацію про наявність Продукту у Постачальника, про

заплановані поставки.

3.1.5. Дилер використовує товарні знаки, фірмові найменування та інші позначення Виробника та Постачальника для підтвердження автентичності та рекламування Продукту в інтересах Постачальника і лише протягом терміну дії цього Договору. Дане положення не позбавляє Дилера права продавати Продукт, що залишився у нього на момент припинення договору з товарними знаками Виробника і / або Постачальника.

3.2. Дилер зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно оплачувати Продукт згідно умовам договору.

3.2.2. Включати визначений Дилером асортимент Продукту Постачальника в свій прайс-лист в електронному та паперовому виді.

3.2.3. Забезпечувати відповідно до своїх можливостей належні умови демонстрації Продукту на своїх торгівельних площах, а також надавати Користувачам консультаційні послуги щодо застосування Продукту.

3.2.4. Дилер зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб його співробітники, агенти, правонаступники без попередньої письмової згоди Постачальника не інформували третіх осіб про зміст даного Договору та додатків до нього.

3.2.5. Відповідати перед Постачальником за дії своїх субдилерів та агентів як за свої власні.

3.2.6. Вся реклама Продукту, яку розміщує Дилер, повинна відповідати позитивному іміджу Постачальника.

3.2.7. Інформувати Постачальника, якщо таке стане відомим Дилеру, про будь – яке порушення третіми особами прав використання товарних знаків, фірмових найменувань або позначень Виробника і / або Постачальника або інших прав, які він вважає суттєвими.


 1. Права та обов’язки Постачальника

4.1. Постачальник має право:

4.1.1. Змінювати ціни на Продукт для Дилера, Холдингу, Користувача на свій розсуд на підставі досліджень ринку.

4.1.2. Змінювати, доповнювати, скорочувати асортимент без узгодження Дилером на підставі результатів ринкових досліджень, але завчасно, повідомити Дилера про такі зміни, доповнення або скорочення.

4.1.3. Постачальник залишає за собою право на здійснення прямого продажу товарів тим Користувачам, потреби яких, за тих чи інших причин, не можуть бути задоволені Дилером.

4.1.4. Припинити відпуск Продукту Дилеру при порушенні ним одного з пунктів 3.2.1., 3.2.5., 3.2.6. цього Договору.

4.2. Постачальник зобов’язується:

4.2.1. Своєчасно інформувати Дилера про надходження нового Продукту, зміни умов роботи, проведення акцій тощо.

4.2.2. Забезпечувати Дилера рекламними та інформаційно – довідковими матеріалами про Продукт Постачальника; інформувати Дилера про проведення рекламних заходів, виставок та конференцій.

4.2.3. Передати Дилеру загальну інформацію про Продукт та особливості його застосування.

4.2.4. Повідомити Дилера про зміну цін на Продукт не пізніше ніж за 15 днів до введення нових цін. Якщо на момент сповіщення про зміну цін Дилер вже здійснив попередню оплату за партію Продукту, Постачальник повинний провести відвантаження цієї партії Продукту за старою ціною.

4.2.5. Постачати Продукт, який пройшов усі необхідні випробування та має необхідні дозвільні документи.

4.2.5.1. Якість і комплектність Продукту повинна відповідати сертифікатам якості Виробника, супровідної і дозвільної документації.

4.2.5.2. У випадку виникнення претензій у Дилера або Користувача щодо якості Продукту, експертиза якості Продукту повинна бути проведена незалежною узгодженою сторонами компетентною організацією. Витрати на проведення експертизи, якщо неякісність Продукту буде підтверджена, несе Постачальник.

4.2.5.3. Термін придатності кожного Продукту, що постачається, не повинний перевищувати 60% загального терміну придатності на нього.

4.2.6. Інформувати споживача про своїх дилерів в регіонах.

4.2.7. Постачальник не може без поважних причин відмовитись від замовлень, своєчасно отриманих від Дилера, за умови, якщо останній виконав усі свої фінансові зобов’язання.


 1. Ціни, умови оплати, порядок здійснення розрахунків та строків поставки

5.1. Ціна Продукту, умови оплати (форма, розміри, строки), умови поставок визначаються у Додатку №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.

5.2. Поставка Продукту здійснюється на умовах 100 відсоткової передоплати кожної партії Продукту. При виконанні Дилером закупки Продукту протягом трьох місяців підряд на суму не менш ніж 500000,00 грн. (п’ятсот тисяч грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ, подальша поставка Продукту здійснюється на окремо узгоджених між Сторонами умовах.

5.3. Під час дії даного Договору умови оплати можуть бути переглянуті через 3, 6 та 9 місяців з моменту укладання, і далі - через кожні 3 календарних місяця на протязі дії договору. В разі належного виконання Дилером своїх обов’язків, Постачальник має право змінити умови оплати для Дилера з внесенням відповідних поправок (додаткова угода) в Договір.

5.4. Попередня оплата здійснюється на підставі рахунків, які Постачальник виставляє Дилеру на підставі заявки від Дилера на партію Продукту, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання їх Дилером.

  1. Постачання Продукту Дилеру здійснюється через транспортну компанію (перевізника), залізницю м. Городище (під’їзна колія на Городищенському паливному складі), а також самовивозом зі складу Постачальника на умовах, визначених у Додатку до цього Договору. У разі транспортування Продукту за допомогою автоперевізника та / або залізницею, послуги автоперевізника та / або залізниці до пункту призначення здійснюються за рахунок Дилера, якщо інше не вказано у відповідному Додатку до Договору.

  2. Датою поставки Продукту є дата підписаної Сторонами видаткової накладної. Факт приймання – передачі партії Продукту засвідчується Сторонами шляхом підписання видаткової накладної, в якій зазначається кількість та вартість Продукту. Перехід права власності на Продукт від Постачальника до Дилера відбувається в момент підписання видаткової накладної. Ризик випадкового знищення Продукту переходить відповідно до умов поставки (Incoterms-2010).
 1. Відповідальність Сторін. Форс – мажор

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Постачальник відповідає за постачання неякісного і некомплектного Продукту.

6.3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань своїх зобов'язань за Договором винна сторона сплачує іншої штрафні санкції у розмірі, визначеному ст. 231 Господарського Кодексу України, а саме:

6.3.1. за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) Продукту стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного (некомплектного) Продукту;

6.3.2. за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості Продукту, з якого допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

6.3.3. Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами.

6.4. Постачальник не несе відповідальність за збитки, які можуть виникнути у Дилера чи кінцевих користувачів в результаті порушення порядку використання та (або) зберігання Продукту, які вказані в супровідної документації на Продукт.

6.5. Постачальник не несе відповідальності за зобов’язаннями Дилера перед третіми особами.

6.6. По всіх претензіях, позовах третіх осіб щодо невідповідності, допущеної з вини Дилера, стосовно зовнішнього виду, кількості, комплектації Продукту, реалізованого Дилером, відповідальність несе Дилер.

6.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором в разі настання обставин непереборної сили або економічної недоцільності, яка виникає у випадку одномоментного підвищення собівартості Товару на суму, що перевищує 15 (п'ятнадцять) відсотків, що підтверджується відповідними документами.

6.8. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’ять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.9. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим на те офіційним органом.

6.10. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому законодавством порядку має право розірвати цей Договір. В цьому разі Сторони проводять взаєморозрахунки та взаємозаліки за вже виконані обов’язки по договору протягом 3 (трьох) банківських днів зі дня розірвання цього Договору. 

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір, набуває чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2014 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за договором.

7.2. У випадку, якщо за один календарний місяць до дати закінчення строку дії договору жодна із сторін не виявила письмово бажання припинити дію договору, то термін дії договору вважається продовженим на 12 (дванадцять) календарних місяців.


 1. Розірвання договору

8.1. Розірвання договору відбувається в порядку, визначеному ст. 188 Господарського Кодексу України.

 1. Спори

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають в результаті виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони спробують врегулювати за допомогою переговорів.

9.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не врегульовані Сторонами шляхом переговорів, підлягають вирішенню у Господарському суді по місцю знаходження позивача.

9.3. Правом, що регулює цей Договір, є Господарське право України.
10. Прикінцеві положення

10.1. Права і обов’язки договірних Сторін, що випливають з цього Договору, а так само всі питання, не врегульовані в цьому Договорі, регламентуються діючим законодавством України.

10.2. Всі додатки до договору (включаючи таблиці № 1 «Рекомендовані ціни для кінцевого споживача» і №2 «Градація нарахування знижок на продукцію ТОВ «Фрея Трейд») є його невід’ємними частинами.

10.3. Будь – які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони вчинені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

10.4. Цей Договір складений і підписаний у місті Черкаси українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

10.5. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно зі ставкою, встановленою в п. 151.1 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених п.10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України.
Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ДИЛЕР:

ТОВ «ФРЕЯ ТРЕЙД»

18002,Черкаська обл., м. Черкаси,

вул. Леніна/Благовісна, буд.105/269, к.5-16 ,
Р/рах. 26008013015643 ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»

код ЄДРПОУ 38469747

ІПН 384697423018;

Свід. платника ПДВ № 200122191

тел. +38 (067) 472-60-91

e-mail: agro_ferta@2upost.com
Директор ТОВ «Фрея Трейд»

______________________ А.А.Заболотний


___________________


Постачальник________________ Дилер____________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Терміни та визначення, що використовуються в даному Договорі

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконанням

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконанням

Усі разом надалі іменовані «Сторони», уклали даний Договір, надалі...
Тов українсько-Фінське Підприємство «Укр-Фін Тур» (надалі Туроператор) в особі директора Андронова Юрія Вікторовича, що

Терміни, що використовуються у даному договорі та у зв’язку з його виконанням
Замовник: спільне українсько-кіпрське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "мікроприбор"

Терміни, що використовуються в даному Договорі Туристичний оператор
Пп «Вест Тревел Груп», ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів на туроператорску діяльність ае №185528 від 13....

Терміни, що використовуються в Договорі

Стаття терміни, що використовуються в договорі

Стаття терміни, що використовуються в договорі

Стаття терміни, що використовуються в договорі

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Товариство з обмеженою відповідальністю «тк – Велт» 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 209

В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору
Державного агентства з туризму та курортів на туроператорську діяльність, серія ае №185967 від «21» серпня 2013р., в особі заступника...

В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору
Ае №272889 строк дії ліцензії необмежений, платник податку на прибуток ідприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор»,...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
Виробничо-комерційне приватне підприємство «Галлея» (ліцензія Державного агентства України з туризму та курортів від «20. 02. 2012»,...

Стаття терміни, що використовуються в договорі
«алінда тур» (ліцензія Державного агенства з туризму та курортів від «16» жовтня 2013 р., серія ае №272543), платник податку на прибуток...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт