Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено» - Сторінка 4

Рішення виконавчого комітету від № «затверджено»

Сторінка4/4
1   2   3   4

3.4. Організація роботи з експлуатації та утримання будинку.

3.4.1. В процесі організації належної експлуатації та утримання об’єкта відповідно до його цільового призначення управитель також забезпечує здійснення:

а) аварійного обслуговування об’єкта відповідно до вимог нормативних документів;

б) контролю за експлуатацією і утриманням об’єкта;

в) контролю за дотриманням правил користування приміщеннями житлових будинків;

г) заходів щодо підготовки об’єкта до сезонних умов експлуатації;

д) заходів з попередження надзвичайних ситуацій;

є) заходів щодо дотримання правил протипожежної безпеки;

е) заходів щодо енергозбереження відповідно до погодженого із замовником плану.

3.5. Організація надання споживачам житлово-комунальних послуг.

3.5.1. Управитель згідно з умовами укладених договорів забезпечує надання споживачам такі житлово-комунальні послуги:

а) з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

б) комунальні;

в) з ремонту приміщень, будинків, споруд.

3.5.2. Управитель здійснює нарахування оплати за житлово-комунальні послуги та контролює здійснення розрахунків за їх надання, а саме:

а) щомісячно, у строки, визначені укладеними договорами, нараховує споживачам плату за надані житлово-комунальні послуги та надає їм платіжний документ;

б) своєчасно здійснює перерахунки оплати за фактично надані послуги у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством;

в) приймає на поточний банківський рахунок платежі від споживачів за надані житлово-комунальні послуги;

г) своєчасно здійснює розрахунки з виробниками та виконавцями за надані житлово-комунальні послуги, залежно від обсягів платежів, здійснених споживачами;

д) своєчасно здійснює відрахування з поточного банківського рахунку на депозитні рахунки для накопичення коштів та здійснення платежів за послуги з поточного та роботи з капітального ремонту приміщень, будинку, споруди;

є) вживає заходів щодо стягнення заборгованості зі споживачів за надані житлово-комунальні послуги.

3.5.3. Умови та порядок нарахування, перерахунку та здійснення оплати за надані житлово-комунальні послуги, вжиття заходів щодо стягнення заборгованості з платежів визначаються договорами.

3.5.4. Для надання споживачам житлово-комунальних послуг управитель укладає договори з їх виробниками та виконавцями, контролює виконання договорів, якість та обсяги послуг, що надаються, складає акти про виявлені порушення.

Управитель може визначати виконавців житлово-комунальних послуг у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та/або органами місцевого самоврядування, якщо це передбачено договором управління попередньо узгодивши їх перелік із замовником.

Управитель може самостійно надавати житлово-комунальні послуги, передбачені пунктом 3.5.1. цього Положення, якщо згідно з порядком, затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування, його визначено їх виконавцем, або якщо він не зміг визначити виконавців цих послуг.

3.6. Організація роботи власниками, орендарями та наймачами житлових і не житлових приміщень у будинку.

3.6.1. Управитель веде облік власників, наймачів та орендарів житлових і нежитлових приміщень об’єкта, особові рахунки всіх споживачів житлово-комунальних послуг.

3.6.2. Управитель проводить роботу з власниками, співвласниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень, а саме:

а) приймає заявки на виконання ремонтних та аварійних робіт, звернення;

б) скарги та пропозиції щодо надання житлово-комунальних послуг;

в) здійснює облік виконання ремонтних та аварійних робіт за заявками;

г) розглядає звернення, скарги та пропозиції щодо надання житлово-комунальних послуг, надає на них обґрунтовані відповіді та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків та урахування у роботі наданих пропозицій;

д) в межах своєї компетенції надає довідки та інші документи, в тому числі необхідні для призначення компенсації або відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг у вигляді пільг, субсидій, адресної допомоги тощо;

є) надає інформацію щодо встановлених нормативів, норм, стандартів, порядків і правил надання житлово-комунальних послуг, умов і порядку здійснення перерахунків з їх оплати, прав і обов’язків власників і споживачів;

е) надає інформацію про зміни до встановлених цін/тарифів на житлово-комунальні послуги протягом 10 календарних днів з моменту внесення таких змін, але не пізніше ніж за 5 днів до введення їх у дію;

ж) здійснює перевірку дотримання власниками, співвласниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта правил користування приміщеннями житлових будинків, умов договорів про надання їм житлово-комунальних послуг, найму, оренди та користування приміщеннями об’єкта.

3.6.3. Робота з власниками, співвласниками, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта, проводиться управителем шляхом особистого прийому фізичних та представників юридичних осіб; адресної розсилки інформаційних матеріалів; розміщення оголошень, звернень, повідомлень та інформаційних листівок у спеціально відведених для цього місцях; проведення зустрічей та загальних зборів тощо.

3.7. Звітування за виконану роботу.

Управитель звітує перед замовником, орендарями та наймачами житлових і нежитлових приміщень об’єкта про проведену роботу, стан виконання договорів управління та договорів із споживачами, виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг, перспективних та річного фінансово-господарського плану.

Звіт замовнику надається управителем у письмовому вигляді на умовах та у порядку, передбачених договором управління.

Звіт орендарям та наймачам житлових і нежитлових приміщень об’єкта, споживачами житлово-комунальних послуг надається у вигляді інформаційного матеріалу шляхом адресної розсилки, розміщення у спеціально відведених для цього місцях або на загальних зборах співвласників або ОСББ. Управитель надає зазначені звіти у строк, визначений в договорах, але не пізніше ніж до 1 квітня наступного за звітним року.
ІV. Організаційно – правові засади діяльності управителя.

4.1.Управитель визначається власниками, співвласниками у такому порядку:

1) В будинках житлового фонду, у яких на одне чи більше житлових або нежитлових приміщень зареєстровано право власності їх співвласниками в установленому законом порядку не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, рішення щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку приймаються кворумом загальними зборами співвласників.

2) В будинках житлового фонду, що перебувають на балансі об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, управитель призначається правлінням ОСББ, за попереднім погодженням кандидатури управителя загальними зборами ОСББ. Договір на управління нерухомістю , що знаходиться на балансі ОСББ, укладається між управителем та ОСББ, в особі голови правління. Вказані повноваження повинні бути надані голові правління ОССБ рішенням загальних зборів.

3) В будинках житлового фонду комунальної власності, питання призначення управителя здійснюється виконавчим комітетом Сумської міської ради з наступним укладенням договору на управління майном між управителем та органом, уповноваженим власником на співпрацю з особою управителя.

4) У разі якщо протягом двох місяців після набуття права власності принаймні на одне житлове або нежитлове приміщення у новозбудованому багатоквартирному будинку, як на окремий об’єкт нерухомого майна, співвласники багатоквартирного будинку не визначили форми управління ним, управління таким багатоквартирним будинком здійснюється управителем, який за заявою будь-кого зі співвласників призначається виконавчим комітетом Сумської міської ради.

4.1.1. Компетенції загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, зокрема, належить прийняття рішень про:

а) управління спільним майном багатоквартирного будинку;

б) встановлення, зміну та скасування обмежень на користування спільним майном багатоквартирного будинку;

в) обрання управителя та його відкликання, визначення повноважень щодо управління спільним майном багатоквартирного будинку,

рішення з яких має право приймати управитель; затвердження та зміну умов договору з управителем;

г) обрання особи, уповноваженої бути представником співвласників багатоквартирного будинку при укладанні, внесенні змін та розірванні договору з управителем;

д) визначення особи, уповноваженої здійснювати контроль виконання договору управителем;

е) проведення поточного ремонту або модернізації спільного майна багатоквартирного будинку;

ж) проведення реконструкції та капітального ремонту багатоквартирного будинку.

4.1.2. Збори співвласників багатоквартирного будинку скликаються ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників багатоквартирного будинку або управителем.

1) Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендований лист), а також бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

2) Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити інформацію про ініціатора проведення зборів співвласників, дату, місце та час проведення зборів, порядок денний. До повідомлення про проведення загальних зборів можуть додаватися додаткові матеріали або інформація, що будуть розглядатися на зборах. Збори мають проводитися у приміщеннях відповідного багатоквартирного будинку або на прибудинковій території у робочі або вихідні дні.

3) На початку проведення кожних зборів співвласників з числа присутніх співвласників або їх уповноважених осіб обирається голова цих зборів, який веде збори згідно з оголошеним порядком денним та забезпечує документальну фіксацію результатів зборів. Голова обирається більшістю голосів співвласників або їх уповноважених осіб, які присутні на зборах.

4) Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом становить 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

5) Якщо в результаті проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 20 календарних днів з дати проведення зборів співвласників багатоквартирного будинку. Якщо протягом цього часу необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Під час підрахунку голосів враховуються як голоси, подані на зборах співвласників, так і голоси співвласників багатоквартирного будинку, отримані під час проведення письмового опитування.

6) Рішення зборів співвласників багатоквартирного будинку оформлюється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх уповноваженими представниками), що взяли участь у голосуванні, кожен з яких підписується під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався") та головою зборів. У разі подальшого письмового опитування співвласників кожен із них підписується під відповідним варіантом голосування ("за", "проти", "утримався") у протоколі із зазначенням дати підпису.

7) Протокол зборів співвласників багатоквартирного будинку складається не менш ніж у трьох примірниках, з яких один зберігається у голови зборів, другий передається на зберігання виконавчому комітету органу місцевого самоврядування за місцем розташування відповідного багатоквартирного будинку, який розміщує інформацію про рішення, прийняте зборами співвласників, на своєму офіційному веб-сайті, а третій примірник протоколу передається відповідному управителю.

8) Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше, ніж протягом 10 днів з дати прийняття рішення надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендований лист), а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

9) Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, що набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

У багатоквартирному будинку, де не створено ОСББ, договір з управителем підписують всі співвласники, або один з них, якого решта на це уповноважила загальними зборами, оформивши відповідні довіреності.

4.1.3. Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку, визначаючи управителя, має провести загальні збори ОСББ. Рішення про залучення управителя ухвалюється кваліфікованою більшістю голосів, тобто ¾ голосів присутніх на зборах членів ОСББ.

Загальні збори є правочинними, якщо на них присутні не менше 50% членів ОСББ. Якщо кворуму немає, то для проведення загальних зборів правління визначає нову дату та час їх проведення і повідомляє про це членам ОСББ. Нові збори можна призначити не раніше як за 14 днів і не пізніше ніж за 30 днів після дати зборів, що не відбулися. Повторні збори є чинними, якщо на них присутні не менше 30% членів об`єднання.

Ухвалене на загальних зборах членів ОСББ рішення відображається у протоколі загальних зборів, який підписують голова та секретар загальних зборів. Зміст ухвалених на зборах рішень оприлюднюється.

4.1.4. Якщо співвласники багатоквартирного будинку не створили ОСББ і самі не визначилися з управителем, то відповідно до статті 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та наказу Держжитлокомунгоспу №60 від 25.04.2005р., управитель може бути визначений за рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради у порядку визначеному законодавством України.

4.2. Порядок укладення договору на управління майном будинку.

4.2.1. Основою роботи управителя є договір, що укладається з власниками житлових і нежитлових приміщень у будинку.

4.2.2. Договір укладається на основі типового, згідно з вимогами чинного законодавства України на термін не менше одного року та пролонгується сторонами в разі відсутності заперечень.

4.2.3. З питань, що стосуються роботи управителя щодо будинку загалом і не можуть бути врегульовані в договорах, укладених з кожним співвласником окремо, укладається відповідний договір між управителем та замовником (представником співвласників будинку, визначеного загальними зборами), або ОСББ як юридичною особою.

4.3. Укладення договорів з власниками житлових та нежитлових приміщень про надання комплексу послуг з управління.

4.3.1. Для забезпечення виконання умов договору управління щодо належного функціонування і збереження споживчих властивостей об’єкта та організації надання споживачам житлово-комунальних послуг відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил, управитель у порядку, передбаченому чинним законодавством, укладає договори із споживачами, виконавцями та виробниками житлово-комунальних послуг в термін не пізніше 3-х місяців з моменту укладання договору із замовником на управління нерухомим майном, та здійснює контроль за їх виконанням.

4.3.3. Укладення таких договорів управителем з кожним споживачем-власником житлового чи нежитлового приміщення є обов`язковим. Відмова споживача від укладення такого договору оскаржується в судовому порядку.

4.3.4. Всі договори щодо управління майном житлового фонду укладаються в письмовій формі.


Директор департаменту Ю.В. Шнітке

1   2   3   4

Схожі:

Затверджено
Умані (далі днз №23, дошкільний навчальний заклад №23) створений згідно з рішенням виконавчого комітету Уманської міської ради народних...

Рішенням виконавчого комітету
Про внесення змін до Положення про надійну експлуатацію будівель та споруд І проведення ремонтних робіт на об’єктах комунальної власності,...

Відділ освіти виконавчого комітету
Первомайський на 2015-2017 роки, затвердженої наказом відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради від 26. 01....

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Рішення виконавчого комітету Зеленодольської міської ради

Рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013...
М- тест рішення виконавчого комітету Сумської міської від 17 грудня 2013 року №650 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої...

Рішення від «25»
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Рішення від
Про затвердження Положення про відділ організаційно-кадрової роботи та контролю виконавчого комітету Баштанської міської ради

Затверджено рішення
Онофрійчук М. Ю., депутата сільської ради Піць Н. Т., члена виконавчого комітету сільської ради Кишкана І. М. склали цей акт на предмет...

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Література
Затверджено радою методичного кабінету управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Інформаційна картка
Рішення виконавчого комітету Маріупольської міської ради про здійснення перепоховання

До рішення виконавчого комітету
У відповідності до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24. 12....

Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від «17»
Міністерства житлово-комунального господарства України від 16. 12. 2009 №396, та визначає порядок передачі жилих приміщень у гуртожитках,...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)

Рішення виконавчого комітету
Цей Порядок розроблений відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі купАП)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт