Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження





Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)"


Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 18.12.2007 р. № 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26.12.2007 р. за № 1399/14666


(зі змінами, внесеними наказом Держкомстату

від 18.09.2008 р. № 333)

(В редакції станом на 03.04.2009 р.)

1. Загальні положення


1.1. Перелік підприємств, що звітують за формою державного статистичного спостереження № 1-споживання (річна) "Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)" (далі - звіт), визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства та діючої статистичної методології.

1.2. В адресній частині звіту наводяться:

- за реквізитом "Найменування" - повна назва підприємства, що звітує (згідно з реєстраційними даними);

- за реквізитом "Місцезнаходження" - місцезнаходження підприємства відповідно до реєстраційних даних;

- за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт" - повна поштова адреса місцезнаходження підприємства, що звітує.

1.3. При заповненні звіту застосовуються первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку.

1.4. У рядках, які не мають показників, ставиться прочерк.

1.5. Показники звіту заповнюються в тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Показники щодо матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг)
(Розділ 1)


2.1. За показником матеріальні витрати відображаються витрати підприємства, які пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) у звітному періоді.

Заповнення показника матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) здійснюється на підставі регістрів бухгалтерського обліку (книг, відомостей, журналів тощо):

- за рахунками класу 8 "Витрати за елементами";

- за рахунками класу 9 "Витрати діяльності";

- за рахунком 23 "Виробництво";

- за рахунком 15 "Капітальні інвестиції" (у частині обліку витрат на поліпшення основних засобів власними силами).

Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

До показника матеріальні витрати (розділ 1) включається:

- вартість витрачених (спожитих) у виробництві продуктів: сировини й основних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (канцелярське приладдя, продукти на лікувально-профілактичне харчування працівників тощо);

- вартість робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; оплата підприємствами-замовниками спожитих послуг з переробки давальницької сировини; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва тощо);

- витрати на сплату спожитих послуг, які були надані сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями, з поточного обслуговування та ремонту основних засобів (крім транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки, зокрема касових апаратів, ремонт яких належить до послуг сторонніх організацій);

- витрати, пов'язані з використанням природної сировини (відрахування на покриття витрат на геологорозвідку та геологорозшук корисних копалин, на рекультивацію земель, плата за деревину, продану на пні, плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів, за викиди і скиди забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах ліміту).

2.2. Не враховуються у показнику матеріальні витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) та не відображаються у звіті:

- вартість придбаних для перепродажу товарів (послуг), покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), які реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві;

- собівартість реалізованих необоротних та оборотних активів;

- оплата робіт, виконаних підрядниками;

- вартість продукції інтегрованої діяльності (продукції, яка випускається на одній стадії виробництва і служить фактором виробництва на наступній).

Приклад:

Підприємство займається виробництвом макаронних виробів (код за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2005 (далі - КВЕД) - 15.85.0). Для своєї діяльності воно купує зерно, яке власними силами переробляє на борошно для подальшого виробництва макаронних виробів (інтегрована діяльність).

У звіті мають бути відображені: куповане у звітному році зерно як спожита сировина (по рядку 010) та всі інші витрати, пов'язані з виготовленням борошна та макаронних виробів (електроенергія - за рядком 170, вода - за рядком 200, допоміжні матеріали, запасні частини тощо). Вартість борошна у даному випадку не слід відображати як спожиту сировину для виготовлення макаронних виробів.

2.3. При здійсненні операцій із давальницькою сировиною підприємство-замовник за показником матеріальні витрати (рядки 010 - 220) вказує:

- вартість сировини, переданої у виробництво на інші підприємства, відповідно до виду економічної діяльності (КВЕД), до якого належить сировина;

- оплата послуг (робіт) з переробки давальницької сировини, відповідно до виду економічної діяльності (КВЕД), до якого належить надана послуга.

Приклади:

1. При переробці нафти на давальницьких умовах за рядком 050 "Добування вуглеводнів та пов'язаних з ними послуг" підприємство-замовник повинно відобразити вартість переданої для переробки нафти, а за рядком 110 "Виробництва продуктів нафтоперероблення" - вартість робіт, виконаних стороннім підприємством з виробництва бензину, керосину, дизельного палива тощо.

2. При виробництві цукру на давальницьких умовах підприємство-замовник відобразить вартість цукрового буряку за рядком 010, а послуги цукрозаводу з виробництва цукру - за рядком 070.

2.4. Склад матеріальних витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) з урахуванням галузевих особливостей визначається згідно з:

- Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затвердженими наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 № 373;

- Методичними рекомендаціями з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затвердженими наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 16.02.2004 № 30;

- Методичними рекомендаціями з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 № 145;

- Тимчасовими галузевими методичними рекомендаціями з обліку витрат на виробництво готової вугільної продукції на шахтах та розрізах, затвердженими наказом Мінпаливенерго України від 26.01.2001 № 30;

- Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затвердженими наказом Держбуду України від 06.03.2002 № 47;

- Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001 № 65;

- Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 № 132, тощо.

2.5. Для окремих видів економічної діяльності підприємств існують типові групи спожитих продуктів, які найбільш імовірно можуть бути використані у виробництві продукції (робіт, послуг):

"рослинництво" (код за КВЕД 01.11.0 - 01.13.0) рядки звіту: 010, 110, 120;

"виробництво м'яса та м'ясних продуктів" (15.11.0 - 15.13.0) рядки: 010, 070;

"виробництво рибних продуктів" (15.20.0) рядок: 030;

"перероблення та консервування картоплі" (15.31.0) - "виробництво солоду" (15.97.0) рядки: 010, 070;

"текстильне виробництво" (17.11.0 - 17.17.0) рядки: 010, 120;

"виробництво бавовняних тканин" (17.21.0) - "виробництво взуття" (19.30.0) рядки: 010, 080, 120;

"лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини" (20.10.0) - "виробництво виробів з корка, соломки та матеріалів плетіння" (20.52.0); "виробництво паперової маси" (21.11.0) рядок: 020;

"виробництво паперу та картону" (21.12.0) - "видання журналів та періодичних публікацій" (22.13.0) рядки: 090, 120;

"друкування газет" (22.21.0) - "надання інших послуг у поліграфічній діяльності" (22.25.0) рядок: 090, 120;

"виробництво коксу" (23.10.0) рядок: 040;

"виробництво продуктів нафтоперероблення" (23.20.0); "виробництво промислових газів" (24.11.0) рядок: 050;

"виробництво барвників та пігментів" (24.12.0) - "виробництво штучних та синтетичних волокон" (24.70.0) рядок: 120;

"виробництво плит, штаби, труб та профілів з пластмас" (25.21.0) - "виробництво інших виробів з пластмас" (25.24.0) рядок: 050 або 120;

"виробництво листового скла" (26.11.0) - "виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу" (26.66.0) рядок: 060;

"виробництво чавуну, сталі та феросплавів" (27.10.0) - "виробництво дроту" (27.34.0) рядки: 040 або 100, 060;

"виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів" (28.11.0 - 28.75.0) рядок: 140;

"виробництво двигунів та турбін" (29.11.1) - "виробництво інших транспортних засобів, не віднесених до інших угруповань" (35.50.0) рядок: 140, 150;

"виробництво меблів для сидіння" (36.11.0) - "виробництво матраців" (36.15.0) рядки: 020 або 120 або 140, 080;

"розбирання та знесення будівель; земляні роботи" (45.11.0) - "інші спеціалізовані будівельні роботи" (45.25.1) рядки: 060, 130;

"діяльність ресторанів" (55.30.1) - "послуги з постачання готової їжі" (55.52.0) рядки: 010, 070, 080;

"діяльність пасажирського залізничного транспорту" (60.10.1) - "авіаційні нерегулярні вантажні перевезення" (62.20.2) рядки: 110, 170.

При виробництві певних видів продуктів, окрім зазначених вище, можуть споживатися й інші продукти, які повинні бути відображені при заповненні звіту.

Для всіх підприємств обов'язково повинні бути заповнені рядки: "Виробництво та розподілення електроенергії" (рядок 170), "Постачання пари та гарячої води" (рядок 190), "Збирання, очищення та розподілення води" (рядок 200), тому що використання цих продуктів є необхідною умовою для виробництва. Виключенням є випадки, коли вказані витрати належать до складової орендної плати за умовами договору.

3. Показники щодо послуг сторонніх організацій
(Розділ 2)


За показником "оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями" (розділ 2, рядки 300 - 480) відображається вартість послуг сторонніх підприємств (зв'язку, транспорту, освіти, охорони здоров'я, з поточного обслуговування та ремонту транспортних засобів, офісної та комп'ютерної техніки тощо) за видами економічної діяльності.

До вартості послуг сторонніх організацій не включаються й у звіті не відображаються:

- за рядком 310 - вартість проживання при відрядженнях працівників;

- за рядком 320 - вартість проїзду при відрядженнях працівників;

- за рядком 360 - орендна плата за землю.

Заповнення показника "оплата послуг (робіт), виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями" здійснюється на підставі даних рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" та 84 "Інші операційні витрати" в частині обліку витрат на оплату послуг сторонніх організацій, підприємств та фізичних осіб - підприємців (крім оплати робіт, виконаних за договорами підряду).

Директор департаменту міжгалузевої статистики підприємств І. М. Жук

поділитися в соціальних мережах



Схожі:

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №9-дс (річна) "Звіт про...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного...
Цивільного кодексу України, з метою отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого вдосконалення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

В. О. Піщейко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження n 9-зез "Звіт про експорт...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...

Н. С. Власенко Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного...
Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату...

Рекомендації щодо складання державного статистичного спостереження...
Для надання допомоги підприємствам та організаціям у складанні державного статистичного спостереження за формою №1 відходи (річна)...

Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/23
...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного
Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств,...

Затверджую
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження №7-пв (один раз на чотири роки) «Звіт...



База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації




blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт