Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1 На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар за такими

1 На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар за такими

ДОГОВІР 

разової поставки товару № _____
м. _________                                                         __________ 201_ року

 

Фізична особа підприємець ___________________ (далі - Продавець), з одного боку, та Фізична особа підприємець ____________________________ (далі - Покупець), з іншого боку, уклали даний Договір поставки товару (далі - Договір) про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. На умовах даного Договору Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити товар за такими характеристиками________ _________ (далі - Товар), за ціною еквівалентною ____________ гривень (________ тисяч _______ гривень 00 копійок), що на момент підписання договору складає _______________ дол. США (_______ тисяч ________ дол. США 00 центів).

2 . ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Продавець зобов'язаний:

- Доставити, встановити і ввести в експлуатацію Товар не пізніше ____ днів після надходження до Продавця авансового платежу від Покупця, передбаченого п.3.1.
- Покупцю Товар поставляється за адресою: _________________________ .
- Продавець надає гарантію якості Товару протягом ___ (________________) календарних місяців з моменту його передачі Покупцю, монтажу та запуску в експлуатацію. Товар передається на підставі акту прийому-передачі.

2.2. Покупець зобов'язаний:

- Прийняти Товар і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому розділом 3 даного договору.

3 . ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


3.1. Оплата Товару здійснюється Покупцем в гривнях за визначеною п. 1.1 даного Договору ціною, у такому порядку: грошовий еквівалент ____________ дол. США, що на момент підписання договору складає _____________ гривень - протягом двох банківських днів з моменту підписання сторонами даного договору авансовим платежем на розрахунковий рахунок Продавця; другу частину ціни договору в розмірі еквівалентному _______________ доларів США, що на момент підписання договору складає _____________ гривень - оплатити не пізніше дня поставки Товару.

3.2. За несвоєчасне внесення оплати Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років.

3.3. За несвоєчасну поставку Продавець сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми товару за кожний день прострочення. Термін позовної давності по сплаті пені встановлюється в межах трьох років.

4 . ДІЯ ДОГОВОРУ

4.1. Даний Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.
4.2. Термін даного Договору починається в момент, визначений у п. 5.1 даного Договору, та закінчується виконанням сторонами прийнятих на себе зобов'язань.

4.3. Закінчення строку даного Договору не звільняє Сторони від обов'язку виконання взятих на себе зобов'язань і від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії даного Договору.

4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.

4.5. Зміни в цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до даного Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, даному Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
4.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до даного Договору.

5 . ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Покупець та Продавець звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно є наслідком дії обставин непереборної сили (землетруси, паводки, тощо) або іншої перешкоди, що є поза їх контролем (воєнні дії, або страйки, громадські заворушення, зміни у законодавстві, тощо), яким навіть уважна сторона не могла запобігти та які виникли після укладення цього Договору (форс-мажорні обставини).

5.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили або зіткнулася з перешкодою поза її контролем, зобов'язана негайно, не пізніше 2 робочих днів, проінформувати іншу сторону Договору про виникнення, вид та можливу тривалість дії зазначених обставин та перешкод.
5.3. Виникнення обставин та перешкод, передбачених п. 5.1, за умови дотримання вимог п. 5.2, продовжує строк виконання зобов'язань за цим договором на період дії зазначених обставин і перешкод та звичайно необхідного строку для усунення їх наслідків. При цьому, Сторони не позбавляються права обговорити та змінити умови Договору.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення даного Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.
6.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

6.4. Передача прав та обов'язків за даним Договором однією із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
6.5. Додаткові угоди та додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.6. Всі виправлення за текстом даного Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін.
6.7. Даний Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології, сторони виклали в ньому всі істотні умови українською мовою у двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тзов “Цифрал Україна”, надалі “продавець”( платник податку на прибуток...
Продавець зобов’язується передати у власність покупця товар, а покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах...

Договір купівлі-продажу
Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити...

1 Продавець зобов'язується поставити та передати у власність Покупця...

Догов І р поставки №ЄУ
«Продавець» зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) «Покупця» товар, а «Покупець» зобов’язується...

2. строки та порядок поставки продукції
На умовах даного договору Постачальник зобов'язується передати у власність Покупцеві продукцію, визначену у п. 2 цього Договору (надалі...

Договір на поставку кабельно-провідникової продукції по Україні
Продавець зобов’язується поставити та передати у власність Покупця Продукцію відповідно до Специфікації(цій), узгодженої(них) до...

Та (посада та піб) (статуту, довіреності, положення) Покупець
Постачальник зобов’язується постачати товар (передавати у власність Покупця) для використання у підприємницькій діяльності, а Покупець...

Уклали цей Договір поставки (далі по тексту Договір) про наступне: предмет договору
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Постачальник зобов'язується поставити Покупцю вікна, двері або інші пвх конструкції...

Нотатки до договорів відчуження алла троян
У ст. 655 Цк україни викладено таке поняття договору купівлі-продажу: за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає...

Господарський договір поставки №
Постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні Покупцеві товар Товар, а Покупець зобов'язується...

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Замовник: доручає, а виконавець зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані...

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»
Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві метанол технічної марки а (далі -товар), зазначений у специфікації/-ях що додається/ються...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

1 Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується на власний ризик виконати...

Договір міни
Кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар

Що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію Серія В03 №620292...
Виконавець зобов'язується виконати за завданням Замовника роботи з виготовлення меблів (далі Виріб) І передати результат роботи Замовнику,...

Договір підряду на виконання робіт з монтажу повітропроводів та обладнання на об’єкті
У порядку та на умовах, визначених Договором, Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати за дорученням Замовника та у відповідності...

Приватне підприємство фірма "Інтерекопласт"
Продавець відповідно до умов цього Договору зобов’язується виготовити І передатиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт