Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Комерційна пропозиція «Універсальна» постачальника універсальних послуг

Комерційна пропозиція «Універсальна» постачальника універсальних послуг

Додаток 3

до договору про постачання

електричної енергії

постачальником універсальних послуг
Комерційна пропозиція «Універсальна»

постачальника універсальних послуг

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

для малих непобутових споживачів
Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію

 • заявник відповідно до чинного законодавства України має право на отримання універсальної послуги, як малий непобутовий споживач;

 • споживач є власником (користувачем) об’єкта;

 • споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

 • перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, не потребує додаткових узгоджень.

Ціна

Постачання електричної енергії здійснюється за регульованим цінами (тарифами) на електроенергію, зокрема, розрахованими відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 №1177.
Територія здійснення ліцензованої діяльності

У межах Дніпропетровської області та електричних мереж операторів системи розподілу:

 • АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі»;

 • ПрАТ «ПЕЕМ «Центральна енергетична компанія»;

 • Регіональна філія «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».


Спосіб оплати

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку, на підставі самостійно отриманого у Постачальника рахунка.

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника, зазначений у Договорі та/або розрахункових документах.
Термін оплати

100% попередня оплата заявлених обсягів споживання електричної енергії здійснюється не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати початку розрахункового періоду з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію.

Оплата за спожиту електричну енергію має бути здійснена Споживачем у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду.

На період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», непобутовий споживач надає звіти про покази засобу обліку за формою, яка є зразком до даного договору, або формою, узгодженою з оператором системи розподілу, за розрахунковий період та у дати, встановлені договором про постачання електричної енергії, що діяв станом на 31 грудня 2018 року, до отримання окремого повідомлення від Постачальника про зміну відповідної дати чи періоду.

Порушення строків оплати, передбачених даною комерційною пропозицією, є підставою для направлення вимоги Постачальника про забезпечення виконання зобов’язання.
Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф

За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання, та 3% річних від суми боргу. Сума боргу сплачується Споживачем з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочення.
Штраф за дострокове припинення дії договору

У випадку не повідомлення або повідомлення з порушенням строків Постачальника про дострокове припинення (розірвання) договору Споживачем, споживач сплачує штраф у розмірі подвійної вартості електричної енергії, розрахований за кількістю днів в місяці, в якому Постачальник отримав повідомлення про необхідність дострокового припинення (розірвання) договору.
Можливість надання пільг, субсидій

Не надаються.
Розмір компенсації Споживачу

за недодержання Постачальником комерційної якості послуг

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.
Термін дії договору

Для споживачів, у яких є чинний договір про постачання електричної енергії станом на 31.12.2018, постачання електричної енергії здійснюється з січня 2019 року.

Для інших споживачів договір набирає чинності з наступного дня після подання Споживачем заяви-приєднання, в якій повідомляється про обрання Комерційної пропозиції «Універсальна», якщо протягом трьох робочих днів споживачу не буде повідомлено про невідповідність його критеріям обраної комерційної пропозиції.

Договір на умовах даної комерційної пропозиції укладається на строк до 30.06.2019 року.

Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна зі Сторін не заявить про припинення його дії або перегляд його умов.

Договір може бути розірвано і в інший термін за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

Інформація про умови продовження або зміни даної комерційної пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 календарних днів до збігу строку її дії або строку введення відповідних змін.

У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об’єкт Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то договір вважається укладеним з моменту подання заяви-приєднання, а постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.

Договір, в частині постачання електричної енергії, діє виключно у межах строку дії договору споживача про надання послуг з розподілу, враховуючи розповсюдження його дії на окремі точки розподілу (за наявності декількох точок розподілу).

Якщо в процесі виконання договору Постачальником буде встановлено невідповідність Споживача обраній комерційній пропозиції, Споживач має обрати іншу комерційну пропозицію, про що повідомляє Постачальника шляхом надання відповідної заяви-приєднання протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення Постачальника. За спірні періоди Постачальник має право здійснити перерахунок за цінами іншої комерційної пропозиції, обраної Споживачем чи визначеної Постачальником самостійно після збігу встановленого для подання заяви-приєднання строку.
Можливість постачання захищеним споживачам

Постачання електричної енергії захищеним споживачам не здійснюється.
Інші умови

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії, оператор електричної мережі та адміністратор комерційного обліку мають право доступу до вузла обліку електричної енергії споживача для виконання ними своїх обов'язків відповідно до Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Постачальник інформує споживача, з яким укладено Договір, про будь-яку зміну в умовах Договору шляхом направлення відповідної інформації одним із наступних способів:

 • через особистий кабінет,

 • на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору,

 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору, та чат-програми,

 • в центрах обслуговування споживачів, тощо.

Постачальник може інформувати, попереджати, повідомляти споживача, з яким укладено Договір, про закінчення терміну дії Договору, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, надавати іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної інформації будь-яким із наступних способів:

 • через особистий кабінет,

 • на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу, вказану у заяві-приєднання до умов договору,

 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору та інші чат-програми,

 • в центрах обслуговування споживачів, тощо.

Для реалізації права споживача на зміну постачальника, Споживач повинен повідомити Постачальника про свій намір не менше ніж як за 21 день до закінчення розрахункового періоду, вказавши дату або період зміни, в які буде відбуватись така зміна.

При наявності розбіжностей в частині визначення обсягу спожитої електричної енергії вони підлягають врегулюванню відповідно до Кодексу комерційного обліку або в судовому порядку. До вирішення цього питання величина обсягу спожитої електричної енергії встановлюється відповідно до даних Оператора системи розподілу.

Під суттєвими порушеннями умов Договору, передбаченими підпунктом 2 пункту 13.5 Договору, Сторони розуміють, зокрема, не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за електричну енергію у строк, вказаний у вимозі Постачальника.

У разі суперечностей (невідповідності) будь-якої з умов Договору умовам, викладеним в цій комерційній пропозиції, застосовуються умови цієї комерційної пропозиції.
ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»

_________________________

_________________________

«_____»__________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комерційна пропозиція «Універсальна бюджет» про постачання електричної...
Послуга надається в межах Запорізької області та електричних мереж операторів системи розподілу

Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
Споживач) постачальником універсальних послуг (далі – Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641,...

Комерційна пропозиція від «10» грудня 2018 року
При розрахунку плати за спожиту електричну енергію застосовується тариф затверджений Регулятором. Здійснення розрахунків за тарифами,...

Комерційна пропозиція від «10» грудня 2018 року
Ціна сформована відповідно до «Порядку формування цін на універсальні послуги» (затверджений постановою нкрекп №1177 від 05. 11....

Комерційна пропозиція щодо спонсорської та партнерської участі у проекті
Сприяння учасникам вітчизняного ринку безпеки та суміжних ринків в отриманні замовлень на продукцію та послуги щодо убезпечення об’єктів...

Комерційна пропозиція
Пропонуємо Вашій увазі вишукані прикраси з елоксалу (eloxal) високоякісні ювелірні вироби під золото 585-тої та 750-ої проби, або...

О. В. Куклін Комерційна діяльність
Куклін О. В. Комерційна діяльність: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2005 с

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Заява (пропозиція) №{%o contractnum%}
Договору «Сторони», а кожен окремо «Сторона», розуміючи значення своїх дій, керуючись взаємною згодою та діючи добровільно, шляхом...

Договір публічної оферти про надання послуг
Публічна оферта – формальна пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти...

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу...
Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою нкрекп від 14. 03. 2018 №312...

Засвідчено: Голова Тендерного комітету
Центрального макрорегіону пат «Укртелеком» (надалі «Замовник») учаснику тендера (надалі «Учасник») на надання комерційної пропозиції...

Інструкція для замовника щодо користування авторизованим електронним...
Доброго дня, шановний Користувач! Вітаємо Вас на авторизованому електронному майданчику Українська універсальна біржа!

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Власенка...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...

Українська універсальна біржа
Українська універсальна біржа, надалі – Біржа, в особі директора Власенка О. В., що є платником податку на загальних підставах, який...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт