Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6 тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40
65029, Україна, м. Одеса, вул. Мечнікова, 6

тел.: (048) 773-14-31; факс: (048) 749-86-40

e-mail: info@belisa.com.ua, web: http://www.belisa.com.ua


ДОГОВІР № NNN-о

оренди обладнання для приготування кави
м. Одеса «05» вересня 2008 р.
ВКФ «Беліса» у вигляді ТОВ, надалі «Орендодавець», в особі Директора Драч В.М., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________________________________, надалі «Орендар», особі Директора ___________________________________________________, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування за плату обладнання для приготування кави, — надалі «Обладнання», що є об'єктом оренди за цим Договором.

Найменування Обладнання, його характеристики (модель, серійний номер (за наявності), вартість) та кількість зазначено в Додатку №1 до цього Договору, що становить невід’ємну частину цього Договору.

1.2. Обладнання належить Орендодавцю на праві власності.

1.3. У випадку зміни кількості , характеристик або вартості Обладнання, що передається в оренду, Сторони вносять зміни до предмету цього Договору шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до цього Договору про укладення Додатку №1 до цього Договору в новій редакції.
2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ В ОРЕНДУ

2.1. Обладнання повинно бути передано Орендодавцем та прийнято Орендарем після підписання Сторонами цього Договору протягом трьох робочих днів з моменту його підписання.

2.2. Факт передачі Обладнання підтверджується актами прийому-передачі Обладнання, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками Сторін. Акти прийому-передачі Обладнання в оренду є невід‘ємною частиною цього Договору.

2.3. В актах прийому-передачі Обладнання зазначаються перелік переданого Обладнання, його характеристики (модель, серійний номер (за наявності), вартість) та кількість.

2.4. Дата підписання акта прийому-передачі є датою передачі Обладнання в оренду. Обов‘язок підготовки акта прийому-передачі Обладнання в оренду лежить на Орендодавцеві.

2.5. В разі необхідності Орендодавець передає Орендарю наявні у Орендодавця копії технічної документації, необхідної для експлуатації Обладнання.

2.6. Орендодавець гарантує, що Обладнання, яке передається в оренду Орендарю, на момент передачі Орендарю перебуває без пошкоджень та у справному стані, що дозволяє здійснювати його нормальну експлуатацію за призначенням, визначеним його технічними характеристиками і цим Договором.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ З ОРЕНДИ

3.1. По закінченні строку дії Договору або у зв’язку з його достроковим розірванням/припиненням Орендар зобов‘язаний повернути Орендодавцю Обладнання протягом 2 (двох) календарних днів з моменту підписання актів прийому-передачі Обладнання, які підписуються протягом 3 (трьох) календарних днів з часу закінчення строку дії Договору або його дострокового розірвання/припинення.

3.2. Факт повернення Обладнання з оренди підтверджується актами прийому-передачі, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками Сторін. Акти прийому-передачі Обладнання з оренди є невід‘ємною частиною цього Договору.

3.3. Обладнання рахується фактично поверненим Орендодавцю з оренди з моменту підписання Сторонами відповідного акта прийому-передачі. Обов‘язок підготовки акта прийому-передачі Обладнання з оренди лежить на Орендарі.

3.4. Орендар зобов‘язаний повернути Обладнання Орендодавцю в тому ж самому стані, в якому воно було передано в оренду, з урахуванням нормального зносу.
4. ПОРЯДОК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

4.1. Обладнання передається Орендарю у користування з метою приготування кавових напоїв, що готуються з кави, яка постачається Орендодавцем. / Обладнання передається Орендарю у користування з метою його використання для реалізації за місцерозташуванням Обладнання кавових напоїв, що готуються з кави, яка постачається Орендодавцем.

Орендар не має права використовувати Обладнання для інших цілей.

4.2. Сторони домовились, що амортизаційні відрахування на Обладнання нараховує та залишає у своєму розпорядженні власник — Орендодавець. Амортизаційні відрахування використовуються відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Орендодавець має право здійснювати у робочий час Орендаря необмежений контроль за використанням Орендарем Обладнання як шляхом безпосередньої перевірки порядку експлуатації Орендарем Обладнання і проведення інвентаризації, так і шляхом направлення Орендарю відповідних запитів з вимогою про надання інформації і документів, підтверджуючих поточний стан Обладнання та порядок його використання.

4.4. Орендар зобов‘язаний негайно забезпечити Орендодавцю умови для безперешкодного доступу до Обладнання і, за його першою вимогою, надати Орендодавцю всі наявні документи і інформацію відносно експлуатації Обладнання.

4.5. В разі необхідності проведення капітального чи поточного ремонту, реконструкції, здійснення іншого поліпшення в Обладнанні, Орендодавець має право призупиняти використання Обладнання Орендарем з письмовим повідомленням про це Орендаря за три робочих дня до дати початку проведення відповідних дій. Нарахування і сплата орендної плати за користування Обладнанням, в разі призупинення використання Обладнання Орендодавцем, не здійснюється. В разі, якщо строк припинення використання Орендарем Обладнання за призначенням становить більше п’яти календарних днів, Орендодавець зобов’язується на шостий календарний день надати Орендарю у тимчасове компенсаційне використання рівнозначне за призначенням і технічними характеристиками обладнання, для використання його у відповідності до умов цього Договору. У випадку, якщо внаслідок призупинення використання обладнання, з причин, що визначені вище, Орендар не має змоги використовувати Обладнання за призначенням протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів і більше, Орендар має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, не зважаючи на переданий йому в тимчасове компенсаційне використання рівнозначне за призначенням і технічними характеристиками обладнання, для використання його у відповідності до умов цього Договору. По причинам, визначеним вище, Договір вважається розірваним з моменту надіслання Орендарем Орендодавцю письмового повідомлення з вказівкою на причини розірвання.

4.6. Переобладнання, переоснащення, капітальний або поточний ремонт, технічне обслуговування, будь-які інші поліпшення Обладнання, дезинфекція тощо, можуть здійснюватися Орендарем за попередньою письмовою згодою Орендодавця.

4.7. В разі виникнення ушкоджень чи втрати, або при загрозі виникнення ушкоджень чи втрати Обладнання, Орендар негайно повідомляє Орендодавця про такі обставини, а також застосовує всі заходи щодо запобігання нанесення шкоди Обладнанню чи його втрати.

4.8. Передача Орендарю Обладнання в оренду не зумовлює одночасної передачі права власності на нього, а надає Орендарю тільки право користування протягом терміну дії даного Договору.

4.9. Орендар експлуатує Обладнання відповідно до особливостей та правил його експлуатації, які вказані в технічному паспорті на Обладнання або іншій супровідній документації, наданій йому Орендодавцем. В разі, якщо Орендарю не передається технічна та/чи інша супровідна документація на Обладнання, Орендар здійснює експлуатацію Обладнання відповідно до вимог, що звичайно ставляться для аналогічного Обладнання.

4.10. В разі порушення Орендарем положень цього Договору, про що зазначено у відповідному акті, складеному представником Орендодавця та представаником Орендаря, Орендодавець має право призупиняти використання Обладнання Орендарем, про що Орендодавець письмово повідомляє Орендаря за три робочих дня до дати такого призупинення..

4.11. Якщо Орендар користується Обладнанням, переданим йому в оренду за цим Договором, не за його призначенням або з порушенням умов цього Договору, Орендодавець має право вимагати розірвання цього Договору та відшкодування збитків, у встановленому чинним законодавством України порядку.
5. ОРЕНДНА ПЛАТА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Нарахування та сплата орендної плати за користування Обладнанням здійснюється в гривнях.

5.2. Розмір орендної плати за місяць користування Обладнанням визначається, виходячи з розміру орендної плати за користування однією одиницею Обладнання, помноженої на загальну кількість переданих в оренду одиниць Обладнання, та зазначається в Додатку №1 до цього Договору.

Розмір орендної плати за користування однією одиницею Обладнання за місяць становить 1грн. 00 коп. (одна гривня 00 копійок), в т.ч. ПДВ.

5.3. Загальний розмір орендної плати за цим Договором визначається шляхом підсумовування орендної плати за всіма одиницями Обладнання, що передані в оренду, за весь період оренди.

5.4. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно на поточний рахунок Орендодавця до 5 (п'ятого) числа місяця , слідуючого за місяцем, протягом якого буде здійснюватись оренда Обладнання. У випадку відсутності з будь-яких причин у Орендаря рахунку на сплату орендної плати, Орендар зобов’язаний сплачувати Орендну плату у визначені цим Договором терміни на підставі цього Договору. Орендна плата за кожний наступний місяць оренди Обладнання може бути проіндексована Орендодавцем з урахуванням офіційно встановленого індексу інфляції, опублікованого в офіційних джерелах.

5.5. У випадку, якщо оренда Обладнання здійснюється Орендарем протягом неповного місяця, щомісячний розмір орендної плати за відповідний місяць підлягає зменшенню пропорційно фактичній кількості днів оренди Обладнання у відповідному місяці. Фактична кількість днів оренди Обладнання визначається на підставі даних актів прийому-передачі, підписаних уповноваженими представниками обох Сторін.

Датою виконання Орендарем зобов‘язань перед Орендодавцем з сплати орендної плати є дата зарахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця.

5.6. Акт приймання-передачі наданих послуг з оренди Обладнання за цим Договором складається та підписується Сторонами щомісячно в останній робочий день поточного місяця. Обов‘язок підготовки акта приймання-передачі наданих послуг з оренди Обладнання лежить на Орендодавцеві.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Орендодавець має право:

6.1.1. здійснювати контроль за використанням Обладнання в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

6.1.2. призупиняти використання Обладнання Орендарем в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

6.1.3. розірвати цей Договір та/або припинити його в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором і законодавством України;

6.1.4. вимагати сплати Орендарем орендної плати;

6.1.5. користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством та цим Договором.

6.2. Орендодавець зобов'язується:

6.2.1. передати Обладнання і в разі потреби надати допомогу з його технічної установки на місці, погодженому з Орендарем;

6.2.2. забезпечити у разі необхідності здійснення поточного або капітального ремонту, в разі його ушкодження під час гарантійного строку, в зв'язку з дефектами Обладнання або в результаті нормального експлуатаційного зносу частин та агрегатів, в разі, якщо це буде зафіксовано віповідним актом, складеним технічними спеціалістами Орендодавця та Орендаря;

6.2.3. здійснювати сервісне обслуговування Обладнення на підставі окремо укладеного договору з Орендарем;

6.2.4. нести інші обов‘язки, передбачені діючим законодавством та цим Договором.

6.3. Орендар має право:

6.3.1. використовувати Обладнання в межах діючого законодавства, своїх правовстановлюючих документів, цього Договору та цільового призначення Обладнання;

6.3.2. розірвати цей Договір та/або припинити його в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором і законодавством України.

6.4. Орендар зобов'язується:

6.4.1. експлуатувати Обладнання відповідно до його цільового призначення, визначеного у п. 4.1 цього Договору, умов цього Договору, не припускати псування та пошкодження Обладнання;

6.4.2. негайно повідомляти Орендодавця про усі випадки ушкодження Обладнання чи загрози ушкодження чи знищення Обладнання;

6.4.3. не здійснювати без погодження із Орендодавцем переобладнання, переоснащення, капітальний або поточний ремонт, технічне обслуговування, будь-які інші поліпшення Обладнання чи дезинфекцію;

6.4.4. завчасно й у повному обсязі здійснювати розрахунки із Орендодавцем, передбачені цим Договором;

6.4.5. надавати на першу вимогу представникам Орендодавця можливість огляду Обладнання; виконувати всі інші умови цього Договору;

6.4.6. відшкодувати вартість ремонту Обладнання у випадку погіршення Обладнання з вини Орендаря, якщо це буде визнано технічними фахівцями Орендодавця та Орендаря, про що складається відповідний акт;

6.4.7. самостійно та за свій рахунок виконувати всі вимоги з екологічної, санітарної, пожежної безпеки, санітарних правил та норм;

6.4.8. самостійно і за свій рахунок нести видатки, що пов‘язані з експлуатацією Обладнання;

6.4.9. в порядку ч.2 ст.780 Цивільного кодексу України самостійно і за свій рахунок нести відповідальність перед третіми особами в разі спричинення їм шкоди та/або збитків внаслідок експлуатації Обладнання, якщо така шкода та/або збитки не спричинені дефектом Обладнання та/або його негативними експлуатаційно-технічними характеристиками та властивостями;

6.4.10. самостійно і за свій рахунок забезпечити належне збереження Обладнання;

6.4.11. негайно припинити використання Обладнання у випадках ушкодження Обладнання чи виникнення загрози ушкодження або знищення Обладнання;

6.4.12. негайно, на першу вимогу Орендодавця, призупиняти використання Обладнання у випадках, визначених цим Договором;

6.4.13. по закінченню дії цього Договору та у випадку його дострокового припинення повернути Обладнання Орендодавцю в порядку, зазначеному в р. 3 цього Договору та в стані, в якому воно було отримано в оренду з урахуванням нормального зносу та сплатити всі належні платежі за цим Договором;

6.4.14. нести інші обов‘язки, передбачені чинним законодавством та цим Договором;

6.4.15. Орендар не має право здійснювати передачу Обладнання в суборенду третім особам.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗВ‘ЯЗАННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. У випадку порушення обов’язків за цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані порушенням збитки в повному обсязі.

7.2. У випадку порушення строків виконання грошових зобов‘язань, передбачених цим Договором, Орендар сплачує Орендодавцю суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від розміру простроченого грошового зобов‘язання за кожен день прострочення, а також 2 (два) процента річних від простроченої суми.

7.3. У випадку втрати Обладнання Орендар компенсує Орендодавцю повну вартість Обладнання згідно з Додатком №1 до цього Договору та сплачує штраф у розмірі 5 (п’яти) процентів вартості Обладнання.

7.4. Якщо Орендар не виконує обов'язку щодо повернення Обладнання, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування Обладнанням за час прострочення.

7.5. За порушення умов цього Договору Орендодавець несе відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

7.6. Усі можливі претензії та/або спірні ситуації щодо цього Договору не дають Орендарю права повної або часткової відмови від платежів, визначених цим Договором, їх відстрочки або зменшення.

Кожна Сторона самостійно відповідає за сплату усіх податків і інших обов'язкових платежів, які вона повинна сплатити внаслідок реалізації цього Договору.

7.7. Всі суперечки, які виникли під час виконання умов даного Договору, або у зв‘язку із ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення компромісного рішення, спори підлягають розгляду відповідно до діючого законодавства України.
8. ПЕРЕХІД РИЗИКУ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ

8.1. Відповідно до ст. 323 Цивільного кодексу України Сторони цим Договором встановили, що Орендар несе ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Обладнання з моменту отримання Обладнання в оренду і до моменту його повернення Орендодавцю, окрім випадків коли Обладнання протягом дії даного Договору було надане Орендодавцю для проведення капітального чи поточного ремонту, реконструкції, здійснення іншого поліпшення в Обладнанні, технічного обслуговування тощо. В цих випадках ризик випадкового знищення та/або випадкового пошкодження (псування) Обладнання несе Орендодавець.

8.2. В разі повної втрати Обладнання Орендар зобов’язується надати Орендодавцю документальне підтвердження його втрати.
9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, які виникли після укладення Сторонами цього Договору, внаслідок обставин надзвичайного характеру, які Сторони не могли передбачити або запобігти їм на момент укладення цього Договору. Обставинами непереборної сили визнаються, але не обмежуються ними, такі події: землетрус, пожежі, повені, епідемії, епізоотії, забруднення радіацією, будь-яким ядерним джерелом, транспортні катастрофи, воєнні дії, повстання, революції, страйки, соціальні конфлікти, блокади, ембарго.

9.2. При настанні обставин, вказаних в п. 9.1 цього Договору, Сторона, яка посилається на них, повинна негайно (але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких обставин чи з моменту коли Сторона дізналась чи могла дізнатись про їх настання) сповістити про них в письмовому вигляді іншу Сторону. Повідомлення повинно містити дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання відповідною Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, а також підтверджуватись належним документом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України чи іншим уповноваженим органом, що підтверджує виникнення таких обставин.

9.3. Якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене п. 9.2 цього Договору, вона втрачає право посилатися на такі обставини, як на підставу для звільнення її від відповідальності за невиконання/неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором та зобов'язана відшкодувати другій Стороні понесені нею збитки.

9.4. У разі настання обставин, передбачених п. 9.1 цього Договору, термін виконання Стороною зобов'язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють ці обставини і їх наслідки.

9.5. Якщо обставини, визначені в п. 9.1 цього Договору чи їх наслідки продовжують діяти більше одного місяця, Сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору чи його розірвання.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


10.1. Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці інформацію, під якою мається на увазі зміст цього Договору і будь-які дані, що надається кожною з Сторін одна одній в зв'язку з цим Договором, не відкривати і не розголошувати частково або повністю таку інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони за даним Договором.

10.2. Інформація, що надається Стороною відповідно до даного Договору, призначена виключно для неї і не може передаватися третім особам або використовуватися будь-яким іншим способом, з участю третіх осіб, частково або повністю, без згоди іншої Сторони.
11. СТРОК ДОГОВОРУ, УМОВИ ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «31» грудня 2008 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе повноважень. Строк оренди може бути скорочений чи продовжений лише за письмовою згодою Сторін, що повинно бути оформлено окремим додатком до Договору, окрім випадків, зазначених у цьому Договорі.

11.2. Строк оренди Обладнання за цим Договором починає обчислюватись з моменту підписання Сторонами акта прийому-передачі Обладнання в оренду. Строк оренди може бути скорочений чи продовжений лише за письмовою згодою Сторін, що повинно бути оформлено окремою Додатковою угодою до цього Договору.

11.3. Якщо до дати закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити його дію, цей Договір вважається продовженим на строк одного календарного року від дати закінчення строку його дії, на тих же умовах.

11.4. Дія цього Договору припиняється у випадку:

  • закінчення строку, на який він був укладений;

  • ліквідації Орендодавця або Орендаря;

  • загибелі (знищення) об‘єкта оренди;

  • за згодою Сторін;

  • за іншими підставами, передбаченими цим Договором та чинним законодавством України.

11.5. Сторони домовились, що Орендодавець має право достроково припинити цей Договір:

  • якщо Орендар використовує Обладнання в порушення умов Договору та/або цільового призначення Обладнання;

  • якщо Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження Обладнання;

  • якщо Орендар прострочив сплату орендної плати понад 20 (двадцять) календарних днів;

  • в будь-якому іншому випадку на свій розсуд, попередивши Орендаря про дострокове припинення Договору за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення Договору.

Дострокове припинення цього Договору з передбачених у цьому пункті підстав не потребує додаткового укладення угоди про припинення Договору.

11.6. Про дострокове припинення цього Договору Орендодавець повідомляє Орендаря письмовим повідомленням з зазначенням підстави дострокового припинення за 10 (десять) календарних днів до дати припинення Договору. У випадку дострокового припинення Договору за ініціативою Орендодавця, Договір вважається припиненим з дня, наступного за закінченням десятиденного строку з моменту отримання Орендарем відповідного письмового повідомлення Орендодавця.

11.7. Орендодавець має право відмовитись від цього Договору в разі, якщо Орендар прострочив сплату орендної плати понад трьох місяців. В такому разі цей Договір вважається розірваним з моменту отримання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору.

11.8. В разі припинення дії цього Договору Орендар зобов‘язаний передати Обладнання Орендодавцю в порядку та строки, передбачені Розділом 3 «Порядок передачі Обладнання з оренди» цього Договору та сплатити орендну плату за цим Договором, неустойку, якщо така буде мати місце на час припинення строку дії Договору та підписати зі своєї Сторони Акт прийому-передачі Обладнання.

11.9. Дострокове припинення чи закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

11.10. Орендар має право достроково припинити дію цього Договору в будь-якому випадку на свій розсуд, попередивши Орендодавця про дострокове припинення Договору за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення Договору. Крім цього Орендар має право достроково припинити дію цього Договору в інших випадках, що визначені цим Договором та чинним законодавством України.
12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні домовленості та протоколи про наміри з питань, що стосуються предмету цього Договору втрачають свою юридичну силу.

12.2. Всі виправлення по тексту Договору мають юридичну силу за умови їх взаємного письмового підтвердження представниками Сторін в кожному окремому випадку.

12.3. Цей Договір може бути змінений або доповнений виключно за письмовою згодою Сторін.

12.4. Цей Договір, а також всі інші документи, складені Сторонами на підставі та на виконання цього Договору, підписані шляхом обміну факсимільними повідомленнями, мають силу оригінального документа при умові подальшого обміну Сторонами оригінальними примірниками.

12.5. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому виді, підписані представниками кожної з Сторін та скріплені печатками.

12.6. Визнання недійсними окремих частин цього Договору не призводить до визнання недійсним цього Договору в цілому.

12.7. Сторони зобов'язуються своєчасно повідомляти одна іншу про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, номерів телефонів.

12.8. Усі Додатки і доповнення до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають бути укладені у письмовій формі і підписані обома Сторонами.

12.9. Орендодавець є платником єдиного податку.

12.10. Орендар має статус платника податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». / Орендар має статус платника єдиного податку.

12.11. У зв'язку із тим, що Обладнання, яке передається в оренду за цим Договором, не є державною або комунальною власністю, Сторони домовились, що дія Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не розповсюджується на правовідносини, які виникають з цього Договору.

12.12. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Орендодавець:

Орендар:ВКФ «Беліса» у вигляді ТОВ
65029,м. Одеса, вул. Мечнікова, 6

тел 8-048-723-60-65

Номер свідоцтва 15561200000014419

від 17.11.1999 року

код в ЄДРПОУ 30646328

р/р. 2600630012713, ОФ ВАТ «ВІ ЕЙ БІ Банк»

МФО 328726


Директор:
Драч В.М.

Директор:М.П.

М.П.

ДОДАТОК № 1

до Договору оренди обладнання для приготування кави

NNN-о від «05» вересня 2008 р.
м. Одеса «05» вересня 2008 р.
1. Перелік Обладнання, яке передається Орендодавцем Орендарю у користування за Договором оренди обладнання для приготування кави
№ NNN-о від «05» вересня 2008 р., далі – «Договір»,:
п/п

Найменування обладнання

Заводський № (за наявності)

Од. вим.

К-сть

Вартість, грн.

Вартість

всього, грн.

1

Кавоварка Lavazza Evoluzione
шт.

1

2500.00

2500.00

Всього Обладнання

1

2. Розмір орендної плати за користування Обладнанням за цим Договором в місяць становить 1грн. 00 коп. (одна гривня 00 копійок), в т.ч. ПДВ.

Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно на поточний рахунок Орендодавця до 5 (п'ятого) числа місяця, слідуючого за місяцем, протягом якого буде здійснюватись оренда Обладнання.

3. Цей Додаток складено у двох примірниках, по одному — для кожної із Сторін. Обидва примірники мають рівну юридичну силу.

4. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН

Орендодавець:

Орендар:

ВКФ «Беліса» у вигляді ТОВ


Директор:
Драч В.М.

Директор:М.П.

М.П.

АКТ

ПРИЙОМУ–ПЕРЕДАЧІ ОБЛАДНАННЯ

за Договором оренди обладнання для приготування кави

NNN-о від «05» вересня 2008 р.
м. Одеса «05» вересня 2008 р.
ВКФ «Беліса» у вигляді ТОВ, надалі «Орендодавець», в особі Директора Драч В.М., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________________________________, надалі «Орендар», особі Директора ___________________________________________________, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, які надалі разом іменуються «Сторони», кожна окремо – «Сторона», склали та підписали цей Акт прийому-передачі Обладнання, далі за текстом – «Акт», про таке:

1. Відповідно до Розділу 2 Договору оренди обладнання для приготування кави № NNN-о від «05» вересня 2008 р., далі за текстом – «Договір», Орендодавець передав у технічно справному стані, а Орендар прийняв:п/п

Найменування обладнання

Заводський № (за наявності)

Од. вим.

К-сть

Вартість, грн.

Вартість

всього, грн.

1

Кавоварка Lavazza Evoluzione
шт.

1

2500.00

2500.00

Всього Обладнання

1
2. Розмір орендної плати за користування однією одиницею Обладнання в місяць становить — 1грн. 00 коп. (одна гривня 00 копійок), в т.ч. ПДВ. Загальний розмір орендної плати за користування Обладнанням за цим Договором становить 1грн. 00 коп. (одна гривня 00 копійок).

3. Цей Акт складено у двох примірниках, по одному — для кожної із Сторін. Обидва примірники мають рівну юридичну силу.

4. Цей Акт є невід'ємною частиною Договору.


Обладнання передав

Обладнання прийнявВід Орендодавця:Від Орендаря:
ПІДПИСИ СТОРІН

Орендодавець:

Орендар:

ВКФ «Беліса» у вигляді ТОВ


Директор:
Драч В.М.

Директор:М.П.

М.П.


Орендодавець: __________ Орендар: __________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Укра ї н а департамент освіти І науки
Одеса, провулок Нахімова, 8; тел. (048) 722-34-87, факс (048) 728-09-32, e-mail: odessa

Міністерство освіти І науки україни національний університет
Одеса, вул. Піонерська, 2, каб. 1003, тел. (048) 748-03-14, e-mail

Вих. №10/07-14/508-oг/МЮ/вгсу від 10. 07. 2014 року міністерство юстиції україни
Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення аукціону (біржових...

Вих. №10/01-14/17-oг/мю від 10. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
України в місті Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення аукціону...

Вих. №10/01-14/8-oг/мю від 10. 01. 2014 року міністерство юстиції україни
України в місті Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення аукціону...

Вих. №31/03-14/195-oг/МЮ/вгсу від 31. 03. 2014 року міністерство юстиції україни
України в місті Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення аукціону...

Вих. №11/11-14/849 oг/МЮ/вгсу від 11. 11. 2014 року міністерство юстиції україни
Одеса, код єдпроу 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення аукціону з продажу...

Вих. №07/08-14/590-oг/МЮ/вгсу від 07. 08. 2014 року міністерство юстиції україни
У 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення повторного аукціону з продажу майна...

Вих. №11/04-14/254-o г / мю / вгсу від 11. 04. 2014 року міністерство юстиції україни
Дпроу 38478971, місцезнаходження: 65029, м. Одеса, вул. Князівська, 32, повідомляє про проведення повторного аукціону (біржових торгів)...

Державний методичний центр
Україна, м. Київ–1, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, тел./факс 8 (044) 279-10-42; тел. 279-10-88

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Україна міністерство освіти І науки
Вінниця, вул. Козицького 33, тел. 61-16-69, факс 53-15-02, e-mail: vin

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Товарна біржа «всеукраїнська лісова біржа»
Україна, м. Житомир, вул. Перемоги, 4, тел. /факс (0412) 42-22-78, e-mail

Україна тернопільська область теребовлянська районна державна адміністрація відділ освіти
Адреса: 48100 Тернопільська обл., м. Теребовля, вул. І. Франка, тел. 2-16-93, факс 2-16-93, e-mail: osvita

Комунальний вищий навчальний заклад «харківська академія неперервної...
Тел./факс (057) 731-21-31 e-mail: web-сайт: edu-post-diploma kharkov ua

Товариство з обмеженою відповідальністю
Україна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32, тел.: (044) 000-00-00, Факс: (044) 000-00-00База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт