Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови та порядок реструктуризації заборгованості

Умови та порядок реструктуризації заборгованості

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ ДК «Газ України»

від _____________ № ____

ДОГОВІР №_____________
про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ*


м. Київ

____._____________ 20___ року

Дочірня компанія "Газ України" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", (далі - кредитор), в особі ____________________________________________________, який діє на підставі довіреності від ___.______________20____ р. №____________________, з однієї сторони, та

______________________________________________________________________, (далі - боржник), в особі _____________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________, з другої сторони (далі - сторони), уклали договір про таке.Предмет договору


1. У порядку та на умовах, визначених договором, кредитор та боржник домовилися про реструктуризацію кредиторської заборгованості за спожитий природний газ, використаний боржником для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з опалення та постачання гарячої води, що виникла у боржника перед кредитором станом на 1 липня 2016 р. та не погашена до 31 грудня 2016 р. згідно з договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від __________________ № _______________ (далі - заборгованість), шляхом розстрочення на 60 календарних місяців без відстрочення її погашення.

2. До складу заборгованості, реструктуризація якої здійснюється згідно з договором, не включаються суми неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань в обсязі _____ гривень ____ копійок, нарахованих на заборгованість, в тому числі _____________ гривень _____ копійок, підтверджених судовим рішенням.

На реструктуризовану відповідно до умов цього договору заборгованість суми неустойки (штрафу, пені), інфляційні нарахування, проценти річних не нараховуються, а нараховані (в тому числі, зазначені в першому абзаці цього пункту) підлягають списанню та не можуть бути предметом подальшого продажу, за умови повного виконання Боржником цього договору.

Умови та порядок реструктуризації заборгованості


3. Сума заборгованості, що підлягає реструктуризації відповідно до пункту 1 договору, становить _______________ (_____________________________________________) гривні _____ копійок, що підтверджується актом звіряння взаєморозрахунків, який в обов'язковому порядку додається до договору та є його невід'ємною частиною.

4. Боржник зобов'язується виплатити у повному обсязі заборгованість, зазначену в пункті 3 договору, шляхом перерахування щомісяця коштів з поточного рахунка боржника на поточний рахунок кредитора рівними частинами починаючи з першого числа місяця, в якому укладено договір, відповідно до графіка погашення заборгованості згідно з додатком, який є його невід'ємною частиною, не пізніше останнього числа відповідного місяця.

5. Зобов'язання боржника із сплати чергового платежу вважаються виконаними за умови надходження на рахунок кредитора коштів у строк та сумі, що встановлені графіком погашення заборгованості на відповідний місяць.

6. У разі коли у боржника існує прострочена сума оплати щомісячних платежів за попередні місяці, кредитор зараховує кошти, що надійшли від боржника, як погашення заборгованості за простроченими платежами незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу.

7. Боржник має право на дострокове погашення заборгованості.

8. Боржник здійснює перерахування коштів на поточний рахунок кредитора №_________________, відкритий в __________________, м.Київ, код банку __________, код згідно з ЄДРПОУ ___________.У разі зміни будь-яких реквізитів відповідна сторона зобов'язана повідомити цінним листом з описом вкладення про це іншій стороні не пізніше трьох календарних днів з дати виникнення змін.

У разі зміни платіжних реквізитів кредитора боржник повинен здійснювати перерахування коштів відповідно до зобов'язань, передбачених договором, з урахуванням нових реквізитів.

Сторони погоджуються, що під час перерахування коштів боржником посилання на номер договору в призначенні платежу є обов'язковим.

Сторони погодили, що укладений договір про реструктуризацію кредиторської заборгованості за спожитий природний газ не припиняє зобов’язання (в тому числі додаткові) боржника (не є новацією, прощенням боргу) за Договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від _____ № ________ (зазначаються реквізити договору постачання/купівлі-продажу природного газу).

9*. Реструктуризація заборгованості боржника здійснюється за погодженням з
______________________________________________________________________________________

(найменування державного органу, підприємства, установи, організації або органу місцевого самоврядування)

__________________________________________________________________________________,
що діє на підставі _______________________________________________________________________

та рішення про виконання зобов’язань боржника ______________________________________

__________________________________________________________________________.

(найменування документа та його реквізити)

10*. Орган, що погоджує договір (далі - гарант), гарантує виконання боржником зобов'язань за договором на суму заборгованості, що підлягає реструктуризації (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету)

У випадку несплати боржником заборгованості, строк виконання якої відповідно до графіка наступив, гарант зобов’язується сплатити кредитору таку заборгованість, а у випадку розірвання договору - сплатити залишок суми заборгованості, визначеної п.3 Договору, протягом 5 робочих днів з дня вручення йому кредитором відповідної вимоги з додаванням довідки про розрахунки між боржником та кредитором. Гарант, погоджуючи цей договір, висловлює свою згоду, що надання йому кредитором вимоги про сплату заборгованості, довідки про розрахунки між боржником та кредитором є достатньою та необхідною підставою для виконання гарантом покладеного на нього обов’язку щодо сплати простроченої за цим договором заборгованості.

Гарантія, надана гарантом, не може бути ним відкликана.

Гарантія, надана гарантом, не залежить від чинності цього договору (його припинення або недійсності).

11*. Відповідальність гаранта перед кредитором обмежується сумою заборгованості (крім суми заборгованості з різниці в тарифах, погашення якої здійснюється за рахунок видатків державного бюджету), яка становить ____________ (___________________________________________________) гривні ___ копійок.Відповідальність сторін


12. За повне або часткове нездійснення платежів згідно з графіком погашення заборгованості у розмірі, що дорівнює сумі тримісячних платежів, кредитор має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку, здійснювати заходи щодо дострокового стягнення непогашеної суми заборгованості згідно з договором, нараховувати на непогашену суму заборгованості неустойку (штраф, пеню), проценти річних, інфляційні нарахування.

12.1. Розірвання договору реструктуризації здійснюється шляхом направлення письмового повідомлення боржнику цінним листом з описом вкладення засобами поштового зв’язку на адресу боржника, зазначену в даному Договорі.

12.2. Датою розірвання вказаного Договору вважається дата відправлення письмового повідомлення про його розірвання в порядку, визначеному підпунктом 12.1 пункту 12 цього Договору.

12.3. У разі повного або часткового нездійснення платежів згідно з графіком погашення заборгованості у розмірі, що дорівнює сумі тримісячних платежів, боржник зобов’язується сплатити кредитору пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми непогашеної заборгованості за кожний день прострочення, штрафу у розмірі 7%, а також проценти річних та інфляційні нарахування.

У разі розірвання договору з причин, визначених цим пунктом, або дострокового погашення заборгованості кредитор повинен письмово повідомити про це Мінрегіону протягом п’яти робочих днів з дати розірвання або припинення дії (виконання) договору.

12.4. У випадку розірвання цього договору за повне або часткове нездійснення платежів згідно з графіком погашення заборгованості у розмірі, що дорівнює сумі тримісячних платежів, кредитор має право стягнути з боржника передбачені пунктом 2 цього договору суми неустойки (штрафів, пені), процентів річних, інфляційних нарахувань, нараховані на заборгованість за договором купівлі-продажу (постачання) природного газу від __________________ № _____________ до дня набрання чинності цим договором, в тому числі за рішенням суду.

Форс-мажорні обставини


13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків згідно з договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, які виникли після укладення договору.

14. Сторона, щодо якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана негайно повідомити про це іншій стороні та протягом 14 календарних днів з дати їх виникнення подати підтвердні документи відповідно до законодавства.

Вирішення спорів


15. Усі спори, пов'язані з договором, вирішуються шляхом проведення переговорів між сторонами.

16. Якщо спір неможливо вирішити шляхом проведення переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно із законодавством.

16.1 Строк, у межах якого сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення заборгованості, неустойки, інфляційних нарахувань, відсотків річних, становить п’ять років.

Інші умови


17*. Договір укладається в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін та один примірник для гаранта.

18. Будь-які зміни до договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди до нього у письмовій формі, крім випадків, передбачених п.8 цього договору.

Усі додаткові угоди до договору є його невід'ємними частинами.

19. Сторони підтверджують, що договір підписано ними з усвідомленням його предмета та умов, а також уповноваженими на його підписання представниками сторін.

20. Кредитор має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є платником податку на додану вартість.

Боржник має (не має) статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є (не є) платником податку на додану вартість.

Строк дії договору


21*. Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення їх підписів печатками (за наявності) та погодження з гарантом і діє до ____.______________ 20___ року.

22. У разі дострокового погашення заборгованості договір вважається виконаним.Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


Боржник

Кредитор

_________________________________

_________________________________
Адреса: ____________________
Код ЄДРПОУ: _______________________
Поточний рахунок: ____________________

в _____________________,

Код банку ____________

ІПН: ________________________
Телефон: ___________________
Факс: _____________________

_____________________ _________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)


Дочірня компанія "Газ України"

Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”

04116, Україна, м. Київ,вул. Шолуденка,1

Код ЄДРПОУ 31301827,

Поточний рахунок 26000022937,

АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

ІПН 313018226656

Телефон:(044) 537-08-47

____________________

(підпис уповноваженої особи)


М.П. (у разі наявності печатки)

М.П. (у разі наявності печатки)

ПОГОДЖЕНОГарант:____________________________________
(найменування посади уповноваженої особи державного органу, підприємства, установи, організації або органу місцевого самоврядування)

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М.П. (у разі наявності печатки)Примітки:

*- пункти 9, 10, 11, 17, 21 договору корегуються в залежності від наданого підприємствами, що не належать до комунального сектору економіки, виду забезпечення (гарантії, застави, в т.ч. іпотеки).

Додаток

до Договору про реструктуризацію

заборгованості за спожитий

природний газ № _____________

від "___"______________20___року

ГРАФІК
погашення заборгованості за спожитий природний газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, надання послуг з опалення та постачання гарячої води, що виникла станом на 1 липня 2016 р. та не погашена до 31 грудня 2016 року

(гривень)

Рік

Місяць

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Загальна сума заборгованості, що підлягає реструктуризації відповідно до договору про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ від ___.___________ 20___ р. №__________, становить ___________________ (_________________________________ ________________________________) гривні ____ копійок.


Боржник

Кредитор

______________________ __________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Дочірня компанія "Газ України"

Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”
04116, Україна, м. Київ,вул. Шолуденка,1

Код ЄДРПОУ 31301827,
_____________________

(підпис уповноваженої особи)
ПОГОДЖЕНОГарант:____________________________________
(найменування посади уповноваженої особи державного органу, підприємства, установи, організації або органу місцевого самоврядування)

М.П. (у разі наявності печатки)_____________
(підпис)___________________
(ініціали та прізвище)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Умови
Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

З пересилання
Порядок та умови надання послуги з пересилання відправлень «Прискорена пошта» (надалі – Порядок) визначає загальний порядок та умови...

Здійснення протестів векселів у неплатежі та стягнення заборгованості...
У цій статті мені хотілося б, перш за все, висвітлити практичну сторону питання протесту векселів та стягнення за ним заборгованості,...

Видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету
Мін доходів від 10. 10. 2013 року №567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів,...

Розділ теоретичні аспекти підвищення
України є ефективна інноваційна політика. Невідкладною її метою має бути забезпечення інноваційної реструктуризації економіки країни...

Умови та порядок замовлення товару

Умови та порядок замовлення товару

Про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати
На сьогоднішній день стрімко зростає заборгованість по заробітній платі. Роботодавці дозволяють собі по декілька місяців затримувати...

Довідка про відсутність заборгованості може бути й електронною
Це передбачено вимогами Постанови кму від 17. 06. 2015р. №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним...

Приватний нотаріус, м. Миколаїв
Закон України «Про нотаріат»; постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, стягнення заборгованості...

Регламент
Порядок укладання договорів з Центральним депозитарієм та умови відкриття рахунку в цінних паперах

Зміст вступ
Класифікація дебіторської заборгованості

Заява про реструктуризацію кредитної заборгованості

Положення про порядок та умови надання нецільової благодійної допомоги...
Підстави, розміри та порядок надання нецільової благодійної допомоги (матеріальної допомоги)

Засідання науково-методичної ради ніез «Переяслав»
Це Положення визначає порядок та умови проведення Мистецького конкурсу «Усі ми діти твої, Тарасе»

1 Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному цінні...
Дарувальник зобов’язується безоплатно передати Обдаровуваному цінні папери у власність, склад яких, а також порядок та умови передачі...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт