Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/4
  1   2   3   4

“ ЗАТВЕРДЖЕНО”Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ»
ПРОТОКОЛ № 1

від «14» листопада 2012 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ»

Ідентифікаційний код 23936336

(Нова редакція)

м.Дніпропетровськ

2012 рік
Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ», розроблений вiдповiдно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в України» та інших законодавчих актів України та є новою редакцією Статуту ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ»,код за ЄДРПОУ 23936336.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


    1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ» (далі - Товариство) є правонаступником всіх прав та обов`язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ», яке засноване за рішенням засновників – фізичних осіб,громадян України та зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 08 грудня 1995 року,з урахуванням змін, зареєстрованих Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 12 липня 1999 року,04 квітня 2000 року,11 липня 2001 року,03 грудня 2001 року, 27 травня 2008 року № запису 12241050006005883,ідентифікаційний код 23936336.Товариство перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1 від 14 листопада 2012р.) та Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ»;

- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРГОМЕТ»;

- англійською мовою: Public Joint-Stock Company «Trading House Energomet».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ ЕНЕРГОМЕТ»;

- російською мовою – ПАО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРГОМЕТ»;

- англійською мовою – PJSC «Trading House Energomet».

1.3. Засновниками Товариства є громадяни України:

- Бичков Вячеслав Юрійович,мешкає за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вулиця Юліуша Словацького, буд.10,кв.11, ідентифікаційний номер 2445600174.

- Слівінська Лариса Михайлівна, мешкає за адресою: 49031,м. Дніпропетровськ,вулиця Караваєва,буд.58-а,кв.42,ідентифікаційний номер 2265918605.

Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
1.4.Місцезнаходження Товариства: Україна,49074,місто Дніпропетровськ,вулиця Батумська,будинок 11.

1.5. Товариство створене на невизначений термін.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України, а саме з 08.12.1995 року.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

2.3. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред’явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов’язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

2.5. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

2.10. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у виконуваній ним науково-технічній продукції, роботах та послугах, реалізації на основі одержаного прибутку соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власників майна, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів від здійснення Товариством виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, не забороненої законодавством України.

3.2. Предметом дiяльностi Товариства є:

- оптова торгівля металами та металевими рудами;

- оптова торгівля хімічними продуктами;

- оброблення металевих відходів та брухту;

- неспеціалізована оптова торгівля;

- оптова торгівля іншими проміжними продуктами;

- роздрібна торгівля продовольчими товарами;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом; неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; виробництво хліба та хлібобулочних виробів;

- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;

- виробництво морозива, молочних продуктів,

- виробництво м'ясних продуктів;

- закупка сільгосппродукції, ТНС, продукції виробничо-технічного призначення у населення як за безготівковий так і за готівковий розрахунок;

- виробництво та реалізація (оптова та роздрібна) хліба, хлібобулочних, кондитерських, макаронних та інших мучних виробів;

- переробка сільськогосподарської і м'ясомолочної продукції, в тому числі і на власних переробних - потужностях і реалізація продукції їх переробки;

- юридичні послуги фізичним та юридичним особам;

- ремонт транспортних засобів, тракторів та інших сільськогосподарських машин, об'єктів виробничо-

- технічного призначення;

- діяльність автомобільного вантажного транспорту;

- технічне обслуговуваня та ремонт автомобілів (в т.ч. на замовлення населення); шиномонтаж і складання автомобілів;

- відкриття автосалонів; , вантажно-розвантажуавальні роботи, оренда транспортних засобів; послуги по працевлаштуванню;

- надання консультаційних послуг по питанням маркетингу, коньюнктурно-комерційної інформації, валютно - кредитних відносин, маркетингових послуг, правового регулювання економічного та зовнішньоекономічного обгрунтування контрактів, угод, створюваних підприємств;

- наукові дослідження, науково-дослідна, проектно-конструкирська, виробнича діяльність в області інформатики, створення автоматизованих систем, обробка даних, поставка та сервісне обслуговування обчислювальної техніки, систем телефаксового зв'язку, оргтехніки і запасних частин до них, створення і торгівля науково-ємкістною програмною продукцією, приладами, системами супутникового зв'язку, винахід промислових зразків, які є власністю "Товариства" або переданих йому іншими підприємствами, в тому числі іноземними фірмами на підставі укладених угод;

- проектно-конструкторські роботи,розробка та впровадження ноу-хау;

- підбір, оцінка та навчання менеджерів для українських та закордонних фірм та представництв;

- формування баз даних прямої поштової кореспонденції;

- послуги прямої поштової розсилки;

- послуги в сфері реклами та маркетингу;

- представницькі послуги;

- художньо-оформлювальні роботи;

- здійснення видавничої діяльності по підготовці та випуску інформаційно-комерційних, науково-

методичних, рекламних матеріалів, та іншої поліграфічної продукції; надання фотопослуг;

- організація спортивних змагань, гастролей та концертів артистів, акторів, творчих колективів та

культурних обмінів;

- надання представницьких послуг;

- організauія служб відпочинку та дозвілля, спортивних міроприємств;

- монтаж, шефмонтаж, наладка та ремонт обладнання теплогазапостачання;

- виробництво промислових виробів та товарів народного споживання;

- виконання брокерських та ділерських послуг;

- бухгалтерські послуги;

- консультаційні послуги;

- поставка та реалізація коксу, вугілля, руди;

- добича коксу, руди, вугілля;

- виробництво, виготовлення, упаковка та фасовка медичних препаратів;

- фасовка та упаковка продуктів харчування;

- упаковка та фасовка будівельних матеріалів;

- переробка вторинних матеріалів;

- надання на контрактній підставі коныоктурноo - економічної інформації, інформації по українському та

закордонному законодавству та іншої інформації, в тому числі з використанням закордонних

інформаційних ресурсів, видання власного періодичного бюлетня та інших інформаційно - рекламних матеріалів;

- виробництво швейних трикотажних виробів;

- закупка, заготівля та реалізація шкір великої рогатої худоби;

- організація і утримання готелів, мотелів, кемпінгів, платних автостоянок;

- реалізація спортивної, мислівської вогнепальної зброї і боєприпасів до нього, а також холодної зброї,

газових пістолетів та револьверів;

- операції з нерухомістю, послуги ріелтера;

- експертні послуги при оцінці житлових та нежитлових споруд та приміщень, авто-, мототехніки,

водного та морського транспорту;

- створення інформаційно-довідкової служби;

- укладенння договорів відповідального зберігання;

-надання інформації щодо працевлштування юридичним та фізичним ліцам; -посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

-підбір та навчання менеджерів та інших фахівців для українських та закордонних фірм та представництв;

- подбір персоналу на замовлення юридичних ліц;

- проведення консультацій, семенарів, тренінгів;

- послуги псіхолога;

- посередницька агентська і торгівельна діяльність, в т.ч. у засобах масової інформації та інших засобах

реклами;

- організація кадрових бюро, агенцій та інших закладів щодо надання послуг з працевлаштування;

- організація комерційних вистав, ярмарок, аукціонів, торгів, бізнес-шоу програм;

- інформаційно-аналітична служба;

- оптова торгівля продовольчими товарами;

- оптов торгівля непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення,

сільськогосподарською продукцією;

- оптова та роздрібна торгівля нафтою, нафтопродуктами, Г3М, енергоносіями та електроенергією, металопрокатом та виробами з металу і пластмаси;

- оптова та роздрібна торгівля горілчаними та тютюновими виробами;

- торгівля промисловим обладнанням, в т.ч. зовнішньоекономічні операції;

-оптова торгівля предметами гігієни, побутової хімії, косметичними та парфумерними товарами;

- роздрібна торгівля предметами гігієни, побутової хімії, косметичними та парфумерними товарами;

- оптова торгівля непродовольчими товарами;

- діяльність в сфері громадського харчування (створення та експлуатація у встановленому порядку кафе,

барів, ресторанів і т.д.);

- оптова торгівля товарами народного споживання;

- роздрібна торгівля товарами народного споживання;

- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільськогосподарського виробництва;

- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;

- виробництво господарських товарів, метизів (цвяхів, дроту, сітки), товарів побутової хімії;

- монтажно-налагоджувальні роботи по устаткуванню обладнання, контрольно-вимірювальних приладш,

автоматизації, систем вентиляції;

- пуско-налагоджувальні роботи по укладенню кабелів та устаткуванню електрообладнання;

- виробництво електротехнічних виробів; ремонт електромашин та електрообладнання;

- промислове виробництво різноманітної продукції матеріально - технічного призначення, широкого

спектру товарів у галузі машинобудування, енергетики, легкої, харчової промисловості, побутової техніки і приладів та іншого, як на власних потужностях, так і на орендованих;

- роботи по наладці та виготовленню, шефмонтажу та ремонту складного технологічного обладнання в сфері промисловості та машинобудування; виготовлення та ремонт кранового обладнання;

металургійне виробництво, ливарне виробництво, зварювальні роботи, виробництво заготовок;

сталеве, чавунне лиття, лиття легких металів, лиття інших кольорових металів;

- монтажно-налагоджувальні роботи по устаткуванню обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматизації, систем вентиляції;

- пуско-налагоджувальні роботи по укладенню кабелів та устаткуванню електрообладнання;

- виробництво електротехнічних виробів;

- ремонт електромашин та електрообладнання;

- організація та виконання наукових, науково дослідних, проектно - конструкторських, дослідно

експериментальних, інжинірінгових, науково - технічних, дослідно - конструкторських, винахідницьких робіт у різних сферах науки і виробництва, Комерційне викоритсання їх результатів у формі патентів, ліцензій, ноу - хау, тощо;

- хімічна промисловість, виробництво гумово - технічних виробів;

- наукові роботи в хімічній промисловості, виробництво виробів з поліхлорвінілу;

- виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів;

- виробництво товарів народного споживання;

- поліграфічна промисловість,друкування газет, виробництво друкарських форм;

- поліграфічна діяльність, не віднесена до інших угрупуваннь;

- палітурна та оздоблювальна справа;

- інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом;

- рекламно-видавнича діяльність, видання газет, журналів та інших видів поліграфічної продукції;

- виробництво рекламної, презентаційної, художньої, аудіо-, відео-, теле-, радіо- та анімаційної продукції;

- організація і проведення рекламних компаній, інформаційних, соціологічних і маркетингових досліджень;

- реклама у засобах масової інформації, книгах, каталогах, календарях та інших друкованих, відео-, теле-,

аудіо носіях, реклама в електронних засобах зв'язку;

- виробництво наружної та другої візуальної рекламної продукції;

- виробництво друкованої реклами, об'яв, створення текстів, рекламних сценаріїв;

- організація "Public Relations";

- транспортні послуги на спеціалізованих видах транспорту;

- експедиційні послуги при перевезеннях вантажів будь-яким видом транспорту;

- організація автогосподарств, автотранспортних послуг, та автомобільно-технічного обслуговування;

- створення автозаправочних станцій, станцій технічного обслуговування автомобілів, надання послуг

автосервісу, організація СТО техніки;

- ремонт, відновлення, реалізація і сервісне обслуговування автотранспорту;

- роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту складного технологічного обладнання промислових

підприємств та інших організацій та приватних осіб; - посередницькі послуги при будівництві та ремонту;

- інженерні вишукування;

- проектні роботи;

- виробництво будівельних та відділочних матеріалів;

- будівельно-монтажні роботи;

- інженирінгові роботи у будівництві;

- будівництво та ремонт під'їздних залізничних шляхів та стрілочних переводів;

- будівництво та ремонт автошляхів; :

- будівництво трубопроводів різного призначення;

- виконання функції генерального підрядника у будівництві;

- ремонт побутової техніки, купівля та продаж радіодеталей;

- оптова та роздрібна торгівля медичними та ветеринарними препаратами;

- оптова та роздрібна торгівля медичним обладнанням;

- збір, переробка, виробництво та реалізація фітопрепаратів;

- виготовлення медпреператів;

- оптова та роздрібна торгівля медичною косметикою, медичним обладнанням, медикаментами,

лікарськими засобами та розхідними матеріалами медичного призначення; - ветеринарна практика;

- створення аптек;

· виробництво парфюмерно-косметичних препаратів та товарів побутової хімії; виробництво металопрокату, виробів із металу, металоконструкцій;

оптова торгівля моторними маслами, присадками;

- надання побутових послуг населенню;

- демонтаж (розбирання машин і устаткування);

заготівля, переробка, металургійна переробка брухту кольорових та чорних металів;

- відновлення відсортованих відходів;

- збір, заготовка, переробка, розділ ка, купівля-продаж, в тому числі і у населення, як за готівковий так і безготівковий розрахунок, відходів та брухту чорних металів;

- збір, заготовка, переробка, розділка, купівля-продаж, в тому числі і у населення, як за готівковий так і безготівковий розрахунок, відходів та брухту кольорових металів;

- здійснення транспортно-експедиційної діяльності;

- торгівля (оптова та роздрібна) авто-, мототехнікою, запасними частинами, агрегатами, аксесуарами вітчизняного та імпортного виробництва, в тому числі з видачею довідки - рахунку;

- мукомольна промисловість; круп'яна промисловість;

- зерноводство (вирощування зернових культур); тваринництво (свиноводство, вирощення великої рогатої

худоби); рослинництво;

- масложирова промисловість;

- виробництво та реалізація, в тому числі і через власну торгову мережу олії соняшника;

- переробка зернових та злаків, виробництво круп, сільгосппродукції, харчових добавок, напівфабрикатів,

м'ясних та молочних виробів;

- виробництво рибних продуктів;

- збирання та реалізація лікарських трав та продуктів бджільництва;

- організація культурно-видовищних міроприємств;

- надання ритуальних послуг;

- виробництво лакофарбової продукції та її компонентів;

- оптова та роздрібна торгівля лакофарбовою продукцією та її компонентами;

- оптова та роздрібна торгівля освітлювальними приладами;

- виробництво меблів та столярних виробів; виробництво м'яких меблів та комплектуючих до них;

- переробка лісу та древесини;

- тиражування аудіо та відеопродукції;

- благодійна діяльність;

- печатні послуги для населення; виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;

- утилізація відходів виробництва, поглиблена їх переробка;

- послуги по монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронних сигналізацій;

- послуги по монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронних пожежних

сигналізацій;

- послуги по охороні громадян; послуги по охороні колективної, державної та приватної власності;

- зовнішньоекономічна діяльність (експортно-імпортні операції);

- виробництво вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів

України);

- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);

- видобування уранових руд;

- виробництво, видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння

органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів 1 дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; ,

- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними

медикаментами і препаратами;

- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

- медична практйка; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної

дії, індивідуального захисту, активної оборони;

- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом,зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;

- централізоване водопостачання та водовідведення;

- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

- організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним, річковим, морським автомобільним, залізничним транспортом;

- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння,

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);

- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення,

оцінка протипожежного стану об'єктів;

- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного IІризначення на відповідність встановленим вимогам;

- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;

- виконання авіаційно-хімічних робіт;

- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні; - ---посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

- здійснення обміну валют згідно діючого законодавства.

інші види діяльності,не заборонені чинним законодавством України.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт