Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Комерційна пропозиція «Універсальна бюджет» про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг тов «Запоріжжяелектропостачання» бюджетним установам на період з 01. 01. 2019 по 31. 12. 2019

Комерційна пропозиція «Універсальна бюджет» про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг тов «Запоріжжяелектропостачання» бюджетним установам на період з 01. 01. 2019 по 31. 12. 2019

Додаток 3

до договору про постачання

електричної енергії

постачальником

універсальних послуг

Комерційна пропозиція «Універсальна бюджет»

про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг ТОВ «Запоріжжяелектропостачання» бюджетним установам

на період з 01.01.2019 по 31.12.2019

1. Критерії, яким має відповідати особа, що обирає дану комерційну пропозицію

 • заявник відповідно до чинного законодавства України має право на отримання універсальної послуги;

 • заявник є бюджетною установою (орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету, бюджетні установи є неприбутковими);

 • наявний облік електричної енергії забезпечує можливість застосування цін (тарифів), передбачених даною комерційною пропозицією;

 • споживач приєднався до умов договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

 • перехід прав та обов’язків до нового власника (користувача) об’єкта за договорами, укладеними відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, не потребує додаткових узгоджень.

2. Територія надання послуги

Послуга надається в межах Запорізької області та електричних мереж операторів системи розподілу:

 • ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

 • АТ «Укрзалізниця».

3. Ціна

Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, які розраховуються у відповідності до методики (порядку) розрахунку ціни на електричну енергію, затвердженої Регулятором.

При зміні Регулятором тарифів/складових ціни на електричну енергію постачальника універсальних послуг, Постачальник застосовує при розрахунках нові тарифи/ціни з дати введення їх в дію Регулятором.

Інформація щодо розмірів та порядку застосування тарифів/цін постачальника універсальних послуг розміщуються на сайті Регулятора: www.nerc.gov.ua та на сайті Постачальника: www.zpep.com.ua.

4. Спосіб та термін оплати

Розрахунковий період для обсягу спожитої електричної енергії становить один місяць, а саме: з 01 числа розрахункового місяця по останній день розрахункового місяця.

Платежі за спожиту електричну енергію здійснюються у наступному порядку:

- 1 платіж до 20 числа розрахункового місяця у розмірі 50% вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії за відповідний розрахунковий період на підставі акту прийняття-передавання товарної продукції та рахунку за спожиту електричну енергію;

- 2 платіж за електричну енергію у розмірі різниці суми першого платежу та вартості спожитої в розрахунковому періоді електричної енергії в строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду на підставі акту прийняття-передавання товарної продукції та рахунку за спожиту електричну енергію.

Підставою для формування Постачальником рахунку на оплату спожитої електричної енергії за цим договором є підписаний сторонами акт прийняття-передавання товарної продукції.

Оплата здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника (далі - спецрахунок), зазначений у Договорі або розрахункових документах.

Оплата може бути здійснена через:

 • банківську платіжну систему;

 • особовий кабінет на сайті Постачальника;

 • поштовий переказ;

 • в інший не заборонений чинним законодавством спосіб.

Датою оплати є дата надходження коштів на спецрахунок Постачальника.

5. Встановлення замовлених обсягів постачання електричної енергії

Споживач, одночасно із заявою-приєднання надає замовлені обсяги споживання електричної енергії з розбивкою по місяцям на календарний рік.

Кожного року, але не пізніше 1 листопада, Споживач надає Постачальнику відомості щодо прогнозованого (очікуваного) обсягу споживання електричної енергії на наступний рік з розбивкою по місяцям, за формою «Відомості про замовлені обсяги споживання».

В разі ненадання замовлених обсягів споживання електричної енергії, вони встановлюються на розрахунковий період на основі фактичних значень обсягу спожитої електричної енергії за відповідний розрахунковий період попереднього року. Якщо фактичне значення обсягу спожитої електричної енергії за відповідний розрахунковий період попереднього року дорівнює нулю, замовлений обсяг споживання електричної енергії визначається на основі фактичного обсягу спожитої електричної енергії у першому, наступному за відповідним, розрахунковому періоді попереднього року, споживання в якому більше нульового значення.

У випадку необхідності коригування раніше замовленого (прогнозованого) обсягу споживання електричної енергії, Споживач надає Постачальнику повідомлення про скориговані замовлені обсяги споживання електричної енергії на наступний розрахунковий період за 2 робочих дні до 15 числа місяця що передує розрахунковому. Відповідне повідомлення надається Споживачем шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти: limits@zpep.com.ua, з одночасним направленням заявки у паперовому вигляді засобами поштового зв’язку або нарочно за формою «Зразок звернення Споживача щодо коригування обсягів постачання».

У разі об’єктивної потреби, Споживач має право протягом розрахункового періоду, але не пізніше ніж за 2 робочих дня до 14 числа розрахункового місяця, збільшити обсяги постачання електричної енергії. Підставою для збільшення обсягу постачання електричної енергії у розрахунковому періоді, є наявність письмового звернення Споживача до Постачальника надане у встановлений термін.

6. Оплата послуг з розподілу електричної енергії

Споживач здійснює оплату послуг з розподілу електричної енергії через Постачальника в складі ціни універсальної послуги.

7. Розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф


За внесення платежів, передбачених умовами Договору, з порушенням термінів, визначених цією комерційною пропозицією, Споживач сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати, нарахованої протягом всього періоду прострочення зобов’язання, та 3% річних від суми боргу.

Суми пені, 3% річних, інфляційних зазначаються у розрахунковому документі окремим рядком, та повинні бути сплачені протягом 5 робочих днів від дня його отримання Споживачем.

8. Штраф за дострокове припинення дії договору

Не застосовується.

9. Можливість надання пільг, субсидій

Пільги, субсидії надаються у порядку та розмірі, визначеному чинним законодавством України

10. Розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником комерційної якості послуг

Компенсація за недотримання постачальником комерційної якості надання послуг надається у порядку та розмірі, визначеному Регулятором.

11. Термін дії договору

Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання Сторонами, діє до 31.12.2019. Сторони керуючись ст. 631 Цивільного кодексу України дійшли згоди, що умови цього договору застосовуються до відносин між сторонами, які виникли до його укладання, починаючи з 01.01.2019 року.

Згідно ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» дія Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Договір може бути розірвано за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

Інформація про умови продовження або зміни даної комерційної пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника не пізніше ніж за 20 календарних днів до збігу строку її дії або строку введення відповідних змін.

У разі, якщо на момент подання заяви-приєднання до Договору на об’єкт Споживача було припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то договір вважається укладеним з моменту подання заяви-приєднання, а постачання здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством порядку, надання відповідних послуг.

Договір, в частині постачання електричної енергії, діє виключно у межах строку дії договору споживача про надання послуг з розподілу, враховуючи розповсюдження його дії на окремі точки розподілу (за наявності декількох точок розподілу).

Якщо в процесі виконання договору Постачальником буде встановлено невідповідність Споживача обраній комерційній пропозиції, Споживач має обрати іншу комерційну пропозицію, про що повідомляє Постачальника шляхом надання відповідної заяви-приєднання протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення Постачальника. За спірні періоди Постачальник має право здійснити перерахунок за цінами іншої комерційної пропозиції, обраної Споживачем чи визначеної Постачальником самостійно після збігу встановленого для подання заяви-приєднання строку.

12. Можливість постачання захищеним споживачам

Постачання електричної енергії захищеним споживачам не здійснюється.

13. Інші умови

На період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, у відповідності до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», непобутовий споживач надає звіти про покази засобу обліку за формою, яка є зразком до даного договору, або формою, узгодженою з оператором системи розподілу, за розрахунковий період та у дати, встановлені договором про постачання електричної енергії, що діяв станом на 31 грудня 2018 року, до отримання окремого повідомлення від Постачальника про зміну відповідної дати чи періоду.

Постачальник інформує споживача, з яким укладено Договір, про будь-яку зміну в умовах Договору шляхом направлення відповідної інформації:

 • через особовий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору,

 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,

 • в центрах обслуговування споживачів тощо.

Постачальник може інформувати, повідомляти споживача, з яким укладено Договір, про закінчення терміну дії Договору, зміну тарифів, суми до сплати по рахунках, виставлених згідно з умовами Договору, строки їх оплати, про відключення за несплачену заборгованість, іншу інформацію, яка стосується взаємовідносин Сторін або може бути корисною для Споживача, шляхом направлення відповідної інформації:

 • через особовий кабінет на своєму офіційному сайті у мережі Інтернет,

 • засобами електронного зв'язку на електронну адресу вказану у заяві-приєднання до умов договору,

 • СМС-повідомленням на номер, зазначений у заяві-приєднання до умов договору,

 • в центрах обслуговування споживачів тощо.
ТОВ «Запоріжжяелектропостачання»


______________________________________

______________________________________

_____________________ _________________


_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
______________________________________

______________________________________

_____________________ _________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
Споживач) постачальником універсальних послуг (далі – Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641,...

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу...
Цивільного кодексу України, Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою нкрекп від 14. 03. 2018 №312...

Тов «київські енергетичні послуги» для побутових споживачів
Постачальником за договором (договорами) про постачання електричної енергії, що діяли раніше

Комерційна пропозиція «Універсальна» постачальника універсальних послуг
України має право на отримання універсальної послуги, як малий непобутовий споживач

Договір про постачання електричної енергії споживачу (приєднання)
Статуту та Ліцензії на постачання електричної енергії (постанова про видачу ліцензії від 04. 10. 18 року №1153)

Перелік документів, які подаються клієнтом (суб’єктом господарювання...
Заява про укладення договору про постачання електричної енергії із зазначенням роду виробничої діяльності, режиму роботи електроустановки,...

Заява-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу*
Найменування Оператора системи розподілу, з яким Споживач уклав договір розподілу електричної енергії

Закону України "Про ринок електричної енергії"
Виробниче підприємство хартрон-плант лтд (товариство з обмеженою відповідальністю), яке діє на підставі ліцензії на провадження господарської...

Тов «дніпровські енергетичні послуги» для побутових споживачів
Постачання електричної енергії здійснюється за регульованими цінами (тарифами) на електроенергію, які розраховуються у відповідності...

Створення молекулярних та квантово-електронних технологій та обладнання...
Ратегією Україна на період до 2030 року та дальшу перспективу є його докорінна перебудова на основі новітніх технологій із забезпеченням...

Інформація споживачам
Нкрекп від 14. 03. 2018 №312 «Про затвердження правил роздрібного ринку електричної енергії», для укладення договору споживача про...

Про приєднання електроустановки певної потужності
Договору про постачання (користування) електричної енергії (електричною енергією) (вказати дату укладання та номер Договору)

Обсяги очікуваного споживання електричної енергії та потужності Споживачем
...

Договір про постачання електричної енергії споживачу
...

Постанова від 14 березня 2018 року n 312 м. Київ Про затвердження...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Постанова від 14 березня 2018 року n 312 м. Київ Про затвердження...
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Про проведення Спартакіади школярів серед учнів загальноосвітніх...
С, відповідно «Регламенту про проведення Спартакіади серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької області у 2018 —...

Засідання 54 чергової сесії Зеленодольської
Про затвердження окремих мережевих показників по штатах І контингентах на 2019 рікБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт