Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

ДОГОВІР

купівлі – продажу транспортного засобу
 

м. _____________                                                                                             «__» ________  20__  року

 

 

 

__________________________________________________________(надалі - Продавець), в особі   ________________________, що діє на підставі _________________, з однієї сторони, та

_________________________________________ (надалі - Покупець), з другої сторони, надалі разом за текстом Договору - Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони по Договору, прийшли до взаємної згоди про те, що Продавець зобов’язується продати, а Покупець зобов’язується купити та оплатити вартість транспортного засобу (надалі - Товар).

1.2. Право власності Продавця на товар підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу  ____________________.

 

 

  2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ
2.1.Продавець продає, а Покупець купує наступний Товар :

- Марка автомобіля – _________________.

- Реєстраційний номер ________________

-.Тип транспортного засобу – __________________.

-  Рік випуску - ______________.

-  Колір – білий.

-  Двигун № __________________

-  Кузов № ___________________

-  Повна маса  _______________ кг.

 

 

  3.  СУМА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Вартість транспортного засобу становить __________________________(__________________________) гривень 00 коп., що еквівалентна _________________ (____________________________) доларів США.

3.2. Покупець оплачує Продавцю вартість Товару в наступному порядку:

- суму у розмірі ____________________ (_____________________) гривень, що еквівалентна _______________ (__________________________) доларів США, Покупець сплачує  до «____» __________ 20____ року.

- суму у розмірі _____________ (________________________) гривень, що еквівалентна ______ (_________________) доларів США, Покупець сплачує до «__» _________ 20__ року.

3.3. Всі платежі за Товар здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Продавця.

3.4. У разі збільшення офіційного курсу НБУ долару США до гривні на день здійснення Покупцем оплати, у порівнянні з офіційним курсом НБУ долару США до гривні на день підписання даного Договору, суми платежу будуть коригуватись і сплачуватись в гривнях в еквіваленті офіційного курсу долара США на момент оплати.На день підписання даного Договору офіційний курс НБУ долара США до гривні становить 5,00 гривень за один долар США. У разі зменшення офіційного курсу НБУ долару США, Покупець сплачує суму, що передбачена п. 3.2. даного  Договору без коригування.

 

 

4. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ
4.1. Передача Товару, вказаного у п.2.1. даного Договору, здійснюється за місцем знаходження Продавця.

4.2. Продавець зобов’язується передати Покупцю Товар після надходження першого платежу у розмірі _________________ грн. на поточний рахунок Продавця.

4.3. Покупець перевіряє технічний стан та комплектність Товару в момент його прийомки від Продавця.

4.4. Разом з передачею Товару сторони підписують Акт приймання-передачі транспортного засобу.

 

  

5. ЯКІСТЬ ТОВАРУ.
5.1. Товар, що продається по цьому Договору, по своїм якісним, технічним характеристикам та комплектності, повинен відповідати стандартам (технічним умовам) їх виробника, з урахуванням нормального зносу.

5.2. Товар повинен бути у справному стані, який би забезпечував вільне в технічному і інших відношеннях використання його учасниками дорожнього руху.

5.3. Продавець повинен ознайомити Покупця з правилами та умовами ефективного та безпечного використання Товару при передачі Товару, продемонструвавши про цьому його безпечне та правильне використання. 

 

 

6. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА РИЗИКІВ.
6.1. Право власності на Товар, купівля-продаж якого здійснюється відповідно до даного Договору, переходить від Продавця до Покупця в момент фактичної передачі Товару та документів на нього.

6.2. Ризики випадкової втрати чи пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту фактичної передачі Товару.

 

7. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН.
7.1. Покупець зобов’язується:

7.1.1. Своєчасно здійснити розрахунок за Товар.

7.1.2. Підписати Акт приймання-передачі транспортного засобу.

7.2. Продавець зобов’язується:

7.2.1. Продати Товар у відповідності до п.2.1. Договору, якість якого повинна відповідати вимогам Договору.

7.2.2. Передати Покупцю всі необхідні документи для експлуатації автомобіля та реєстрації автомобіля в органах ДАІ.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
8.1. Сторони по Договору за неналежне виконання своїх зобов’язань несутьвідповідальність згідно законодавства України та умов цього Договору. 

8.2. У випадку порушення Покупцем строків оплати за Товар Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно сплаченої суми, за кожний день такої прострочки.

8.3. Під ухиленням від оплати слід вважати невиконання Покупцем повної або часткової оплати Товару.

 

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При надзвичайних випадках: стихійне лихо, військові дії, зміни в законодавстві України, а також інших обставин непереборної сили, які роблять неможливим виконання зобов’язань по цьому Договору, Сторони звільняються на період дії таких обставин від своїх зобов’язань по Договору. Якщо будь-яка із вищевказаних обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язань у встановлений Договором термін, то цей термін виконання зобов’язань подовжується пропорційно терміну дії таких обставин.

9.2. Сторона, для якої виникнення форс-мажорних обставин зробили неможливим виконання зобов’язань, повинна не пізніше 5 (п’яти) календарних днів в письмовій формі повідомити іншу сторону про їх настання, очікуваному терміну їх дії та припинення. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань

    

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ.
10.1. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

10.2.  Даний Договір укладений на 2 аркушах  українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

10.3. Згідно  із ст. 259 Цивільного Кодексу України Сторони домовились, що стосовно вимог по оплаті вартості  Товару, а також вимог, пов’язаних з несвоєчасною оплатою Товару, застосовується збільшений строк позовної давності у п’ять років.

10.4. Даний Договір припиняє свою дію після виконання сторонами своїх зобов’язань по Договору в повному обсязі.

10.5. Всі додатки до цього Договору є його складовою частиною.

10.6. Всі спори та протиріччя, які виникли із цього Договору, вирішуються в судовому порядку.

 

11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІНПРОДАВЕЦЬ:                                                                                               ПОКУПЕЦЬ:

___________________________________

_______, м. ___________________________

п/р __________________________________ в _______________________________

 

МФО __________,

ЗКПО _______________


Тел. _________________________________

 

 

 

 

 __________________________

 

________________________________________________Проживає: ______________________________________

Паспорт: Серія ____ № _______, виданий _________________________________________________


Ідентифікаційний номер _____________________

 

 

 

 

 

 

 

________________________________  ______________

                                                    

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Нотаріус витребовує оригінал свідоцтва про реєстрацію транспортного...
У цій статті розглянемо способи купівлі-продажу транспортного засобу (далі — тз) без зняття з обліку (спрощена перереєстрація) фізичними...

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне

Огляду транспортного засобу

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Договір купівлі-продажу квартири за участю представникаБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт