Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

4. Права і обов’язки управителя - Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Сторінка3/4
1   2   3   4

4. Права і обов’язки управителя.

4.1. Управитель має право:


4.1.1 від свого імені вчиняти щодо об’єкта правочини, необхідні для дотримання Положення про управління, з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням і договором; здійснювати управління житловим комплексом (будинком), спорудою або групою будинків та забезпечувати їх належну експлуатацію;

4.1.2 отримувати від замовника достовірну документацію відповідно до вимог пункту 2.2. цього Положення у повному обсязі;

4.1.3 вимагати від замовника обґрунтованих письмових вказівок щодо коригування перспективних та фінансово-господарських планів, невживання або відстрочки вжиття окремих заходів;

4.1.4 визначати виконавців окремих житлово-комунальних послуг та укладати договори з виробниками, виконавцями, споживачами в порядку, встановленому законодавством, та контролювати виконання умов таких договорів;

4.1.5 вносити замовникові пропозиції щодо надання додаткових послуг, виконання робіт та здійснення заходів, зокрема з енергозбереження, що не передбачені договором на управління та укладати відповідні договори;

4.1.6 отримувати на поточний банківський рахунок плату від споживачів за надані житлово-комунальні послуги;

4.1.7 отримувати плату за виконання своїх обов’язків, а також кошти для відшкодування здійснених ним витрат, пов’язаних з управлінням об’єктом, за умови попередньо отриманої письмової згоди замовника;

4.1.8 вільного доступу в приміщення об’єкта управління для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів тощо в порядку, визначеному законом і договором;

4.1.9 пропонувати при укладенні договору управління ціни(тарифи) на свої послуги з наданням розрахунків цін/тарифів (калькуляцію всіх витрат).

Управитель також має інші права, передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги» як для виконавця та балансоутримувача.

4.2. Управитель зобов’язаний:

4.2.1 прийняти протягом місяця об’єкт в управління та необхідну достовірну документацію з оформленням акта прийняття–передачі згідно з додатком 1 до постанови КМУ від 20.05.2005р. № 484 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд»;

4.2.2 відокремити об’єкт, переданий в управління згідно з актом прийому-передачі, від власного майна, а також від іншого майна замовника шляхом ведення самостійного обліку;

4.2.3 здійснювати управління майном безпосередньо, а також укладати договори із співвиконавцями на виконання окремих видів робіт;

4.2.4 у разі вчинення будь-якого правочину щодо об’єкта повідомляти осіб, учасників такого правочину про те, що він є управителем, а не власником майна;

4.2.5 надавати послуги відповідно до вимог цього Положення та Положення про управителя, у тому числі:

- планувати заходи щодо збереження і сталого функціонування об’єкта та організовувати надання його мешканцям житлово-комунальних послуг відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

- вести передбачену законодавством звітність, а також технічну документацію щодо стану об’єкта;

- забезпечувати належну експлуатацію та утримання об’єкта відповідно до його цільового призначення і здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир та приміщень такого об’єкта;

- вживати в установлений законодавством строк заходів до ліквідації аварійних ситуацій та усунення порушень якості послуг;

- забезпечувати своєчасну підготовку об’єкта та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

- вживати заходів для енергозбереження відповідно до погодженого із замовником плану;

- надавати замовнику повну та достовірну інформацію щодо управління об’єктом на умовах та у строки, визначені договором управління;

4.2.6) подавати замовникові у повному обсязі достовірну інформацію про управління об’єктом протягом місяця з моменту отримання відповідного запиту;

4.2.7 планувати та провадити діяльність з управління об’єктом відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

4.2.8 письмово попереджувати замовника про наслідки невживання або зволікання із вжиттям окремих заходів;

4.2.9 належним чином зберігати та вести документацію, передбачену цим Положенням;

4.2.10 здійснювати огляд основних конструктивних елементів, огороджуючих конструкцій будинків і споруд, інженерних мереж, об'єктів благоустрою за результатами якого складати відповідні акти та забезпечувати здійснення профілактичних, поточних, капітальних та аварійних ремонтів відповідно до встановлених стандартами, нормами і правилами вимог щодо строків та регламентів;

4.2.11 забезпечувати експлуатацію та утримання житлового комплексу (будинку), споруди або комплексу будинків і споруд та об'єктів благоустрою, розташованих на прибудинкових територіях, за результатами якого складати відповідні акти та забезпечувати проведення профілактичних, поточних та аварійних ремонтів згідно із стандартами, нормативами, нормами, порядками, правилами, вимогами щодо строків та регламентами;

4.2.14 розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги мешканців;

4.2.15 укладати договори з виробниками, виконавцями, споживачами в порядку, встановленому законодавством, контролювати вчасне та відповідної якості надання споживачам житлово-комунальних послуг, проведення перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги, в тому числі за ненадані або надані не в повному обсязі;

4.2.16 вести для кожного об’єкта окремий банківський рахунок, передбачений цим Положенням;

4.2.17 сплачувати вартість виконаних робіт з капітального ремонту об’єкта винятково за наявності погоджень із замовником договору про виконання таких робіт, укладеного між управителем та підрядником, а також наявності підтвердних документів;

4.2.18 надавати споживачам в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

4.2.19 здійснювати своєчасні розрахунки з виробниками (надавачами) послуг;

4.2.20 забезпечувати своєчасну сплату платежів споживачами за житлово-комунальні послуги та вживати заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством.

4.2.21 подавати щороку до 1 квітня замовникові письмовий звіт про результати своєї діяльності та стан виконання фінансового, господарського та перспективного планів.

Управитель також має інші обов’язки, передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги» для виконавця та балансоутримувача.


Директор департаменту Ю.В. Шнітке

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від №

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням виконавчого комітету

від №ПОЛОЖЕННЯ

про управителя будинком,спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

І. Загальні положення

1.1 Положення про управителя будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (далі Положення) розроблено з метою підвищення ефективності управління житловим будинком, зокрема запровадження інституту професійного управління в галузі надання послуг в цій сфері та керуючись вимогами ст. ст. 317, 322, 369 та 382 Цивільного кодексу України, Житловим кодексом України, законів України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 484 «Про затвердження Типового договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд», наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17 травня 2005 року №76, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд» від 02 лютого 2009 року №13, наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження національних стандартів України, державних класифікаторів України, національних змін до міждержавних стандартів» від 28 травня 2004року №97, а також інших законодавчих та нормативних документів.
ІІ. Організаційно-правові форми господарювання суб`єктів, які здійснюють управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд

2.1 Управитель суб`єкт, що проводить діяльність з надання комплексної послуги в управлінні майном житлового комплексу за договором (дорученням) з власником і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до нормативних документів та умов договору.

2.2 Діяльність з управління майном можуть провадити суб`єкти господарювання таких організаційно - правових форм:

- фізичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстровані у встановленому законодавством порядку;

- юридичні особи – підприємства всіх організаційно-правових форм, господарські товариства, кооперативи, об`єднання підприємств, перелік яких міститься в Класифікаторі організаційно-правових форм господарювання різних форм власності.

2.3 Вимоги до управителя:

2.3.1 управителем може бути фізична особа-підприємець або юридична особа — суб’єкт господарювання.

2.3.2 предметом діяльності згідно з установчими документами, є надання відповідних послуг чи виконання робіт;

2.3.3 суб`єкт господарювання повинен мати спеціальні дозволи, сертифікати, ліцензії, якщо того вимагає законодавство;

2.3.4 фізичні особи мають бути зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності з надання послуг по управлінню житловими будинками із внесенням цього виду діяльності до реєстраційних та інших дозвільних документів.

2.3.5 зобов’язаний вести окремий облік доходів і витрат щодо кожного багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до цієї інформації стосовно їхнього будинку.

2.3.6 на запит будь-кого зі співвласників багатоквартирного будинку, який перебуває в його управлінні, управитель зобов’язаний надати документи своєї фінансової звітності.

2.3.7 зобов’язаний відкрити для приймання платежів та проведення розрахунків за кожним багатоквартирним будинком, що перебуває в його управлінні, окремий банківський рахунок та забезпечити співвласникам багатоквартирного будинку вільний доступ до інформації про рух коштів на відповідному рахунку.

2.3.8 управитель протягом одного місяця після укладання з ним договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком за власний рахунок зобов’язаний укласти договір страхування своєї відповідальності за шкоду, завдану спільному майну, правам та законним інтересам співвласників багатоквартирного будинку внаслідок невиконання або неналежного виконання управителем своїх обов’язків, строком не менш як на один рік та своєчасно його продовжувати (укладати новий) протягом строку дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

2.3.9 у разі невиконання управителем вимог пунктів 2.3.5 – 2.3.8 цього Положення співвласники багатоквартирного будинку або об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу мають право вимагати дострокового припинення договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

ІІІ. Функції управителя.

3.1 Незалежно від способу управління багатоквартирним будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд до компетенції управителя належить:

3.1.1 планування заходів щодо збереження та сталого функціонування будинку і забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами;

3.1.2 ведення технічної документації, бухгалтерського обліку, фінансової, статистичної та іншої звітності, передбаченої в законодавстві;

3.1.3 організація роботи з належної експлуатації та утримання багатоквартирного будинку;

3.1.4 організація надання споживачам житлово-комунальних послуг належної якості;

3.1.5 організація роботи з власниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень у будинку;

3.1.6 проведення заходів щодо енергозбереження;

3.1.7 звітування за проведену роботу.

3.2. Планування діяльності.

3.2.1. Для забезпечення належного утримання об’єкта та потреби споживачів в житлово-комунальних послугах управитель протягом одного місяця з моменту підписання акта приймання-передавання об'єкта в управління та в подальшому щорічно не пізніше ніж до 1 грудня року, що передує планованому, складає річний фінансово-господарський план. Такий план формується з урахуванням вимог «Правил про утримання жилих будинків і прибудинкових територій» та «Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд», затверджених Постановою Кабінетом Міністрів України, та повинен містити:

а) план-графік технічного огляду загальнобудинкового обладнання та конструктивних елементів будівлі;

б) план-графік поточного ремонту;

в) план-графік огляду будинків із зносом більше 65%;

г) графік планово-попереджувального ремонту електрообладнання, інженерних мереж та обладнання будинків;

д) графік прибирання прибудинкової території;

є) графік вивезення твердих побутових відходів;

е) графік проведення дезінсекції та дератизації;

ж) графік прибирання сходових клітин;

з) обсяги та терміни надання комунальних послуг та проведення необхідних робіт;

к) відомості про виробників та виконавців окремих послуг (процедури та терміни їх визначення);

л) відомості про всі очікувані доходи (оплата послуг споживачами, доходи від найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта, відсотки за депозитами тощо) та про всі очікувані витрати (поточні управлінські витрати, оплата наданих послуг та виконаних робіт, в тому числі аварійних, довгострокові фінансові зобов’язання тощо).

3.2.2. Впродовж трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання об'єкта в управління, управитель складає перспективні середньостроковий (на 3-5 років) та за окремою домовленістю із власником будинку довгостроковий (на 7-10 і більше років) плани заходів, спрямованих на забезпечення ефективного утримання, збереження належного технічного стану та споживчих якостей об’єкта. Такі плани повинні містити перелік, обсяги та терміни проведення необхідних робіт, їх очікувану вартість, джерело фінансування.

3.3. Ведення технічної документації, бухгалтерського обліку, звітності.

3.3.1. Управитель належним чином зберігає та веде технічну документацію щодо стану, утримання та експлуатації об’єкта.

За підсумками кожного технічного огляду в базу даних, що відображають технічний стан об’єкта, управитель вносить корективи із зазначенням дати проведення огляду об’єкта.

У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом,відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об’єкта. Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління.

3.3.2. Щорічно в ході підготовки до опалювального періоду управитель:

а) складає графік підготовки об’єкта до опалювального періоду – не пізніше 1 травня та періодично інформує замовника про його виконання;

б) готує інформацію щодо договірних відносин з виробниками та виконавцями послуги з централізованого опалення – не пізніше ніж до 1 серпня;

в) складає паспорт готовності об’єкта до опалювального періоду у строки, встановлені органом місцевого самоврядування.
1   2   3   4

Схожі:

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішенням виконавчого комітету
Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд І проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності,...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Затверджено рішення
Онофрійчук М. Ю., депутата сільської ради Піць Н. Т., члена виконавчого комітету сільської ради Кишкана І. М. склали цей акт на предмет...

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Література
Затверджено радою методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

До рішення виконавчого комітету
У відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24. 12....

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»
Міністерства житлово-комунального господарства України від 16. 12. 2009 №396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках,...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт