Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Асортимент, кількість, якість, ціна та упаковка товару

Асортимент, кількість, якість, ціна та упаковка товару
ТОВ «________________» договір поставки стор. № .ДОГОВІР № ________

поставки

м. Київ «___» ____________ 20__ р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «_____________________», в особі _____________________________, який діє на підставі Статуту, далі – «Постачальник», з однієї сторони, та ___________________________________, в особі ______________________________________, який діє на підставі ______________________, далі – «Покупець», з іншої сторони, (надалі разом – «Сторони») уклали цей договір №_______ поставки (далі – «Договір») про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Постачальник, у відповідності до умов цього Договору, зобов‘язується поставляти та передавати у власність Покупцю обладнання (далі – «Товар»), а Покупець приймати такий Товар та оплачувати.

  2. Датою підписання Договору є «__» ________________ 20__ р. (далі – «дата підписання Договору»). Цей Договір набирає чинності з дати підписання Договору і діє до «___» ______________ 20__ р., але, у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, що виникли за цим Договором.
 1. АСОРТИМЕНТ, КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ, ЦІНА ТА УПАКОВКА ТОВАРУ

 1. Постачальник здійснює поставку партіями. Асортимент, кількість та ціна Товару в кожній партії Товару, що підлягає поставці протягом дії Договору, вказуються у відповідних Специфікаціях, складених за формою, поданою в Додатку 1 до цього Договору, які підписуються Сторонами та є невід‘ємними частинами цього Договору.

 2. Ціна Товару, а, отже, ціна кожної партії Товару є вільною договірною. У разі, якщо на момент оплати ціни партії (частини ціни партії) Товару відбудеться девальвація гривні (UAH) за курсом Української міжбанківської валютної біржі (далі – «УМВБ») до іноземної вільноконвертованої валюти, яка зазначається у відповідній Специфікації, (далі – «валюта») сума, що підлягає сплаті за відповідною Специфікацією, визначається з урахуванням еквівалента ціни партії Товару в валюті за такою формулою: Сума, що підлягає оплаті UAH = (Ціна партії Товару вказана у відповідній Специфікації UAH – сплачена на момент перерахунку частина ціни партії Товару UAH)/Курс УМВБ UAH/валюта на момент підписання Специфікації)× Курс УМВБ UAH/валюта на момент оплати. Курс УМВБ, який застосовується для перерахунку ціни Товару, визначається як курс продажу валюти на момент закриття торгів УМВБ в робочий день, який передує даті оплати, згідно ресурсу http://kurs.com.ua/mejbank.Частина ціни партії Товару, що підлягає сплаті, визначена згідно вищевказаної формули, вказується Постачальником у відповідному письмовому повідомленні.

 3. Ціна Товару та ціна партії Товару може бути змінена Постачальником у випадку внесення змін до законодавчих актів України, які стосуються ставок, принципів і порядку сплати податків і зборів, митних та ін. платежів, які впливають на ціноутворення за даним Договором, а також у разі підвищення цін виробником Товару, про що Сторонами підписується Додаткова угода до Договору.

 4. Загальна ціна Договору визначається як сума ціни всіх партій Товару, що поставлені протягом дії цього Договору.

 5. Якість Товару, що поставляється протягом дії Договору, має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до такого Товару.

 6. Товар передається упакованим звичайним для нього способом, що забезпечує схоронність Товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування.
 1. УМОВИ ПОСТАВКИ

 1. Базис поставки приймається ________________ (Інкотермс – 2010 р.), якщо інший базис поставки не зазначений у відповідній Специфікації. Сторони при виконанні цього Договору не застосовують правила Інкотермс – 2010 р. в частині зобов’язань по страхуванню Товару.

 2. Місце поставки: ____________________________, якщо інше місце поставки не зазначене Сторонами у відповідній Специфікації.

 3. Датою поставки є дата, коли Товар наданий Покупцю в місці поставки.

 4. Постачальник здійснює поставку в строк ___________ днів з моменту _________________________, якщо інший строк поставки не зазначений Сторонами у відповідній Специфікації.

 5. Покупець зобов’язується забезпечити прийняття Товару в місці поставки не пізніше строку, вказаного у п. 3.4. Договору.

 6. Повноваження осіб на приймання Товару мають бути підтверджені довіреністю.

 7. Дострокова поставка Постачальником та поставка партії Товару частинами допускається без попереднього узгодження Сторонами строків та можливості здійснення дострокової поставки, та/або поставки партії Товару частинами.

 8. Перевірку Товару на відповідність вимогам щодо якості, кількості, асортименту, упаковки поставленого Товару здійснює Покупець. У випадку виявлення Покупцем при прийомі-передачі Товару недоліків щодо якості, кількості, асортименту, упаковки поставленого Товару, всі виявлені недоліки мають бути зазначені в Акті прийому-передачі. В разі відсутності зауважень щодо Товару, Акт прийому – передачі може не складатися.
 1. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

 1. Покупець повинен оплатити Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника наступним чином:

   1. упродовж ________________ днів з дати підписання відповідної Специфікації – попередня оплата в розмірі ______% від ціни відповідної партії Товару;

   2. упродовж __________________днів з дати поставки партії Товару – оплата в розмірі ______% від ціни відповідної партії Товару.

 2. Інший порядок оплати окремої партії Товару може бути узгоджений Сторонами у відповідній Специфікації. Порядок оплати, визначений в підписаній Сторонами Специфікації, поширюється лише на Товар, зазначений у такій Специфікації. 1. ДОКУМЕНТИ НА ТОВАР

 1. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю наступні документи на Товар:

 1. Видаткова накладна;

 2. Рахунок-фактура;
 1. ФОРС-МАЖОР

 1. Виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором може бути призупинено в разі настання обставин непереборної сили: стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху транспорту внаслідок страйку, рішень Уряду України або інших обставин, які перебувають поза контролем Сторін.

 2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом трьох робочих днів повідомити про це другу Сторону. Факт наявності та термін дії форс-мажорних обставин підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України.

 3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов'язань поновлюється.

 4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів поспіль, Сторони мають право в односторонньому порядку припинити дію цього Договору, з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

 5. Настання форс-мажорних обставин та розірвання Договору не звільняє Покупця від оплати отриманого Товару.
 1. ГАРАНТІЯ І СЕРВІС

 1. Постачальник гарантує роботу Товару відповідно до технічних характеристик Товару упродовж гарантійного строку. Гарантія надається тільки на Товар. Будь-яка пряма чи непряма шкода, завдана виходом Товару з ладу, Постачальником не відшкодовується. Сторони погодились, що Товар який вийшов з ладу у період гарантійного строку, не вважається неякісним.

 2. Гарантійний строк на Товар зазначається в Гарантійному талоні або експлуатацiйнiй документації на Товар. Гарантійний строк обчислюється з дати поставки Товару, вказаної в Гарантійному талоні, а якщо дату поставки Товару встановити неможливо, гарантійний строк починає перебіг з дати виготовлення Товару.

 3. Гарантійний строк продовжується на час, упродовж якого Товар перебував у ремонті. Строк перебування Товару у ремонті починається з дати запису про надходження Товару на ремонт, зафіксованої в журналі ремонтів та у Відривному талоні акту ремонту, що надається Покупцю, і закінчується в момент повернення Товару Покупцю/ передачі перевізнику.

 4. Гарантійний ремонт Товару здійснюється сервісною службою, уповноваженою Постачальником (далі - «Сервісна служба») та включає ціну використаних запасних частин та ціну робіт з відновлення працездатності Товару. Упродовж гарантійного строку гарантійний ремонт здійснюється безкоштовно, крім випадків, якщо:

  1. Наявне порушення цілісності пломб Товару;

  2. Покупець використовує неякісні витратні матеріали;

  3. Товар експлуатується з порушенням правил експлуатації або введення в експлуатацію, в тому числі, з порушенням вимог до параметрів живлення, вимог, вказаних в експлуатаційній документації та Гарантійному талоні, а також технічних стандартів та норм безпеки, що діють в Україні;

  4. Несправність Товару сталася через втручання користувача або третіх осіб у конструкцію Товару;

  5. Несправність Товару сталася внаслідок механічних пошкоджень, грубого поводження чи вандалізму, а також внаслідок потрапляння всередину рідини, тварин, комах, продуктів їх життєдіяльності та інших сторонніх предметів;

  6. Несправність Товару сталася внаслідок дії обставин форс-мажору;

  7. Товар експлуатується особою, з якою не було проведено підготовчого інструктажу щодо експлуатації Товару;

  8. в інших випадках, передбачених Гарантійним талоном.

 1. Гарантійні зобов’язання Постачальника не поширюються на складові частини, що зношуються, а також на витратні матеріали.

 2. Товар надається Покупцем для гарантійного ремонту до Сервісної служби за власний рахунок комплектно, в заводській упаковці та з супровідним листом з детальним описом проблеми, Гарантійним талоном і Паспортом виробника (за його наявності).

 3. Повернення Товару Покупцю після гарантійного ремонту здійснюється за рахунок Покупця.

 4. Якщо в період гарантійного строку внаслідок виходу Товару з ладу під час здійснення гарантійного ремонту виникне неможливість відновлення працездатності Товару шляхом проведення ремонту, Постачальник, з урахуванням положень цього розділу Договору, здійснює заміну Товару.

 5. У разі відмови Покупця від послуг Сервісної служби, під час гарантійного строку, Постачальник не несе відповідальність у вигляді гарантійного ремонту.

 6. Сервісне обслуговування Товару здійснюється на підставі окремого договору, укладеного Покупцем із Сервісною службою.
 1. САНКЦІЇ ТА РЕКЛАМАЦІЇ

  1. Постачальник за непоставку, недопоставку, прострочення поставки сплачує Покупцю, на вимогу останнього, штраф у розмірі 0,05% від ціни непоставленого/недопоставленого Товару.

  2. У разі відмови Покупця від прийняття Товару, він, на вимогу Постачальника, сплачує штраф в розмірі 50% від ціни поставленого Товару.

  3. За прострочення термінів оплати Покупець сплачує Постачальнику, на вимогу останнього, суму боргу з урахуванням індексу інфляції та штрафну неустойку, яка нараховується за весь час прострочення виконання зобов’язання, тобто, з першого дня прострочення оплати до дня остаточного розрахунку, у вигляді пені в розмірі 0,1 % від суми заборгованості за кожний день прострочки та 25% річних від суми заборгованості.

  4. У разі порушення строків прийняття Товару до 10 (десяти) календарних днів включно, Покупець сплачує Постачальнику, на вимогу останнього, штраф в розмірі 0,1% від ціни неприйнятого/ несвоєчасно прийнятого Товару, при прострочці від 11 (одинадцяти) до 20 (двадцяти) календарних днів включно - 1% від ціни неприйнятого/ несвоєчасно прийнятого Товару, а при прострочці понад  20 (двадцять) календарних днів – 2% від ціни неприйнятого/ несвоєчасно прийнятого Товару.

  5. Вимоги у зв‘язку з недоліками щодо кількості, якості, асортименту, упаковки Товару, виявлені при прийомі Товару, повинні бути пред’явлені Покупцем протягом 10 (десяти) календарних днів з дати поставки, не враховуючи часу поштового обігу, а при недоліках щодо якості Товару, які неможливо виявити при прийомці – протягом гарантійного строку. Рекламації, пред’явлені з порушенням строків, зазначених в цьому пункті, Постачальником не розглядаються.

  6. У разі поставки Товару неналежної якості або некомплектного та за умови невиконання зобов’язань, передбачених п. 8.7. Договору, Постачальник сплачує Покупцеві, на вимогу останнього, штраф в розмірі 1 % від ціни неякісного (некомплектного) Товару.

  7. У разі поставки Товару неналежної якості Постачальник зобов'язується за свій рахунок усунути недоліки, а у випадку неможливості усунення недоліків - замінити неякісний Товар на Товар належної якості. Усунення недоліків щодо якості або заміна поставленого неякісного Товару здійснюється Постачальником, за умови отримання пред’явленої Покупцем рекламації, у строк 30 (тридцять) календарних днів з дати надання Покупцем за його рахунок Товару неналежної якості на склад Постачальника або до визначеної Постачальником Сервісної служби.
 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

  1. Для забезпечення виконання зобов’язань щодо оплати Товару Постачальник залишає за собою право здійснити притримання поставки Товару за черговою Специфікацією в разі невиконання Покупцем в строк, вказаний в Договорі, обов‘язку проведення розрахунків та сплати штрафних санкцій за порушення порядку проведення розрахунків за будь-якою із попередніх Специфікацій.

 1. Право власності на Товар, що поставляється за цим Договором переходить до Покупця після перерахування Покупцем на поточний рахунок Постачальника 100% (ста відсотків) ціни Товару згідно цього Договору.

 2. До перерахування Постачальникові 100% ціни Товару - Покупець не має права розпоряджатися Товаром. Це обмеження поширюється також на передачу Покупцем Товару третім особам (не залежно від підстав такої передачі), в тому числі на зберігання, в оренду тощо.

 3. У випадку порушення Покупцем вищевказаних умов - Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. В такому випадку Покупець зобов'язується негайно й за свій рахунок повернути весь поставлений відповідно до цього Договору Товар, який не був повністю оплачений Покупцем, на склад Постачальника (адреса__________) та відшкодувати Постачальнику завдані достроковим розірванням Договору збитки, в тому числі, але не виключно, витрати на транспортування Товару Постачальником до місця поставки, упущену вигоду.
 1. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  1. Договір може бути розірваний в будь-який час за взаємною угодою Постачальника і Покупця, в якій визначаються майнові вимоги Сторін, якщо такі вимоги мають місце, та порядок їх врегулювання.

  2. В разі невиконання або неналежного виконання хоча б частини обов‘язків за Договором однією із Сторін, друга Сторона має право призупинити виконання своїх обов’язків за цим Договором, письмово попередивши про це іншу Сторону.

  3. По спливанні 30 (тридцяти) календарних днів з дня призупинення Договору згідно п. 10.2. чи за наявності іншого істотного порушення Договору однією із Сторін Договору, друга Сторона має право вимагати розірвання Договору в односторонньому порядку та відшкодування з боку іншої Сторони завданих таким невиконанням збитків, в тому числі витрат на транспортування Товару Постачальником.

  4. Розірвання Договору не звільняє Покупця від обов‘язку оплатити отриманий Товар, а Постачальника – від обов‘язку поставити замовлений Товар.
 1. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

 1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов Договору Сторони вирішують їх шляхом переговорів, а у випадках недосягнення домовленостей – в господарському суді відповідно до чинного законодавства.

 2. Досудовий порядок врегулювання спорів Сторони вважають обов’язковим.
 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Цей Договір складений українською мовою, в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

  2. Документи отримані за допомогою засобів факсимільного зв’язку, мають юридичну силу за умови отримання оригіналів цих документів не пізніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів з дати відправлення засобами факсимільного зв’язку.

  3. До всіх без виключення правовідносин Сторін цього Договору застосовується загальний строк позовної давності.

  4. Додатки до цього Договору є його невід‘ємними частинами.

  5. Всі доповнення і зміни до цього Договору дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі, підписані уповноваженими особами Сторін та скріплені печатками, за винятком випадку передбаченого п. 2.2. Договору.

  6. Права та обов‘язки Покупця за цим Договором не можуть бути передані третім особам.

  7. Постачальник має право використовувати інформацію про факт укладання та предмет цього Договору в своїх маркетингових заходах та з метою інформування громадськості. Постачальник має право проводити зйомку в приміщеннях, в яких встановлений Товар, для використання в своїх маркетингових заходах.

  8. Покупець зобов’язується забезпечити Постачальнику та третім особам за запитом Постачальника доступ на місце встановлення Товару за цим Договором для демонстрації функціонування Товару та надавати всебічне сприяння Постачальнику та третім особам за запитом Постачальника в ознайомленні з функціонуванням Товару, поставленого відповідно до цього Договору.

  9. Постачальник є платником податку на прибуток підприємств за ставкою, визначеною пунктом 136.1. статті 136 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р.

  10. Покупець є платником __________________________________________________________________.

  11. Цим Сторони підтверджують, що на момент укладення Договору вони є юридичними особами, які створені і діють відповідно до законодавства України, не перебувають в процедурі банкрутства чи санації, особи, які підписують цей Договір від імені Сторін мають достатні повноваження для підписання цього Договору.

  12. На підтвердження вищезазначеного, Покупець в момент підписання Договору передає іншій Стороні наступні документи:

   1. копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (завірена печаткою підприємства, з підписом та П.І.Б. посадової особи та написом «Згідно з оригіналом»);

   2. копія витягів зі Статуту з переліком повноважень керівника підприємства, або іншої особи, що підписує Договір (завірена печаткою підприємства, з підписом та П.І.Б. посадової особи та написом «Згідно з оригіналом»);

   3. копія Наказу (протоколу зборів учасників/акціонерів) про призначення особи на посаду керівника підприємства, або іншої особи, що підписує Договір (завірена печаткою підприємства, з підписом та П.І.Б. посадової особи та написом «Згідно з оригіналом»);

   4. в разі, якщо Договір підписує особа за довіреністю, то додатково подається копія такої довіреності (завірена печаткою підприємства, з підписом та П.І.Б. посадової особи та написом «Згідно з оригіналом»).

  13. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну власного найменування, організаційно-правової форми, та будь-які зміни у реквізитах, зазначених в розділі 13 Договору. Повідомлення здійснюється в письмовій формі шляхом направлення іншій Стороні засвідченого в порядку визначеному п. 12.12. Договору документу, що підтверджує наявність відповідних змін. Таке повідомлення повинно бути направлено не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати здійснення відповідних змін.
 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Покупець

Постачальник

Назва:
Назва:
Юр.адреса:
Юр.адреса:
Поштова

адреса:
Поштова

адреса:
№ рахунку:
№ рахунку:
Назва банку
Назва банку
МФО
МФО
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ
№ свід. ПДВ

№ свід. ПДВ

І.П.Н.

І.П.Н.

Т/ф.

Т/ф.

_______________________________

_______________________________
________________ _____________

____________________________________________________________________
_____________________ _____________


Додаток 1


до Договору №_____ поставки

від «__» _____________ 20__ р.
ТИПОВА ФОРМА

Зразок
Специфікація №___

на поставку партії Товару

до Договору №_______ поставки від «__» _____________ 20__ р.

м. Київ «__» _____________ 20__ р.


з/п

Найменування (асортимент) Товару

Ціна одиниці без ПДВ, грн.

Кількість, шт.

Загальна ціна без ПДВ, грн.

Базис та місце поставки *

Строк поставки*

Валюта для визначення еквівалента ціни Товару
Всього ціна Товару без ПДВ: ________________________________

ПДВ 20%:________________________________

Всього з ПДВ: __________________________________

* Заповнюється лише у разі, якщо строк/базис/місце поставки певного Товару відрізняється від загального строку/базису/місця поставки, зазначеного в Договорі.Підписи Сторін

Покупець

Постачальник

Назва:
Назва:
Юр.адреса:
Юр.адреса:
Поштова

адреса:
Поштова

адреса:
№ рахунку:
№ рахунку:
Назва банку
Назва банку
МФО
МФО
ЄДРПОУ
ЄДРПОУ
№ свід. ПДВ

№ свід. ПДВ

І.П.Н.

І.П.Н.

Т/ф.

Т/ф.

____________________________________

____________________________________
____________________ _______________

____________________________________________________________________
_____________________ _____________


/За Покупця/ ________________

/За Постачальника/ ________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. порядок передачі, асортимент, кількість та ціна товару
Продавець: тов «Ресурс», в особі директора Цісельського Мечислава Йосиповича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, І

2. кількість та якість товару
Статуту, з другої сторони, надалі за текстом разом Сторони, а окремо Сторона, уклали даний Договір про наступне

2. Ціна та якість газу скрапленого

2. ціна та загальна вартість товару

2. кількість І асортимент поставки
...

Умови ціноутворення в рамках довгострокових договорів на поставку нафтопродуктів
Попередня ціна та вартість партії Товару визначається у національній валюті України за формулою

Класифікатор типів декларацій
Тимчасова митна декларація на товари, відомості про кількісні характеристики яких можуть бути встановлені після навантаження товарів...

Щодо заповнення графи 11 розділу б податкової накладної
Щодо формування податкового кредиту на підставі податкової накладної, у якій показник графи 7 «Ціна постачання одиниці товару/послуги...

«Цікаві перетворення»
Мета: Ознайомити дітей з економічними поняттями «гроші», «ціна». Називати грошовий знак України – гривню. Формувати вміння співвідносити...

Порядок та строки виконання робіт та поставки продукції
Договором, зобов’язується виконати роботи з виготовлення поліграфічної продукції та передати Замовнику у власність виготовлену поліграфічну...

Щодо порядку округлення показників у графі „Ціна постачання одиниці...
Згідно із пунктом 201. 2 статті 201 Податкового кодексу України (далі Кодекс) форма та порядок заповнення податкової наклад- ної...

На відвантаження Товару з базисною умовою поставки – exw, самовивіз...
Друкується на фірмовому бланку підприємства, установи, організації із зазначенням найменування, адреси, контактних телефонів

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...

Базова вища освіта Кваліфікація: поліграфіст
Етикетка І паковання стають не лише лицем товару, а й рекламою виробника, показником його надійності у випуску якісної продукції....

Ціна на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без пдв)
Ціна на електричну енергію (грн за 1 кВт*год, без пдв), у тому числі диференційовані ціни та критерії диференціації для споживача,...

Державна фіскальна служба україни
Пдв та з податку на прибуток при укладенні договору про переведення постачальником товару (боржником) боргу за отриманим авансом...

Заявка на участь у конкурсі «упаковка майбутнього»
Заявку, опис та зображення упаковки, етикетки надсилати на e-mail: club

Термін придатності/реалізації/зберігання товару на момент поставки...
Товар, що продається за цим Договором, повинен відповідати вимогам державних стандартів та технічним умовам, діючим на території...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт