Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проживаю в м. Києві, вул. Шевченка, буд. 87, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6587687650, надалі за текстом «орендар»

Проживаю в м. Києві, вул. Шевченка, буд. 87, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6587687650, надалі за текстом «орендар»

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Д О Г О В І Р

ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Місто Київ, двадцять восьмого лютого дві тисячі одинадцятого року.

Ми: з однієї сторони – Павленко Сергій Васильович, проживаю в м. Києві, вул. Тимошенка, буд. 6, кв. 8, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3765948754, надалі за текстом «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», та з другої сторони – Гаркавенко Андрій Павлович, проживаю в м. Києві, вул. Шевченка, буд. 87, кв. 12, реєстраційний номер облікової картки платника податків 6587687650, надалі за текстом «ОРЕНДАР», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з вимогами чинного законодавства щодо недійсності правочинів,

уклали даний договір про наступне: 

1. Орендодавець передав у строкове платне користування Орендарю, а Орендар прийняв у строкове платне користування від Орендодавця земельну ділянку площею – 0,1000 (нуль цілих одна десята) га, розташовану за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка, вул. Леніна, 5 (п’ять), кадастровий номер 1111111111:11:111:1111, цільове призначення: для будівництва житлового будинку.

2. Зазначена земельна ділянка належить Павленку Сергію Васильовичу на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку АВ№354872, виданого управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 29.12.2010 року на підставі розпорядження Вишгородської районної державної адміністрації №592 від 27.08.2010 року, відмітка Вишгородської районної державної адміністрації в Київській області від 29.12.2010 року, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №111111103043.

3. Згідно з даними, що містяться у витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, виданому Управлінням земельних ресурсів у Київській області 15.08 2010 року за №678, нормативна грошова оцінка вищевказаної земельної ділянки становить 46000 (сорок шість тисяч) гривень 00 копійок.

Згідно з даними, що містяться у висновку про ринкову вартість земельної ділянки від 15.08.2010 року, виданому суб’єктом підприємницької діяльності – фізичною особою Петренко Т.В., ринкова вартість земельної ділянки, що надається в оренду, становить 150000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень 00 копійок

4. Орендодавець свідчить, що дійсно є власником земельної ділянки, не має обмежень щодо свого права розпорядження земельною ділянкою, ні земельна ділянка, ні будь-яка її частина на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, не подарована, не відчужена іншим способом, не надана в іпотеку, не передана в оренду чи безоплатне користування, не є предметом обтяження, в податковій заставі і під забороною (арештом) не перебуває, права третіх осіб (права наймача, право застави, право довічного утримання тощо) щодо земельної ділянки відсутні, питання права власності на земельну ділянку не є предметом судового розгляду, будь-які спори відносно зазначеної земельної ділянки відсутні, земельна ділянка не внесена до статутного капіталу юридичних осіб, земельна ділянка вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб,  про які в момент складання договору Орендодавець чи Орендар не міг не знати, земельні сервітути, як постійні, так і строкові відсутні.

5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що можуть перешкоджати її ефективному використанню.

6. Даний договір укладено на 45 (сорок п’ять) років.

Після закінчення строку дії даного договору Орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі Орендар повинен не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії даного договору повідомити письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.

7. За користування земельною ділянкою Орендар вносить Орендодавцеві платіж - орендну плату, що за згодою Сторінскладає суму в розмірі 12000 (дванадцять тисяч) гривень 00 копійок на рік.

Орендна плата сплачується один раз на рік, не пізніше тридцять першого грудня поточного року.

8. Розмір орендної плати переглядається за згодою Сторін не частіше ніж один раз на три роки у разі:

- зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, змін коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

- погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини Орендаря, що підтверджено документами;

- в інших випадках, передбачених законом.

9. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені даним договором, справляється пеня у розмірі 10 (десять) % несплаченої суми за кожний день прострочення.

10. Орендодавець заявляє, що земельна ділянка, яка передається в оренду, не обтяжена заставою (іпотекою).

Нотаріусом роз’яснено положення ч. 4 статті 6 Закону України «Про оренду землі», відповідно до якої земельна ділянка, обтяжена заставою, може бути передана в оренду в разі згоди заставодержателя.

11. Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті Орендаря до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з Орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України.

У разі засудження Орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім'ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких - до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з Орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України.

12. Орендар, який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, має переважне право на придбання її у власність у разі продажу цієї земельної ділянки, за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі Орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням її ціни та інших умов, на яких вона продається.

У разі відмови Орендаря від свого переважного права на придбання орендованої  земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки Орендодавця за договором оренди цієї земельної ділянки.

Орендар може придбати земельну ділянку, що перебуває в оренді, за умови згоди Орендодавця на продаж цієї земельної ділянки.

13. Згідно з даними, що містяться в довідці №12, виданої управлінням Держкомзему у Вишгородському районі Київської області 05.01.2011 року, обмеження (обтяження) щодо земельної ділянки не зареєстровані.

14. Орендодавець свідчить, що на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, земельна ділянка є придатною для використання за призначенням.

Орендар заявляє, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, ним оглянута та що на земельній ділянці відсутні будь-які об‘єкти нерухомого майна.

Згідно з ч. 3 статті 7 Закону України «Про оренду землі» до особи, якій перейшло право власності на земельну ділянку, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда.

Згідно з довідкою №10 від 19.01.2011 року, виданою Вишгородською районною радою Київської області, вищевказана земельна ділянка вільна від забудов і будівництво об’єктів нерухомого майна на вищевказаній земельній ділянці не розпочиналось.

15. Орендодавець повідомив, що земельна ділянка, яка є предметом даного договору, вільна від будь-якої забудови, на земельній ділянці не розміщено житлових будинків, будь-яких інших будівель та/або споруд, будівництво будь-яких об’єктів нерухомого майна на зазначеній земельній ділянці не розпочиналося і на даний час не розпочато (заява Павленка Сергія Васильовича, справжність підпису на якій засвідчено Ковальчук О.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.01.2011 року, реєстровий номер 117).

16. Відсутність заборони відчуження орендованої земельної ділянки згідно Єдиного реєстру заборон відчуження об‘єктів нерухомого майна підтверджується витягом від 28.02.2011 року.

17. Даний договір набирає чинності після його державної реєстрації.

Право оренди за даним договором виникає з дня державної реєстрації даного договору.

18. Орендодавець має право вимагати від Орендаря:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з даним договором;

- дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі місцевих правил забудови населених пунктів;

- дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

- своєчасного внесення орендної плати.

Орендодавець зобов'язаний:

- передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам даного договору;

- при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

- не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендареві користуватися Орендованою земельною ділянкою;

- відшкодувати Орендарю капітальні витрати, пов'язані з поліпшенням стану орендованої земельної ділянки, яке проводилося Орендарем за згодою Орендодавця;

- попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки орендованої земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для  довкілля або призвести до погіршення стану самої земельної ділянки.

- здійснювати інші обов’язки Орендодавця за даним договором і згідно чинного законодавства.

17. Орендар має право:

- самостійно господарювати на орендованій земельній ділянці з дотриманням умов даного договору;

- за письмовою згодою Орендодавця зводити в установленому законодавством порядку жилі, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження;

- отримувати продукцію і доходи;

- здійснювати в установленому законодавством порядку за письмовою згодою Орендодавця будівництво водогосподарських споруд та меліоративних систем.

Орендар зобов'язаний:

- приступати до використання земельної ділянки після здійснення державної реєстрації даного договору;

- здійснювати інші обов’язки Орендаря за даним договором і згідно чинного законодавства.

18. Орендареві забезпечується захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на земельну ділянку відповідно до закону.

Орендар в установленому законом порядку має право витребувати орендовану земельну ділянку з будь-якого незаконного володіння та користування, на усунення перешкод у користуванні нею, відшкодування шкоди, заподіяної земельній ділянці громадянами і юридичними особами України, іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами, у тому числі міжнародними об'єднаннями та організаціями.

Розмір відшкодування Орендодавцем збитків, завданих Орендарю, повинен бути зменшений, якщо Орендар навмисно або через необережність спричинив збільшення розмірів збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов договору Орендодавцем або не вжив заходів щодо їх зменшення.

19. Орендар має право на відшкодування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання Орендодавцем умов, визначених даним договором.

Збитками вважаються:

- фактичні втрати, яких Орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов  договору Орендодавцем, а також витрати, які Орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

- доходи, які Орендар міг би реально отримати в разі належного виконання Орендодавцем умов договору.

Розмір фактичних витрат Орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

У разі дій Орендаря, не передбачених даним договором, що призвели до зміни стану орендованої земельної ділянки, витрати на їх здійснення Орендодавцем не відшкодовуються.

У разі здійснення Орендарем за письмовою згодою Орендодавця поліпшення орендованої  земельної ділянки за власний рахунок Орендодавець зобов'язаний компенсувати витрати на її поліпшення.

Здійснені Орендарем без згоди Орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

Орендар вправі залишити за собою здійснені ним за власний рахунок вигоди від поліпшення орендованої земельної ділянки, якщо ці поліпшення можуть бути відокремлені без заподіяння  шкоди земельній ділянці.

20. У разі погіршення Орендарем корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, Орендодавець має право на відшкодування збитків.

Збитки, завдані третім особам у зв'язку з використанням Орендарем земельної ділянки, відшкодовуються Орендаремна загальних підставах.

Розміри збитків визначаються Сторонами даного договору за домовленістю. У разі недосягнення Сторонами згоди про розмір відшкодування збитків спір вирішується в судовому порядку.

21. Земельна ділянка передається у користування для використання її за цільовим призначенням.

Сторони визначили наступні умови збереження стану земельної ділянки:

Орендарю забороняється використовувати земельну ділянку з іншою метою ніж для будівництва житлового будинку;

- Орендар повинен вживати всіх заходів, необхідних для збереження стану земельної ділянки, що існує на момент укладення даного договору.

22. Передача земельної ділянки, яка є предметом даного договору, здійснюється за актом приймання-передачі земельної ділянки в день державної реєстрації даного договору.

23. Передача зазначеної земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення проекту її відведення.

24. Після припинення дії договору Орендар повертає Орендодавцеві орендовану земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно із тим, у якому він одержав її в оренду.

25. Ризик випадкового знищення або пошкодження орендованої земельної ділянки несе Орендодавець.

У разі прострочення Орендодавцем або Орендарем установлених даним договором строків передачі орендованої земельної ділянки ризик її випадкового знищення або пошкодження у цей період несе Сторона, яка допустила прострочення її передачі.

26. Згідно з даним договором орендована земельна ділянка підлягає страхуванню на весь період дії даного договору.

Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар. Орендар зобов’язаний застрахувати, орендовану земельну ділянку не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з моменту державної реєстрації даного договору.

Сторони домовились, що у разі невиконання свого обов’язку Орендарем щодо страхування орендованої земельної ділянки Орендодавець може застрахувати її і вимагати відшкодування витрат на страхування.

27. Право оренди земельної ділянки, яка є предметом даного договору, може бути передано в заставу та/або внесено до статутного капіталу юридичної особи за умови письмового попередження Орендарем Орендодавця не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до моменту передання права оренди в заставу чи внесення його до статутного капіталу юридичної особи.

28. Зміна умов даного договору здійснюється за взаємною згодою Сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов даного договору спір вирішується в судовому порядку.

29. Даний договір припиняється в разі:

        - закінчення строку, на який його було укладено;

- викупу земельної ділянки, яка предметом даного договору, для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

- поєднання в одній особі власника земельної ділянки та Орендаря;

- смерті Орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, зазначених в п. 11 даного договору, від виконання даного договору;

- набуття права власності третьою особою на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці. 

Даний договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Даний договір може бути розірваний за згодою Сторін. На вимогу однієї із Сторін даний договір може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання даного договору в односторонньому порядку не допускається.

30. На вимогу однієї із Сторін даний договір може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання Сторонами обов'язків, передбачених умовами даного договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

У разі розірвання даного договору з ініціативи Орендаря Орендодавець має право на отримання орендної плати за рік, якщо протягом зазначеного періоду не надійшло пропозицій від інших осіб на укладення договору оренди цієї ж земельної ділянки на тих самих умовах, за винятком випадків, коли розірвання договору було обумовлено невиконанням або неналежним виконанням Орендодавцем договірних зобов'язань.

У разі розірвання даного договору за погодженням Сторін кожна Сторона має право  вимагати в іншої Сторонивідшкодування понесених збитків відповідно до закону.

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи не є підставою для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено даного договору.

31. Після закінчення строку, на який було укладено даний договір Орендар, який належно виконував обов'язки відповідно до умов даного договору, має за інших рівних умовах переважне  право на поновлення договору.

У разі поновлення даного договору на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою Сторін.

У разі якщо Орендар продовжує користуватися орендованою земельною ділянкою після закінчення строку даного договору то, за відсутності письмових заперечень Орендодавця, протягом одного місяця після закінчення строку даного договору він підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені даним договором. Письмове заперечення здійснюється листом-повідомленням.

32. У разі припинення або розірвання даного договору Орендар зобов’язаний повернути Орендодавцеві земельну ділянку не пізніше ніж через 5 (п’ять) календарних днів з моменту припинення або розірвання даного договору. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до Орендодавця.

У разі невиконання Орендарем обов'язку щодо умов повернення Орендодавцеві земельної ділянки Орендарзобов'язаний відшкодувати Орендодавцю завдані збитки.

33. Спори, пов'язані з орендою земельної ділянки, яка є предметом даного договору, вирішуються у судовому порядку.

34. У разі невиконання зобов'язань за даним договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом та даним договором.

Орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені даним договором і перешкоджають використанню земельної ділянки за  договором. У разі виявлення таких недоліків Орендар має право вимагати:

- зменшення орендної плати або відшкодування витрат на усунення недоліків;

- відрахування з орендної плати певної суми своїх витрат на усунення таких недоліків з попереднім повідомленням про це Орендодавця;

- дострокового розірвання даного договору.

35. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням даного договору, несе Орендар.

36. Орендодавець стверджує, що документи, які підтверджують його право власності на орендовану земельну ділянку та всі надані ним відомості відносно зазначеної земельної ділянки є достовірні та правдиві. В разі, коли документи чи відомості щодо вищезазначеної земельної ділянки виявляться недостовірними, неправдивими, Орендодавець зобов’язаний відшкодувати заподіяні Орендарю збитки та витрати у повному обсязі.

37. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися Орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, або за попередньою письмовою згодою Орендодавця. Якщо протягом одного місяця з дня повідомлення Орендавця про намір передати земельну ділянку в суборенду Орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами даного договору і не суперечити йому.

Строк суборенди не може перевищувати строку оренди, визначеному даним договором.

У разі припинення даного договору чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

38. Невід’ємними частинами даного договору є:

- план (схема) орендованої земельної ділянки;

- кадастровий план орендованої земельної ділянки;

- акт визначення меж орендованої земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- акт приймання-передачі орендованої земельної ділянки.

39. Нотаріусом роз‘яснено Сторонам положення чинного законодавства щодо порядку укладення договорів оренди, підстав та наслідків визнання їх недійсними, зміст статей 203, 759-786, 792 Цивільного кодексу України, статті 1-34 Закону України «Про оренду землі».

40. Договір складено в трьох примірниках, один з яких зберігається в справах приватного нотаріуса Вишгородського районного нотаріального округу Київської області Ковальова Н.В., інші - видаються Сторонам.

41. Ми, Сторони, підтверджуємо, що цей договір відповідає нашим дійсним намірам і не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, укладається нами у відповідності зі справжньою нашою волею, без будь-якого застосування фізичного чи психічного тиску та на вигідних для нас умовах і не є результатом впливу тяжких обставин, договір укладається нами без застосування обману чи приховування фактів, які мають істотне значення, ми однаково розуміємо значення, умови договору, його природу і правові наслідки, бажаємо настання саме тих правових наслідків, що створюються даним договором, а також свідчимо, що договором визначені всі істотні умови, про що свідчать наші особисті підписи на договорі.

42. Сторони підтверджують, що домовились і не мають жодних зауважень, доповнень або суперечностей відносно умов даного договору.

43. Дружина Орендодавця надала свою згоду на передання ним в оренду вищевказаної земельної ділянки і укладення даного договору в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Ковальовим Н.В., приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області, 08.02.2011 року, реєстровий номер 120.

Орендар в поданій заяві повідомив, що гроші, які сплачуються за даним договором, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю. Про зміст цієї заяви нотаріусом доведено до відома Орендодавця.

 

ПІДПИСИ: ПІДПИС (Павленко С.В.)   

 

ПІДПИС (Гаркавенко А.П.)

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

Я, Гаркавенко Андрій Павлович, заявляю, що гроші, які сплачуються за даним договором, набуті мною не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис: ПІДПИС (Гаркавенко А.П.)

 

Я, Павленко Сергій Васильович., заявляю, що мені відомо про заяву Гаркавенка Андрія Павловича, що гроші, які сплачуюються за даним договором, набуті ним не в шлюбі та не є спільною сумісною власністю.

 

Підпис:ПІДПИС (Павленко С.В.)   

 

Той факт, що Гаркавенко Андрій Павлович не перебуває у шлюбних відносинах, встановлено по відсутності в його паспорті відміток про реєстрацію шлюбу.

 

Приватний нотаріус

Вишгородського районного

нотаріального округу

Київської області: ПІДПИС Н.В. Ковальов

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проживаю в м. Києві, вул. Лароша Гавро, буд. 1, кв. 254, реєстраційний...
Легковий джип, 2007 року випуску, номер шасі (кузова, рами) jvldu2687WR111111 jvldu2687WR111111, реєстраційний номер aa1111KB, зареєстрований...

В м. Києві (область, місто) Управлінню Пенсійного фонду України в Печерському
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття...

Затверджено
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника...

Розрахунок
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Затверджено
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

Штамп органу доходів І зборів
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта2

Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 2

До постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №413
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта**

 Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій
Керівник (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, прізвище, ім’я та по батькові)

Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року...
Код за єдрпоу, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код за єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
Код єдрпоу/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку
Код єдрпоу/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта *

Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції"
Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

Д о в І р е н І с т ь
Березняківська, буд. 10, кв. 5, реєстраційний номер облікової картки платника податків 5555555555, діючи добровільно І перебуваючи...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт